สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโคกน้อย 31 4 3 4 38
2 บ้านหนองอ้ม 27 6 7 6 40
3 บ้านบัวงาม 23 7 5 8 35
4 บ้านโนนเขืองจงเจริญ 22 3 4 0 29
5 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 22 2 4 1 28
6 บ้านตาโอง 21 6 7 7 34
7 บ้านแขมเจริญ 21 4 0 3 25
8 บ้านม่วงนาดี 20 7 0 3 27
9 บ้านยางใหญ่ 18 2 2 9 22
10 บ้านหนองแปก 17 6 4 2 27
11 บ้านขี้เหล็ก 17 4 5 8 26
12 นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 16 7 5 3 28
13 บ้านหนองแสง 16 2 1 4 19
14 บ้านหนองเงินฮ้อย 15 8 3 7 26
15 บ้านนาเจริญ 15 7 3 4 25
16 บ้านบก 15 6 3 3 24
17 บ้านห้วยทราย 15 4 2 4 21
18 บ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 15 3 4 1 22
19 นาเกษมเจริญวิทยา 14 9 2 8 25
20 ชุมชนบ้านหนองสะโน 14 7 1 2 22
21 อนุบาลบุณฑริก 14 6 2 4 22
22 บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 14 4 3 4 21
23 บ้านโคกใหญ่ 14 4 2 5 20
24 ชุมชนบ้านหนองยาว 14 3 1 1 18
25 วัดเวตวันวิทยาราม 14 3 0 1 17
26 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 13 6 4 2 23
27 บ้านเบญจ์โนนดู่ 13 5 5 4 23
28 บ้านหนองม่วง 13 5 0 5 18
29 บ้านโนนกาเร็น 13 4 5 2 22
30 ชุมชนบ้านบุเปือย 13 3 2 7 18
31 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 13 2 1 1 16
32 ศรีอุดมปัญญาคม 12 7 2 4 21
33 บ้านโสกแสง 12 5 6 6 23
34 บ้านโนนยาง 12 5 4 3 21
35 บ้านเม็กใหญ่ 11 8 5 2 24
36 บ้านโคกชำแระ 11 5 2 3 18
37 บ้านดงเมย 11 3 2 1 16
38 ชุมชนบ้านปลาขาว 10 9 2 3 21
39 บ้านซำสะกวยน้อย 10 7 6 8 23
40 สมสะอาดสวนฝ้าย 10 6 1 0 17
41 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 10 5 9 3 24
42 ชุมชนบ้านโนนแดง 10 4 9 5 23
43 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 10 4 0 1 14
44 บ้านทองสวัสดิ์ 10 2 1 2 13
45 บ้านคำครั่ง 9 13 3 5 25
46 บ้านโคกเทียม 9 10 5 3 24
47 บ้านฝั่งเพ 9 10 2 7 21
48 บ้านหนองสนม 9 7 6 3 22
49 บ้านท่าก่อ 9 5 2 2 16
50 บ้านโซง 9 5 1 4 15
51 บ้านแก้งสมบูรณ์ 9 3 4 6 16
52 บ้านนากระแซง 9 2 2 3 13
53 บ้านหมากมาย 9 0 3 2 12
54 บ้านแสนสุข 8 5 6 2 19
55 บ้านนาทุ่ง 8 5 4 5 17
56 บ้านคำบอน 8 4 5 5 17
57 บ้านตบหู 8 4 2 3 14
58 บ้านกลาง 8 4 0 3 12
59 บ้านนาห่อม 8 3 1 1 12
60 บ้านซำหวาย 8 2 1 0 11
61 บ้านขอนแป้น 8 1 1 2 10
62 ดำรงสินอุทิศ 8 1 0 2 9
63 บ้านหาดทรายคูณ 8 1 0 0 9
64 น้ำยืน 8 0 4 5 12
65 บ้านโพนดวน 8 0 3 3 11
66 บ้านโนนสำราญ 8 0 2 1 10
67 บ้านจันลา 8 0 1 1 9
68 บ้านคอแลน 7 9 6 6 22
69 บ้านแก้ง 7 8 2 5 17
70 บ้านกุดเรือ 7 5 2 4 14
71 เมืองเดช 7 4 1 0 12
72 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 7 3 7 4 17
73 บ้านโนนขาม 7 3 2 3 12
74 บ้านหนองดุม 7 2 3 4 12
75 บ้านประหูต 7 2 3 3 12
76 บ้านหนองกบ 7 2 2 1 11
77 บ้านนาสามัคคี 7 2 1 0 10
78 บ้านสมพรรัตน์ 7 2 0 1 9
79 ประชาสามัคคี 7 1 1 0 9
80 บ้านป่าสน 7 0 1 2 8
81 บ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 6 8 3 4 17
82 บ้านกุดประทาย 6 5 4 2 15
83 หนองโพดวิทยา 6 5 3 3 14
84 บ้านกุดเชียงมุน 6 5 1 2 12
85 บ้านคำนาแซง 6 5 1 0 12
86 บ้านท่าหลวงนาคำ 6 4 2 1 12
87 บ้านแก้งสว่าง 6 3 4 0 13
88 บ้านป่าแขมหนองเรือ 6 3 2 0 11
89 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 6 3 1 7 10
90 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 6 2 4 3 12
91 บ้านโนนจิก(เดชอุดม) 6 2 0 2 8
92 ศิริเกษวิทยา 6 2 0 0 8
93 บ้านดอนกลาง 6 1 5 0 12
94 บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 6 1 3 4 10
95 บ้านเก่าขาม 5 10 2 2 17
96 บ้านทุ่งเพียง 5 7 2 4 14
97 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 5 5 1 1 11
98 บ้านหนองดินดำ 5 4 4 3 13
99 บ้านเตย 5 4 4 1 13
100 เวตวันวิทยา 5 4 1 1 10
101 บ้านตายอย 5 3 2 1 10
102 บ้านสร้างหอม 5 3 1 1 9
103 บ้านยาง 5 3 0 1 8
104 บ้านนานวล 5 2 3 2 10
105 บ้านหนองสนมพะลาน 5 2 3 1 10
106 บ้านโนนแคน 5 2 0 1 7
107 บ้านคำอุดม 5 1 2 2 8
108 บ้านค้อ 5 1 1 3 7
109 บ้านตาโม 5 1 1 1 7
110 บ้านทุ่งเทิง 5 0 5 0 10
111 บ้านหนองขี้เห็น 5 0 3 0 8
112 บ้านซำงู 4 6 3 1 13
113 บ้านไฮตาก 4 5 2 1 11
114 อิสานเศรษฐกิจ 4 5 1 0 10
115 บ้านสว่างโนนทอง 4 4 0 1 8
116 บ้านโนนสูง(บุณฑริก) 4 3 2 2 9
117 บ้านหนองทัพ 4 3 2 0 9
118 บ้านแสนถาวร 4 3 1 1 8
119 บ้านหัวแข้ 4 3 0 2 7
120 บ้านโนนเลียง 4 3 0 1 7
121 บ้านสุขสมบูรณ์ 4 2 4 0 10
122 บ้านป่าก้าว 4 2 1 4 7
123 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 4 2 1 0 7
124 บ้านห้วยเสลา 4 2 0 1 6
125 บ้านบุ่งคำ 4 1 0 3 5
126 บ้านเสาเล้า 4 0 2 1 6
127 บ้านห้วยสำราญ 4 0 0 1 4
128 บ้านกวางดีด 4 0 0 1 4
129 บ้านหนองเม็ก 3 4 2 3 9
130 บ้านโนนสมบูรณ์ 3 4 2 2 9
131 บ้านหนองโด 3 3 2 3 8
132 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน 3 3 2 1 8
133 บ้านคำกลาง 3 3 2 0 8
134 บ้านดอนยาว 3 3 1 2 7
135 ประชานุเคราะห์ศึกษา 3 3 0 2 6
136 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ 3 3 0 0 6
137 บ้านทับไฮ 3 1 3 3 7
138 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 3 1 2 5 6
139 บ้านหมากแหน่ง 3 1 2 1 6
140 บ้านคำม่วง 3 1 2 1 6
141 ตชด.บ้านค้อ 3 1 1 0 5
142 บ้านหนองแต้ 3 1 1 0 5
143 บ้านโนนหมากเดือย 3 1 0 3 4
144 บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 3 0 3 0 6
145 อนุบาลน้ำยืน 3 0 2 2 5
146 บ้านคำกลางวังม่วง 3 0 1 1 4
147 บ้านสมสะอาด 3 0 1 0 4
148 บ้านนาห้วยแคน 3 0 1 0 4
149 บ้านป่าตาว 3 0 0 1 3
150 บ้านห้วยแก้ว 3 0 0 1 3
151 วัดสวายน้อยวิทยา 3 0 0 0 3
152 บ้านโนนสว่างวังเสือ 2 5 4 6 11
153 บ้านโนนบก 2 5 3 5 10
154 บ้านน้ำขุ่น 2 4 3 2 9
155 บ้านท่าโพธิ์ศรี 2 4 2 1 8
156 บ้านห้วยปอ 2 4 1 2 7
157 เตรียมบัณฑิต 2 3 4 3 9
158 บ้านคำสำราญ 2 3 2 1 7
159 บ้านแข้ด่อน 2 3 2 1 7
160 บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 2 3 1 1 6
161 บ้านห้วยข่า 2 3 1 0 6
162 บ้านเปือย 2 2 3 2 7
163 บ้านคุ้มแสนชะนี 2 2 3 0 7
164 บ้านดงกระชู 2 2 3 0 7
165 บ้านโพนแอวขัน 2 2 1 3 5
166 บ้านนาส่วง 2 2 1 0 5
167 บ้านโนนใหญ่ 2 2 1 0 5
168 สุพรรณิการ์ 2 1 3 1 6
169 บ้านม่วง 2 1 1 2 4
170 บ้านโนนแฝก 2 1 1 1 4
171 บ้านคำบาก 2 1 1 1 4
172 บ้านโนนสนาม 2 1 1 0 4
173 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 2 1 0 1 3
174 บ้านบัวเจริญ 2 1 0 0 3
175 อุดมสามัคคี 2 1 0 0 3
176 ผอบ ณ นคร 2 2 1 0 0 3
177 โนนสูงโนนโฮมวิทยา 2 1 0 0 3
178 บ้านยางกลาง 2 0 5 1 7
179 บ้านโพธิ์สง่า 2 0 1 5 3
180 บ้านป่าไร่ 2 0 1 0 3
181 บ้านหนองเทา 2 0 0 1 2
182 พิชัยศึกษา 2 0 0 0 2
183 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 2 0 0 0 2
184 บ้านหนองแปน 2 0 0 0 2
185 บ้านโพนทอง 2 0 0 0 2
186 อนุบาลเปรมชนก 2 0 0 0 2
187 บ้านนาสมบูรณ์ 1 3 0 1 4
188 บ้านป่าโมง 1 2 2 2 5
189 บ้านสวนสวรรค์ 1 2 1 2 4
190 บ้านแก้งขอ 1 2 0 1 3
191 บ้านโนนหุ่ง 1 2 0 0 3
192 บ้านดอนชัยชนะ 1 2 0 0 3
193 บ้านโนนกอย 1 2 0 0 3
194 บ้านโนนหลี่ 1 2 0 0 3
195 บ้านหนองคู(น้ำยืน) 1 1 4 1 6
196 บ้านแมด 1 1 1 4 3
197 บ้านนาแก 1 1 1 0 3
198 บ้านดอนโจด 1 1 1 0 3
199 บ้านนาประดู่ 1 1 0 1 2
200 บ้านบัวเทียม 1 1 0 1 2
201 บ้านเก่ากลาง 1 1 0 1 2
202 บ้านห้วยยาง 1 1 0 0 2
203 บ้านบัวทอง 1 1 0 0 2
204 บ้านหนองบัว(บุณฑริก) 1 1 0 0 2
205 บ้านป่าพอก 1 0 2 5 3
206 บ้านสองคอน 1 0 2 0 3
207 บ้านไพบูลย์ 1 0 1 1 2
208 บ้านดวน 1 0 1 0 2
209 บ้านหนองขอน 1 0 1 0 2
210 เจริญศึกษา 1 0 1 0 2
211 บ้านตาเกาตาโกย 1 0 0 1 1
212 บ้านห่องคำ 1 0 0 1 1
213 บ้านอุดมสุข 1 0 0 1 1
214 อนุบาลสุพรรณิกา 1 0 0 0 1
215 บ้านกระเบื้อง 1 0 0 0 1
216 บ้านทุ่งช้าง 1 0 0 0 1
217 บ้านหนองบัวอารี 1 0 0 0 1
218 บ้านแก้งยาง 1 0 0 0 1
219 บ้านโนนคูณแสนสุข 0 8 5 1 13
220 บ้านแก้งโตน 0 3 0 0 3
221 บ้านหนองคู(เดชอุดม) 0 2 1 3 3
222 บ้านโนนจานหนองสีขา 0 2 1 1 3
223 บ้านนาเลิง 0 2 0 0 2
224 บ้านโนนว่าน 0 1 3 3 4
225 บ้านแปดอุ้ม 0 1 3 2 4
226 บ้านป่าเตี้ย 0 1 2 1 3
227 บ้านนาแคน 0 1 2 0 3
228 บ้านราษฎร์สามัคคี 0 1 0 2 1
229 บ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 0 1 0 1 1
230 บ้านโนนจิก(บุณฑริก) 0 1 0 0 1
231 ตชด.บ้านหนองบัว 0 1 0 0 1
232 ดำรงสินสงเคราะห์ 0 1 0 0 1
233 บ้านดงขวางคำโทน 0 1 0 0 1
234 บ้านหนองถาวร 0 1 0 0 1
235 บ้านห่องเตย 0 1 0 0 1
236 บ้านโนนน้อย 0 1 0 0 1
237 บ้านโพธิ์ไทร 0 1 0 0 1
238 บ้านนาอุดม 0 0 4 2 4
239 บ้านดอนโมกข์ 0 0 1 1 1
240 บ้านหนองบัว(เดชอุดม) 0 0 1 0 1
241 บ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 0 0 1 0 1
242 บ้านโชคชัย 0 0 0 2 0
243 บ้านโนนรังหนองบัวดง 0 0 0 2 0
244 ตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ 0 0 0 1 0
245 บ้านดอนม่วย 0 0 0 1 0
246 บ้านหนองไฮ 0 0 0 1 0
247 บ้านแก้งขี้เหล็ก 0 0 0 1 0
รวม 1,353 642 436 457 2,431