หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 27 53 40
2 006 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 25 44 35
3 007 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 24 54 37
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 19 43 32
5 009 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 24 68 40
6 005 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 28 69 49
7 010 โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 1 1 1
8 011 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 11 32 20
9 013 โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 5 5 5
10 012 โรงเรียนตชด.เกษตรสมบูรณ์ 6 22 12
11 019 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 31 76 51
12 018 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 33 90 59
13 021 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 0 0 0
14 020 โรงเรียนน้ำยืน 17 34 22
15 023 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 1 1 1
16 024 โรงเรียนบ้านกรุงเจริญ 0 0 0
17 025 โรงเรียนบ้านกลาง 15 22 19
18 026 โรงเรียนบ้านกวางดีด 5 13 8
19 028 โรงเรียนบ้านกุดประทาย 17 28 23
20 027 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 14 34 21
21 029 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 18 38 28
22 039 โรงเรียนบ้านขอนแป้น 12 34 20
23 040 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 34 71 43
24 043 โรงเรียนบ้านคอแลน 28 54 40
25 046 โรงเรียนบ้านคำกลาง 8 17 12
26 045 โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 5 9 7
27 047 โรงเรียนบ้านคำครั่ง 30 66 48
28 048 โรงเรียนบ้านคำนาแซง 12 35 21
29 049 โรงเรียนบ้านคำบอน 22 42 31
30 050 โรงเรียนบ้านคำบาก 5 9 7
31 051 โรงเรียนบ้านคำม่วง 7 10 8
32 052 โรงเรียนบ้านคำสำราญ 8 25 13
33 053 โรงเรียนบ้านคำอุดม 10 47 22
34 054 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 7 19 11
35 044 โรงเรียนบ้านค้อ 10 27 17
36 059 โรงเรียนบ้านจันลา 10 19 14
37 061 โรงเรียนบ้านซำงู 14 25 21
38 062 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 31 80 49
39 063 โรงเรียนบ้านซำหวาย 11 34 19
40 065 โรงเรียนบ้านดงกระชู 7 8 7
41 066 โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 1 1 1
42 067 โรงเรียนบ้านดงเมย 17 34 26
43 068 โรงเรียนบ้านดวน 2 5 2
44 069 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 12 23 19
45 070 โรงเรียนบ้านดอนงัว 0 0 0
46 072 โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ 3 7 5
47 073 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 1 1 1
48 075 โรงเรียนบ้านดอนยาว 9 14 12
49 071 โรงเรียนบ้านดอนโจด 3 8 6
50 074 โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ 2 7 3
51 076 โรงเรียนบ้านตบหู 17 65 33
52 079 โรงเรียนบ้านตายอย 11 29 21
53 077 โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 2 5 2
54 078 โรงเรียนบ้านตาโม 8 14 12
55 080 โรงเรียนบ้านตาโอง 41 86 65
56 081 โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 4 11 7
57 083 โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 15 27 23
58 084 โรงเรียนบ้านทับไฮ 10 23 16
59 089 โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 1 3 2
60 088 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 15 29 23
61 090 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 10 25 16
62 091 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 18 31 26
63 085 โรงเรียนบ้านท่าก่อ 18 34 23
64 087 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 13 22 17
65 086 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 9 28 17
66 092 โรงเรียนบ้านนากระแซง 16 37 27
67 097 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 22 41 29
68 098 โรงเรียนบ้านนานวล 12 34 20
69 099 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 3 6 5
70 101 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 5 7 6
71 103 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 10 26 14
72 102 โรงเรียนบ้านนาส่วง 5 9 6
73 105 โรงเรียนบ้านนาห่อม 13 33 21
74 104 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 4 10 6
75 106 โรงเรียนบ้านนาอุดม 6 9 7
76 095 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 29 49 39
77 100 โรงเรียนบ้านนาเลิง 2 2 2
78 093 โรงเรียนบ้านนาแก 3 5 4
79 094 โรงเรียนบ้านนาแคน 3 7 3
80 096 โรงเรียนบ้านนาโดม 0 0 0
81 108 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น 11 16 14
82 107 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 2 6 4
83 149 โรงเรียนบ้านบก 27 73 45
84 150 โรงเรียนบ้านบัวงาม 43 105 68
85 152 โรงเรียนบ้านบัวทอง 2 2 2
86 151 โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 3 14 6
87 153 โรงเรียนบ้านบัวเทียม 3 5 5
88 154 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 8 25 12
89 156 โรงเรียนบ้านประหูต 15 46 25
90 157 โรงเรียนบ้านป่าก้าว 11 14 13
91 159 โรงเรียนบ้านป่าตาว 4 7 6
92 161 โรงเรียนบ้านป่าพอก 8 19 9
93 164 โรงเรียนบ้านป่าสน 10 31 15
94 165 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 0 0 0
95 160 โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 4 10 6
96 158 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 11 21 15
97 162 โรงเรียนบ้านป่าโมง 7 16 11
98 163 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 3 4 4
99 168 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 28 59 40
100 175 โรงเรียนบ้านม่วง 6 11 9
101 176 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 30 74 49
102 177 โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต 0 0 0
103 182 โรงเรียนบ้านยาง 9 22 15
104 180 โรงเรียนบ้านยางกลาง 8 16 9
105 181 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 31 71 52
106 183 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 3 5 4
107 184 โรงเรียนบ้านวารีอุดม 0 0 0
108 185 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 10 22 14
109 186 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 4 10 8
110 187 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 15 33 21
111 188 โรงเรียนบ้านสร้างหอม 10 19 13
112 189 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 6 23 12
113 190 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 9 17 14
114 191 โรงเรียนบ้านสองคอน 3 7 4
115 192 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 10 16 12
116 197 โรงเรียนบ้านหนองกบ 12 41 24
117 198 โรงเรียนบ้านหนองขอน 2 5 4
118 199 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 8 32 14
119 201 โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 7 12 9
120 200 โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 6 8 8
121 203 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 16 28 23
122 204 โรงเรียนบ้านหนองดุม 16 29 24
123 207 โรงเรียนบ้านหนองถาวร 1 1 1
124 208 โรงเรียนบ้านหนองทัพ 9 51 13
125 211 โรงเรียนบ้านหนองบัว(บุณฑริก) 2 6 4
126 210 โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 1 2 1
127 213 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 0 0 0
128 214 โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 1 1 1
129 212 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 0 0 0
130 217 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 23 54 38
131 219 โรงเรียนบ้านหนองยู 0 0 0
132 221 โรงเรียนบ้านหนองสนม 25 46 37
133 220 โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 11 34 21
134 222 โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 0 0 0
135 225 โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 0 0 0
136 226 โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 9 11 10
137 227 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 46 94 65
138 202 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 33 68 49
139 209 โรงเรียนบ้านหนองเทา 3 7 4
140 218 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 12 37 21
141 206 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 5 13 8
142 215 โรงเรียนบ้านหนองแปก 29 68 46
143 216 โรงเรียนบ้านหนองแปน 2 6 4
144 224 โรงเรียนบ้านหนองแสง 23 39 32
145 223 โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 7 14 10
146 205 โรงเรียนบ้านหนองโด 11 20 16
147 228 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1 1 1
148 230 โรงเรียนบ้านหมากมาย 14 22 15
149 231 โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 7 14 8
150 229 โรงเรียนบ้านหม้อทอง 0 0 0
151 232 โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 11 33 18
152 243 โรงเรียนบ้านหัวแข้ 9 16 14
153 244 โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 9 15 12
154 240 โรงเรียนบ้านห่องคำ 2 2 2
155 242 โรงเรียนบ้านห่องปอ 0 0 0
156 241 โรงเรียนบ้านห่องเตย 1 1 1
157 234 โรงเรียนบ้านห้วยข่า 6 17 12
158 235 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 25 76 41
159 236 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 9 18 14
160 237 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 2 6 2
161 238 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 5 11 9
162 239 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 7 22 10
163 233 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 4 21 8
164 245 โรงเรียนบ้านอุดมชาติ 0 0 0
165 246 โรงเรียนบ้านอุดมสุข 2 11 5
166 030 โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 3 7 5
167 031 โรงเรียนบ้านเก่าขาม 19 58 33
168 082 โรงเรียนบ้านเตย 14 24 20
169 155 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 27 65 45
170 166 โรงเรียนบ้านเปือย 9 23 11
171 178 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 26 59 36
172 193 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 7 22 10
173 034 โรงเรียนบ้านแก้ง 22 58 35
174 032 โรงเรียนบ้านแก้งขอ 4 10 7
175 033 โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 1 2 2
176 036 โรงเรียนบ้านแก้งยาง 1 3 2
177 037 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 22 56 35
178 038 โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 13 41 24
179 035 โรงเรียนบ้านแก้งโตน 3 7 3
180 042 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 28 72 45
181 041 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 8 20 11
182 167 โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 6 15 9
183 179 โรงเรียนบ้านแมด 7 14 8
184 194 โรงเรียนบ้านแสนถาวร 9 13 12
185 195 โรงเรียนบ้านแสนสุข 21 85 39
186 055 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 21 45 32
187 057 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 42 79 62
188 056 โรงเรียนบ้านโคกเทียม 27 46 38
189 058 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 25 70 43
190 060 โรงเรียนบ้านโชคชัย 2 4 3
191 064 โรงเรียนบ้านโซง 19 23 20
192 148 โรงเรียนบ้านโนน 0 0 0
193 109 โรงเรียนบ้านโนนกอย 3 5 4
194 111 โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย 0 0 0
195 110 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 24 63 40
196 113 โรงเรียนบ้านโนนขาม 15 32 25
197 117 โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 14 23 18
198 116 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 23 54 35
199 115 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 21 41 32
200 119 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 4 8 7
201 121 โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 1 10 3
202 120 โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 10 16 13
203 122 โรงเรียนบ้านโนนน้อย 1 5 2
204 123 โรงเรียนบ้านโนนบก 15 45 29
205 124 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 29 74 43
206 126 โรงเรียนบ้านโนนยาง 24 58 40
207 127 โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 2 4 2
208 129 โรงเรียนบ้านโนนว่าน 7 15 12
209 130 โรงเรียนบ้านโนนสนาม 4 4 4
210 131 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 11 20 15
211 133 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 1 3 2
212 134 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 7 33 17
213 132 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 14 25 16
214 138 โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 0 0 0
215 136 โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 2 3 3
216 137 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 6 34 14
217 139 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 25 84 31
218 135 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 0 0 0
219 140 โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 17 35 21
220 141 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 11 21 17
221 142 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 17 32 25
222 143 โรงเรียนบ้านโนนสูง(บุณฑริก) 11 25 17
223 144 โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 7 15 10
224 145 โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 3 3 3
225 146 โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 3 12 6
226 114 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 29 91 47
227 128 โรงเรียนบ้านโนนเลียง 8 18 14
228 112 โรงเรียนบ้านโนนแก้ง 0 0 0
229 118 โรงเรียนบ้านโนนแคน 8 55 18
230 125 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 5 10 8
231 147 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 5 9 7
232 170 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 8 11 10
233 169 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 1 1
234 171 โรงเรียนบ้านโพนดวน 14 42 20
235 172 โรงเรียนบ้านโพนทอง 2 2 2
236 173 โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 8 16 13
237 196 โรงเรียนบ้านโสกแสง 29 63 42
238 174 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 3 7 5
239 247 โรงเรียนบ้านไฮตาก 12 54 24
240 248 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 8 26 11
241 249 โรงเรียนประชาสามัคคี 9 11 10
242 251 โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 3 19 6
243 252 โรงเรียนพิชัยศึกษา 2 7 4
244 254 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 12 37 15
245 260 โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 21 50 27
246 262 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 17 46 29
247 261 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 25 65 43
248 264 โรงเรียนหนองโพดวิทยา 17 80 32
249 265 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 17 43 25
250 267 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 26 80 46
251 273 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา 1 2 2
252 271 โรงเรียนอิสานเศรษฐกิจ 10 22 11
253 272 โรงเรียนอุดมสามัคคี 3 8 6
254 003 โรงเรียนเจริญศึกษา 2 4 3
255 253 โรงเรียนเมืองเดช 12 15 14
256 257 โรงเรียนเวตวันวิทยา 11 31 13
257 022 โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 3 11 5
258 250 โรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์ 0 0 0
259 256 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 3 9 4
260 255 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม 18 85 25
261 258 โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 25 52 26
262 259 โรงเรียนศิริเกษวิทยา 8 14 11
263 263 โรงเรียนสุพรรณิการ์ 7 28 13
264 266 โรงเรียนอนุบาลน้ำยืน 7 12 10
265 270 โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ 0 0 0
266 268 โรงเรียนอนุบาลเปรมชนก 2 6 2
267 269 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา 0 0 0
268 017 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 12 25 16
269 001 โรงเรียน ตชด.บ้านคำสะอาด 0 0 0
270 002 โรงเรียน ตชด.บ้านหนองบัว 1 3 1
271 014 โรงเรียนตชด.บ้านตาเอ็ม 0 0 0
272 015 โรงเรียนตชด.บ้านท่าแสนคูณ 0 0 0
273 016 โรงเรียนตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ 1 2 1
รวม 2888 6892 4393
11285

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]