หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 6 -12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชัยโย หน่อสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่่ง ผู้ดูแลระบบ
2 นายอนันต์ ผิวพรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
3 นางวาสนา วรบุตร สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
4 นางสาวชวลิดา ประจันทร์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
5 นายปฐวี ส่งเสริม เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
6 นายชัยมงคล สุเพ็ญ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
7 นางสาวธมลวรรณ จอมทรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
8 นางสาวศิริกุล บูญกอง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
9 นางสาวต้องใจ นาคำนวน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
10 นางเพ็ญศิริ สันธิ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
11 นายอนุชา ทองทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
12 นางสาวรักษินา นิละเสน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
13 นางสาวปาริชาติ จันสีโห เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
14 นางพัทธ์ธีรา ทาระศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
15 นายเอกรินทร์ หนูสิน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
16 นางวรรณภา โสภาพิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
17 นายศุภศิลป์ พื้นอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
18 นายอภิชาติ ฝางคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
19 นางสาววราภรณ์ รักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
20 นายพบรัตน์ หิมรัญรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
21 นางปรารถนา แก้วอุดร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
22 นางวาสนา วรบุตร สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ผู้จัดการข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
23 สิบเอกหญิงพวงรัตน์ สุธา สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ผู้จัดการข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
24 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
25 นางสุพรรณิการ์ อุดม รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ที่ปรึกษา
26 นายนิพนท์ นนทิ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ที่ปรึกษา
27 ดร.วันชัย บุญทอง รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ที่ปรึกษา
28 นายสามารถ สมสุข รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ที่ปรึกษา
29 นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ที่ปรึกษา
30 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ที่ปรึกษา
31 นายสาครชัย พุฒศรี รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ที่ปรึกษา
32 นายชาติชาย ขันทำ รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ที่ปรึกษา
33 ดร.วันชัย บุญทอง สพป.อุบลราชธานี เขต 4 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
34 นายสาครชัย พุฒศรี สพป.อุบลราชธานี เขต 4 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
35 นางสุพรรณิการ์ อุดม สพป.อุบลราชธานี เขต 4 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
36 นายสามารถ สมสุข สพป.อุบลราชธานี เขต 4 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
37 นายชาติชาย ขันทำ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
38 นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน สพป.อุบลราชธานี เขต 4 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
39 นายนิพนท์ นนทิ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
40 นายชยพล ดวงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
41 นายประหยัด เถาวัลย์ ประธานกลุ่มแก่งโดม ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
42 นางศิริลักษณ์ คมเฉียบ ประธานกลุ่มมหาธาตุ ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
43 นายวิเศษ สารสัย ประธานกลุ่มนาเรือง ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
44 นายสมจินต์ ทองไศล ประธานกลุ่มเมืองสำโรงขามป้อม ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
45 นายกษิภณ สมคะเน ประธานกลุ่มสว่างวีระวงศ์ ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
46 นายรังสฤษดิ์ คำโสภา ประธานกลุ่มหนองไฮโนนกลาง ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
47 นายไมตรี สอนอาจ ประธานกลุ่มห้วยขะยุง ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
48 นายณัฐวัฒน์ สมโภชน์พงษ์ ประธานกลุ่มเมืองโพธิ์ศรี ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
49 นายสมพงศ์ สัมมาปราบ ประธานกลุ่มโคกก่อง ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
50 นายอุภัย ภาระเวช ประธานกลุ่มสระสมิง ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
51 นายกำพล สายเวช ประธานกลุ่มบอบโพนเมือง ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
52 นายธีรยุทธ อุทธา ประธานกลุ่มโนนโหนน ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
53 นายสำลี พรมสุ ประธานกลุ่มหนองกินเพล ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
54 นายเสถียร ศรีบุญ ประธานกลุ่มนาดีนาเยีย ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
55 นายธนิตชาติ ทองมงคล ประธานกลุ่มโคกสว่างคุ้ม ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
56 นายสมศักดิ์ พรหมจารีย์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
57 นายวีระพงษ์ ใจเอื้อ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
58 นายนิคม ภูมิภาค สพป.อุบลราชธานี เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
59 ว่าที่ ร.อ.สาคร กิ่งจันทร์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
60 นางสาวสุมาลัย เวชกามา สพป.อุบลราชธานี เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
61 นายโกวิทย์ ธรรมวัตร์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
62 นางมัชฌิมา วงษาสาย สพป.อุบลราชธานี เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ
63 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ/เลขานุการ
64 นางทองเลียน แฉขุนทด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]