กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2559
กำหนดปฏิทินดำเนินงานดังนี้
1. การจัดการแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน  ระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายน 2559
2. การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2559
3. การจัดการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2559
4. การจัดการแข่งขันระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2560
วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 14:16 น.