สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 38 7 7 1 52
2 บ้านโนนแดง 30 2 1 2 33
3 บ้านค้อน้อย 29 4 4 7 37
4 บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 26 13 5 3 44
5 บ้านนาดู่ 26 3 2 6 31
6 บ้านนาจาน 25 15 2 10 42
7 บ้านหนองกินเพล 22 4 6 5 32
8 บ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 19 10 6 3 35
9 บ้านท่าลาด 19 6 1 2 26
10 บ้านสระสมิง 19 4 0 4 23
11 บ้านโนนบอน 18 6 2 6 26
12 บ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 16 0 3 0 19
13 บ้านสระดอกเกษ 15 9 2 1 26
14 บ้านเด็กวารินชำราบ 15 4 5 2 24
15 เทพพิทักษ์พิทยา 14 4 0 0 18
16 บ้านหนองเทา 13 2 1 0 16
17 ชุมชนบ้านกุดเป่ง 13 1 0 4 14
18 บ้านวังยาง 13 0 2 2 15
19 บ้านนาดี (นาเยีย) 12 4 0 8 16
20 ชุมชนบ้านนาเยีย 11 7 3 3 21
21 บ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 11 5 0 1 16
22 งามจิตวารินชำราบ 2 11 4 1 2 16
23 บ้านบุ่งหวาย 11 2 3 2 16
24 บ้านสร้างโหง่น 10 4 2 1 16
25 บ้านหนองจิกนาเรือง 10 3 1 0 14
26 บ้านขามป้อม 10 2 0 0 12
27 บ้านขัวไม้แก่น 10 1 0 2 11
28 ประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) 9 4 0 1 13
29 บ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 9 3 1 0 13
30 บ้านโพนเมือง 9 3 0 2 12
31 บ้านคำข่า 9 1 0 1 10
32 บ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 8 3 1 1 12
33 บ้านคุ้ม 8 3 1 1 12
34 บ้านหว้านแกเจริญ 8 2 4 5 14
35 วัดนาเยียวิทยา 8 0 1 4 9
36 บ้านคำโพธิ์โคกก่อง 8 0 1 2 9
37 บ้านคำขวาง 7 10 1 1 18
38 บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 7 6 0 6 13
39 บ้านโคกก่อง 7 5 2 5 14
40 บ้านคำหมากอ่อน 7 5 1 1 13
41 บ้านโนนจิก 7 3 0 1 10
42 บ้านหนองบัว 7 2 0 1 9
43 บ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 7 1 0 1 8
44 บ้านโนนทรายน้อย 6 4 2 2 12
45 บ้านดอนยู 6 4 2 0 12
46 บ้านโคกสว่าง 6 3 0 3 9
47 อนุบาลสว่างวีระวงศ์ 6 2 4 5 12
48 บ้านดอนกลาง 5 5 2 0 12
49 บ้านบุ่ง 5 5 1 3 11
50 บ้านกุดระงุม 5 3 1 4 9
51 บ้านสะพานโดม 5 3 1 1 9
52 บ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 5 3 0 3 8
53 บ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 5 2 3 1 10
54 บ้านขี้เหล็ก 5 2 0 0 7
55 บ้านนาเรือง 5 1 1 3 7
56 บ้านแสนคำ (นาชุมสามัคคี) 5 1 1 0 7
57 บ้านบุ่งมะแลง 5 1 0 1 6
58 บ้านค้อบอน 5 1 0 0 6
59 บ้านผับแล้ง 5 1 0 0 6
60 บ้านคำสว่าง 5 1 0 0 6
61 บ้านโพนงาม 5 0 4 0 9
62 บ้านแกนาคำ 5 0 1 1 6
63 บ้านกะแอก 5 0 1 1 6
64 บ้านคอนสาย 5 0 0 2 5
65 บ้านทรายทอง 5 0 0 0 5
66 บ้านบอน 4 3 0 1 7
67 บ้านหนองผือโปร่งคำ 4 3 0 0 7
68 บ้านหินแห่ 4 2 4 2 10
69 บ้านทุ่งเพียง 4 2 0 2 6
70 บ้านห่องชัน 4 1 1 0 6
71 บ้านโนนงาม 4 1 1 0 6
72 อนุบาลวารินชำราบ (ก่อวิทยาคาร) 4 1 0 3 5
73 บ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 4 0 0 1 4
74 บ้านนาดี (สำโรง) 4 0 0 0 4
75 บ้านสุขสมบูรณ์ 4 0 0 0 4
76 บ้านโคกสมบูรณ์ 4 0 0 0 4
77 บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 3 3 1 1 7
78 บ้านผึ้งโดม 3 2 1 2 6
79 บ้านถ่อน 3 2 0 2 5
80 ชุมชนบ้านศรีไค 3 2 0 0 5
81 บ้านโพธิ์ 3 1 2 1 6
82 วัดบ้านค้อหวาง 3 1 2 0 6
83 บ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 3 1 1 0 5
84 บ้านน้ำเที่ยง 3 1 1 0 5
85 บ้านอาเลา 3 1 0 1 4
86 บ้านท่าข้องเหล็ก 3 1 0 0 4
87 บ้านหนองหัวงัว 3 0 1 0 4
88 บ้านหนองแปน 3 0 1 0 4
89 บ้านโนนสมบูรณ์ 3 0 0 1 3
90 บ้านหินลาด 3 0 0 0 3
91 บ้านเปือย 3 0 0 0 3
92 บ้านวังคก 2 4 2 1 8
93 บ้านทางสาย 2 3 1 2 6
94 บ้านบัวเทิง 2 3 0 1 5
95 บ้านแฮหนามแท่ง 2 2 2 1 6
96 บ้านสำโรงน้อย 2 2 0 1 4
97 บ้านแก่งโดม 2 1 0 2 3
98 บ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 2 1 0 1 3
99 บ้านโปร่ง 2 1 0 0 3
100 บ้านแก้งยาง 2 1 0 0 3
101 บ้านห่องยูง 2 1 0 0 3
102 บ้านโนนเกษม 2 0 2 1 4
103 บ้านหนองหิน 2 0 1 1 3
104 บ้านหนองบัวแดนเกษม 2 0 1 0 3
105 บ้านนาประชุม 2 0 0 2 2
106 บ้านนาแก 2 0 0 0 2
107 บ้านหนองกระบือ 1 3 0 0 4
108 บ้านดอนชาด 1 2 3 1 6
109 บ้านบัววัด 1 1 1 1 3
110 บ้านห่องขอน 1 1 0 1 2
111 บ้านโนนสัง 1 1 0 1 2
112 บ้านบาก 1 1 0 0 2
113 บ้านนานวล 1 1 0 0 2
114 บ้านยางวังกางฮุง 1 0 2 2 3
115 บ้านกุดชุม 1 0 2 1 3
116 บ้านสร้างแก้ว 1 0 2 0 3
117 บ้านสว่าง 1 0 1 2 2
118 บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 1 0 1 1 2
119 บ้านธาตุ 1 0 0 1 1
120 บ้านปากกุดหวาย 1 0 0 1 1
121 บ้านผำ 1 0 0 1 1
122 หนองมังโนนกลางห่องแดง 1 0 0 1 1
123 เทศบาลวารินวิชาชาติ 1 0 0 0 1
124 บ้านหนองสองห้อง (วาริน) 1 0 0 0 1
125 บ้านบัวท่า 1 0 0 0 1
126 บ้านม่วงคำ 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองตาปู่ 1 0 0 0 1
128 บ้านแพง 0 3 0 0 3
129 บ้านคำสมิง 0 2 1 1 3
130 บ้านคูสว่าง 0 2 1 0 3
131 บ้านกระแอกน้อย 0 2 0 1 2
132 บ้านท่างอย 0 2 0 0 2
133 บ้านนาโหนนน้อย 0 1 1 0 2
134 บ้านจั่น 0 1 0 1 1
135 บ้านนางาม 0 1 0 0 1
136 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 2 1 2
137 บ้านหนองฝาง 0 0 1 0 1
138 บ้านหนองสองห้อง (สำโรง) 0 0 0 1 0
139 บ้านเกษตรพัฒนา 0 0 0 0 0
รวม 845 290 139 189 1,274