สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองแสง 9 3 3 15 16 2 1 4 19
2 ชุมชนบ้านหนองสะโน 8 3 1 12 14 7 1 2 22
3 บ้านแขมเจริญ 8 1 2 11 19 4 0 3 23
4 บ้านโคกน้อย 7 11 2 20 30 3 2 4 35
5 นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 7 1 1 9 15 7 5 3 27
6 บ้านป่าสน 6 0 0 6 7 0 1 2 8
7 บ้านหนองแปก 5 3 3 11 17 6 4 2 27
8 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 5 2 3 10 13 2 1 1 16
9 บ้านหนองอ้ม 4 5 2 11 22 6 6 6 34
10 บ้านม่วงนาดี 4 3 4 11 20 7 0 3 27
11 บ้านนาเจริญ 4 2 1 7 11 6 3 4 20
12 บ้านโนนเขืองจงเจริญ 4 1 1 6 21 3 4 0 28
13 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 3 4 2 9 18 2 4 1 24
14 บ้านนาทุ่ง 3 2 2 7 8 5 4 5 17
15 บ้านห้วยทราย 3 1 4 8 13 4 2 4 19
16 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 3 1 2 6 9 4 0 1 13
17 บ้านแสนสุข 3 1 2 6 8 5 6 2 19
18 บ้านโนนยาง 3 1 1 5 12 5 3 3 20
19 สมสะอาดสวนฝ้าย 3 1 1 5 9 6 1 0 16
20 บ้านค้อ 3 1 0 4 5 1 1 3 7
21 บ้านยาง 3 0 1 4 5 3 0 1 8
22 บ้านนากระแซง 3 0 0 3 9 2 2 3 13
23 บ้านหมากมาย 3 0 0 3 7 0 3 2 10
24 ชุมชนบ้านปลาขาว 2 4 0 6 9 8 2 3 19
25 ดำรงสินอุทิศ 2 4 0 6 8 1 0 2 9
26 ชุมชนบ้านหนองยาว 2 3 4 9 11 2 1 1 14
27 บ้านหนองม่วง 2 3 2 7 13 5 0 5 18
28 บ้านหนองเงินฮ้อย 2 2 2 6 15 8 3 7 26
29 บ้านโนนกาเร็น 2 2 1 5 13 4 4 2 21
30 บ้านเม็กใหญ่ 2 2 0 4 11 8 4 2 23
31 น้ำยืน 2 1 2 5 8 0 4 5 12
32 ประชาสามัคคี 2 1 2 5 6 1 1 0 8
33 บ้านคำบอน 2 1 1 4 8 4 5 5 17
34 บ้านแก้งสมบูรณ์ 2 1 0 3 9 3 4 6 16
35 บ้านจันลา 2 1 0 3 8 0 1 1 9
36 บ้านโซง 2 1 0 3 4 5 1 4 10
37 บ้านนาสามัคคี 2 0 1 3 7 2 1 0 10
38 บ้านป่าแขมหนองเรือ 2 0 1 3 5 3 2 0 10
39 บ้านซำหวาย 2 0 0 2 8 2 1 0 11
40 บ้านโนนแคน 2 0 0 2 5 2 0 1 7
41 บ้านโนนเลียง 2 0 0 2 4 3 0 1 7
42 บ้านป่าตาว 2 0 0 2 3 0 0 1 3
43 บ้านบก 1 3 1 5 10 6 3 3 19
44 เวตวันวิทยา 1 3 1 5 4 4 1 1 9
45 บ้านยางใหญ่ 1 2 2 5 18 2 2 9 22
46 บ้านดงเมย 1 2 2 5 11 3 2 1 16
47 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1 2 2 5 10 5 9 3 24
48 บ้านโคกเทียม 1 2 2 5 8 9 5 3 22
49 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 1 2 1 4 13 6 4 2 23
50 ศรีอุดมปัญญาคม 1 2 1 4 11 7 2 4 20
51 บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 1 2 1 4 8 2 1 4 11
52 อนุบาลบุณฑริก 1 2 0 3 14 6 2 4 22
53 บ้านสมพรรัตน์ 1 2 0 3 7 2 0 1 9
54 บ้านห้วยสำราญ 1 2 0 3 4 0 0 1 4
55 บ้านหาดทรายคูณ 1 1 3 5 8 1 0 0 9
56 นาเกษมเจริญวิทยา 1 1 1 3 14 9 2 8 25
57 ชุมชนบ้านโนนแดง 1 1 1 3 9 4 6 5 19
58 บ้านกลาง 1 1 1 3 8 4 0 3 12
59 บ้านเบญจ์โนนดู่ 1 1 0 2 10 5 5 4 20
60 บ้านกุดเรือ 1 1 0 2 7 4 2 4 13
61 บ้านหนองดุม 1 1 0 2 7 2 3 4 12
62 บ้านโนนสำราญ 1 1 0 2 6 0 2 1 8
63 ประชานุเคราะห์ศึกษา 1 1 0 2 3 2 0 2 5
64 บ้านโนนสนาม 1 1 0 2 2 1 1 0 4
65 ชุมชนบ้านบุเปือย 1 0 3 4 6 3 2 7 11
66 บ้านตบหู 1 0 2 3 8 4 2 3 14
67 บ้านแก้ง 1 0 1 2 7 8 2 5 17
68 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 1 0 1 2 5 5 1 1 11
69 บ้านไฮตาก 1 0 1 2 4 5 2 1 11
70 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 1 0 1 2 3 3 1 7 7
71 เมืองเดช 1 0 1 2 3 3 1 0 7
72 บ้านโนนจิก(เดชอุดม) 1 0 1 2 3 2 0 2 5
73 บ้านยางกลาง 1 0 1 2 2 0 5 1 7
74 พิชัยศึกษา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
75 ศิริเกษวิทยา 1 0 0 1 6 2 0 0 8
76 บ้านหนองขี้เห็น 1 0 0 1 5 0 3 0 8
77 บ้านซำงู 1 0 0 1 4 6 3 1 13
78 บ้านคำกลาง 1 0 0 1 3 3 2 0 8
79 วัดสวายน้อยวิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
80 บ้านโนนหุ่ง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
81 บ้านตาเกาตาโกย 1 0 0 1 1 0 0 1 1
82 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 0 4 0 4 5 2 4 3 11
83 บ้านสร้างหอม 0 3 1 4 5 3 1 1 9
84 บ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 0 3 0 3 6 8 3 4 17
85 บ้านกุดเชียงมุน 0 3 0 3 6 5 1 2 12
86 บ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 0 2 3 5 15 3 4 1 22
87 บ้านโคกชำแระ 0 2 2 4 9 5 2 3 16
88 บ้านคำนาแซง 0 2 2 4 6 5 1 0 12
89 บ้านท่าก่อ 0 2 1 3 8 4 2 2 14
90 บ้านเก่าขาม 0 2 1 3 5 9 2 2 16
91 บ้านโนนขาม 0 2 0 2 5 3 2 3 10
92 บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 0 2 0 2 2 3 1 1 6
93 บ้านขี้เหล็ก 0 1 3 4 17 4 5 8 26
94 บ้านโคกใหญ่ 0 1 2 3 13 4 2 5 19
95 บ้านหนองสนม 0 1 2 3 9 6 6 3 21
96 บ้านทุ่งเทิง 0 1 2 3 5 0 5 0 10
97 บ้านโนนแฝก 0 1 2 3 2 1 1 1 4
98 บ้านซำสะกวยน้อย 0 1 1 2 10 7 5 8 22
99 บ้านนาห่อม 0 1 1 2 8 3 1 1 12
100 บ้านฝั่งเพ 0 1 1 2 6 10 2 7 18
101 หนองโพดวิทยา 0 1 1 2 6 5 3 3 14
102 บ้านทุ่งเพียง 0 1 1 2 5 7 2 4 14
103 บ้านแก้งสว่าง 0 1 1 2 5 2 3 0 10
104 บ้านสว่างโนนทอง 0 1 1 2 4 4 0 1 8
105 บ้านหนองทัพ 0 1 1 2 4 3 2 0 9
106 บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 0 1 1 2 3 0 3 0 6
107 บ้านท่าโพธิ์ศรี 0 1 1 2 2 4 2 1 8
108 เตรียมบัณฑิต 0 1 1 2 2 3 4 3 9
109 บ้านบัวเจริญ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
110 บ้านโพธิ์สง่า 0 1 1 2 2 0 1 5 3
111 บ้านบัวงาม 0 1 0 1 18 7 5 8 30
112 บ้านขอนแป้น 0 1 0 1 8 1 1 2 10
113 บ้านประหูต 0 1 0 1 7 2 3 3 12
114 บ้านตายอย 0 1 0 1 5 3 2 1 10
115 บ้านตาโม 0 1 0 1 5 1 1 1 7
116 บ้านโนนสูง(บุณฑริก) 0 1 0 1 4 3 2 2 9
117 บ้านแสนถาวร 0 1 0 1 4 3 1 1 8
118 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 1 0 1 3 4 2 2 9
119 บ้านหนองโด 0 1 0 1 3 3 2 3 8
120 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 0 1 0 1 3 1 2 5 6
121 บ้านโนนหมากเดือย 0 1 0 1 3 1 0 3 4
122 บ้านโพนแอวขัน 0 1 0 1 2 2 1 3 5
123 อุดมสามัคคี 0 1 0 1 2 1 0 0 3
124 บ้านป่าไร่ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
125 บ้านแก้งขอ 0 1 0 1 1 2 0 1 3
126 บ้านโพนดวน 0 0 3 3 8 0 3 3 11
127 บ้านหนองกบ 0 0 3 3 7 2 2 1 11
128 บ้านตาโอง 0 0 2 2 16 6 7 7 29
129 วัดเวตวันวิทยาราม 0 0 2 2 11 3 0 1 14
130 บ้านนานวล 0 0 2 2 5 2 3 2 10
131 บ้านทองสวัสดิ์ 0 0 1 1 9 2 1 2 12
132 บ้านโสกแสง 0 0 1 1 8 5 6 6 19
133 บ้านคอแลน 0 0 1 1 6 8 6 6 20
134 บ้านหัวแข้ 0 0 1 1 4 3 0 2 7
135 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 0 0 1 1 4 2 1 0 7
136 บ้านหนองเม็ก 0 0 1 1 3 4 2 3 9
137 อิสานเศรษฐกิจ 0 0 1 1 3 4 0 0 7
138 บ้านหนองสนมพะลาน 0 0 1 1 3 1 3 1 7
139 บ้านหมากแหน่ง 0 0 1 1 3 1 2 1 6
140 บ้านหนองแต้ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
141 บ้านเสาเล้า 0 0 1 1 3 0 2 1 5
142 บ้านคำกลางวังม่วง 0 0 1 1 3 0 1 1 4
143 บ้านสมสะอาด 0 0 1 1 3 0 1 0 4
144 บ้านโนนสว่างวังเสือ 0 0 1 1 2 5 4 6 11
145 บ้านน้ำขุ่น 0 0 1 1 2 4 3 2 9
146 บ้านห้วยข่า 0 0 1 1 2 3 1 0 6
147 สุพรรณิการ์ 0 0 1 1 2 1 3 1 6
148 บ้านดอนชัยชนะ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
149 บ้านนาแก 0 0 1 1 1 1 1 0 3
150 บ้านห้วยยาง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
151 บ้านหนองขอน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
152 อนุบาลสุพรรณิกา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
153 บ้านโนนจิก(บุณฑริก) 0 0 1 1 0 1 0 0 1
154 บ้านคำครั่ง 0 0 0 0 9 13 3 5 25
155 บ้านท่าหลวงนาคำ 0 0 0 0 6 4 2 1 12
156 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 0 0 0 0 6 3 7 4 16
157 บ้านกุดประทาย 0 0 0 0 6 2 4 2 12
158 บ้านดอนกลาง 0 0 0 0 6 1 5 0 12
159 บ้านคำอุดม 0 0 0 0 5 1 2 2 8
160 บ้านเตย 0 0 0 0 4 3 4 1 11
161 บ้านสุขสมบูรณ์ 0 0 0 0 4 2 4 0 10
162 บ้านป่าก้าว 0 0 0 0 4 2 1 4 7
163 บ้านห้วยเสลา 0 0 0 0 4 2 0 1 6
164 บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 0 0 0 0 4 1 3 4 8
165 บ้านบุ่งคำ 0 0 0 0 4 1 0 3 5
166 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน 0 0 0 0 3 3 2 1 8
167 บ้านดอนยาว 0 0 0 0 3 3 1 2 7
168 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ 0 0 0 0 3 3 0 0 6
169 บ้านทับไฮ 0 0 0 0 3 1 3 3 7
170 บ้านคำม่วง 0 0 0 0 3 1 2 1 6
171 อนุบาลน้ำยืน 0 0 0 0 3 0 2 2 5
172 บ้านนาห้วยแคน 0 0 0 0 3 0 1 0 4
173 บ้านห้วยแก้ว 0 0 0 0 3 0 0 1 3
174 บ้านโนนบก 0 0 0 0 2 5 3 5 10
175 บ้านห้วยปอ 0 0 0 0 2 4 1 2 7
176 บ้านคำสำราญ 0 0 0 0 2 3 2 1 7
177 บ้านแข้ด่อน 0 0 0 0 2 3 2 1 7
178 บ้านเปือย 0 0 0 0 2 2 3 2 7
179 บ้านคุ้มแสนชะนี 0 0 0 0 2 2 3 0 7
180 บ้านดงกระชู 0 0 0 0 2 2 3 0 7
181 บ้านนาส่วง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
182 บ้านโนนใหญ่ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
183 บ้านม่วง 0 0 0 0 2 1 1 2 4
184 บ้านคำบาก 0 0 0 0 2 1 1 1 4
185 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 0 0 2 1 0 1 3
186 ผอบ ณ นคร 2 0 0 0 0 2 1 0 0 3
187 โนนสูงโนนโฮมวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
188 บ้านกวางดีด 0 0 0 0 2 0 0 1 2
189 บ้านหนองเทา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
190 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
191 บ้านหนองแปน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
192 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
193 อนุบาลเปรมชนก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
194 บ้านป่าโมง 0 0 0 0 1 2 2 2 5
195 บ้านสวนสวรรค์ 0 0 0 0 1 2 1 2 4
196 บ้านโนนกอย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
197 บ้านหนองคู(น้ำยืน) 0 0 0 0 1 1 4 1 6
198 บ้านแมด 0 0 0 0 1 1 1 4 3
199 บ้านดอนโจด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
200 บ้านนาประดู่ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
201 บ้านบัวเทียม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
202 บ้านเก่ากลาง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
203 บ้านบัวทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
204 บ้านหนองบัว(บุณฑริก) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
205 บ้านป่าพอก 0 0 0 0 1 0 2 5 3
206 บ้านสองคอน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
207 บ้านไพบูลย์ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
208 เจริญศึกษา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
209 บ้านห่องคำ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
210 บ้านอุดมสุข 0 0 0 0 1 0 0 1 1
211 บ้านกระเบื้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 บ้านทุ่งช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 บ้านหนองบัวอารี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 บ้านแก้งยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 บ้านโนนคูณแสนสุข 0 0 0 0 0 8 5 1 13
216 บ้านหนองดินดำ 0 0 0 0 0 3 2 3 5
217 บ้านนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
218 บ้านแก้งโตน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
219 บ้านหนองคู(เดชอุดม) 0 0 0 0 0 2 1 3 3
220 บ้านโนนจานหนองสีขา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
221 บ้านนาเลิง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
222 บ้านโนนว่าน 0 0 0 0 0 1 3 3 4
223 บ้านแปดอุ้ม 0 0 0 0 0 1 3 2 4
224 บ้านป่าเตี้ย 0 0 0 0 0 1 2 1 3
225 บ้านนาแคน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
226 บ้านราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 2 1
227 บ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
228 ตชด.บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
229 ดำรงสินสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
230 บ้านดงขวางคำโทน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
231 บ้านหนองถาวร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
232 บ้านห่องเตย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
233 บ้านโนนน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
234 บ้านโนนหลี่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
235 บ้านโพธิ์ไทร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
236 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 0 0 4 2 4
237 บ้านดอนโมกข์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
238 ตชด.บ้านค้อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
239 บ้านดวน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
240 บ้านหนองบัว(เดชอุดม) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
241 บ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
242 บ้านโชคชัย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
243 บ้านโนนรังหนองบัวดง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
244 ตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
245 บ้านดอนม่วย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
246 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
247 บ้านแก้งขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 181 169 155 505 1,230 618 421 457 2,269