หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 5
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   11 ต.ค. 2559   12 ต.ค. 2559   13 ต.ค. 2559   14 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บริเวณบ้านพอเพียง 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บริเวณบ้านพอเพียง 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บริเวณบ้านพอเพียง 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
4 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บริเวณบ้านพอเพียง 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
5 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บริเวณบ้านพอเพียง 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
6 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บริเวณบ้านพอเพียง 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
7 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บริเวณบ้านพอเพียง 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
8 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บริเวณบ้านพอเพียง 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
9 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บริเวณบ้านพอเพียง 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
10 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บริเวณบ้านพอเพียง 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
11 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บริเวณบ้านพอเพียง 11 ต.ค. 2559
12 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บริเวณบ้านพอเพียง 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
13 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บริเวณบ้านพอเพียง 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
14 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บริเวณบ้านพอเพียง 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
15 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บริเวณบ้านพอเพียง 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
16 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บริเวณบ้านพอเพียง 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
17 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บริเวณบ้านพอเพียง 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
18 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บริเวณบ้านพอเพียง 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
19 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บริเวณบ้านพอเพียง 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
20 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เวทีข้างลานกีฬา 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
21 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เวทีด้านนอกข้างหอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
22 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารคุรุสภาเขต/ห้องสมุด 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
23 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เวทีข้างลานกีฬา 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
24 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เวทีข้างลานกีฬา 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 11 ต.ค. 2559 08.30 เป็นต้นไป
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 11 ต.ค. 2559 12.30-16.30
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 11 ต.ค. 2559 12.30-16.30
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน 11 ต.ค. 2559 12.30-16.30
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 11 ต.ค. 2559 12.30-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]