สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 24 8 4 36 38 7 7 1 52
2 บ้านโนนแดง 12 7 1 20 26 2 1 2 29
3 เทพพิทักษ์พิทยา 9 2 1 12 14 4 0 0 18
4 บ้านค้อน้อย 8 5 8 21 29 4 4 7 37
5 บ้านนาดู่ 8 1 2 11 24 3 2 5 29
6 บ้านหนองเทา 8 1 1 10 13 2 1 0 16
7 บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 7 5 9 21 25 10 4 3 39
8 บ้านนาจาน 6 8 2 16 25 15 2 10 42
9 บ้านหนองกินเพล 5 4 2 11 19 4 6 5 29
10 บ้านโคกสว่าง 5 0 1 6 6 3 0 2 9
11 บ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 4 5 2 11 14 0 3 0 17
12 บ้านโนนบอน 4 4 6 14 18 6 2 5 26
13 บ้านนาดี (นาเยีย) 4 2 4 10 12 4 0 8 16
14 ชุมชนบ้านกุดเป่ง 3 3 2 8 13 1 0 4 14
15 บ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 3 2 3 8 14 7 5 3 26
16 บ้านโพนเมือง 3 0 1 4 8 3 0 2 11
17 บ้านสระสมิง 2 4 1 7 19 4 0 4 23
18 บ้านขามป้อม 2 2 2 6 10 2 0 0 12
19 บ้านโนนทรายน้อย 2 2 0 4 6 4 2 2 12
20 บ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 2 1 3 6 5 3 0 3 8
21 บ้านบุ่งหวาย 2 1 2 5 11 2 3 2 16
22 บ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 2 1 1 4 8 3 1 1 12
23 บ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 2 1 0 3 9 3 1 0 13
24 บ้านคำโพธิ์โคกก่อง 2 1 0 3 8 0 1 2 9
25 บ้านโคกก่อง 2 0 1 3 7 5 2 5 14
26 บ้านนาดี (สำโรง) 2 0 0 2 4 0 0 0 4
27 ชุมชนบ้านศรีไค 2 0 0 2 3 2 0 0 5
28 บ้านเด็กวารินชำราบ 1 9 3 13 11 4 5 2 20
29 บ้านสระดอกเกษ 1 3 3 7 14 9 2 1 25
30 ชุมชนบ้านนาเยีย 1 2 2 5 11 3 3 3 17
31 บ้านคุ้ม 1 2 2 5 8 3 1 1 12
32 บ้านโนนจิก 1 2 1 4 7 2 0 1 9
33 บ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 1 2 0 3 7 1 0 1 8
34 บ้านสุขสมบูรณ์ 1 2 0 3 4 0 0 0 4
35 บ้านท่าลาด 1 1 3 5 17 5 1 2 23
36 งามจิตวารินชำราบ 2 1 1 3 5 11 4 1 2 16
37 บ้านโพธิ์ 1 1 2 4 3 1 2 1 6
38 บ้านสร้างโหง่น 1 1 1 3 10 4 2 1 16
39 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 1 1 1 3 7 6 0 6 13
40 บ้านค้อบอน 1 1 1 3 5 1 0 0 6
41 บ้านผับแล้ง 1 1 1 3 5 1 0 0 6
42 บ้านดอนยู 1 1 0 2 6 4 2 0 12
43 บ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 1 1 0 2 5 2 3 1 10
44 บ้านบอน 1 1 0 2 4 3 0 1 7
45 บ้านหนองบัวแดนเกษม 1 1 0 2 2 0 1 0 3
46 บ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 1 0 2 3 9 5 0 1 14
47 บ้านบุ่ง 1 0 2 3 5 5 1 3 11
48 บ้านผึ้งโดม 1 0 2 3 3 2 1 2 6
49 บ้านกะแอก 1 0 1 2 5 0 1 1 6
50 บ้านทรายทอง 1 0 1 2 5 0 0 0 5
51 บ้านหนองผือโปร่งคำ 1 0 1 2 4 3 0 0 7
52 บ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 1 0 1 2 3 1 1 0 5
53 บ้านโปร่ง 1 0 1 2 2 1 0 0 3
54 บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 1 0 0 1 3 3 1 1 7
55 วัดบ้านค้อหวาง 1 0 0 1 3 1 2 0 6
56 บ้านอาเลา 1 0 0 1 3 1 0 1 4
57 บ้านนาประชุม 1 0 0 1 2 0 0 2 2
58 บ้านขัวไม้แก่น 0 3 1 4 10 1 0 2 11
59 บ้านหว้านแกเจริญ 0 2 2 4 8 2 4 5 14
60 บ้านคำขวาง 0 2 2 4 4 5 0 1 9
61 วัดนาเยียวิทยา 0 2 1 3 8 0 1 4 9
62 บ้านโนนเกษม 0 2 1 3 2 0 2 1 4
63 บ้านหนองจิกนาเรือง 0 1 3 4 10 3 1 0 14
64 บ้านคำข่า 0 1 1 2 8 1 0 1 9
65 บ้านห่องชัน 0 1 1 2 4 1 1 0 6
66 บ้านโนนงาม 0 1 1 2 4 1 1 0 6
67 บ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 0 1 1 2 4 0 0 1 4
68 บ้านแกนาคำ 0 1 1 2 3 0 1 1 4
69 บ้านหินลาด 0 1 1 2 3 0 0 0 3
70 อนุบาลสว่างวีระวงศ์ 0 1 0 1 6 2 4 5 12
71 บ้านดอนกลาง 0 1 0 1 5 5 2 0 12
72 ประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) 0 1 0 1 5 4 0 1 9
73 บ้านคอนสาย 0 1 0 1 5 0 0 2 5
74 บ้านหินแห่ 0 1 0 1 4 2 4 2 10
75 บ้านถ่อน 0 1 0 1 3 2 0 2 5
76 บ้านน้ำเที่ยง 0 1 0 1 3 1 1 0 5
77 บ้านหนองหัวงัว 0 1 0 1 3 0 1 0 4
78 บ้านบัวเทิง 0 1 0 1 2 3 0 1 5
79 บ้านแก่งโดม 0 1 0 1 2 1 0 2 3
80 บ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 0 1 0 1 2 1 0 1 3
81 บ้านหนองบัว 0 0 2 2 7 2 0 1 9
82 อนุบาลวารินชำราบ (ก่อวิทยาคาร) 0 0 2 2 4 1 0 3 5
83 บ้านเปือย 0 0 2 2 3 0 0 0 3
84 บ้านคำหมากอ่อน 0 0 1 1 5 4 1 1 10
85 บ้านนาเรือง 0 0 1 1 4 1 1 3 6
86 บ้านโพนงาม 0 0 1 1 4 0 4 0 8
87 บ้านท่าข้องเหล็ก 0 0 1 1 3 1 0 0 4
88 บ้านแก้งยาง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
89 บ้านดอนชาด 0 0 1 1 1 2 3 1 6
90 บ้านธาตุ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
91 บ้านหนองสองห้อง (วาริน) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
92 บ้านหนองกระบือ 0 0 1 1 0 3 0 0 3
93 บ้านวังยาง 0 0 0 0 12 0 2 2 14
94 บ้านสะพานโดม 0 0 0 0 5 3 1 1 9
95 บ้านกุดระงุม 0 0 0 0 5 2 0 3 7
96 บ้านแสนคำ (นาชุมสามัคคี) 0 0 0 0 5 1 1 0 7
97 บ้านทุ่งเพียง 0 0 0 0 4 2 0 2 6
98 บ้านโคกสมบูรณ์ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
99 บ้านคำสว่าง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
100 บ้านหนองแปน 0 0 0 0 3 0 1 0 4
101 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
102 บ้านวังคก 0 0 0 0 2 4 2 1 8
103 บ้านทางสาย 0 0 0 0 2 3 1 2 6
104 บ้านแฮหนามแท่ง 0 0 0 0 2 2 2 1 6
105 บ้านสำโรงน้อย 0 0 0 0 2 2 0 1 4
106 บ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 2 2 0 0 4
107 บ้านห่องยูง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
108 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 2 0 1 1 3
109 บ้านนาแก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
110 บ้านบัววัด 0 0 0 0 1 1 1 1 3
111 บ้านห่องขอน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
112 บ้านโนนสัง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
113 บ้านบาก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
114 บ้านนานวล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 บ้านยางวังกางฮุง 0 0 0 0 1 0 2 2 3
116 บ้านกุดชุม 0 0 0 0 1 0 2 1 3
117 บ้านสร้างแก้ว 0 0 0 0 1 0 2 0 3
118 บ้านสว่าง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
119 บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 0 0 0 0 1 0 1 1 2
120 บ้านปากกุดหวาย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
121 บ้านผำ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
122 หนองมังโนนกลางห่องแดง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
123 บ้านบัวท่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านม่วงคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านหนองตาปู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านแพง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
127 บ้านคำสมิง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
128 บ้านคูสว่าง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
129 บ้านกระแอกน้อย 0 0 0 0 0 2 0 1 2
130 บ้านท่างอย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
131 บ้านนาโหนนน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
132 บ้านจั่น 0 0 0 0 0 1 0 1 1
133 บ้านนางาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 0 0 2 1 2
135 บ้านหนองฝาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 บ้านบุ่งมะแลง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 บ้านหนองสองห้อง (สำโรง) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
138 บ้านเกษตรพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 165 132 124 421 791 270 135 185 1,196