สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโคกน้อย 30 3 2 4 35
2 บ้านหนองอ้ม 22 6 6 6 34
3 บ้านโนนเขืองจงเจริญ 21 3 4 0 28
4 บ้านม่วงนาดี 20 7 0 3 27
5 บ้านแขมเจริญ 19 4 0 3 23
6 บ้านบัวงาม 18 7 5 8 30
7 บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 18 2 4 1 24
8 บ้านยางใหญ่ 18 2 2 9 22
9 บ้านหนองแปก 17 6 4 2 27
10 บ้านขี้เหล็ก 17 4 5 8 26
11 บ้านตาโอง 16 6 7 7 29
12 บ้านหนองแสง 16 2 1 4 19
13 บ้านหนองเงินฮ้อย 15 8 3 7 26
14 นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 15 7 5 3 27
15 บ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 15 3 4 1 22
16 นาเกษมเจริญวิทยา 14 9 2 8 25
17 ชุมชนบ้านหนองสะโน 14 7 1 2 22
18 อนุบาลบุณฑริก 14 6 2 4 22
19 สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 13 6 4 2 23
20 บ้านหนองม่วง 13 5 0 5 18
21 บ้านโนนกาเร็น 13 4 4 2 21
22 บ้านโคกใหญ่ 13 4 2 5 19
23 บ้านห้วยทราย 13 4 2 4 19
24 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 13 2 1 1 16
25 บ้านโนนยาง 12 5 3 3 20
26 บ้านเม็กใหญ่ 11 8 4 2 23
27 ศรีอุดมปัญญาคม 11 7 2 4 20
28 บ้านนาเจริญ 11 6 3 4 20
29 บ้านดงเมย 11 3 2 1 16
30 วัดเวตวันวิทยาราม 11 3 0 1 14
31 ชุมชนบ้านหนองยาว 11 2 1 1 14
32 บ้านซำสะกวยน้อย 10 7 5 8 22
33 บ้านบก 10 6 3 3 19
34 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ 10 5 9 3 24
35 บ้านเบญจ์โนนดู่ 10 5 5 4 20
36 บ้านคำครั่ง 9 13 3 5 25
37 ชุมชนบ้านปลาขาว 9 8 2 3 19
38 บ้านหนองสนม 9 6 6 3 21
39 สมสะอาดสวนฝ้าย 9 6 1 0 16
40 บ้านโคกชำแระ 9 5 2 3 16
41 ชุมชนบ้านโนนแดง 9 4 6 5 19
42 บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 9 4 0 1 13
43 บ้านแก้งสมบูรณ์ 9 3 4 6 16
44 บ้านนากระแซง 9 2 2 3 13
45 บ้านทองสวัสดิ์ 9 2 1 2 12
46 บ้านโคกเทียม 8 9 5 3 22
47 บ้านโสกแสง 8 5 6 6 19
48 บ้านแสนสุข 8 5 6 2 19
49 บ้านนาทุ่ง 8 5 4 5 17
50 บ้านคำบอน 8 4 5 5 17
51 บ้านตบหู 8 4 2 3 14
52 บ้านท่าก่อ 8 4 2 2 14
53 บ้านกลาง 8 4 0 3 12
54 บ้านนาห่อม 8 3 1 1 12
55 บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 8 2 1 4 11
56 บ้านซำหวาย 8 2 1 0 11
57 บ้านขอนแป้น 8 1 1 2 10
58 ดำรงสินอุทิศ 8 1 0 2 9
59 บ้านหาดทรายคูณ 8 1 0 0 9
60 น้ำยืน 8 0 4 5 12
61 บ้านโพนดวน 8 0 3 3 11
62 บ้านจันลา 8 0 1 1 9
63 บ้านแก้ง 7 8 2 5 17
64 บ้านกุดเรือ 7 4 2 4 13
65 บ้านหนองดุม 7 2 3 4 12
66 บ้านประหูต 7 2 3 3 12
67 บ้านหนองกบ 7 2 2 1 11
68 บ้านนาสามัคคี 7 2 1 0 10
69 บ้านสมพรรัตน์ 7 2 0 1 9
70 บ้านหมากมาย 7 0 3 2 10
71 บ้านป่าสน 7 0 1 2 8
72 บ้านฝั่งเพ 6 10 2 7 18
73 บ้านคอแลน 6 8 6 6 20
74 บ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 6 8 3 4 17
75 หนองโพดวิทยา 6 5 3 3 14
76 บ้านกุดเชียงมุน 6 5 1 2 12
77 บ้านคำนาแซง 6 5 1 0 12
78 บ้านท่าหลวงนาคำ 6 4 2 1 12
79 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 6 3 7 4 16
80 ชุมชนบ้านบุเปือย 6 3 2 7 11
81 บ้านกุดประทาย 6 2 4 2 12
82 ศิริเกษวิทยา 6 2 0 0 8
83 บ้านดอนกลาง 6 1 5 0 12
84 ประชาสามัคคี 6 1 1 0 8
85 บ้านโนนสำราญ 6 0 2 1 8
86 บ้านเก่าขาม 5 9 2 2 16
87 บ้านทุ่งเพียง 5 7 2 4 14
88 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 5 5 1 1 11
89 บ้านโนนขาม 5 3 2 3 10
90 บ้านตายอย 5 3 2 1 10
91 บ้านป่าแขมหนองเรือ 5 3 2 0 10
92 บ้านสร้างหอม 5 3 1 1 9
93 บ้านยาง 5 3 0 1 8
94 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 5 2 4 3 11
95 บ้านนานวล 5 2 3 2 10
96 บ้านแก้งสว่าง 5 2 3 0 10
97 บ้านโนนแคน 5 2 0 1 7
98 บ้านคำอุดม 5 1 2 2 8
99 บ้านค้อ 5 1 1 3 7
100 บ้านตาโม 5 1 1 1 7
101 บ้านทุ่งเทิง 5 0 5 0 10
102 บ้านหนองขี้เห็น 5 0 3 0 8
103 บ้านซำงู 4 6 3 1 13
104 บ้านไฮตาก 4 5 2 1 11
105 บ้านโซง 4 5 1 4 10
106 เวตวันวิทยา 4 4 1 1 9
107 บ้านสว่างโนนทอง 4 4 0 1 8
108 บ้านเตย 4 3 4 1 11
109 บ้านโนนสูง(บุณฑริก) 4 3 2 2 9
110 บ้านหนองทัพ 4 3 2 0 9
111 บ้านแสนถาวร 4 3 1 1 8
112 บ้านหัวแข้ 4 3 0 2 7
113 บ้านโนนเลียง 4 3 0 1 7
114 บ้านสุขสมบูรณ์ 4 2 4 0 10
115 บ้านป่าก้าว 4 2 1 4 7
116 บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 4 2 1 0 7
117 บ้านห้วยเสลา 4 2 0 1 6
118 บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 4 1 3 4 8
119 บ้านบุ่งคำ 4 1 0 3 5
120 บ้านห้วยสำราญ 4 0 0 1 4
121 บ้านหนองเม็ก 3 4 2 3 9
122 บ้านโนนสมบูรณ์ 3 4 2 2 9
123 อิสานเศรษฐกิจ 3 4 0 0 7
124 บ้านหนองโด 3 3 2 3 8
125 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน 3 3 2 1 8
126 บ้านคำกลาง 3 3 2 0 8
127 บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 3 3 1 7 7
128 บ้านดอนยาว 3 3 1 2 7
129 เมืองเดช 3 3 1 0 7
130 ตชด.เกษตรสมบูรณ์ 3 3 0 0 6
131 ประชานุเคราะห์ศึกษา 3 2 0 2 5
132 บ้านโนนจิก(เดชอุดม) 3 2 0 2 5
133 บ้านทับไฮ 3 1 3 3 7
134 บ้านหนองสนมพะลาน 3 1 3 1 7
135 บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 3 1 2 5 6
136 บ้านหมากแหน่ง 3 1 2 1 6
137 บ้านคำม่วง 3 1 2 1 6
138 บ้านหนองแต้ 3 1 1 0 5
139 บ้านโนนหมากเดือย 3 1 0 3 4
140 บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 3 0 3 0 6
141 อนุบาลน้ำยืน 3 0 2 2 5
142 บ้านเสาเล้า 3 0 2 1 5
143 บ้านคำกลางวังม่วง 3 0 1 1 4
144 บ้านสมสะอาด 3 0 1 0 4
145 บ้านนาห้วยแคน 3 0 1 0 4
146 บ้านป่าตาว 3 0 0 1 3
147 บ้านห้วยแก้ว 3 0 0 1 3
148 วัดสวายน้อยวิทยา 3 0 0 0 3
149 บ้านโนนสว่างวังเสือ 2 5 4 6 11
150 บ้านโนนบก 2 5 3 5 10
151 บ้านน้ำขุ่น 2 4 3 2 9
152 บ้านท่าโพธิ์ศรี 2 4 2 1 8
153 บ้านห้วยปอ 2 4 1 2 7
154 เตรียมบัณฑิต 2 3 4 3 9
155 บ้านคำสำราญ 2 3 2 1 7
156 บ้านแข้ด่อน 2 3 2 1 7
157 บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 2 3 1 1 6
158 บ้านห้วยข่า 2 3 1 0 6
159 บ้านเปือย 2 2 3 2 7
160 บ้านคุ้มแสนชะนี 2 2 3 0 7
161 บ้านดงกระชู 2 2 3 0 7
162 บ้านโพนแอวขัน 2 2 1 3 5
163 บ้านนาส่วง 2 2 1 0 5
164 บ้านโนนใหญ่ 2 2 1 0 5
165 สุพรรณิการ์ 2 1 3 1 6
166 บ้านม่วง 2 1 1 2 4
167 บ้านโนนแฝก 2 1 1 1 4
168 บ้านคำบาก 2 1 1 1 4
169 บ้านโนนสนาม 2 1 1 0 4
170 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 2 1 0 1 3
171 บ้านบัวเจริญ 2 1 0 0 3
172 อุดมสามัคคี 2 1 0 0 3
173 ผอบ ณ นคร 2 2 1 0 0 3
174 โนนสูงโนนโฮมวิทยา 2 1 0 0 3
175 บ้านยางกลาง 2 0 5 1 7
176 บ้านโพธิ์สง่า 2 0 1 5 3
177 บ้านป่าไร่ 2 0 1 0 3
178 บ้านกวางดีด 2 0 0 1 2
179 บ้านหนองเทา 2 0 0 1 2
180 พิชัยศึกษา 2 0 0 0 2
181 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 2 0 0 0 2
182 บ้านหนองแปน 2 0 0 0 2
183 บ้านโพนทอง 2 0 0 0 2
184 อนุบาลเปรมชนก 2 0 0 0 2
185 บ้านป่าโมง 1 2 2 2 5
186 บ้านสวนสวรรค์ 1 2 1 2 4
187 บ้านแก้งขอ 1 2 0 1 3
188 บ้านโนนหุ่ง 1 2 0 0 3
189 บ้านดอนชัยชนะ 1 2 0 0 3
190 บ้านโนนกอย 1 2 0 0 3
191 บ้านหนองคู(น้ำยืน) 1 1 4 1 6
192 บ้านแมด 1 1 1 4 3
193 บ้านนาแก 1 1 1 0 3
194 บ้านดอนโจด 1 1 1 0 3
195 บ้านนาประดู่ 1 1 0 1 2
196 บ้านบัวเทียม 1 1 0 1 2
197 บ้านเก่ากลาง 1 1 0 1 2
198 บ้านห้วยยาง 1 1 0 0 2
199 บ้านบัวทอง 1 1 0 0 2
200 บ้านหนองบัว(บุณฑริก) 1 1 0 0 2
201 บ้านป่าพอก 1 0 2 5 3
202 บ้านสองคอน 1 0 2 0 3
203 บ้านไพบูลย์ 1 0 1 1 2
204 บ้านหนองขอน 1 0 1 0 2
205 เจริญศึกษา 1 0 1 0 2
206 บ้านตาเกาตาโกย 1 0 0 1 1
207 บ้านห่องคำ 1 0 0 1 1
208 บ้านอุดมสุข 1 0 0 1 1
209 อนุบาลสุพรรณิกา 1 0 0 0 1
210 บ้านกระเบื้อง 1 0 0 0 1
211 บ้านทุ่งช้าง 1 0 0 0 1
212 บ้านหนองบัวอารี 1 0 0 0 1
213 บ้านแก้งยาง 1 0 0 0 1
214 บ้านโนนคูณแสนสุข 0 8 5 1 13
215 บ้านหนองดินดำ 0 3 2 3 5
216 บ้านนาสมบูรณ์ 0 3 0 1 3
217 บ้านแก้งโตน 0 3 0 0 3
218 บ้านหนองคู(เดชอุดม) 0 2 1 3 3
219 บ้านโนนจานหนองสีขา 0 2 1 1 3
220 บ้านนาเลิง 0 2 0 0 2
221 บ้านโนนว่าน 0 1 3 3 4
222 บ้านแปดอุ้ม 0 1 3 2 4
223 บ้านป่าเตี้ย 0 1 2 1 3
224 บ้านนาแคน 0 1 2 0 3
225 บ้านราษฎร์สามัคคี 0 1 0 2 1
226 บ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 0 1 0 1 1
227 บ้านโนนจิก(บุณฑริก) 0 1 0 0 1
228 ตชด.บ้านหนองบัว 0 1 0 0 1
229 ดำรงสินสงเคราะห์ 0 1 0 0 1
230 บ้านดงขวางคำโทน 0 1 0 0 1
231 บ้านหนองถาวร 0 1 0 0 1
232 บ้านห่องเตย 0 1 0 0 1
233 บ้านโนนน้อย 0 1 0 0 1
234 บ้านโนนหลี่ 0 1 0 0 1
235 บ้านโพธิ์ไทร 0 1 0 0 1
236 บ้านนาอุดม 0 0 4 2 4
237 บ้านดอนโมกข์ 0 0 1 1 1
238 ตชด.บ้านค้อ 0 0 1 0 1
239 บ้านดวน 0 0 1 0 1
240 บ้านหนองบัว(เดชอุดม) 0 0 1 0 1
241 บ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 0 0 1 0 1
242 บ้านโชคชัย 0 0 0 2 0
243 บ้านโนนรังหนองบัวดง 0 0 0 2 0
244 ตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ 0 0 0 1 0
245 บ้านดอนม่วย 0 0 0 1 0
246 บ้านหนองไฮ 0 0 0 1 0
247 บ้านแก้งขี้เหล็ก 0 0 0 1 0
รวม 1,230 618 421 457 2,726