หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 18 27 24
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 24 39 29
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค 7 20 10
4 011 โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย 4 10 6
5 012 โรงเรียนบ้านกะแอก 7 25 14
6 013 โรงเรียนบ้านกุดชุม 4 6 4
7 014 โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว 0 0 0
8 015 โรงเรียนบ้านกุดระงุม 14 34 22
9 020 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น 13 27 22
10 021 โรงเรียนบ้านขามป้อม 12 14 13
11 022 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 7 13 10
12 023 โรงเรียนบ้านคอนสาย 7 23 12
13 026 โรงเรียนบ้านคำขวาง 24 36 27
14 027 โรงเรียนบ้านคำข่า 12 35 18
15 029 โรงเรียนบ้านคำนางรวย 0 0 0
16 031 โรงเรียนบ้านคำสมิง 4 11 8
17 032 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 6 8 7
18 033 โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน 16 35 20
19 028 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 0 0 0
20 030 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 11 25 19
21 034 โรงเรียนบ้านคุ้ม 14 31 23
22 036 โรงเรียนบ้านคูสว่าง 3 5 5
23 035 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 47 100 75
24 024 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 55 113 86
25 025 โรงเรียนบ้านค้อบอน 7 14 12
26 041 โรงเรียนบ้านจั่น 3 4 3
27 042 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 14 33 20
28 043 โรงเรียนบ้านดอนชาด 7 16 13
29 044 โรงเรียนบ้านดอนผอุง 0 0 0
30 045 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 0 0 0
31 046 โรงเรียนบ้านดอนยู 12 30 20
32 048 โรงเรียนบ้านถ่อน 7 20 14
33 049 โรงเรียนบ้านทรายทอง 5 15 8
34 051 โรงเรียนบ้านทางสาย 8 19 15
35 056 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 8 16 13
36 050 โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 4 18 7
37 052 โรงเรียนบ้านท่างอย 2 4 3
38 053 โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 39 92 58
39 054 โรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง (ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์) 0 0 0
40 055 โรงเรียนบ้านท่าลาด 30 52 40
41 057 โรงเรียนบ้านธาตุ 2 4 2
42 059 โรงเรียนบ้านนางาม 1 3 2
43 060 โรงเรียนบ้านนาจาน 53 106 69
44 061 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) 24 54 41
45 062 โรงเรียนบ้านนาดี (สำโรง) 4 5 5
46 063 โรงเรียนบ้านนาดู่ 40 107 64
47 064 โรงเรียนบ้านนานวล 2 2 2
48 065 โรงเรียนบ้านนาประชุม 4 9 6
49 067 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 0 0 0
50 066 โรงเรียนบ้านนาเรือง 11 13 12
51 058 โรงเรียนบ้านนาแก 2 4 2
52 010 โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย 2 2 2
53 069 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 3 7 3
54 070 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 7 15 10
55 084 โรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 13 30 20
56 085 โรงเรียนบ้านบอน 8 10 8
57 086 โรงเรียนบ้านบัวท่า 2 3 2
58 088 โรงเรียนบ้านบัววัด 4 6 4
59 087 โรงเรียนบ้านบัวเทิง 6 12 9
60 089 โรงเรียนบ้านบาก 3 4 4
61 090 โรงเรียนบ้านบุ่ง 14 34 23
62 091 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 8 17 12
63 092 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 18 26 23
64 093 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย 2 6 4
65 094 โรงเรียนบ้านป่าข่า 0 0 0
66 097 โรงเรียนบ้านผับแล้ง 6 10 8
67 098 โรงเรียนบ้านผำ 2 7 4
68 099 โรงเรียนบ้านผึ้งโดม 8 23 14
69 105 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1 10 3
70 107 โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง 5 6 5
71 108 โรงเรียนบ้านวังคก 9 22 13
72 109 โรงเรียนบ้านวังยาง 18 35 26
73 110 โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 4 6 5
74 111 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 27 52 40
75 112 โรงเรียนบ้านสระสมิง 27 41 33
76 113 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 3 5 4
77 114 โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 17 40 24
78 116 โรงเรียนบ้านสว่าง 4 7 4
79 115 โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 11 22 18
80 117 โรงเรียนบ้านสะพานโดม 10 18 14
81 118 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 53 141 93
82 120 โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 22 39 29
83 119 โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาสาขาบ้านหนองแวง 0 0 0
84 121 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย 6 11 7
85 122 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 4 4 4
86 124 โรงเรียนบ้านหนองกระบือ 5 8 7
87 125 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 38 67 52
88 126 โรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 5 16 8
89 127 โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง 14 33 24
90 128 โรงเรียนบ้านหนองตาปู่ 1 2 2
91 131 โรงเรียนบ้านหนองบัว 10 37 18
92 130 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม 3 5 3
93 133 โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 8 36 16
94 134 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1 2 1
95 135 โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 18 40 27
96 136 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (วาริน) 2 3 2
97 137 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (สำโรง) 1 1 1
98 138 โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 4 9 8
99 139 โรงเรียนบ้านหนองหิน 4 8 4
100 129 โรงเรียนบ้านหนองเทา 16 36 24
101 132 โรงเรียนบ้านหนองแปน 4 6 5
102 140 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 10 22 17
103 143 โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 19 42 28
104 147 โรงเรียนบ้านหาดสวนยา 0 0 0
105 148 โรงเรียนบ้านหินลาด 3 17 6
106 149 โรงเรียนบ้านหินแห่ 14 25 22
107 144 โรงเรียนบ้านห่องขอน 3 7 5
108 145 โรงเรียนบ้านห่องชัน 6 20 11
109 146 โรงเรียนบ้านห่องยูง 3 12 6
110 141 โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 13 24 18
111 142 โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 11 21 15
112 150 โรงเรียนบ้านอาเลา 5 16 8
113 016 โรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนา 1 1 1
114 095 โรงเรียนบ้านเปือย 3 6 4
115 019 โรงเรียนบ้านแกนาคำ 8 13 10
116 017 โรงเรียนบ้านแก่งโดม 5 12 5
117 018 โรงเรียนบ้านแก้งยาง 3 6 5
118 100 โรงเรียนบ้านแพง 3 7 5
119 106 โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา 0 0 0
120 123 โรงเรียนบ้านแสนคำ (นาชุมสามัคคี) 7 13 11
121 151 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง 7 12 8
122 037 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 20 27 24
123 038 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 6 6 6
124 040 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 13 33 20
125 039 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 5 11 9
126 073 โรงเรียนบ้านโนนงาม 6 16 10
127 074 โรงเรียนบ้านโนนจิก 11 21 15
128 075 โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 8 14 11
129 077 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 14 37 23
130 078 โรงเรียนบ้านโนนบอน 34 94 56
131 079 โรงเรียนบ้านโนนยาง 0 0 0
132 080 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 4 7 7
133 081 โรงเรียนบ้านโนนสัง 3 6 3
134 082 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุล 0 0 0
135 071 โรงเรียนบ้านโนนเกษม 5 8 6
136 072 โรงเรียนบ้านโนนแคน 0 0 0
137 076 โรงเรียนบ้านโนนแดง 35 75 57
138 083 โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 23 61 39
139 096 โรงเรียนบ้านโปร่ง 3 6 4
140 102 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 7 13 10
141 101 โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 3 4 3
142 103 โรงเรียนบ้านโพนงาม 9 17 14
143 104 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 15 24 19
144 152 โรงเรียนประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) 15 23 21
145 155 โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง 6 7 7
146 158 โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง 2 7 4
147 161 โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ (ก่อวิทยาคาร) 8 16 11
148 162 โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ 19 45 30
149 001 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อนุบาลค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ 0 0 0
150 002 โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 18 52 32
151 047 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 29 92 48
152 153 โรงเรียนประสานวิทยาคม 0 0 0
153 154 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา 14 23 18
154 156 โรงเรียนศิริอุบลวรรณ 0 0 0
155 157 โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก 0 0 0
156 159 โรงเรียนอนุบาลงามจิต 0 0 0
157 160 โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ 0 0 0
158 163 โรงเรียนอนุบาลสำโรง 0 0 0
159 006 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 18 56 28
160 007 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 1 1 1
161 008 โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ 0 0 0
162 164 โรงเรียนเทศบาลหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 0 0 0
รวม 1537 3335 2280
5615

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]