สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองแสง 9 3 3 15 16 2 1 4 19
2 บ้านแขมเจริญ 9 2 2 13 21 4 0 3 25
3 ชุมชนบ้านหนองสะโน 8 3 1 12 14 7 1 2 22
4 บ้านโคกน้อย 7 11 3 21 31 4 3 4 38
5 บ้านนาเจริญ 7 3 2 12 15 7 3 4 25
6 นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 7 2 1 10 16 7 5 3 28
7 บ้านโซง 6 2 0 8 9 5 1 4 15
8 ชุมชนบ้านบุเปือย 6 1 4 11 13 3 2 7 18
9 บ้านป่าสน 6 0 0 6 7 0 1 2 8
10 บ้านหนองอ้ม 5 7 2 14 27 6 7 6 40
11 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 5 4 3 12 22 2 4 1 28
12 บ้านหนองแปก 5 3 3 11 17 6 4 2 27
13 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 5 2 3 10 13 2 1 1 16
14 บ้านม่วงนาดี 4 3 4 11 20 7 0 3 27
15 บ้านบก 4 3 1 8 15 6 3 3 24
16 บ้านห้วยทราย 4 2 4 10 15 4 2 4 21
17 บ้านโนนเขืองจงเจริญ 4 1 1 6 22 3 4 0 29
18 สมสะอาดสวนฝ้าย 4 1 1 6 10 6 1 0 17
19 บ้านโนนจิก(เดชอุดม) 4 0 1 5 6 2 0 2 8
20 บ้านนาทุ่ง 3 2 2 7 8 5 4 5 17
21 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 3 1 3 7 10 4 0 1 14
22 บ้านโนนยาง 3 1 2 6 12 5 4 3 21
23 บ้านแสนสุข 3 1 2 6 8 5 6 2 19
24 บ้านหมากมาย 3 1 1 5 9 0 3 2 12
25 บ้านค้อ 3 1 0 4 5 1 1 3 7
26 วัดเวตวันวิทยาราม 3 0 2 5 14 3 0 1 17
27 บ้านยาง 3 0 1 4 5 3 0 1 8
28 บ้านนากระแซง 3 0 0 3 9 2 2 3 13
29 บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 2 4 2 8 14 4 3 4 21
30 ชุมชนบ้านปลาขาว 2 4 1 7 10 9 2 3 21
31 ดำรงสินอุทิศ 2 4 0 6 8 1 0 2 9
32 ชุมชนบ้านหนองยาว 2 3 5 10 14 3 1 1 18
33 บ้านหนองม่วง 2 3 2 7 13 5 0 5 18
34 บ้านบัวงาม 2 3 1 6 23 7 5 8 35
35 เวตวันวิทยา 2 3 1 6 5 4 1 1 10
36 บ้านหนองเงินฮ้อย 2 2 2 6 15 8 3 7 26
37 บ้านโนนกาเร็น 2 2 1 5 13 4 5 2 22
38 ศรีอุดมปัญญาคม 2 2 1 5 12 7 2 4 21
39 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 2 2 1 5 6 3 1 7 10
40 บ้านเบญจ์โนนดู่ 2 2 0 4 13 5 5 4 23
41 บ้านเม็กใหญ่ 2 2 0 4 11 8 5 2 24
42 บ้านโนนสำราญ 2 2 0 4 8 0 2 1 10
43 บ้านหนองดินดำ 2 2 0 4 5 4 4 3 13
44 บ้านตาโอง 2 1 3 6 21 6 7 7 34
45 น้ำยืน 2 1 2 5 8 0 4 5 12
46 ประชาสามัคคี 2 1 2 5 7 1 1 0 9
47 บ้านฝั่งเพ 2 1 1 4 9 10 2 7 21
48 บ้านคำบอน 2 1 1 4 8 4 5 5 17
49 บ้านแก้งสมบูรณ์ 2 1 0 3 9 3 4 6 16
50 บ้านจันลา 2 1 0 3 8 0 1 1 9
51 บ้านโสกแสง 2 0 2 4 12 5 6 6 23
52 บ้านนาสามัคคี 2 0 1 3 7 2 1 0 10
53 บ้านป่าแขมหนองเรือ 2 0 1 3 6 3 2 0 11
54 บ้านหนองสนมพะลาน 2 0 1 3 5 2 3 1 10
55 บ้านซำหวาย 2 0 0 2 8 2 1 0 11
56 บ้านโนนแคน 2 0 0 2 5 2 0 1 7
57 บ้านโนนเลียง 2 0 0 2 4 3 0 1 7
58 บ้านป่าตาว 2 0 0 2 3 0 0 1 3
59 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 4 0 5 6 2 4 3 12
60 บ้านโคกชำแระ 1 3 2 6 11 5 2 3 18
61 บ้านท่าก่อ 1 3 1 5 9 5 2 2 16
62 บ้านโคกเทียม 1 2 4 7 9 10 5 3 24
63 บ้านยางใหญ่ 1 2 2 5 18 2 2 9 22
64 บ้านดงเมย 1 2 2 5 11 3 2 1 16
65 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1 2 2 5 10 5 9 3 24
66 บ้านแก้งสว่าง 1 2 2 5 6 3 4 0 13
67 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 1 2 1 4 13 6 4 2 23
68 อนุบาลบุณฑริก 1 2 0 3 14 6 2 4 22
69 บ้านสมพรรัตน์ 1 2 0 3 7 2 0 1 9
70 บ้านห้วยสำราญ 1 2 0 3 4 0 0 1 4
71 บ้านหาดทรายคูณ 1 1 3 5 8 1 0 0 9
72 เมืองเดช 1 1 3 5 7 4 1 0 12
73 บ้านโคกใหญ่ 1 1 2 4 14 4 2 5 20
74 นาเกษมเจริญวิทยา 1 1 1 3 14 9 2 8 25
75 ชุมชนบ้านโนนแดง 1 1 1 3 10 4 9 5 23
76 บ้านกลาง 1 1 1 3 8 4 0 3 12
77 บ้านกุดเรือ 1 1 0 2 7 5 2 4 14
78 บ้านหนองดุม 1 1 0 2 7 2 3 4 12
79 ประชานุเคราะห์ศึกษา 1 1 0 2 3 3 0 2 6
80 บ้านโนนสนาม 1 1 0 2 2 1 1 0 4
81 บ้านตบหู 1 0 2 3 8 4 2 3 14
82 บ้านแก้ง 1 0 1 2 7 8 2 5 17
83 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 1 0 1 2 5 5 1 1 11
84 บ้านไฮตาก 1 0 1 2 4 5 2 1 11
85 บ้านกวางดีด 1 0 1 2 4 0 0 1 4
86 บ้านยางกลาง 1 0 1 2 2 0 5 1 7
87 พิชัยศึกษา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
88 ศิริเกษวิทยา 1 0 0 1 6 2 0 0 8
89 บ้านหนองขี้เห็น 1 0 0 1 5 0 3 0 8
90 บ้านซำงู 1 0 0 1 4 6 3 1 13
91 บ้านคำกลาง 1 0 0 1 3 3 2 0 8
92 วัดสวายน้อยวิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
93 บ้านโนนหุ่ง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
94 บ้านตาเกาตาโกย 1 0 0 1 1 0 0 1 1
95 บ้านโนนขาม 0 3 1 4 7 3 2 3 12
96 บ้านสร้างหอม 0 3 1 4 5 3 1 1 9
97 บ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 0 3 0 3 6 8 3 4 17
98 บ้านกุดเชียงมุน 0 3 0 3 6 5 1 2 12
99 บ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 0 2 3 5 15 3 4 1 22
100 บ้านคำนาแซง 0 2 2 4 6 5 1 0 12
101 บ้านเก่าขาม 0 2 1 3 5 10 2 2 17
102 บ้านเตย 0 2 0 2 5 4 4 1 13
103 ตชด.บ้านค้อ 0 2 0 2 3 1 1 0 5
104 บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 0 2 0 2 2 3 1 1 6
105 บ้านขี้เหล็ก 0 1 3 4 17 4 5 8 26
106 บ้านหนองสนม 0 1 2 3 9 7 6 3 22
107 บ้านทุ่งเทิง 0 1 2 3 5 0 5 0 10
108 บ้านโนนแฝก 0 1 2 3 2 1 1 1 4
109 บ้านซำสะกวยน้อย 0 1 1 2 10 7 6 8 23
110 บ้านทองสวัสดิ์ 0 1 1 2 10 2 1 2 13
111 บ้านนาห่อม 0 1 1 2 8 3 1 1 12
112 บ้านคอแลน 0 1 1 2 7 9 6 6 22
113 หนองโพดวิทยา 0 1 1 2 6 5 3 3 14
114 บ้านทุ่งเพียง 0 1 1 2 5 7 2 4 14
115 อิสานเศรษฐกิจ 0 1 1 2 4 5 1 0 10
116 บ้านสว่างโนนทอง 0 1 1 2 4 4 0 1 8
117 บ้านหนองทัพ 0 1 1 2 4 3 2 0 9
118 บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 0 1 1 2 3 0 3 0 6
119 บ้านท่าโพธิ์ศรี 0 1 1 2 2 4 2 1 8
120 เตรียมบัณฑิต 0 1 1 2 2 3 4 3 9
121 บ้านบัวเจริญ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
122 บ้านโพธิ์สง่า 0 1 1 2 2 0 1 5 3
123 บ้านขอนแป้น 0 1 0 1 8 1 1 2 10
124 บ้านประหูต 0 1 0 1 7 2 3 3 12
125 บ้านกุดประทาย 0 1 0 1 6 5 4 2 15
126 บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 0 1 0 1 6 1 3 4 10
127 บ้านตายอย 0 1 0 1 5 3 2 1 10
128 บ้านตาโม 0 1 0 1 5 1 1 1 7
129 บ้านโนนสูง(บุณฑริก) 0 1 0 1 4 3 2 2 9
130 บ้านแสนถาวร 0 1 0 1 4 3 1 1 8
131 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 1 0 1 3 4 2 2 9
132 บ้านหนองโด 0 1 0 1 3 3 2 3 8
133 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 0 1 0 1 3 1 2 5 6
134 บ้านโนนหมากเดือย 0 1 0 1 3 1 0 3 4
135 บ้านโพนแอวขัน 0 1 0 1 2 2 1 3 5
136 อุดมสามัคคี 0 1 0 1 2 1 0 0 3
137 บ้านป่าไร่ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
138 บ้านแก้งขอ 0 1 0 1 1 2 0 1 3
139 บ้านโพนดวน 0 0 3 3 8 0 3 3 11
140 บ้านหนองกบ 0 0 3 3 7 2 2 1 11
141 บ้านนานวล 0 0 2 2 5 2 3 2 10
142 บ้านเสาเล้า 0 0 2 2 4 0 2 1 6
143 บ้านหัวแข้ 0 0 1 1 4 3 0 2 7
144 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 0 0 1 1 4 2 1 0 7
145 บ้านหนองเม็ก 0 0 1 1 3 4 2 3 9
146 บ้านหมากแหน่ง 0 0 1 1 3 1 2 1 6
147 บ้านหนองแต้ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
148 บ้านคำกลางวังม่วง 0 0 1 1 3 0 1 1 4
149 บ้านสมสะอาด 0 0 1 1 3 0 1 0 4
150 บ้านโนนสว่างวังเสือ 0 0 1 1 2 5 4 6 11
151 บ้านน้ำขุ่น 0 0 1 1 2 4 3 2 9
152 บ้านห้วยข่า 0 0 1 1 2 3 1 0 6
153 สุพรรณิการ์ 0 0 1 1 2 1 3 1 6
154 บ้านดอนชัยชนะ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
155 บ้านนาแก 0 0 1 1 1 1 1 0 3
156 บ้านห้วยยาง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
157 บ้านดวน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
158 บ้านหนองขอน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
159 อนุบาลสุพรรณิกา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
160 บ้านโนนจิก(บุณฑริก) 0 0 1 1 0 1 0 0 1
161 บ้านคำครั่ง 0 0 0 0 9 13 3 5 25
162 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 0 0 0 0 7 3 7 4 17
163 บ้านท่าหลวงนาคำ 0 0 0 0 6 4 2 1 12
164 บ้านดอนกลาง 0 0 0 0 6 1 5 0 12
165 บ้านคำอุดม 0 0 0 0 5 1 2 2 8
166 บ้านสุขสมบูรณ์ 0 0 0 0 4 2 4 0 10
167 บ้านป่าก้าว 0 0 0 0 4 2 1 4 7
168 บ้านห้วยเสลา 0 0 0 0 4 2 0 1 6
169 บ้านบุ่งคำ 0 0 0 0 4 1 0 3 5
170 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน 0 0 0 0 3 3 2 1 8
171 บ้านดอนยาว 0 0 0 0 3 3 1 2 7
172 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ 0 0 0 0 3 3 0 0 6
173 บ้านทับไฮ 0 0 0 0 3 1 3 3 7
174 บ้านคำม่วง 0 0 0 0 3 1 2 1 6
175 อนุบาลน้ำยืน 0 0 0 0 3 0 2 2 5
176 บ้านนาห้วยแคน 0 0 0 0 3 0 1 0 4
177 บ้านห้วยแก้ว 0 0 0 0 3 0 0 1 3
178 บ้านโนนบก 0 0 0 0 2 5 3 5 10
179 บ้านห้วยปอ 0 0 0 0 2 4 1 2 7
180 บ้านคำสำราญ 0 0 0 0 2 3 2 1 7
181 บ้านแข้ด่อน 0 0 0 0 2 3 2 1 7
182 บ้านเปือย 0 0 0 0 2 2 3 2 7
183 บ้านคุ้มแสนชะนี 0 0 0 0 2 2 3 0 7
184 บ้านดงกระชู 0 0 0 0 2 2 3 0 7
185 บ้านนาส่วง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
186 บ้านโนนใหญ่ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
187 บ้านม่วง 0 0 0 0 2 1 1 2 4
188 บ้านคำบาก 0 0 0 0 2 1 1 1 4
189 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 0 0 2 1 0 1 3
190 ผอบ ณ นคร 2 0 0 0 0 2 1 0 0 3
191 โนนสูงโนนโฮมวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
192 บ้านหนองเทา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
193 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
194 บ้านหนองแปน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
195 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
196 อนุบาลเปรมชนก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
197 บ้านนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
198 บ้านป่าโมง 0 0 0 0 1 2 2 2 5
199 บ้านสวนสวรรค์ 0 0 0 0 1 2 1 2 4
200 บ้านโนนกอย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
201 บ้านโนนหลี่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
202 บ้านหนองคู(น้ำยืน) 0 0 0 0 1 1 4 1 6
203 บ้านแมด 0 0 0 0 1 1 1 4 3
204 บ้านดอนโจด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
205 บ้านนาประดู่ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
206 บ้านบัวเทียม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
207 บ้านเก่ากลาง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
208 บ้านบัวทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
209 บ้านหนองบัว(บุณฑริก) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
210 บ้านป่าพอก 0 0 0 0 1 0 2 5 3
211 บ้านสองคอน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
212 บ้านไพบูลย์ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
213 เจริญศึกษา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
214 บ้านห่องคำ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
215 บ้านอุดมสุข 0 0 0 0 1 0 0 1 1
216 บ้านกระเบื้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 บ้านทุ่งช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 บ้านหนองบัวอารี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านแก้งยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านโนนคูณแสนสุข 0 0 0 0 0 8 5 1 13
221 บ้านแก้งโตน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
222 บ้านหนองคู(เดชอุดม) 0 0 0 0 0 2 1 3 3
223 บ้านโนนจานหนองสีขา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
224 บ้านนาเลิง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
225 บ้านโนนว่าน 0 0 0 0 0 1 3 3 4
226 บ้านแปดอุ้ม 0 0 0 0 0 1 3 2 4
227 บ้านป่าเตี้ย 0 0 0 0 0 1 2 1 3
228 บ้านนาแคน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
229 บ้านราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 2 1
230 บ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
231 ตชด.บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
232 ดำรงสินสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
233 บ้านดงขวางคำโทน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
234 บ้านหนองถาวร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
235 บ้านห่องเตย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
236 บ้านโนนน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
237 บ้านโพธิ์ไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
238 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 0 0 4 2 4
239 บ้านดอนโมกข์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
240 บ้านหนองบัว(เดชอุดม) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
241 บ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
242 บ้านโชคชัย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
243 บ้านโนนรังหนองบัวดง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
244 ตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
245 บ้านดอนม่วย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
246 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
247 บ้านแก้งขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 232 203 177 612 1,353 642 436 457 2,431