สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 38 7 7 1 52
2 บ้านค้อน้อย 29 4 4 7 37
3 บ้านโนนแดง 26 2 1 2 29
4 บ้านนาจาน 25 15 2 10 42
5 บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 25 10 4 3 39
6 บ้านนาดู่ 24 3 2 5 29
7 บ้านหนองกินเพล 19 4 6 5 29
8 บ้านสระสมิง 19 4 0 4 23
9 บ้านโนนบอน 18 6 2 5 26
10 บ้านท่าลาด 17 5 1 2 23
11 บ้านสระดอกเกษ 14 9 2 1 25
12 บ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 14 7 5 3 26
13 เทพพิทักษ์พิทยา 14 4 0 0 18
14 บ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 14 0 3 0 17
15 บ้านหนองเทา 13 2 1 0 16
16 ชุมชนบ้านกุดเป่ง 13 1 0 4 14
17 บ้านนาดี (นาเยีย) 12 4 0 8 16
18 บ้านวังยาง 12 0 2 2 14
19 บ้านเด็กวารินชำราบ 11 4 5 2 20
20 งามจิตวารินชำราบ 2 11 4 1 2 16
21 ชุมชนบ้านนาเยีย 11 3 3 3 17
22 บ้านบุ่งหวาย 11 2 3 2 16
23 บ้านสร้างโหง่น 10 4 2 1 16
24 บ้านหนองจิกนาเรือง 10 3 1 0 14
25 บ้านขามป้อม 10 2 0 0 12
26 บ้านขัวไม้แก่น 10 1 0 2 11
27 บ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 9 5 0 1 14
28 บ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 9 3 1 0 13
29 บ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 8 3 1 1 12
30 บ้านคุ้ม 8 3 1 1 12
31 บ้านโพนเมือง 8 3 0 2 11
32 บ้านหว้านแกเจริญ 8 2 4 5 14
33 บ้านคำข่า 8 1 0 1 9
34 วัดนาเยียวิทยา 8 0 1 4 9
35 บ้านคำโพธิ์โคกก่อง 8 0 1 2 9
36 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 7 6 0 6 13
37 บ้านโคกก่อง 7 5 2 5 14
38 บ้านโนนจิก 7 2 0 1 9
39 บ้านหนองบัว 7 2 0 1 9
40 บ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 7 1 0 1 8
41 บ้านโนนทรายน้อย 6 4 2 2 12
42 บ้านดอนยู 6 4 2 0 12
43 บ้านโคกสว่าง 6 3 0 2 9
44 อนุบาลสว่างวีระวงศ์ 6 2 4 5 12
45 บ้านดอนกลาง 5 5 2 0 12
46 บ้านบุ่ง 5 5 1 3 11
47 บ้านคำหมากอ่อน 5 4 1 1 10
48 ประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) 5 4 0 1 9
49 บ้านสะพานโดม 5 3 1 1 9
50 บ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 5 3 0 3 8
51 บ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 5 2 3 1 10
52 บ้านกุดระงุม 5 2 0 3 7
53 บ้านแสนคำ (นาชุมสามัคคี) 5 1 1 0 7
54 บ้านค้อบอน 5 1 0 0 6
55 บ้านผับแล้ง 5 1 0 0 6
56 บ้านกะแอก 5 0 1 1 6
57 บ้านคอนสาย 5 0 0 2 5
58 บ้านทรายทอง 5 0 0 0 5
59 บ้านคำขวาง 4 5 0 1 9
60 บ้านบอน 4 3 0 1 7
61 บ้านหนองผือโปร่งคำ 4 3 0 0 7
62 บ้านหินแห่ 4 2 4 2 10
63 บ้านทุ่งเพียง 4 2 0 2 6
64 บ้านนาเรือง 4 1 1 3 6
65 บ้านห่องชัน 4 1 1 0 6
66 บ้านโนนงาม 4 1 1 0 6
67 อนุบาลวารินชำราบ (ก่อวิทยาคาร) 4 1 0 3 5
68 บ้านโพนงาม 4 0 4 0 8
69 บ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 4 0 0 1 4
70 บ้านนาดี (สำโรง) 4 0 0 0 4
71 บ้านสุขสมบูรณ์ 4 0 0 0 4
72 บ้านโคกสมบูรณ์ 4 0 0 0 4
73 บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 3 3 1 1 7
74 บ้านผึ้งโดม 3 2 1 2 6
75 บ้านถ่อน 3 2 0 2 5
76 ชุมชนบ้านศรีไค 3 2 0 0 5
77 บ้านโพธิ์ 3 1 2 1 6
78 วัดบ้านค้อหวาง 3 1 2 0 6
79 บ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 3 1 1 0 5
80 บ้านน้ำเที่ยง 3 1 1 0 5
81 บ้านอาเลา 3 1 0 1 4
82 บ้านท่าข้องเหล็ก 3 1 0 0 4
83 บ้านคำสว่าง 3 1 0 0 4
84 บ้านแกนาคำ 3 0 1 1 4
85 บ้านหนองหัวงัว 3 0 1 0 4
86 บ้านหนองแปน 3 0 1 0 4
87 บ้านโนนสมบูรณ์ 3 0 0 1 3
88 บ้านหินลาด 3 0 0 0 3
89 บ้านเปือย 3 0 0 0 3
90 บ้านวังคก 2 4 2 1 8
91 บ้านทางสาย 2 3 1 2 6
92 บ้านบัวเทิง 2 3 0 1 5
93 บ้านแฮหนามแท่ง 2 2 2 1 6
94 บ้านสำโรงน้อย 2 2 0 1 4
95 บ้านขี้เหล็ก 2 2 0 0 4
96 บ้านแก่งโดม 2 1 0 2 3
97 บ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 2 1 0 1 3
98 บ้านโปร่ง 2 1 0 0 3
99 บ้านแก้งยาง 2 1 0 0 3
100 บ้านห่องยูง 2 1 0 0 3
101 บ้านโนนเกษม 2 0 2 1 4
102 บ้านหนองหิน 2 0 1 1 3
103 บ้านหนองบัวแดนเกษม 2 0 1 0 3
104 บ้านนาประชุม 2 0 0 2 2
105 บ้านนาแก 2 0 0 0 2
106 บ้านดอนชาด 1 2 3 1 6
107 บ้านบัววัด 1 1 1 1 3
108 บ้านห่องขอน 1 1 0 1 2
109 บ้านโนนสัง 1 1 0 1 2
110 บ้านบาก 1 1 0 0 2
111 บ้านนานวล 1 1 0 0 2
112 บ้านยางวังกางฮุง 1 0 2 2 3
113 บ้านกุดชุม 1 0 2 1 3
114 บ้านสร้างแก้ว 1 0 2 0 3
115 บ้านสว่าง 1 0 1 2 2
116 บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 1 0 1 1 2
117 บ้านธาตุ 1 0 0 1 1
118 บ้านปากกุดหวาย 1 0 0 1 1
119 บ้านผำ 1 0 0 1 1
120 หนองมังโนนกลางห่องแดง 1 0 0 1 1
121 บ้านหนองสองห้อง (วาริน) 1 0 0 0 1
122 บ้านบัวท่า 1 0 0 0 1
123 บ้านม่วงคำ 1 0 0 0 1
124 บ้านหนองตาปู่ 1 0 0 0 1
125 บ้านหนองกระบือ 0 3 0 0 3
126 บ้านแพง 0 3 0 0 3
127 บ้านคำสมิง 0 2 1 1 3
128 บ้านคูสว่าง 0 2 1 0 3
129 บ้านกระแอกน้อย 0 2 0 1 2
130 บ้านท่างอย 0 2 0 0 2
131 บ้านนาโหนนน้อย 0 1 1 0 2
132 บ้านจั่น 0 1 0 1 1
133 บ้านนางาม 0 1 0 0 1
134 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 2 1 2
135 บ้านหนองฝาง 0 0 1 0 1
136 บ้านบุ่งมะแลง 0 0 0 1 0
137 บ้านหนองสองห้อง (สำโรง) 0 0 0 1 0
138 บ้านเกษตรพัฒนา 0 0 0 0 0
รวม 791 270 135 185 1,381