สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 24 8 4 36 38 7 7 1 52
2 บ้านโนนแดง 16 7 1 24 30 2 1 2 33
3 บ้านนาดู่ 10 1 2 13 26 3 2 6 31
4 บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 9 6 10 25 26 13 5 3 44
5 เทพพิทักษ์พิทยา 9 2 1 12 14 4 0 0 18
6 บ้านค้อน้อย 8 5 8 21 29 4 4 7 37
7 บ้านหนองเทา 8 1 1 10 13 2 1 0 16
8 บ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 7 6 3 16 19 10 6 3 35
9 บ้านหนองกินเพล 7 4 3 14 22 4 6 5 32
10 บ้านนาจาน 6 8 2 16 25 15 2 10 42
11 บ้านเด็กวารินชำราบ 5 9 3 17 15 4 5 2 24
12 บ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 5 5 3 13 16 0 3 0 19
13 บ้านโคกสว่าง 5 0 2 7 6 3 0 3 9
14 บ้านโนนบอน 4 4 6 14 18 6 2 6 26
15 บ้านคำขวาง 4 4 4 12 7 10 1 1 18
16 บ้านนาดี (นาเยีย) 4 2 4 10 12 4 0 8 16
17 บ้านโพนเมือง 4 0 1 5 9 3 0 2 12
18 ชุมชนบ้านกุดเป่ง 3 3 2 8 13 1 0 4 14
19 บ้านบุ่งมะแลง 3 3 0 6 5 1 0 1 6
20 บ้านสระสมิง 2 4 1 7 19 4 0 4 23
21 บ้านสระดอกเกษ 2 3 3 8 15 9 2 1 26
22 บ้านท่าลาด 2 2 3 7 19 6 1 2 26
23 บ้านขามป้อม 2 2 2 6 10 2 0 0 12
24 บ้านโนนทรายน้อย 2 2 0 4 6 4 2 2 12
25 บ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 2 1 3 6 5 3 0 3 8
26 บ้านบุ่งหวาย 2 1 2 5 11 2 3 2 16
27 บ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 2 1 1 4 8 3 1 1 12
28 บ้านแกนาคำ 2 1 1 4 5 0 1 1 6
29 บ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 2 1 0 3 9 3 1 0 13
30 บ้านคำโพธิ์โคกก่อง 2 1 0 3 8 0 1 2 9
31 บ้านขี้เหล็ก 2 1 0 3 5 2 0 0 7
32 บ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 2 0 3 5 11 5 0 1 16
33 บ้านโคกก่อง 2 0 1 3 7 5 2 5 14
34 บ้านนาดี (สำโรง) 2 0 0 2 4 0 0 0 4
35 ชุมชนบ้านศรีไค 2 0 0 2 3 2 0 0 5
36 ประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) 1 3 1 5 9 4 0 1 13
37 ชุมชนบ้านนาเยีย 1 2 4 7 11 7 3 3 21
38 บ้านคุ้ม 1 2 2 5 8 3 1 1 12
39 บ้านโนนจิก 1 2 1 4 7 3 0 1 10
40 บ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 1 2 0 3 7 1 0 1 8
41 บ้านสุขสมบูรณ์ 1 2 0 3 4 0 0 0 4
42 งามจิตวารินชำราบ 2 1 1 3 5 11 4 1 2 16
43 บ้านโพธิ์ 1 1 2 4 3 1 2 1 6
44 บ้านสร้างโหง่น 1 1 1 3 10 4 2 1 16
45 บ้านคำข่า 1 1 1 3 9 1 0 1 10
46 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 1 1 1 3 7 6 0 6 13
47 บ้านค้อบอน 1 1 1 3 5 1 0 0 6
48 บ้านผับแล้ง 1 1 1 3 5 1 0 0 6
49 บ้านดอนยู 1 1 0 2 6 4 2 0 12
50 บ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 1 1 0 2 5 2 3 1 10
51 บ้านบอน 1 1 0 2 4 3 0 1 7
52 บ้านหนองบัวแดนเกษม 1 1 0 2 2 0 1 0 3
53 บ้านบุ่ง 1 0 2 3 5 5 1 3 11
54 บ้านผึ้งโดม 1 0 2 3 3 2 1 2 6
55 บ้านนาเรือง 1 0 1 2 5 1 1 3 7
56 บ้านคำสว่าง 1 0 1 2 5 1 0 0 6
57 บ้านโพนงาม 1 0 1 2 5 0 4 0 9
58 บ้านกะแอก 1 0 1 2 5 0 1 1 6
59 บ้านทรายทอง 1 0 1 2 5 0 0 0 5
60 บ้านหนองผือโปร่งคำ 1 0 1 2 4 3 0 0 7
61 บ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 1 0 1 2 3 1 1 0 5
62 บ้านโปร่ง 1 0 1 2 2 1 0 0 3
63 บ้านหนองกระบือ 1 0 1 2 1 3 0 0 4
64 บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 1 0 0 1 3 3 1 1 7
65 วัดบ้านค้อหวาง 1 0 0 1 3 1 2 0 6
66 บ้านอาเลา 1 0 0 1 3 1 0 1 4
67 บ้านนาประชุม 1 0 0 1 2 0 0 2 2
68 บ้านขัวไม้แก่น 0 3 1 4 10 1 0 2 11
69 บ้านหว้านแกเจริญ 0 2 2 4 8 2 4 5 14
70 วัดนาเยียวิทยา 0 2 1 3 8 0 1 4 9
71 บ้านโนนเกษม 0 2 1 3 2 0 2 1 4
72 บ้านหนองจิกนาเรือง 0 1 3 4 10 3 1 0 14
73 บ้านคำหมากอ่อน 0 1 1 2 7 5 1 1 13
74 บ้านห่องชัน 0 1 1 2 4 1 1 0 6
75 บ้านโนนงาม 0 1 1 2 4 1 1 0 6
76 บ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 0 1 1 2 4 0 0 1 4
77 บ้านหินลาด 0 1 1 2 3 0 0 0 3
78 อนุบาลสว่างวีระวงศ์ 0 1 0 1 6 2 4 5 12
79 บ้านดอนกลาง 0 1 0 1 5 5 2 0 12
80 บ้านกุดระงุม 0 1 0 1 5 3 1 4 9
81 บ้านคอนสาย 0 1 0 1 5 0 0 2 5
82 บ้านหินแห่ 0 1 0 1 4 2 4 2 10
83 บ้านถ่อน 0 1 0 1 3 2 0 2 5
84 บ้านน้ำเที่ยง 0 1 0 1 3 1 1 0 5
85 บ้านหนองหัวงัว 0 1 0 1 3 0 1 0 4
86 บ้านบัวเทิง 0 1 0 1 2 3 0 1 5
87 บ้านแก่งโดม 0 1 0 1 2 1 0 2 3
88 บ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 0 1 0 1 2 1 0 1 3
89 เทศบาลวารินวิชาชาติ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านหนองบัว 0 0 2 2 7 2 0 1 9
91 อนุบาลวารินชำราบ (ก่อวิทยาคาร) 0 0 2 2 4 1 0 3 5
92 บ้านเปือย 0 0 2 2 3 0 0 0 3
93 บ้านท่าข้องเหล็ก 0 0 1 1 3 1 0 0 4
94 บ้านแก้งยาง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
95 บ้านดอนชาด 0 0 1 1 1 2 3 1 6
96 บ้านธาตุ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
97 บ้านหนองสองห้อง (วาริน) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
98 บ้านวังยาง 0 0 0 0 13 0 2 2 15
99 บ้านสะพานโดม 0 0 0 0 5 3 1 1 9
100 บ้านแสนคำ (นาชุมสามัคคี) 0 0 0 0 5 1 1 0 7
101 บ้านทุ่งเพียง 0 0 0 0 4 2 0 2 6
102 บ้านโคกสมบูรณ์ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
103 บ้านหนองแปน 0 0 0 0 3 0 1 0 4
104 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
105 บ้านวังคก 0 0 0 0 2 4 2 1 8
106 บ้านทางสาย 0 0 0 0 2 3 1 2 6
107 บ้านแฮหนามแท่ง 0 0 0 0 2 2 2 1 6
108 บ้านสำโรงน้อย 0 0 0 0 2 2 0 1 4
109 บ้านห่องยูง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
110 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 2 0 1 1 3
111 บ้านนาแก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
112 บ้านบัววัด 0 0 0 0 1 1 1 1 3
113 บ้านห่องขอน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
114 บ้านโนนสัง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
115 บ้านบาก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 บ้านนานวล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 บ้านยางวังกางฮุง 0 0 0 0 1 0 2 2 3
118 บ้านกุดชุม 0 0 0 0 1 0 2 1 3
119 บ้านสร้างแก้ว 0 0 0 0 1 0 2 0 3
120 บ้านสว่าง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
121 บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 0 0 0 0 1 0 1 1 2
122 บ้านปากกุดหวาย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
123 บ้านผำ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
124 หนองมังโนนกลางห่องแดง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
125 บ้านบัวท่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านม่วงคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองตาปู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านแพง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
129 บ้านคำสมิง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
130 บ้านคูสว่าง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
131 บ้านกระแอกน้อย 0 0 0 0 0 2 0 1 2
132 บ้านท่างอย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
133 บ้านนาโหนนน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
134 บ้านจั่น 0 0 0 0 0 1 0 1 1
135 บ้านนางาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 0 0 2 1 2
137 บ้านหนองฝาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 บ้านหนองสองห้อง (สำโรง) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
139 บ้านเกษตรพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 205 149 135 489 845 290 139 189 1,274