หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 5
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายยศภัทร แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายเสรี ตุ้มอ่อน รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายประมวล ใจภักดี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายอุทิศ ศรีประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายสุพรรณ ทองพุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายสุระชัย มีศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางพชรภัทร จันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางชนัฏดา บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางรสมาลี เสนารินทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางพวงผกา บุตรน้อย นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายคงเดช สมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายสมพงษ์ ทับทิมหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวตวันวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายสมบัติ บุญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางสาวเฉลียว กันนิกา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นางอำพา ประทุมชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายพงศธร แก้วอร่าม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการกองเลขานุการ
27 นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ
28 นายพรชัย เกตุทองดี ครู โรงเรียนบ้านจันลา คณะกรรมการกองเลขานุการ
29 นางรจนา จันทวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโชคชัย คณะกรรมการกองเลขานุการ
30 นางมยุรี ธานี ครู โรงเรียนบ้านโนนค้อ คณะกรรมการกองเลขานุการ
31 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน คณะกรรมการกองเลขานุการ
32 นางสาวตีรณา รัตนศรี ครู โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา คณะกรรมการกองเลขานุการ
33 นางสาวสุธาสินี โพธิสาขา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว คณะกรรมการกองเลขานุการ
34 นางสาวณฤดี ห้วยใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ ๘๓ คณะกรรมการกองเลขานุการ
35 นางสาวหทัยกาญจน์ สายศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านกลาง คณะกรรมการกองเลขานุการ
36 นางศวรรย นอลา ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการกองเลขานุการ
37 นางสุจิตตรา แก่นการ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการกองเลขานุการ
38 นางจุฬารัตน์ จันดาคูณ ครู โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย คณะกรรมการกองเลขานุการ
39 นางสาวปิยะพร ฉัตรวิไล ครู โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
40 นางสาวสุปราณี จวงการ ครู โรงเรียนบ้านม่วงนาดี คณะกรรมการกองเลขานุการ
41 นางสาวฐิตาภัทร์ อุทธการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
42 นายทินกร บุญบรรลุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
43 นางสาวมณีวรรณ ชาติสาย นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
44 นางสาวนันท์นภัส ชูแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการในคสพท. คณะกรรมการกองเลขานุการ
45 นางสาวปริญญารัตน์ แก้วมณี เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการกองเลขานุการ
46 นางสาวปริญญาพร ยั่งยืน พนักงานราชการโรงเรียนดำรงสินอุทิศ คณะกรรมการกองเลขานุการ
47 นางสาวคริสมาส วงศ์มาเกตุ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเสาเล้า คณะกรรมการกองเลขานุการ
48 นางอำพา ประทุมชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
49 นายพงศธร แก้วอร่าม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกองเลขานุการ
50 นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการกองเลขานุการ
51 นางวรินรำไพ บุญช่วย เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการกองเลขานุการ
52 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
53 นายยศภัทร แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
54 นายประมวล ใจภักดี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
55 นายอุทิศ ศรีประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
56 นางเสาวณีย์ สมดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
57 นางสาวชื่นพจี มนต์ขลัง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
58 นายคัมภีร์ เจริญราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
59 นายกัญญา เสนสอน นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
60 นายเก่ง คมสันต์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
61 นางไกรศรี โสภะถา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
62 นายวีรศักดิ์ บุญต่อ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
63 นายอุดร มาลา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
64 นายรัฐพล สุพงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
65 นายสอ้อน วรรณศรี ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
66 นางสาวเสาวภา สาระขันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
67 นายสำเนียง ผูกพันธ์ ยาม สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
68 นางสาวเฉลียว กันนิกา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
69 นางอำพา ประทุมชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
70 นายพงศธร แก้วอร่าม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
71 นางวรินรำไพ บุญช่วย เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
72 นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
73 นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
74 นายคงเดช สมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
75 นายธาตรี สุภเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
76 นางสาวชื่นพจี มนต์ขลัง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
77 นางสาวสุนิภา ไพบูลย์พิมพ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
78 นายลิขิต ผุยพรหม นักวิชาการศึกษา ชำนาญพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
79 นายพงศธร แก้วอร่าม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
80 นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
81 นางสาวปิยะพร ฉัตรวิไล ครู โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
82 นางกันตา เดชากุลตระกูล ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
83 นายทวี ศิริชัย ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
84 นางวิภารัตน์ พูลเพิ่ม ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
85 นายสุบรรณ บาตรสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
86 นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
87 นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
88 นางสาวบุญยิ่ง สายเมฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
89 นายประกิต สารเสนา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
90 นางจีรพรรณ แสงชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
91 นายลือชัย สุรมิตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
92 นางสาวฐิตาภัทร์ อุทธการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
93 นายทินกร บุญบรรลุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
94 นางสาวมณีวรรณ ชาติสาย นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
95 นางสาวปริญญารัตน์ แก้วมณี เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
96 นางสาวจันทร์จิรา เดชะคำภู ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
97 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
98 นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
99 นายสมบัติ บุญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
100 นายวิทยา โลมากาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
101 นายเกษม ศิริโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
102 นายวิระ พิลาโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
103 นางณฐมน คุนิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
104 นางสาวจรัญญาภรณ์ พจน์ธีรมนตรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
105 นางสุวิมล ไวยารัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
106 นายธีรศักดิ์ บุญทรง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
107 นางศวรรย นอลา ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
108 นางสุจิตตรา แก่นการ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
109 นายดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
110 นายสมพงษ์ ทับทิมหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวตวันวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
111 นายสมพิศ ปัสสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวตวันวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
112 นายลิขิต ผุยพรหม นักวิชาการศึกษา ชำนาญพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
113 นางสาวกัญพัชร์ ตาแสง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
114 นายธนกร คุณานิธิธร ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
115 นายเทียนชัย แก่นการ ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
116 นายเสรี ตุ้มอ่อน รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
117 นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
118 นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
119 นางเสาวณีย์ สมดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
120 นางสาวจรัญญาภรณ์ พจน์ธีรมนตรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
121 นางสุดาพร สายแวว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
122 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
123 นายสมบัติ บุญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
124 นายวานิช บุปผาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
125 นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
126 นางอุไร อารี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยศึกษา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
127 นายกิตติภาส สิงห์เสน ผู้อำนวยการโรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
128 นางปาลิตา เปรยรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
129 นางประภาพร พวงพุฒ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
130 นางสาวจรัญญาภรณ์ พจน์ธีรมนตรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
131 นางณฐมน คุนิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
132 นางสาวสุนิภา ไพบูลย์พิมพ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
133 นางเพ็ญแข ภัยพิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนจิก คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
134 นางอัจฉริยา คูณคำ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
135 นายปัญญา วงษาเลิศ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
136 นางสาวจักรี ศรีเสมอ ครู โรงเรียนบ้านกุดเรือ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
137 นางสาวอุดมลักษณ์ ปริตัง ครู โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
138 นางสุวิมล ไวยารัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
139 นางสาววัลวิภา เชื้อพงศ์ธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนขาม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
140 นางสาวกัญญามาศ ทับทิมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองคู คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
141 นางสาววสุมดี บุปผาวัลย์ ครู โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
142 นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
143 นายคงเดช สมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
144 นายฤทธี ตรีแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
145 พ.อ.อ.วีรพงษ์ ศรีวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
146 นายสาคร รุจิวิทยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตบหู คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
147 นายธาตรี สุภเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
148 นายไสว บุตวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
149 นางวาณี สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
150 นายทวี ศิริชัย ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
151 นางสายทอง เชื้อพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนจิก คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
152 นางมลวิภา ไตรยสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเลียง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
153 นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
154 นางสาวสุนิภา ไพบูลย์พิมพ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
155 นายพงศธร แก้วอร่าม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
156 นางสาวสุกัญญา หวังดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
157 นางสาวกนกวรรณ วงศ์คำเหลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาห้วยแคน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
158 นางสาวศุภจิรา ศรีโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนจิก คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
159 นางสาวนุชนาตย์ โพธิ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนานวล คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
160 นางอัญชลี รากวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
161 นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
162 นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
163 นางศิริพร ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปดอุ้ม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
164 นางสาวบุญยิ่ง สายเมฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
165 นางบุญยอร บุญสาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตบหู คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
166 นางรัชนี รัศมีโรจน์ ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
167 นายวิจิตร ผลดก ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
168 นายประกิจ ตาธุวัน ครู โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
169 นายชัยสิทธิ์ พรหมวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ ๘๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
170 นายทิณพัฒน์ ศิริโท ครู โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
171 นางสาวชนินทร์รัตน์ ฉัตรบุญเสริม ครู โรงเรียนประชาสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
172 นางมงคลวิทย์ พวงบุตร ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
173 นายประกิต สารเสนา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
174 นางจีรพรรณ แสงชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
175 นายทวีศักดิ์ ปรือทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบัวงาม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
176 นางสาวอธัญญา ตันสุ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
177 นายศักดิ์สิทธิ์ สุภสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคชัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
178 นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
179 นายสมบัติ บุญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
180 นายสมพร สอดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
181 นายเจริญ ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง(บุณฑริก) คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
182 นางสาวรุจิระนันท์ สุมะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพบูลย์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
183 นายวิทยา โลมากาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
184 นายเกษม ศิริโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
185 นายวิระ พิลาโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
186 นายวิฑูรย์ ลาสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
187 นางเพ็ญศรี เลิศศรัทธาทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
188 นายเอกภพ เปรยรัตน์คร ครู โรงเรียนบ้านห้วยทราย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
189 นายพรศักดิ์ ทรัพยะสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
190 นายธีรศักดิ์ บุญทรง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
191 นายกิตติพงษ์ มะโร ครู โรงเรียนบ้านเก่ากลาง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
192 นางสาวพนิตตา สุดาชม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองโด คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
193 นายเจริญชัย จังอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแสนถาวร คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
194 นายศักดิ์สิทธิ์ สุภสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคชัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
195 นายดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
196 นายสมบัติ บุญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
197 นางอำพร สุทธัง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
198 นายชีวิน บุญถม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
199 นางสาวเฉลียว กันนิกา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
200 นางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
201 นายสุริยกานต์ จันทร์แจ่ม ครู โรงเรียนบ้านนาแคน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
202 นายยศภัทร แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
203 นายธีรศักดิ์ ประทุมราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห่องคำ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
204 นายวสันต์ ธุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
205 นายสุขฤทัย สุขใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวอารี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
206 นายวิสูตร ม่วงหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห่องปอ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
207 ว่าที่ร.ต.สุรินทร์ อินทะวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
208 นาายสำรวย วงศ์เวียน ครู โรงเรียนบ้านหนองอ้ม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
209 นางสาวชลธิชา มีศรี ครู โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
210 นางสาวศิริพร ทาราศี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
211 นายไสว วรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
212 นายคัมภีร์ เจริญราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
213 นางสุดาพร สายแวว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
214 นายประมวล ใจภักดี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
215 ว่าที่ร.ต.หญิงกอบสมุทร ศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกวางดีด คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
216 นางอุตรี เชื้อประทุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
217 นางสาวสิริกร ประสพสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
218 นางสาวเฉลียว กันนิกา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
219 นางสาวสุรพิณ เดชา ครู โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
220 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
221 นายสมบัติ บุญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
222 นายวิทยา โลมากาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
223 นายเกษม ศิริโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
224 นายวิระ พิลาโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
225 นางรจนา จันทวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโชคชัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
226 นางสุจิตตรา พาอาจ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
227 นางมยุรี ธานี ครู โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
228 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
229 นางสาวตีรณา รัตนศรี ครู โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
230 นางสาวสุธาสินี โพธิสาขา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
231 นางสาวณฤดี ห้วยใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ ๘๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
232 นายพรชัย เกตุทองดี ครู โรงเรียนบ้านจันลา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
233 นางสาวหทัยกาญจน์ สายศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านกลาง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
234 นางศวรรย นอลา ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
235 นายรักพงษ์ บุญศิริ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
236 นางสุจิตตรา แก่นการ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
237 นางอำพา ประทุมชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
238 นางสาวสุปราณี จวงการ ครู โรงเรียนบ้านม่วงนาดี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
239 ร.ท.เพียร บุดดาโจม ข้าราชการบำนาญผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
240 นายสกลไกร ใจภพ ข้าราชการบำนาญผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
241 นายวันชัย มาลาพันธ์ ข้าราชการบำนาญผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
242 นายฤกษ์ชัย พลศรี ข้าราชการบำนาญผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
243 นายอติรุจ กีรติชัยเศรษฐ ข้าราชการบำนาญผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
244 นายดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
245 นายคงเดช สมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
246 นายสมพงษ์ ทับทิมหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวตวันวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
247 นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
248 นายวีระพันธ์ ประทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
249 นายอรุณ บุญวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่าขาม คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
250 นายประเทือง บุตตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงนาดี คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
251 ว่าที่ร.ต.หญิงอัจฉรา วรัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
252 นางอุตรี เชื้อประทุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
253 นายสมพิศ ปัสสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวตวันวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
254 นายบุญศร จูมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนม คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
255 นายธาตรี สุภเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
256 นายจำนง วงศ์คำ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
257 นางณัฐชาดา ม่วงหวาน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
258 นายเอนกพงศ์ โกทา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
259 นางธีราภรณ์ อรจันทร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
260 นางพิชรัตน์ บุญสุข นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
261 นางวนัสพร คุณานิธิธร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
262 นางชนัฏดา บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
263 นายลิขิต ผุยพรหม นักวิชาการศึกษา ชำนาญพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
264 นางสาวกัญพัชร์ ตาแสง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด)
265 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
266 นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
267 นายสมมาตร นิรมานสกุลพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
268 นายประสาน พิลาศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
269 นางจันทร์เพ็ญ ศรีสมุทร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
270 นายศรกฤษณะ สุธรรมวิจิตร ครู โรงเรียนบ้านนาแก คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
271 นางสาวนันธิญาพร แก้วเกาะสบ้า ครู โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
272 นางสาวจันทร์เพ็ญ พึ่งเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านตาโม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
273 นางเสาวณีย์ สมดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
274 นางสาวจรัญญาภรณ์ พจน์ธีรมนตรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
275 นางสาวศรีอำภา ภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
276 นางทิพาวรรณ ทองทับ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห่องเตย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
277 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
278 นางโกษีย์ วงศ์สุธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
279 นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
280 นายลือชา ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
281 นางสาววิจิตรกร ดุจดา ครู โรงเรียนบ้านนาแก คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
282 นางจำลอง โพธิ์งาม ครู โรงเรียนบ้านโนนแคน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
283 นางวริศรา จารุแพทย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
284 นางประไพพิศ จงอุตส่าห์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
285 นายอุทัย สมดี ครู โรงเรียนบ้านคำสำราญ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
286 นางเสาวณีย์ สมดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
287 นางสาวชื่นพจี มนต์ขลัง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
288 นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการนักบินน้อย สพฐ. และหุ่นยนต์
289 นายคงเดช สมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการนักบินน้อย สพฐ. และหุ่นยนต์
290 นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการนักบินน้อย สพฐ. และหุ่นยนต์
291 นายไตรวุฒิ พลรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ง คณะกรรมการอำนวยการนักบินน้อย สพฐ. และหุ่นยนต์
292 ว่าที่ร.อ.ธีรนันท์ พูนพิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแมด คณะกรรมการอำนวยการนักบินน้อย สพฐ. และหุ่นยนต์
293 นายสุชาติ หวังดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประดู่ คณะกรรมการอำนวยการนักบินน้อย สพฐ. และหุ่นยนต์
294 นายสังวาลย์ เหล็กเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น คณะกรรมการอำนวยการนักบินน้อย สพฐ. และหุ่นยนต์
295 นายวิญญู เชื้อดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดม คณะกรรมการอำนวยการนักบินน้อย สพฐ. และหุ่นยนต์
296 พ.อ.อ.วีรพงษ์ ศรีวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน คณะกรรมการอำนวยการนักบินน้อย สพฐ. และหุ่นยนต์
297 พ.อ.อ.วีรพงษ์ ศรีวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน คณะกรรมการอำนวยการนักบินน้อย สพฐ. และหุ่นยนต์
298 นายพงศธร แก้วอร่าม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการนักบินน้อย สพฐ. และหุ่นยนต์
299 นางสาวมรกต นินทรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านป่าโมง คณะกรรมการอำนวยการนักบินน้อย สพฐ. และหุ่นยนต์
300 นางสาวพรพิมล ประเสริฐสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว คณะกรรมการอำนวยการนักบินน้อย สพฐ. และหุ่นยนต์
301 นายดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาปฐมวัย
302 นายคงเดช สมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาปฐมวัย
303 นางสาวทัศนีย์ แก้วงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปก คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาปฐมวัย
304 ว่าที่ร.ต.สมควร กงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาปฐมวัย
305 นายธาตรี สุภเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาปฐมวัย
306 นางทวีพร พาเรือง ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาปฐมวัย
307 นางกานตร์สิริ ทีอุปมา ครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาปฐมวัย
308 นางสาววรางคณา แผ่นผา ครู โรงเรียนน้ำยืน คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาปฐมวัย
309 นางมาลินี พลเยี่ยม ครู โรงเรียนบ้านกลาง คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาปฐมวัย
310 นางมาลินี พลเยี่ยม ครู โรงเรียนบ้านกลาง คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาปฐมวัย
311 นางพชรพรรณ จันทร์ปรีดา ครู โรงเรียนบ้านยาง คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาปฐมวัย
312 นางพชรพรรณ จันทร์ปรีดา ครู โรงเรียนบ้านยาง คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาปฐมวัย
313 นางสาวชื่นพจี มนต์ขลัง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาปฐมวัย
314 นางวนุสรา ระบกเวีย ครู โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาปฐมวัย
315 นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ-เรียนร่วม
316 นางกรรณิการ์ เนียมชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนขาม คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ-เรียนร่วม
317 นายบัญชา รุกขะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ-เรียนร่วม
318 นางสายสมร เคหารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ-เรียนร่วม
319 นายชัยพรต วงศ์ละกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซง คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ-เรียนร่วม
320 นายจารึก โสมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ-เรียนร่วม
321 นายธวัชชัย พันธ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดำ คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ-เรียนร่วม
322 นางสาวบุญยิ่ง สายเมฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ-เรียนร่วม
323 นางตรีกานต์ สุรมิตร ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ-เรียนร่วม
324 นายลือชัย สุรมิตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ-เรียนร่วม
325 นางสาวจันทร์จิรา เดชะคำภู ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ-เรียนร่วม
326 นางสาวจันทร์จิรา เดชะคำภู ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ-เรียนร่วม
327 นายเสรี ตุ้มอ่อน รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการการเงิน
328 นางพวงผกา บุตรน้อย นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการการเงิน
329 นางรสมาลี เสนารินทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ คณะกรรมการการเงิน
330 นางสาวเพียงใจ โชติรัษฎ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ คณะกรรมการการเงิน
331 นางนวลมณี พรมตา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ คณะกรรมการการเงิน
332 นางกัลยา ปะทารมย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ คณะกรรมการการเงิน
333 นางสาวศรีนุช โสระเวช เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน คณะกรรมการการเงิน
334 นางเดือนฉาย ชูรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเงิน
335 นางสาวอุไร สุอำพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเงิน
336 นางพยอม เสาหิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเงิน
337 นางสาวพัชนี กองพรมฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเงิน
338 นางสาวณดาพัรชน ขันอ่อน ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการการเงิน
339 นางสาวขนิษฐา ขันอ่อน ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการการเงิน
340 นางอำพา ประทุมชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการการเงิน
341 นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการการเงิน
342 นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
343 นายสุพรรณ ทองพุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
344 นายสุริยันต์ บุปผาวัลย์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
345 นายเสน่ห์ บุญศรี นิติกร ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
346 นางจิดาภา ชุมพล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
347 นายบุญยนิษฐ์ พิริยะกิจธำรง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
348 นายภณพัท คุณานิธิธร นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
349 นางศศิธร ผิวพรรณ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
350 นางมัลลิกา วงษาเคน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
351 นายชัยกฤต บุญพร้อม นิติกร ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
352 นายฐากร พรประสงค์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
353 นายทองใบ ลำเฟือย นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
354 นางจิตรา แสวงแก้ว นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
355 นางจินตนา กมุทชาติ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
356 นางสาวอัจฉรา ทองลือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
357 นายณรงค์พิเชธ บัวกอ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
358 นายธรรมนูญ ทองหนองบัว เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
359 นางรุจิรา ปทุมมาศ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
360 นางรจนา จันทวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโชคชัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
361 นางสาวสุปราณี จวงการ ครู โรงเรียนบ้านม่วงนาดี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
362 นางณฐมน คุนิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
363 นางสาวสุนิภา ไพบูลย์พิมพ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
364 นางสาวดวงฤทัย ผลดก นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
365 นายอุทิศ ศรีประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม
366 นายกัญญา เสนสอน นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม
367 นางนงเยาว์ มีแยบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม
368 นางเพียงใจ โชติรัษฎ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม
369 นางสาวมณีวรรณ ชาติสาย นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม
370 นางสาวประภัสรา สีเหลือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม
371 นางสาวดารุณี สืบศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม
372 นางสาวจันทร์จิรา เรือนทะยา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม
373 นางสาวธดากรณ์ สุคนธรส นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม
374 นางรุจิรา ปทุมมาศ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม
375 นางสาวปริญญาพร ยั่งยืน พนักงานราชการ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม
376 นางสาวเปรมฤดี ชัยรัตนวานิช พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม
377 นางสาววริณมณี ตั้งพรมจรรย์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม
378 นางสาวนันท์นภัส ชูแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม
379 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
380 นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
381 นายไสว วรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
382 นางสาวสิริกร ประสพสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
383 นางบุญยอร บุญสาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตบหู คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
384 นายศุภชัย ศรีคะเณย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
385 นางอำพา ประทุมชัย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
386 นางสาวเฉลียว กันนิกา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
387 นายพงศธร แก้วอร่าม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
388 นางนัฐมนตร์ สุดาบุตร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
389 นางวรินรำไพ บุญช่วย เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
390 นายยศภัทร แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
391 นายถาวร เสนคำสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนว่าน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
392 นางสาวสิริกร ประสพสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
393 นายสมชาย นามเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองแต้ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
394 นายพิสิษฐ์ แสงทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
395 นางสุธาทิพย์ คณาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านนาส่วง คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
396 นางสาวนริศรา วงษาเคน ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
397 นางสาวกัลยา โฮมหุ้มแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
398 นางสาวเฉลียว กันนิกา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
399 นางสุดาพร สายแวว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
400 นางสาวกุสุมาลย์ โมขทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]