หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 5

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 42 31 73.81% 4 9.52% 3 7.14% 4 9.52% 42
2 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 46 27 58.7% 6 13.04% 7 15.22% 6 13.04% 46
3 โรงเรียนบ้านบัวงาม 43 23 53.49% 7 16.28% 5 11.63% 8 18.6% 43
4 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 29 22 75.86% 3 10.34% 4 13.79% 0 0% 29
5 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 29 22 75.86% 2 6.9% 4 13.79% 1 3.45% 29
6 โรงเรียนบ้านตาโอง 41 21 51.22% 6 14.63% 7 17.07% 7 17.07% 41
7 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 28 21 75% 4 14.29% 0 0% 3 10.71% 28
8 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 30 20 66.67% 7 23.33% 0 0% 3 10% 30
9 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 31 18 58.06% 2 6.45% 2 6.45% 9 29.03% 31
10 โรงเรียนบ้านหนองแปก 29 17 58.62% 6 20.69% 4 13.79% 2 6.9% 29
11 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 34 17 50% 4 11.76% 5 14.71% 8 23.53% 34
12 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 31 16 51.61% 7 22.58% 5 16.13% 3 9.68% 31
13 โรงเรียนบ้านหนองแสง 23 16 69.57% 2 8.7% 1 4.35% 4 17.39% 23
14 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 33 15 45.45% 8 24.24% 3 9.09% 7 21.21% 33
15 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 29 15 51.72% 7 24.14% 3 10.34% 4 13.79% 29
16 โรงเรียนบ้านบก 27 15 55.56% 6 22.22% 3 11.11% 3 11.11% 27
17 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 25 15 60% 4 16% 2 8% 4 16% 25
18 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 23 15 65.22% 3 13.04% 4 17.39% 1 4.35% 23
19 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 33 14 42.42% 9 27.27% 2 6.06% 8 24.24% 33
20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 24 14 58.33% 7 29.17% 1 4.17% 2 8.33% 24
21 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 26 14 53.85% 6 23.08% 2 7.69% 4 15.38% 26
22 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 25 14 56% 4 16% 3 12% 4 16% 25
23 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 25 14 56% 4 16% 2 8% 5 20% 25
24 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 19 14 73.68% 3 15.79% 1 5.26% 1 5.26% 19
25 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม 18 14 77.78% 3 16.67% 0 0% 1 5.56% 18
26 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 25 13 52% 6 24% 4 16% 2 8% 25
27 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 27 13 48.15% 5 18.52% 5 18.52% 4 14.81% 27
28 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 23 13 56.52% 5 21.74% 0 0% 5 21.74% 23
29 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 24 13 54.17% 4 16.67% 5 20.83% 2 8.33% 24
30 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 25 13 52% 3 12% 2 8% 7 28% 25
31 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 17 13 76.47% 2 11.76% 1 5.88% 1 5.88% 17
32 โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 25 12 48% 7 28% 2 8% 4 16% 25
33 โรงเรียนบ้านโสกแสง 29 12 41.38% 5 17.24% 6 20.69% 6 20.69% 29
34 โรงเรียนบ้านโนนยาง 24 12 50% 5 20.83% 4 16.67% 3 12.5% 24
35 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 26 11 42.31% 8 30.77% 5 19.23% 2 7.69% 26
36 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 21 11 52.38% 5 23.81% 2 9.52% 3 14.29% 21
37 โรงเรียนบ้านดงเมย 17 11 64.71% 3 17.65% 2 11.76% 1 5.88% 17
38 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 24 10 41.67% 9 37.5% 2 8.33% 3 12.5% 24
39 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 31 10 32.26% 7 22.58% 6 19.35% 8 25.81% 31
40 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 17 10 58.82% 6 35.29% 1 5.88% 0 0% 17
41 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 27 10 37.04% 5 18.52% 9 33.33% 3 11.11% 27
42 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 28 10 35.71% 4 14.29% 9 32.14% 5 17.86% 28
43 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 15 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
44 โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 15 10 66.67% 2 13.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
45 โรงเรียนบ้านคำครั่ง 30 9 30% 13 43.33% 3 10% 5 16.67% 30
46 โรงเรียนบ้านโคกเทียม 27 9 33.33% 10 37.04% 5 18.52% 3 11.11% 27
47 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 28 9 32.14% 10 35.71% 2 7.14% 7 25% 28
48 โรงเรียนบ้านหนองสนม 25 9 36% 7 28% 6 24% 3 12% 25
49 โรงเรียนบ้านท่าก่อ 18 9 50% 5 27.78% 2 11.11% 2 11.11% 18
50 โรงเรียนบ้านโซง 19 9 47.37% 5 26.32% 1 5.26% 4 21.05% 19
51 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 22 9 40.91% 3 13.64% 4 18.18% 6 27.27% 22
52 โรงเรียนบ้านนากระแซง 16 9 56.25% 2 12.5% 2 12.5% 3 18.75% 16
53 โรงเรียนบ้านหมากมาย 14 9 64.29% 0 0% 3 21.43% 2 14.29% 14
54 โรงเรียนบ้านแสนสุข 21 8 38.1% 5 23.81% 6 28.57% 2 9.52% 21
55 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 22 8 36.36% 5 22.73% 4 18.18% 5 22.73% 22
56 โรงเรียนบ้านคำบอน 22 8 36.36% 4 18.18% 5 22.73% 5 22.73% 22
57 โรงเรียนบ้านตบหู 17 8 47.06% 4 23.53% 2 11.76% 3 17.65% 17
58 โรงเรียนบ้านกลาง 15 8 53.33% 4 26.67% 0 0% 3 20% 15
59 โรงเรียนบ้านนาห่อม 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
60 โรงเรียนบ้านซำหวาย 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
61 โรงเรียนบ้านขอนแป้น 12 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
62 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 11 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
63 โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
64 โรงเรียนน้ำยืน 17 8 47.06% 0 0% 4 23.53% 5 29.41% 17
65 โรงเรียนบ้านโพนดวน 14 8 57.14% 0 0% 3 21.43% 3 21.43% 14
66 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 11 8 72.73% 0 0% 2 18.18% 1 9.09% 11
67 โรงเรียนบ้านจันลา 10 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
68 โรงเรียนบ้านคอแลน 28 7 25% 9 32.14% 6 21.43% 6 21.43% 28
69 โรงเรียนบ้านแก้ง 22 7 31.82% 8 36.36% 2 9.09% 5 22.73% 22
70 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 18 7 38.89% 5 27.78% 2 11.11% 4 22.22% 18
71 โรงเรียนเมืองเดช 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
72 โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 21 7 33.33% 3 14.29% 7 33.33% 4 19.05% 21
73 โรงเรียนบ้านโนนขาม 15 7 46.67% 3 20% 2 13.33% 3 20% 15
74 โรงเรียนบ้านหนองดุม 16 7 43.75% 2 12.5% 3 18.75% 4 25% 16
75 โรงเรียนบ้านประหูต 15 7 46.67% 2 13.33% 3 20% 3 20% 15
76 โรงเรียนบ้านหนองกบ 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
77 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
78 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
79 โรงเรียนประชาสามัคคี 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
80 โรงเรียนบ้านป่าสน 10 7 70% 0 0% 1 10% 2 20% 10
81 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 21 6 28.57% 8 38.1% 3 14.29% 4 19.05% 21
82 โรงเรียนบ้านกุดประทาย 17 6 35.29% 5 29.41% 4 23.53% 2 11.76% 17
83 โรงเรียนหนองโพดวิทยา 17 6 35.29% 5 29.41% 3 17.65% 3 17.65% 17
84 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 14 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14% 2 14.29% 14
85 โรงเรียนบ้านคำนาแซง 12 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
86 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 13 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
87 โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 13 6 46.15% 3 23.08% 4 30.77% 0 0% 13
88 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
89 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 17 6 35.29% 3 17.65% 1 5.88% 7 41.18% 17
90 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 15 6 40% 2 13.33% 4 26.67% 3 20% 15
91 โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
92 โรงเรียนศิริเกษวิทยา 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
93 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 12 6 50% 1 8.33% 5 41.67% 0 0% 12
94 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 14 6 42.86% 1 7.14% 3 21.43% 4 28.57% 14
95 โรงเรียนบ้านเก่าขาม 19 5 26.32% 10 52.63% 2 10.53% 2 10.53% 19
96 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 18 5 27.78% 7 38.89% 2 11.11% 4 22.22% 18
97 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 12 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
98 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 16 5 31.25% 4 25% 4 25% 3 18.75% 16
99 โรงเรียนบ้านเตย 14 5 35.71% 4 28.57% 4 28.57% 1 7.14% 14
100 โรงเรียนเวตวันวิทยา 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
101 โรงเรียนบ้านตายอย 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
102 โรงเรียนบ้านสร้างหอม 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
103 โรงเรียนบ้านยาง 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
104 โรงเรียนบ้านนานวล 12 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 12
105 โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
106 โรงเรียนบ้านโนนแคน 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
107 โรงเรียนบ้านคำอุดม 10 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
108 โรงเรียนบ้านค้อ 10 5 50% 1 10% 1 10% 3 30% 10
109 โรงเรียนบ้านตาโม 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
110 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 10 5 50% 0 0% 5 50% 0 0% 10
111 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 8 5 62.5% 0 0% 3 37.5% 0 0% 8
112 โรงเรียนบ้านซำงู 14 4 28.57% 6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 14
113 โรงเรียนบ้านไฮตาก 12 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
114 โรงเรียนอิสานเศรษฐกิจ 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
115 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
116 โรงเรียนบ้านโนนสูง(บุณฑริก) 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
117 โรงเรียนบ้านหนองทัพ 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
118 โรงเรียนบ้านแสนถาวร 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
119 โรงเรียนบ้านหัวแข้ 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
120 โรงเรียนบ้านโนนเลียง 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
121 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 10 4 40% 2 20% 4 40% 0 0% 10
122 โรงเรียนบ้านป่าก้าว 11 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 4 36.36% 11
123 โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
124 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
125 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 8 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
126 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
127 โรงเรียนบ้านกวางดีด 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
128 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
129 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 12 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 12
130 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 11 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
131 โรงเรียนบ้านหนองโด 11 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
132 โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
133 โรงเรียนบ้านคำกลาง 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
134 โรงเรียนบ้านดอนยาว 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
135 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
136 โรงเรียนตชด.เกษตรสมบูรณ์ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
137 โรงเรียนบ้านทับไฮ 10 3 30% 1 10% 3 30% 3 30% 10
138 โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 11 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 5 45.45% 11
139 โรงเรียนบ้านคำม่วง 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
140 โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
141 โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
142 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
143 โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 7 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
144 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 6 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
145 โรงเรียนอนุบาลน้ำยืน 7 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
146 โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
147 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
148 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
149 โรงเรียนบ้านป่าตาว 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
150 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
151 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 17 2 11.76% 5 29.41% 4 23.53% 6 35.29% 17
153 โรงเรียนบ้านโนนบก 15 2 13.33% 5 33.33% 3 20% 5 33.33% 15
154 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น 11 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 11
155 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
156 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 9 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
157 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 12 2 16.67% 3 25% 4 33.33% 3 25% 12
158 โรงเรียนบ้านคำสำราญ 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
159 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
160 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
161 โรงเรียนบ้านห้วยข่า 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
162 โรงเรียนบ้านเปือย 9 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
163 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
164 โรงเรียนบ้านดงกระชู 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
165 โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 8 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
166 โรงเรียนบ้านนาส่วง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
167 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
168 โรงเรียนสุพรรณิการ์ 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
169 โรงเรียนบ้านม่วง 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
170 โรงเรียนบ้านคำบาก 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
171 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
172 โรงเรียนบ้านโนนสนาม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
173 โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
174 โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
175 โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
176 โรงเรียนอุดมสามัคคี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
177 โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
178 โรงเรียนบ้านยางกลาง 8 2 25% 0 0% 5 62.5% 1 12.5% 8
179 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 8 2 25% 0 0% 1 12.5% 5 62.5% 8
180 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
181 โรงเรียนบ้านหนองเทา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
182 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านหนองแปน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านโพนทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนพิชัยศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนอนุบาลเปรมชนก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
188 โรงเรียนบ้านป่าโมง 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
189 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
190 โรงเรียนบ้านแก้งขอ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
191 โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
192 โรงเรียนบ้านโนนกอย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
193 โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
194 โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
195 โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 7 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 7
196 โรงเรียนบ้านแมด 7 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 7
197 โรงเรียนบ้านดอนโจด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
198 โรงเรียนบ้านนาแก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
199 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
200 โรงเรียนบ้านบัวเทียม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
201 โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
202 โรงเรียนบ้านบัวทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านหนองบัว(บุณฑริก) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
205 โรงเรียนบ้านป่าพอก 8 1 12.5% 0 0% 2 25% 5 62.5% 8
206 โรงเรียนบ้านสองคอน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
207 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
208 โรงเรียนบ้านดวน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
209 โรงเรียนบ้านหนองขอน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
210 โรงเรียนเจริญศึกษา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
211 โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
212 โรงเรียนบ้านห่องคำ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
213 โรงเรียนบ้านอุดมสุข 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
214 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านแก้งยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 14 0 0% 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 14
220 โรงเรียนบ้านแก้งโตน 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
221 โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 6 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
222 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
223 โรงเรียนบ้านนาเลิง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
224 โรงเรียนบ้านโนนว่าน 7 0 0% 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 7
225 โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 6 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
226 โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
227 โรงเรียนบ้านนาแคน 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
228 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
229 โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
230 โรงเรียน ตชด.บ้านหนองบัว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
231 โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
232 โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
233 โรงเรียนบ้านหนองถาวร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
234 โรงเรียนบ้านห่องเตย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
235 โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
236 โรงเรียนบ้านโนนน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
237 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
238 โรงเรียนบ้านนาอุดม 6 0 0% 0 0% 4 66.67% 2 33.33% 6
239 โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
240 โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
241 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
242 โรงเรียนบ้านโชคชัย 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
243 โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
244 โรงเรียนตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
245 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
246 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
247 โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]