รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 6 -12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงปิยาพร  อุพันธา
 
1. นางรัตนา  พรหมจารีย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 1. เด็กหญิงปิยะกุล  กันหาสาย
 
1. นางสาววรรณา  เทินกระโทก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    แก้ววงษา
 
1. นางนวลลัดดา   สุขสิงห์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงเกวลิน  หินจำปา
 
1. นางสาวธีรณินทร์  ธวัชกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 1. เด็กหญิงชลิดา  โสชะดา
 
1. นางคุณาภรณ์  ประดิษฐ์แท่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจิก 1. เด็กหญิงนลพรรณ  แก้วบัวไข
 
1. นางวิลาลักษณ์  ธนะวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจินตนา  ดอกแก้ว
 
1. นางนิตินันท์  ฉลวยศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 1. เด็กหญิงณัฐริกา   ปาคำศรี
 
1. นางพิศมัย  ปฏิรัตนัง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงพาริซอน  บิดมอร์
2. เด็กหญิงวนิษา  วิถี
3. เด็กหญิงศรุตา  แสงใส
 
1. นายยุทธภูมิ  บำเรอพงษ์
2. นางเบญจมาศ  สัมปันนัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงนันทกานต์  อัมภรัตน์
2. เด็กหญิงอัญญารัตน์  สายเสน
3. เด็กหญิงอัยรินทร์  แสนคำภา
 
1. นางพัชรินทร์   พรมจันทร์
2. นางเสงี่ยมสุข  ศรีพรหม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงปภาวีย์  เสมามิ่ง
2. เด็กหญิงปวีณา  ภูษากิจ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  คำภารส
 
1. นางอโนทัย  พลเดช
2. นางกนกวรรณ  อาจหาญ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  กอบัว
2. เด็กหญิงอรทัย  จันดล
 
1. นางสุลักษณ์  บุดดาลี
2. นางสุธิษา  กิมาวะหา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 1. เด็กหญิงพรไพลิน  สุธรรมา
2. เด็กชายอาหลง  แซ่ลี
 
1. นายไพบูลย์  แสงสว่าง
2. นายประดิษฐ์  วิลาวัลย์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อบอน 1. เด็กชายวัชรเดช  แสงศรีจันทร์
 
1. นางศุภิสรา  ชาจันทึก
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  สมคิด
 
1. นางสุภาวดี  นามสว่าง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  กลิ่นบัว
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ร่วมกุล
3. เด็กหญิงนัฐวรรณพร  บุญศรี
 
1. นางสาวจุฬาพร  แก้วมณี
2. นางสาวอุทัยวรรณ  ชูคำมั่น
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์  สว่างเนตร
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ไชยโพธิ์
3. เด็กหญิงอรจิรา  สากุลา
 
1. นางกัญญาณัฐ  พินธุรักษ์
2. นางธนิตา  ประคองพันธ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงจันทวรรณ  พรเจริญ
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สายบุญ
3. เด็กหญิงอรปรียา  มาคะวงค์
 
1. นายสันติชัย  ฤทธาพรม
2. นายเริงชัย  สามารถ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายกัลชัย  อุดมพันธ์
2. เด็กหญิงณีรนุช  ไชยพันธ์
 
1. นายเข็มชาติ  ระดาบุตร
2. นายเชษฐา  คำพันธ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายภาคิน  สุตันตั้งใจ
2. เด็กชายฤทธิศักดิ์  วงษ์คำตา
 
1. นายปรีชา   พลราช
2. นายเชษฐา  คำพันธ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายพัชระพล  ใจใส
 
1. นางอำไพวรรณ  เหมะนัค
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปริสรา  สายราช
 
1. นางรัชนีพร   ทองผา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กชายสิทธิพงษ์   นามลือชัย
 
1. นางสุดจิตร์   ชุนสนิท
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค 1. เด็กหญิงชลิตา  ทางาม
2. เด็กหญิงสุพรรษา  นามมะห่อ
3. เด็กหญิงเพลินจิตร์  สินธุประสิทธิ์
 
1. นางสาวจรัสศรี  สุวรรณะ
2. นางสาวเบญชญา  คุณละทิ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมือง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัดถาสาย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมบุญ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เฟือยคำ
 
1. นางประทัศสี  แสนทวีสุข
2. นายคำพอง  บังศรี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกนกมาศ  สุขโชค
2. เด็กหญิงดลอักษร  พรมเรือง
3. เด็กชายนิติกร  บุตรจันทร์
 
1. นางสาวกันทร  วงค์คำ
2. นางนุชนภา  ทัพซ้าย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  จันสีโห
2. เด็กหญิงนฤมล  แสงกระจ่าง
3. เด็กหญิงอสมาภรณ์  แสงกระจ่าง
 
1. นายบัญญัติ  กมุทชาติ
2. นายพิทัก  สาเวช
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายจิรายุ  สำพล
2. เด็กชายดนัยนัฐ  สุตนนท์
3. เด็กชายภานุมาศ  ศรีสุธรรม
 
1. นางสายทอง  กัญญาพันธ์
2. นายวิชิต  หินกล้า
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงกชวรรณ  อำไพจิตร
2. เด็กหญิงบุษบา  สิงห์แจ่ม
3. เด็กชายปริญญา  บุญสาลี
 
1. นายบัญญัติ  กมุทชาติ
2. นายจรัส  มาริกัน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เดชบุญ
2. เด็กชายรชต  มาดาสิทธิ์
3. เด็กหญิงวริศรา  สมอาจ
 
1. นางสาวกันทร  วงค์คำ
2. นางวาสนา  เงินยวด
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงบุศรา  คำโสภา
2. เด็กชายประวิทย์  หงษ์คำ
3. เด็กหญิงพรชิตา  หงษ์คำ
 
1. นายบัญญัติ  กมุทชาติ
2. นายเทอดศักดิ์  รุ่งแสง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงจินตนา  วงมาลี
2. เด็กหญิงสิรินทรา  วงมาลี
 
1. นางสายทอง  กัญญาพันธ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงนฤมล   นามวี
2. นางสาววรรณษา   จันทะโคตร
 
1. นางปราณี   พูลเพิ่ม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 1. เด็กชายกฤตพจน์  นาคำรอด
2. เด็กชายอานนท์  หลวงชัย
 
1. นางนลินี  พิมพกัณต์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมือง 1. เด็กชายพิชัย  จิตวงค์
2. เด็กชายภูวนาท  จำปาสา
 
1. นายจรัส  ธรรมสัตย์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่ง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทาระศรี
2. เด็กชายโชคชัย  ทะนานคำ
 
1. นางดวงมณี  ทวีแสง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายนันท์พงษ์  หวังลาภ
2. เด็กชายวิทวัส  สีทิมทอง
 
1. นายบุญส่ง  นันทบุตร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายจักรกฤษ  ละเลิศ
2. เด็กชายอนุชา  แก้วคำกอง
 
1. นายบุญส่ง  นันทบุตร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กชายกันตพัฒน์  พิมพ์พงษ์
2. เด็กหญิงธนัชชา  บุญกาญจน์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  โสภากุล
4. เด็กหญิงวิลาสินี  นันทะกุล
5. เด็กหญิงอินทุภา  สอนซิว
 
1. นางสาวนุชนาฏ  คำวงษ์
2. นางสุวิภา  คูณทาการ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจิรัชยา   ขุวงษา
2. เด็กหญิงณัฐอุมา   ธงศรี
3. เด็กหญิงนิตยา    ดาทวี
4. เด็กหญิงนิศามณี   นามลือชัย
5. เด็กหญิงปภัสโร   อุทธิโท
 
1. นางสาวณัฐฐธิดา   รักษาศรี
2. นางสุขนัดดา    วิเลขกิจโกศล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงขวัญตา   ประเคนลี
2. เด็กหญิงยุวธิดา   วงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงสุจิรา    เลขสันต์
4. เด็กหญิงสุภาพร    ศิริลักษณ์
5. เด็กหญิงอุลัยวัลย์    คำวงษา
 
1. นายสุทิน    เสือสา
2. นางสาวณัฐฐธิดา  รักษาศรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พรมยน
2. เด็กหญิงธนพรรณ  วันแก้ว
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขรักษ์
4. เด็กหญิงพัชรพร  ไชยทุม
5. เด็กหญิงเขมิกา  สิมมาทอง
 
1. นางสายทอง  กัญญาพันธ์
2. นางประกอบศรี  สิงหาศรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงณัชชา  สารวรรณ
2. เด็กหญิงปวีณา  เรียงวัน
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทบง่อม
4. เด็กหญิงสุวนันท์  อันโย
5. เด็กหญิงอรปรียา  บุญช่วย
 
1. นางนงคราญ  แก้ววงษา
2. นางประกอบศรี  สิงหาศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 1. นางสาวชลธิชา  งามเนตร
2. นางสาวปิยะดา  บุญยะพงษ์สา
3. นางสาวพัชรพร  กาญจนทอง
4. เด็กหญิงมันทนา  เจริญ
5. นางสาวสโรชา  นีละมนต์
 
1. นางสกนธ์รัตน์  สาโสม
2. นางสุชีรา  สารศรี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 1. เด็กชายการชัย  บุษภาค
2. เด็กชายธีรภัทร  พิมพิ์สวัสดิ์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ยอดมาลี
4. เด็กชายระพี  ศรีพรม
5. เด็กชายสิทธิโชค  คำแสนราช
 
1. นายทนงศักดิ์  กมุทมาศ
2. ว่าที่ร้อยตรีอาธรณ์  เดชอุดม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 1. เด็กชายสรยุทธ  บัวทอง
 
1. นางอาวรณ์  อุตรา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทุ่มโมง
 
1. นางสาวศิริพร  แก่นกุล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสมิง 1. เด็กหญิงนิพร  วรรณประภา
 
1. นางไสว  สอาดวงษ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 1. เด็กหญิงนารีทิพย์  แก้วอุดร
2. เด็กชายปริญญา  เหลื่อมล้ำ
 
1. นางสมปอง  ทาทอง
2. นางรำไพ  แก้วอนันต์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พิญพงษ์
2. เด็กชายมนัชนนท์  แย้มศรี
 
1. นางรำไพ  แก้วอนันต์
2. นางอมรรัตน์  พิบูลย์ศักดิ์โสภณ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เงินมั่น
2. เด็กชายศุภชัย  คำภานิล
 
1. นางสาวอนงค์ศรี  เพชรจิต
2. นางสาวอนงค์ศรี  เพชรจิต
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำแพงจีน
2. เด็กหญิงนิจวิภา  ส่องสีโรจน์
3. เด็กหญิงนิศาชล  คำแพงจีน
4. เด็กหญิงบุษกร  บุดดาเหลา
5. เด็กหญิงปวันรัตน์  นามวงคุณ
6. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีภา
7. เด็กหญิงมัณฑนา  จันทะแจ่ม
8. เด็กหญิงมาริสา  คำแพงจีน
9. เด็กหญิงมุทิตา  สุวรรณกูฏ
10. เด็กหญิงอุมากร  บุดดาวงศ์
 
1. นางสุภาพร  ไหว้พรหม
2. นางอภิญญา  มนเทียรอาสน์
3. นางไพรินทร์  ผุดผ่อง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 1. เด็กหญิงกมลชนก  นุเล
2. นางสาวขนิษฐา  อาจหาญ
3. เด็กหญิงจุฬาพร  แก้วดวงงาม
4. นางสาวนันทิกานต์  ดีแสน
5. เด็กหญิงมีนา  ภักดีพันธ์
6. นางสาววรรณชนก  วงศ์พล
7. เด็กหญิงวันนา  บุญพงษา
8. นางสาวสกาวเดือน  แก้วดวงงาม
9. นางสาวสิรินาฏยา  ศรีรักษา
10. เด็กหญิงอภิญญา  กำลังเเรง
 
1. นางสกนธ์รัตน์  สาโสม
2. นางมลิวัลย์  ทองทวี
3. นางฉวีวรรณ  สารศรี
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กชายกานต์นภัส  เพ็งพงษ์
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  พลมณี
3. เด็กหญิงฉัตรฤทัย  พันธ์โพธิ์
4. เด็กหญิงณัฐริกา  สาริวงษา
5. เด็กหญิงนภัพสนันท์  แสนทอง
6. เด็กหญิงพิชญานิน  จารุการ
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  สาจันทร์
8. เด็กหญิงมุทิตา  ผิวอ้วน
9. เด็กหญิงวราภรณ์  หงษ์มณี
10. เด็กหญิงสุภัควัน  จันทิมาตย์
11. เด็กหญิงสุวิษา  ศิริพงษ์
12. เด็กหญิงหทัยชนก  ธาตะนะ
13. เด็กหญิงอริสา  เกษเจริญคุณ
14. เด็กหญิงอัฐชรา  วงษ์คำตา
15. เด็กหญิงอาทิตติญา  ตาลอินทร์
 
1. นายจุลพงษ์  ทองใบ
2. นายสุรศักดิ์  นันทะบุตร
3. นายณดล  วงค์หมั้น
4. นายนพรัตน์  แก้วอุ่นเรือน
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายชุติพนธ์  จันทร์โสภา
2. เด็กชายอนุชา  ก้อนคำบา
 
1. นายเพียว  วงษ์ภักดี
2. นายอภิสิทธิ์  ศิลาเกษ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงสุพรรณี  สารทอง
2. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีภักดี
 
1. นายชาติชาย  ไชยรัตน์
2. นายประหยัด  โพธิ์กลิ่น
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี (สำโรง) 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ศิริวร
 
1. นายวิสุทธิ์  ลาคำสาย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กชายเทพพิทักษ์  ชนะกุล
 
1. นายอณุกูล  แพงช่วย
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงกิตติกาล  บริบาล
 
1. นางสาวสุพรรณี  ดวงแก้ว
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี (สำโรง) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองใส
 
1. นายวิสุทธิ์  ลาคำสาย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ฤกษ์สิริศุภกร
 
1. นายอณุกูล  แพงช่วย
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงวรรณิภา  ชมภูเกษ
 
1. นางสาวสุพรรณี  ดวงแก้ว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงมะลิ  บุญมานนท์
 
1. นายอาทร  หวังชื่น
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงฐิตา  บุรัสการ
 
1. นายอาทร  หวังชื่น
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ใจภักดี
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  มีทองแสน
 
1. นางปัทมาสน์  ทองไสล
2. นางธนพรรณ  มีแก้ว
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประคองใจ
2. เด็กหญิงเกสรา  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวณัฏฐินี  บุญเสนอ
2. นางสาวธารีรัตน์  จันทาโทอ่อน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงจิติมาภรณ์  สิมาวัน
2. เด็กหญิงระพีพร  มนต์คาถา
 
1. นางพิสมัย  จันทาโทอ่อน
2. นางเรืองไชย  วงค์ชาลี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญมาทน
 
1. นายอาทร  หวังชื่น
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงกาญจนา   ตาทุวัน
2. เด็กหญิงธัญรดา   ดาสอาด
3. เด็กหญิงศกาญจน์กิจ   จำปา
 
1. นางปิยะนุช  จรุงพรสวัสดิ์
2. นางสังวาลย์  คำโสภา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 1. เด็กชายพัทธพงษ์  พรมสร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ยุทธภิญโญ
3. เด็กชายสาคร  ไชยคง
 
1. นายศุภสัณห์  วันทาสุข
2. นางสาวอุบลรัตน์  จันทรจิตร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายจักกฤษณ์  ปัดสาสิงห์
2. เด็กชายธนวัฒน์  ลาพรมมา
3. เด็กชายอภิลักษณ์  ลาธุลี
 
1. นายอาทร  หวังชื่น
2. นางสาวสุภัค  จันทาโทอ่อน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายอัมพล   ทาราศรี
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายภาคิน  บุรัสการ
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  จำปาศิริ
 
1. นางมลิวรรณ  โน๊ตศิริ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงมลฤดี  ดวงบุบผา
 
1. นางมลิวรรณ  โน๊ตศิริ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงเจรจิรา  สบายใจ
 
1. นางมลิวรรณ  โน๊ตศิริ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุขขา
 
1. นายสุกัน  ภูริธร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงชลธิชา  สัทธรรม
 
1. นางพนารัตน์  มุสิกสวัสดิ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สีสิทธิ์
 
1. นางพนารัตน์  มุสิกสวัสดิ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายจีระศักดิ์   วันแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐชยา   โมลา
3. เด็กหญิงณัฐฐา  จันดาชาติ
4. เด็กหญิงดาริกา  ลาพรมมา
5. เด็กชายภีรภัทร  เดือนแจ้ง
6. เด็กหญิงรัตติญาภรณ์  ส่งเสริม
7. เด็กชายสุรเดช  ปิตตังเสโน
8. เด็กหญิงอณัญญา  โคตรสมพงษ์
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรไชย
 
1. นางวริศา  เหลากลม
2. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
3. นายวสันต์   ใจชื่น
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงชยาภรณ์   ทองไสล
2. เด็กหญิงพรชิตา   เจริญทัศน์
3. นายมินธดา   แก้งคำบ้ง
4. เด็กหญิงวราพร   ชาบุญเรือง
5. เด็กชายวรเชษฐ์   สวัสดี
6. เด็กหญิงวิชิดา  ถิราวุฒิ
7. เด็กหญิงสุดารัตน์   ปัดถาสาย
8. เด็กชายอัมพล   ทาราศรี
9. เด็กชายเอกพงษ์   พุทธเดช
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
2. นางนางรุ่งศรี   งามดี
3. นางสาวกัลยา  พลราช
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. นางสาวจิราภรณ์  แก้วสง่า
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิมาทอง
3. เด็กชายธีรภัทร  แก้วคำกอง
4. เด็กชายธีรวัฒน์  เจริญทัศน์
5. เด็กชายนันทวัฒน์  คำภักดี
6. เด็กชายปรเมษฐ์  สิมาวัน
7. เด็กชายพีระยุทธ  สีจันสอน
8. นายมินธดา  แก้วคำบ้ง
9. เด็กชายวรเชษฐ์   สวัสดี
10. เด็กหญิงวิชิดา  ถิราวุฒิ
11. นางสาวศศิธร  หนุนวงศ์
12. เด็กชายอนวัฒน์  ทะคำวงค์
13. เด็กชายอมรเพชร  บุดดีภักดิ์
14. เด็กชายอัมพล   ทาราศรี
15. เด็กชายเดชาวัฒน์  น้อยหัวหาด
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
2. นางรุ่งศรี  งามดี
3. นางสาวกัลยา  พลราช
4. นายกฤติพงศ์  ไหลหลั่ง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบอน 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  รำเพยพล
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  อินเลิศ
3. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ทำคำทอง
4. เด็กหญิงณัฐชา  อบมาเนตร
5. เด็กชายธีระพงศ์  ตรีรักษา
6. เด็กหญิงนิตยา  จำปาสา
7. เด็กหญิงนิธยาภรณ์  แก้วบุญเรือง
8. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พรมสิงห์
9. เด็กหญิงภอรดก  ดีโลนงาม
10. เด็กชายภัทรพงศ์  เรียนหิน
11. เด็กชายภัทรพล  รื่นเริง
12. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  บุราไกร
13. เด็กชายภูริพัฒน์  นามปัญญา
14. เด็กหญิงรัชฎา  ดาญาณ
15. เด็กหญิงวิจิตรา  แสงชมภู
16. เด็กหญิงสุภาพร  บัวสวัสดิ์
17. เด็กหญิงสุวรรณภรณ์  ดำริห์
18. เด็กชายอัษฎาพงษ์  อธิลา
19. เด็กหญิงอินทิรา  ถุงคำแก้ว
20. เด็กหญิงเบญญาภา  ชินประเสริฐ
 
1. นางเอกอมร  ครองยุติ
2. นายธีระพงษ์  จันทร์ทรง
3. นายกิตติศักดิ์  จันทะชาลี
4. นางสาวพวงเงิน  จำปางาม
5. นางวิชชุดา  มาริกัน
6. นางสุวิมล  คับพวง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบอน 1. เด็กชายก้องภพ  พันธุ์ศรี
2. เด็กชายจิดาภา  พันธุ์ศรี
3. เด็กชายณัฐพล  อุปวัน
4. เด็กหญิงณัฐวิภา  ธดานิล
5. เด็กชายณัฐสิทธิ์  รำเพยพล
6. เด็กชายธีระศักดิ์  คำดีบุตร
7. เด็กหญิงนิภา   วงษาลี
8. นางสาวปนัดดา  นวลศรี
9. เด็กชายปริวัฒน์  บรรบุผา
10. เด็กหญิงพรชนก  ดำริห์
11. เด็กหญิงพัชรี  ผันผอง
12. เด็กชายรุ่งตะวัน  สาจันทร์
13. เด็กหญิงวาลิษา  วงจันแดง
14. เด็กชายศุภวัฒน์  ดำริห์
15. เด็กชายสิทธิพร  รื่นเริง
16. นางสาวสุณิตรา  วิสาพล
17. นางสาวสุพรรษา  ทองเนตร
18. เด็กชายอชิรวัฒน์  โพธิ์สว่าง
19. เด็กชายอนุวัฒน์  จุลศรี
20. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  แก้วอนันต์
 
1. นางกรรณิการ์  หิตะรักษ์
2. นางศิริลักษณ์  สุโกพันธ์
3. นายทรงชัย  ขัมภรัตน์
4. นายวัชระชัย  สุโกพันธ์
5. นางลัดดาวัลย์  แก้วสาร
6. นางสาววิลาวรรณ  จำปาจูม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  สานทอง
2. เด็กชายจักรพันธ์  ธนูทอง
3. เด็กชายธนาวุฒิ  คงคาพันธ์
4. เด็กหญิงนวมินทร์  สีลากุล
5. เด็กหญิงนิตยา  พุ่มพฤกษา
6. เด็กชายวิชญ์พล  ผูกพันธ์
 
1. นายเวคิน  มุสิกสวัสดิ์
2. นายชาตรี  จันทร์ส่อง
3. นางพนารัตน์  มุสิกสวัสดิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอน 1. เด็กชายธรนันท์  ทาคำวงษ์
 
1. นางสมาพร  นิพขันธุ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เสนาหาญ
 
1. นางภารดี  หัตถกุล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง 1. เด็กหญิงปรียาณัฐ  หยุดชม
 
1. นางบังอร  กองแก้ว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงศิรประภา  ทารักษ์
 
1. นายศุภวุฒิ  กุกำจัด
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายคณิศร  ภาคชมภู
 
1. นางฉวี  บุญประชุม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. นายสกฤษฎ์   ตะนุมาตย์
 
1. นายสุธี  พานะรมย์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  สมฤทธิ์
 
1. นางนันทะนา  ศรไชย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงศิรประภา  ทารักษ์
 
1. นายศุภวุฒิ  กุกำจัด
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 1. เด็กชายบัณฑิต  พลบุรี
 
1. นายอธิกร  คำทอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กชายชาติสมัย  หลักทอง
 
1. นายมานิต  ล้านศรี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบอน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณสิม
 
1. นางวิชชุดา  มาริกัน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสมิง 1. เด็กหญิงอรชา  สุวรรณกูฏ
 
1. นางสาวนุชราภรณ์  ถิระโคตร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คิรีเขียว
 
1. นางสุพรรณี  อุทัยกรณ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กชายอริสร   จิตรมั่น
 
1. นายสุธี  พานะรมย์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงโสภิดา  ชาชุมพร
 
1. นางสุจิตรา  ก้อนด้วง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงศิรประภา  ทารักษ์
 
1. นายศุภวุฒิ  กุกำจัด
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 1. เด็กชายธนกฤต  สุวรรณกูฏ
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  มาติยา
3. เด็กหญิงธารตะวัน  ศรีมานุ
4. เด็กชายนราธิป  แก้วมุกดา
5. เด็กชายพิษณุ   วงศ์พุทธะ
6. เด็กหญิงยุพาพิณ  พรมศร
7. เด็กชายหฤษฎ์   เสาสุวรรณ
8. เด็กหญิงอนุธิดา  ปาปะเพ
 
1. นางชัชฎา  พันธุ
2. นางชญาดา  พวงทอง
3. นางสุวิมล  สำเภา
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 1. เด็กหญิงกฤติมา  มณเทียนอาจ
2. เด็กชายกฤษดา  บรรเทา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไสลรัตน์
4. เด็กชายธนากร   อ่อนคำผาง
5. เด็กหญิงธัญชนก  บุญรินทร์
6. เด็กชายพนากร  มุทุวงษ์
7. เด็กหญิงพิมนภา  คำอาจ
8. เด็กหญิงวัชราพร  ประจงจิต
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อ่างมณี
10. เด็กชายอาชา  ดวงวงษา
 
1. นางนางคุณาภรณ์  ประดิษฐ์แท่น
2. นางนางชัชฎา  พันธู
3. นางชญาดา  พวงทอง
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยู 1. เด็กหญิงนิตยา  มะสิทธิ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทองคำวัน
3. เด็กหญิงวิชญาดา  วงมาเกษ
4. เด็กหญิงวิชุดา  วงมาเกษ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วกัญญา
6. เด็กหญิงสุนิษา  ศรีปัด
 
1. นายอนุสรณ์  สร้อยผาบ
2. นายพีรพงษ์  บรรณกิจ
3. นางปานทิพย์  สร้อยผาบ
4. นางสาววาสนา  แก้วชนะ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ดีเสมอ
2. เด็กหญิงชุติมา  เชื้อโชติ
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  กว้างขวาง
4. เด็กหญิงพรรพษา  แก้วพิทักษ์
5. เด็กหญิงพัชราภา  ธรรมวรรณา
6. เด็กหญิงลินลดา  ใจธรรม
7. เด็กหญิงอรอุมา  วงศ์แดง
8. เด็กหญิงอโนมา  ขวัญใจ
9. เด็กหญิงอโนมา  ขวัญใจ
 
1. นางนิตินันท์  ฉลวยศรี
2. นางพรภิรมย์  สารพัฒน์
3. นางดวงใจ  กาสา
4. นางสาวกฤษฎาภรณ์  สมสุข
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 1. เด็กหญิงจิราพร  คณะศรี
2. เด็กหญิงมธุรส  แสนอภัย
3. เด็กหญิงมุนิล  หาสุข
4. เด็กหญิงวันดี  อรรถเสน
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ประแสนพันธ์
6. เด็กหญิงสุชาดา  ผ่องศรี
7. เด็กหญิงสุธิดา  แอบไธสง
8. เด็กหญิงอภัสรา  นามวง
 
1. นางสาวนิโลบล  พิศมัย
2. นางอรระวี  ผุยพรหม
3. นางศิริวรรณ  สายเมฆ
4. นางวิไลลักษณ์  ศิวะเทเวศร์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงจีรนุช  เพ็ชรพงค์
2. เด็กหญิงชฎาภา  ภิระโคตร
3. เด็กหญิงชลธิชา  แสนทวีสุข
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พวงพัน
5. เด็กหญิงทัศพร  กุทอง
6. เด็กหญิงธารกมล  แก้วศรี
7. เด็กชายนุชธิชา  ผาสุข
8. เด็กหญิงบงกชพร  บรรเทิงสุข
9. เด็กหญิงปุณยนุช  หัตถมา
10. เด็กหญิงรัชริกา  แก้วใส
11. เด็กหญิงวรัญญา  ประชุมรักษ์
12. เด็กหญิงวิทยาภรณ์  มาคะวงค์
13. เด็กหญิงศิรประภา  แก้วคำกอง
14. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ชื่นภิรมย์
15. เด็กหญิงเนตรนภา  โกษา
16. เด็กหญิงแพรไพร  หลักทอง
 
1. นางพิมลดา  ศรีริคำ
2. นางสาวจารุวรรณ  พรมด้วง
3. นางสาวสรกมล  เริงศิริ
4. นางสาวเพียงนภา  ปัญญาวิชัย
5. นางธิดารัตน์  ภักดีล้น
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงกล้วยไม้  สีดี
2. เด็กหญิงณัฐญา  ประชุมรักษ์
3. เด็กหญิงณัฐพิชา  เพ็ชรพงค์
4. เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วคำกอง
5. เด็กหญิงธัญรัตน์  สุรำไพ
6. เด็กหญิงน้ำภูฟ้า  ทะวงษา
7. เด็กหญิงพนิตพร  เฉลิมรัตน์
8. เด็กหญิงพรลภัส  คงตางาม
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  อบมาพันธ์
10. เด็กหญิงมยุรี  บุญช่วย
11. เด็กหญิงมัทนา  สังข์ขุนทด
12. เด็กหญิงริศรา  รัตนวงค์
13. เด็กหญิงลัคนา  จันทาพุฒ
14. เด็กหญิงวาเลนไทน์  หัตถมา
15. เด็กหญิงศศิกานต์  คงประกอบ
16. เด็กหญิงอริสา  หัตถวงศ์
 
1. นางพิมลดา  ศรีริคำ
2. นางเสาวนีย์  ไม้เลิศหล้า
3. นางสาวประภัสสร  มูลคำ
4. นางสาวอัญชลี  ศรีริคำ
5. นางวัชรา  บุปผาพันธ์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 1. เด็กชายมณฑล  ขันถม
2. เด็กชายอธิวัฎฐ์  เครือคำ
 
1. นายสุนิพัฒน์  รองสุพรรณ์
2. นางสาวสุพรรณี  พิมพ์หล่อ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 1. เด็กหญิงประกายดาว   แสงงาม
 
1. นางสาวสมใจ  ดำพะธิก
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 1. เด็กหญิงสุพิชชา   บัวอินทร์
 
1. นางสาวสมใจ  ดำพะธิก
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายอนิรุท  แต้มงาม
 
1. นายวสันต์  ใจชื่น
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  ทองสืบ
 
1. นางสาววณิชยา  สุภาการ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายชัยนรุตม์  สุวรรณา
2. เด็กหญิงธิดาทิชา  ภาษี
3. เด็กหญิงศรัทธา  จันทะกำแพง
4. เด็กหญิงศิริพร  ปั้นปรีชา
5. เด็กหญิงอังคณา  ชนะคุณ
6. เด็กหญิงอาภรณ์  สมศรี
 
1. นายศุภนิตย์  สิมาพันธ์
2. นางพัชรพร  สิมาพันธ์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะแอก 1. เด็กหญิงชนกวนันท์   ใยจำนงค์
2. เด็กหญิงพรนภา   ทุมมาเกตุ
3. เด็กชายภูวฤทธิ์    โมลานิล
4. เด็กหญิงศิรินภา    คำแพงนาค
5. เด็กชายอภิลักษณ์   นัยนามาศ
6. เด็กหญิงอารยา   ปัญนะพันธ์
 
1. นายธนันชัย   ภูคำสัน
2. นางศิริพักตร์   กิจทวี
3. นายบุญสี    แก้ววงษา
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สุวรรณะ
2. เด็กชายธัญสิพิสิษฐ์  ลาภารัตน์
3. เด็กชายพรชัย  ทองไสล
4. เด็กชายวรวุฒิ  แสวงรักษ์
5. เด็กชายวิทยา  ปาคำทอง
6. เด็กชายวุฒิชัย  วงสีแก้ว
7. เด็กชายศราวุฒิ  พุดชุมแสง
8. เด็กชายสุทน  ยาตะลี
 
1. นายสัญญา  งามดี
2. นายนันท์  ทำเลดี
3. นางสาวธารินี  อักโข
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาเลา 1. เด็กหญิงชลทิชา   ศรีบุตตะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    พิมชัย
3. เด็กชายธีระชาติ   น้อยคำดี
4. เด็กหญิงปริสรา   ภูทองเงิน
5. เด็กหญิงปาลิตา   ทางทอง
6. เด็กหญิงลลิตา   สาวันดี
7. เด็กชายวีรชาติ   จำปาศรี
8. เด็กหญิงสุกัลย์   ธรรมโชติ
9. เด็กชายอรรฆรัตน์    บุญสร้อย
10. เด็กชายอาวุธ    สุพล
 
1. จ.ส.อ.บุญน้อม  ราโชติ
2. นางพิมพ์พิรุฬห์    มณีศรี
3. นางสาวนิตยา  หงษ์คำ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   คำภาทู
2. เด็กหญิงบุษรารัตน์    พิมพะลา
3. เด็กหญิงพรณัชชา   อารีจิต
4. เด็กหญิงสุภาพร   คำภาทู
5. เด็กหญิงเปรมวดี    นามห่อ
 
1. นางสุขนัดดา  วิเลขกิจโกศล
2. นางทวิกา  สุบินยัง
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจิรพร  ใจภพ
2. เด็กหญิงชลธาร  สืบศรี
3. เด็กหญิงนฤมล  บุตรดี
 
1. นางนงเยาว์  นันทะบุตร
2. นางสาวธีรณินทร์  ธวัชกุล
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 1. เด็กหญิงขนิษฐา   โอภาพ
2. เด็กหญิงจีรวรรณ   มีศรี
3. เด็กหญิงพรพรรณ   จันต๊ะ
 
1. นางพิศมัย   ปฏิรัตนัง
2. นางสาวเพชราภรณ์  พิมพ์สุตะ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค 1. เด็กหญิงกุลนิดา  ทางาม
2. เด็กหญิงสุพัตรา  นิลบารันค์
3. เด็กหญิงเกดนิภา  คูณทัน
 
1. นางปิยวรรณ  พาหาทรัพย์อนันต์
2. นางสาวปฐมาวฬี  เมืองเหนือ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 1. เด็กหญิงนิราวรรณ   ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงพรพิมล   พวงเขียว
3. เด็กหญิงศิริวิมล  แสงกล้า
 
1. นางพิศมัย   ปฏิรัตนัง
2. นางสาวเพชราภรณ์  พิมพ์สุตะ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 1. เด็กหญิงณิชานาฏ  บุญใช้
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำเลิศ
 
1. นางเพชรมณี  ใจเอื้อ
2. นางสุวาฐินี  ไชยกาล
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กชายธนากร  สมเสนาะ
2. เด็กชายวรโชติ  บุสภาค
 
1. นางสาวสรกมล  เริงศิริ
2. นางพิมลดา  ศรีริคำ
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ใจธรรม
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  มูลทา
 
1. นายพิทัก  สาเวช
2. นางวนิดา  มะลิลา
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายภูตะวัน  อาภรศรี
2. เด็กชายเอกภพ  ขันคำ
 
1. จ.ส.ท.ไพรัชต์  รูปแก้ว
2. นางพรทิพา  ศรีดาคุณ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กชายธนากร  อนุพาษา
2. เด็กชายธราเทพ  อมชารัมย์
 
1. นางสาวสรกมล  เริงศิริ
2. นางวัชรา  บุปผาพันธ์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ดำพะธิก
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  มูลอาจ
 
1. นายปรีชา  พลราช
2. นายเข็มชาติ  ระดาบุตร
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ผอง
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ดำพะธิก
 
1. นายปรีชา  พลราช
2. นายเชษฐา  คำพันธ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) 1. เด็กหญิงฐิติพร  คำแพง
2. เด็กหญิงอรทัย  โทนันต์
 
1. นายวิษณุกร  บุญเดช
2. นางสตรีรัตน์  ใจแก้ว
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงสุคลทิพย์  ดีแสน
2. เด็กหญิงอภิญญา  มาคะวงค์
 
1. นางสาวสรกมล  เริงศิริ
2. นายวิทูรย์  ชินภักดี
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายพัทธดนย์  ศรีนาคา
2. เด็กหญิงยลศิภัตต์ตา  วงศ์ชาลี
 
1. นางสาวกัลยา  พลราช
2. นางสาวธารีรัตน์  จันทาโทอ่อน
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงประภัสสร  คำนาโฮม
2. เด็กชายวันชัย  คำเลิศ
 
1. นางสาวกัลยา  พลราช
2. นางประภาภรณ์   นันทบุตร
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายมินธดา  แก้วคำบ้ง
2. เด็กชายวรเชษฐ์  สวัสดี
3. เด็กหญิงวิธิดา  ถิราวุฒิ
 
1. นางสาวกัลยา  พลราช
2. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงณัฐฐา  จันดาชาติ
2. เด็กหญิงณาวิรีย์   คำนาโฮม
3. เด็กหญิงสุชาดา  การุณ
 
1. นายบุญส่ง  นันทบุตร
2. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายกิตติทัต  วงศ์ชาลี
2. นางสาวชยาภรณ์  ทองไสล
3. เด็กชายเอกราช   วงศ์ชาลี
 
1. นายบุญส่ง  นันทบุตร
2. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายจีระศักดิ์  วันแก้ว
2. เด็กชายพรชัย   แสงแย้ม
3. เด็กชายภีรภัทร  เดือนแจ้ง
 
1. นายบุญส่ง  นันทบุตร
2. นายวสันต์  ใจชื่น
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายจินตวัตน์   จันทร์โสภา
2. เด็กชายธีรธาดา   คำมาโฮม
3. เด็กหญิงนาตาลี  แก้วคำกอง
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
2. นายกฤติพงศ์  ไหลหลั่ง
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายดนัยเดชา   คำมาโฮม
2. เด็กชายปริญญา  วิชา
3. เด็กชายพรพิทักษ์   เกตุอุดม
 
1. นายบุญส่ง  นันทบุตร
2. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายจักรกฤษ  ละเลิศ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดาวโรยรัมย์
3. เด็กชายนันทพงษ์   หวังลาภ
 
1. นายบุญส่ง  นันทบุตร
2. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาประชุม 1. เด็กชายจีรภัทร  เหลืองทอง
2. เด็กชายทินกร  สิงห์โห
3. เด็กชายสิทธิพร  อินทะนาน
 
1. นายปรีชา  กรีเมฆ
2. นางสาวประวีนา  สายวัน
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) 1. เด็กชายกวีกร  บุสภาค
2. เด็กชายคมสันต์  แก้วหนองคู
3. เด็กชายอมร  ขันธวัตร
 
1. นางสาวบังอร  จันทร์ถอด
2. นางสตรีรัตน์  ใจแก้ว
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผับแล้ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปาคำทอง
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เที่ยงดี
3. เด็กชายพีรวัส  อันโย
 
1. นายสุทัศน์  ทองไสล
2. นายเชาวนันท์  ขันธเกษ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นีระมนต์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ทะคำวงษ์
3. เด็กชายรัฐพล  บรรมณี
 
1. นายบัญญัติ  กมุทชาติ
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  สมงาม
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้งโดม 1. เด็กหญิงนภาพร  สาระปัญญา
2. เด็กหญิงปนัดดา    นิลดวงดี
3. เด็กชายพัชราภรณ์    อ่อนจันทร์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพ็ญพิมพ์
5. เด็กหญิงละมัยพร   สาระปัญญา
6. เด็กหญิงอรปรียา    จันทวี
 
1. นางณิชากรณ์    ศรีขาว
2. นางสาวสิริวรรณ    มานุช
3. นางสาวฉวรีวรรณ    รัฐิรมย์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงหาเวช
2. เด็กหญิงชลธิชา  ฉันไชย
3. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีจันดา
4. เด็กหญิงปานทิพย์  ดวงน้อย
5. เด็กหญิงสุภาวดี  วงศ์นามเถาว์
6. เด็กหญิงสุภิทธา  พันธะนู
 
1. นางวาสนา  วรรณแสง
2. นายศุภชัย  ทุมมณี
3. นางเข็มมา  เหล็กเพ็ชร
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงกวิสรา  เข็มเพรช
2. เด็กหญิงนิตยา  บุตรดาเคน
3. เด็กหญิงอรนภา  บุญลา
 
1. นางนงคราญ  แก้ววงษา
2. นางสาวกมลวรรณ  ปฏิบูรณ์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมือง 1. เด็กหญิงปานไพลิน  สีทองคำ
2. เด็กหญิงวนิดา  สายลาด
3. เด็กหญิงอริษา  โสภาพิมพ์
 
1. นางรุ่งตวรรณ  ยอดมาลี
2. นางสาวกุสุมา  ป้อมหิน
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ลีลา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แก่นอาษา
3. เด็กหญิงวิยะดา  วงษ์ลา
 
1. นายวีระชัย  ไม้เลิศหล้า
2. นางเสาวนีย์  ไม้เลิศหล้า
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงจามจุรี  อัมภรัตน์
2. เด็กหญิงจิราพา  สุวรรณะ
3. เด็กหญิงอินธิรา  เฉลิมรัตน์
 
1. นางเสาวนีย์  ไม้เลิศหล้า
2. นายวีระชัย  ไม้เลิศหล้า
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  พินากัน
2. เด็กหญิงพิยะดา  ขะจีด
3. เด็กหญิงยุพาพร  ปะวิจันดา
 
1. นางสมหมาย  อัครศรีชัยโรจน์
2. นางสาวบังอร  จันทร์ถอด
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) 1. นางสาวศิริลักษณ์  หยุดชม
2. นางสาวสิริกัญญา  อารีเหลือ
3. นางสาวอทิตยา  สมอาจ
 
1. นางสมหมาย  อัครศรีชัยโรจน์
2. นางสตรีรัตน์  ใจแก้ว
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มากดี
2. เด็กหญิงนงนภัส  บำรุง
3. เด็กหญิงพรนภา  ขาวสะอาด
 
1. นายไชยเจริญ  สุริยะบุญ
2. นางเสาวลักษณ์  สุริยะบุญ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ถีระทัน
2. เด็กหญิงนิพาดา  จันทร์นิล
3. เด็กหญิงอัชราพร  แพงบุดดี
 
1. นางฉลวย  แก้วพรหม
2. นางพัชณีย์  แสวงดี
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 1. เด็กหญิงวรดา  ผุยบัวค้อ
2. เด็กหญิงสุดาพร  ทองอ่อน
3. เด็กหญิงอริตา  จันทร์แย้ม
 
1. นายไชยเจริญ  สุริยะบุญ
2. นางเสาวลักษณ์  สุริยะบุญ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงศิริกรานต์  ชินวงศ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ทวีพันธ์
 
1. นางสาวกิตติยาภรณ์  สมงาม
2. นางสาวรัตนา  ประสานวงศ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงปวีณา  คำบุญมา
2. เด็กชายภูริเดช  จันแก้ว
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วนิล
 
1. นางสมรักษ์  อินทรเทศ
2. นางพัฒราวดี  สุพรรณ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. นางสาวน้ำฝน  ตริวงษ์
2. เด็กหญิงพราวรุ่ง  กุลแก้ว
3. เด็กหญิงวรรณา  นาคำมูล
 
1. นางสาวพัทยา  จารุตันติ์
2. นางกนกอร  หนูสิน
 
159 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ดีบุตร
2. เด็กชายทรัพยสิทธิ์  วันดี
3. เด็กชายวุฒิศักดิ์  แซ่หว่อง
 
1. นางฤดี  วันดี
2. นางสาวไพรวรรณ  ชอบศิลป์
 
160 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญานี  วุฒิสิทธิ์
2. เด็กชายณัฐวัตร  หอมดวงศรี
3. เด็กชายสิงหราช  พื้นผา
 
1. นางสว่างจิตร  ชีวภัทร
2. นางมยุรา   จันทร์ตรี
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบือ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  หล้าสิงห์
 
1. นางสาวณัฐพร  กอแก้ว
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำขวาง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีชนะ
 
1. นางพิรุณรัตน์  ศรีคำ
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 1. เด็กชายธีรเชชย์   สัตตารัมย์
 
1. นางจุรีภรณ์  น้อยวงศ์
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกนาคำ 1. เด็กชายกฤษดา  เสาประจิตร
 
1. นางมนตรา  ศรีเมือง
 
165 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 1. เด็กชายณัฐนันท์  มูลทา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ถนอมเชื้อ
 
1. นางสาวนงคราญ  พัดทาน
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมือง 1. เด็กชายณัฐพล  ทองอ่อน
 
1. นายกิตติพันธ์  ปัญญานุภาพ
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  กฤษณะกาฬ
 
1. นางสาวสุพรรณี  ดวงแก้ว
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีวงษา
 
1. นางปาณิสรา  ประชุมแดง
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเรือง 1. เด็กชายคงวุฒิ  บุญเพ็ง
 
1. นางวรรณภา  สุวรรณโท
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 1. เด็กหญิงภรภัทร  บุญจันทร์
 
1. นายนิมิตร  ภิญโญ
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กชายบุญหนา  มาคะวงค์
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีริคำ
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กชายทินโชติ  น้ำนิล
 
1. นางเมตตา  ไชยกุล
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 1. เด็กหญิงสิริวรรณ์  สุขดี
 
1. นางพิสมัย  ดวงแก้ว
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสว่าง 1. เด็กหญิงวิมลวรรณ   ประสงค์เสียง
 
1. นางลัดดาวัลย์  สมเนตร
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กชายภานุพงค์  มาคะวงค์
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีริคำ
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายอภิศักดิ์  แสงสว่าง
 
1. นายเข็มชาติ  ระดาบุตร
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำขวาง 1. เด็กชายอานนท์  ฮอแพทอง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แก่นแก้ว
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำข่า 1. เด็กชายธวัชชัย  จันทะเลิศ
2. เด็กชายพายุภักดิ์  แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงสุภาพร  วรรณา
 
1. นางสาวปุณยนุช  ภูธาคุณานนต์
2. นางสาวเกษรพร  สำราญ
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงวาสนา  พรมมา
2. เด็กชายสุรชัย  ดำพะธิก
3. เด็กชายไผ่ทอง  ด้วงทอง
 
1. นางเพ็ญธร  อัครศรีชัยโรจน์
2. นางสาวปริศนา  สุบุญ
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 1. เด็กชายธงชัย  แสนสิงห์
2. เด็กชายสมาน  เชิดแสง
3. เด็กชายสรรพสิทธิ์  ประแสนพันธ์
 
1. นางวิลาวัลย์  พงศ์พัฒนะเดชา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์ลภัส  สุขเต็มดี
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกนาคำ 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายประเสริฐ  เจริญรัมย์
3. เด็กชายศราวุธ  สีสาย
 
1. นายธนเดช  เพ็งธรรม
2. นางสาวขวัญตา  จันทุมา
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 1. เด็กชายกิตติทัต  หงษ์มณี
2. เด็กชายปลัม  แก้วทาสี
3. เด็กชายวสันต์  โชคดี
 
1. นางศิริพร  บุญดี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์ลภัส  สุขเต็มดี
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายวีรภัทร  เนตรสาร
2. เด็กชายศราวุฒ  โสดากุล
 
1. นางตติยา  ทองมงคล
2. นางจันทร์เพ็ญ  มั่นทน
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กชายวรพจน์  ขันตี
2. เด็กชายเสกสรร  กุลบุตรดี
 
1. นางอัจฉราวรรณ  สมคะเณย์
2. นางนิตยา  โคตรบุรี
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 1. เด็กชายธีรพล  สีสัน
2. เด็กชายสุธิมนต์  ขยายวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์ลภัส  สุขเต็มดี
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 1. เด็กชายกฤษดา  น้อยคำตัน
2. เด็กชายจรัมพร  สิทธิษา
3. เด็กชายวุฒิพงศ์  ลาทวี
 
1. นางนิมิตร  ภิญโญ
2. นางเพ็ญศรี  ภิญโญ
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กชายสุรภัทร  จริงประโคน
2. เด็กชายเทวินทร์  น้ำนิล
3. เด็กชายเทวินทร์  สีดี
 
1. นายพลวัชร์  สุทธิบุตร
2. นางเมตตา  ไชยกุล
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กชายนันทภพ  ยืนยิ่ง
 
1. นายวิริยะ  วัฒนดิลก
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงจีราพร  สินเทาว์
 
1. นายพิทักษ์  สินเทาว์
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กชายธนภูมิ   สุรพัฒน์
 
1. นายวิริยะ  วัฒนดิลก
 
191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 1. เด็กชายนันทวัฒน์   วงษาทุม
 
1. นางสุลักษณ์  บุดดาลี
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กชายปภาวิน  นนทไสย์
 
1. นายวิริยะ   วัฒนดิลก
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 1. เด็กชายเอกราช  วงศ์พุทธะ
 
1. นางสุวิมล  สำเภา
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) 1. เด็กชายธีระเทพ  คานทอง
 
1. นายทวีวัฒน์  เวฬุวนารักษ์
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 1. เด็กชายธีรเดช   ดีโลนงาม
 
1. นางนฤมล  แสงสว่าง
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1. เด็กชายกันตพงศ์  ภูมิลำเนา
2. เด็กชายกันตภณ  ชนะนิล
3. เด็กหญิงกิรณา  คำทวี
4. เด็กหญิงจิดาภา  ส่องสีโรจน์
5. เด็กชายจุลจักร  มงคลงาม
6. เด็กหญิงชนิษฐา  ธะประวัติ
7. เด็กหญิงฐิติมา  ศุภผล
8. เด็กชายณฐกร  พานิชกุล
9. เด็กหญิงณัฏฐิมา  ชัยพงษ์
10. เด็กชายธนพล  ภูมิประเสริฐ
11. เด็กชายธนภูมิ  สุรพัฒน์
12. เด็กชายปภาวิน  นนทไสย์
13. เด็กหญิงปิยนันท์  ยืนยาว
14. เด็กหญิงพนิตธิดา  โยธิน
15. เด็กหญิงพิชญาวี  คนฉลาด
16. เด็กชายพิทักษ์เขต  กอทอง
17. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  กรีเมฆ
18. เด็กชายภคภาส  หัสรังษี
19. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศิริมา
20. เด็กหญิงมนีน่า  บุญมาวัด
21. เด็กชายยุทธชาติ  พิชัย
22. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทร์ศรี
23. เด็กหญิงวชิรยา  ศิลาพล
24. เด็กหญิงวิชยา  วัฒนดิลก
25. เด็กหญิงสุวภัทร  อริกุล
26. เด็กชายสุวิจักขณ์  บุญชู
27. เด็กหญิงอติกานต์   จำปาแพง
28. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  รอดภัย
29. เด็กชายอินทศักดิ์  บุญศรี
30. เด็กชายเจตนิพัฒน์  พิมพ์ประจิตร์
 
1. นายวิริยะ  วัฒนดิลก
2. นางนราพร  วัฒนดิลก
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สังกะเพศ
4. นายประวิทย์  ราชวงศ์
5. นายนคร  จันทร์สอน
6. นางสุดาภรณ์   ทองไสล
7. นางมรกต  สมศรี