หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ubn4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางรัตนา พรหมจารีย์โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ สารภาพโรงเรียนบ้านค้อบอนรองประธานกรรมการ
3. นางสุปรียา วงศ์ตรีโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
4. นางแสวง ตระการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (อำเภอสำโรง)กรรมการ
5. นางดรุณลักษ์ หาริชัยโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางรัตนา พรหมจารีย์โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ สารภาพโรงเรียนบ้านค้อบอนรองประธานกรรมการ
3. นางสุปรียา วงศ์ตรีโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
4. นางแสวง ตระการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (อำเภอสำโรง)กรรมการ
5. นางดรุณลักษ์ หาริชัยโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางรัตนา พรหมจารีย์โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ สารภาพโรงเรียนบ้านค้อบอนรองประธานกรรมการ
3. นางสุปรียา วงศ์ตรีโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
4. นางแสวง ตระการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (อำเภอสำโรง)กรรมการ
5. นางดรุณลักษ์ หาริชัยโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางนวลลัดดา สุขสิงห์โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางคุณาภรณ์ ประดิษฐ์แท่นโรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ)กรรมการ
3. นางจรัญญา คำแก่นโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางกฤษณา สุวรรณรินทร์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางบุษบา บรรลุโรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ แก่นแก้วโรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสุเนตร ไชยดีโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นางบญจมาศ สัมปันนังโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
3. นางสุลักษณ์ บุดดาลีโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางปิยมาศ พาประจงโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมนฤดี เคนคำน้อยโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนกรรมการ
3. นางกรรณิกา เพ็งศรีโรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล สายเวชโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพิน แสงคำโรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวสฤณี ผิวผ่องโรงเรียนบ้านกุดระงุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุดสาย โคตรดกโรงเรียนบ้านบากประธานกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ อัตราชโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางจรัญญา คำแก่น โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางจรัญญา คำแก่น โรงเรียนบ้านโคกก่องประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติมาภรณ์ อ้วนผิวโรงเรียนบ้านแก้งยางกรรมการ
3. นางจันทา ชนะงามโรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจรัญญา คำแก่น โรงเรียนบ้านโคกก่องประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติมาภรณ์ อ้วนผิวโรงเรียนบ้านแก้งยางกรรมการ
3. นางจันทา ชนะงามโรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางจันทร์เพ็ญ แก่นแก้วโรงเรียนบ้านคำขวางประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย ปฏิรัตนังโรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
3. นางนุชราพร วงษ์ศรีโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
4. นางอโนทัย พลเดชโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
5. นางอโนทัย พลเดชโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ แก่นแก้วโรงเรียนบ้านคำขวางประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย ปฏิรัตนังโรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
3. นางนุชราพร วงษ์ศรีโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
4. นางอโนทัย พลเดชโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
5. นางอโนทัย พลเดชโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ แก่นแก้วโรงเรียนบ้านคำขวางประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย ปฏิรัตนังโรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
3. นางนุชราพร วงษ์ศรีโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
4. นางอโนทัย พลเดชโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
5. นางอโนทัย พลเดชโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางวาทศิลป์ พรหมลักษณ์โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลงประธานกรรมการ
2. นางรชตวรรณ บุญเต็มโรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการ
3. นางกมลวรรณ เทพสุริยานนท์โรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการ
4. นางทิพาพร ประสงค์สินโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นางณพัชญา ภิสิทธิ์ไพโรจน์โรงเรียนบ้านทุ่งเพียงกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางวาทศิลป์ พรหมลักษณ์โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลงประธานกรรมการ
2. นางรชตวรรณ บุญเต็มโรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการ
3. นางกมลวรรณ เทพสุริยานนท์โรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการ
4. นางทิพาพร ประสงค์แสนสุขโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นางณพัชญา ภิสิทธิ์ไพโรจน์โรงเรียนบ้านทุ่งเพียงกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางพรทิพย์ อัศวอาภากรโรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ ธนสารกุลโรงเรียนบ้านหาดสวนยากรรมการ
3. นางรัชนีบูลย์ แฝงพงศ์โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่งกรรมการ
4. นางอรวรรณ บำเรอพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหัวงัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอรอินทร์ ถินถาวรโรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ สายเมฆโรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)กรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ แก่นศรีโรงเรียนบ้านหนองกระบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเผ่า ศรีทองธรรมโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุมณฑา ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ กุคำใสโรงเรียนบ้านบากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอำเภอ มุกดาหารโรงเรียนบ้านนาเรืองประธานกรรมการ
2. นางพัชฎาภรณ์ สุริยะรังษีโรงเรียนบ้านผำกรรมการ
3. นางสาวจารุณี ใจภักดีโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางยุภาวดี ช่วงชัยชนะโรงเรียนบ้านคำขวางประธานกรรมการ
2. นางสไบแพร วงษ์สอาดโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยกรรมการ
3. นางภัณฑิรา บุญแก้วโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายธนิตศักดิ์ ปัญญาคงโรงเรียนบ้านนาประชุมประธานกรรมการ
2. นางพัชฎาภรณ์ สุริยะรังษีโรงเรียนบ้านผำกรรมการ
3. นางสาวจารุณี ใจภักดีโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางยุภาวดี ช่วงชัยชนะโรงเรียนบ้านคำขวางประธานกรรมการ
2. นางสไบแพร วงษ์สอาดโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นางภัณฑิรา บุญแก้วโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสันติชัย ฤทธาพรมโรงเรียนบ้านนาจานประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณิภา สุระชนโรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
3. นางสาวอภิศรา สัตยากูลโรงเรียนบ้านท่างอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวรัญญู ทาทองโรงเรียนบ้านบุ่งหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะฉัตร สุนีโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
3. นายสถาวรณ์ นารีโรงเรียนบ้านหนองมังโนนกลางหองกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายพิชัย บุญขจรโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวบัวสอน อินทร์ลีโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ บุญมาศโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร ไหว้พรหมโรงเรียนบ้านทรายทองประธานกรรมการ
2. นางกัญญาณัฐ พินธุรักษ์โรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
3. นางสาวดอกอ้อ บุตรสิงห์โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางมาราตรี ทองเนตรโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่นประธานกรรมการ
2. นางกนกอร หนูสินโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
3. นางรุ่งนภา ธานีโรงเรียนบ้านวังยางกางฮุงกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย จันทาโทอ่อนโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)ประธานกรรมการ
2. สิบเอกสิโรตนม์ สมณะเกษมพงษ์โรงเรียนบ้านโนนแคนกรรมการ
3. นางสาวนิ่มนวล บุญเสนอโรงเรียนบ้านดอนยูกรรมการ
4. นางอรอุมา ศุภกุลโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางศศิกานต์ เกตุอินทร์โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมจินต์ ทองไสลโรงเรียนบ้านผับแล้งประธานกรรมการ
2. นางพรทิพา ศรีดาคูณโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฏร์วิทยากรรมการ
3. นางสมรัก เจริญเชาว์โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์กรรมการ
4. นางเกสร กาละปัตย์โรงเรียนบ้านธาตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายทองสุข ศรีตะบุตรโรงเรียนบ้านหนองเทาประธานกรรมการ
2. นางภัทร์ธิรา สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
3. นางวนิดา มะลิลาโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
4. นางสาวกำทร วงศ์คำโรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยากรรมการ
5. นางวรัญญา ชาญจิตรโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
6. นางพิศมัย เวชพูลโรงเรียนบ้านคำนางรวยกรรมการ
7. นางวนิดา มะลิลาโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
8. นายวิชัย ใจบริสุทธิ์โรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายทองสุข ศรีตะบุตรโรงเรียนบ้านหนองเทาประธานกรรมการ
2. นางภัทร์ธิรา สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
3. นางวนิดา มะลิลาโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
4. นางสาวกำทร วงศ์คำโรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยากรรมการ
5. นางวรัญญา ชาญจิตรโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
6. นางพิศมัย เวชพูลโรงเรียนบ้านคำนางรวยกรรมการ
7. นางวนิดา มะลิลาโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
8. นายวิชัย ใจบริสุทธิ์โรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายยงยศ วงศ์แหล้โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญประธานกรรมการ
2. นางกอปรพร คำศรีสุขโรงเรียนบ้านแกนาคำกรรมการ
3. นางนิพาพร บุญสู่โรงเรียนบ้านโนนโหนนกรรมการ
4. นางเปรมจิตต์ ลาสาโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายสุนิพัฒน์ รองสุพรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียกรรมการ
6. นางภัชราพร ปริโยทัยโรงเรียนบ้านถ่อนกรรมการ
7. นางปาริชาติ สมนึกโรงเรียนบ้านขั่วไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์)กรรมการ
8. นายไพบูลย์ ดวงเนตรโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายยงยศ วงศ์แหล้โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญประธานกรรมการ
2. นางกอปรพร คำศรีสุขโรงเรียนบ้านแกนาคำกรรมการ
3. นางนิพาพร บุญสู่โรงเรียนบ้านโนนโหนนกรรมการ
4. นางเปรมจิตต์ ลาสาโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายสุนิพัฒน์ รองสุพรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียกรรมการ
6. นางภัชราพร ปริโยทัยโรงเรียนบ้านถ่อนกรรมการ
7. นางปาริชาติ สมนึกโรงเรียนบ้านขั่วไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์)กรรมการ
8. นายไพบูลย์ ดวงเนตรโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สมมาคูณโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางทัศนียา สุวรรณคามโรงเรียนบ้านหนองหัวงัวกรรมการ
3. นางสาวโสพิชญ์ ฤกษ์ใหญ๋โรงเรียนบ้านบอนกรรมการ
4. นางสาวจุฬาพร แก้วมณีโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
5. นางสาวอรนุช สืบสุขโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
6. นายสมนึก สายเวชโรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญกรรมการ
7. นางประภาศรี ศรีสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดระงุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สมมาคูณโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางทัศนียา สุวรรณคามโรงเรียนบ้านหนองหัวงัวกรรมการ
3. นางสาวโสพิชญ์ ฤกษ์ใหญ๋โรงเรียนบ้านบอนกรรมการ
4. นางสาวจุฬาพร แก้วมณีโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
5. นางสาวอรนุช สืบสุขโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
6. นายสมนึก สายเวชโรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญกรรมการ
7. นางประภาศรี ศรีสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดระงุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายอาจ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ กรงามโรงเรียนบ้านบัวท่ากรรมการ
3. นางสาววิลัยพร วงชาลีโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางรัศมี วามะขันธ์โรงเรียนบ้านสร้างโหง่นกรรมการ
5. นายอดุลย์ กำจัดศัตรูพ่ายโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฏร์วิทยา)กรรมการ
6. นางทัศภรณ์ อารีย์โรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอาจ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ กรงามโรงเรียนบ้านบัวท่ากรรมการ
3. นางสาววิลัยพร วงชาลีโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางรัศมี วามะขันธ์โรงเรียนบ้านสร้างโหง่นกรรมการ
5. นายอดุลย์ กำจัดศัตรูพ่ายโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฏร์วิทยา)กรรมการ
6. นางทัศภรณ์ อารีย์โรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางกนกวัลย์ อุปลาบัติโรงเรียนบ้านทุ่งเพียงประธานกรรมการ
2. นางมาลินี ภูริธรโรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
3. นายสมพร ไชยพิมพ์โรงเรียนบ้านดอนม่วงกรรมการ
4. นายชัยยุทธ สืบเสนาะโรงเรียนบ้านกุดชุมกรรมการ
5. นายธีระพงศ์ วงค์ชัยโรงเรียนบ้านผำกรรมการ
6. นางวริศา เหลากลมโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายธีระ ธุศรีวรรณโรงเรียนบ้านคำสมิงประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ทองด้วงโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงกรรมการ
3. นายศุภชัย ทองจันดาโรงเรียนบ้านแพงกรรมการ
4. นายประศาสตร์ บาระมีโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
5. นายประศาสตร์ บาระมีโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอัครพล ศรีพาราโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฏร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนฤนาท เสนาดีโรงเรียนบ้านหนองฝาง(บัวค้ำวิทยา)กรรมการ
3. นายสมคิด สัตยากูลโรงเรียนบ้านคำสมิงกรรมการ
4. นางสาวสุธินี คำพะทาโรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางอรอนงค์ ดุมนิลโรงเรียนบ้านคำข่าประธานกรรมการ
2. นายไพศาล พรมภักดีโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
3. นายสุพิทย์ สุขสิงห์โรงเรียนบ้านคอนสายกรรมการ
4. นายเกื้อกูล กอแก้วโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
5. นางสาวฐิตารีย์ พละพงศ์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ พวงอินทร์โรงเรียนบ้านแพงประธานกรรมการ
2. นายจรัส ธรรมสัตย์โรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ โกลีย์โรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
4. นายปรีดา ชิดดีโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฏร์วิทยากรรมการ
5. นางอรวรรณ แก้วดวงงามโรงเรียนบ้านแพงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนภาพร เสือสาโรงเรียนบ้านคอนสายประธานกรรมการ
2. นางปฐมาพร บุดดาลีโรงเรียนบ้านจั่นกรรมการ
3. นางสาวเพียงฤทัย สีหาบุตรโรงเรียนบ้านหนองหัวงัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนภาพร เสือสาโรงเรียนบ้านคอนสายประธานกรรมการ
2. นางปฐมาพร บุดดาลีโรงเรียนบ้านจั่นกรรมการ
3. นางสาวเพียงฤทัย สีหาบุตรโรงเรียนบ้านหนองหัวงัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนภาพร เสือสาโรงเรียนบ้านคอนสายประธานกรรมการ
2. นางปฐมาพร บุดดาลีโรงเรียนบ้านจั่นกรรมการ
3. นายแสงชัย ดวงแก้วโรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็กกรรมการ
4. นางสาวเพียงฤทัย สีหาบุตรโรงเรียนบ้านหนองหัวงัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางทัศนีย์พร หลวงเทพโรงเรียนประชารัฐสามัคคีกรรมการ
2. นางประกอบศรี สิงหาศรีโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นางวิไล จินามณีโรงเรียนบ้านศรีษะกระบือกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์พร หลวงเทพโรงเรียนประชารัฐสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางประกอบศรี สิงหาศรีโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นางวิไล จินามณีโรงเรียนบ้านศรีษะกระบือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์พร หลวงเทพโรงเรียนประชารัฐสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางประกอบศรี สิงหาศรีโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นางวิไล จินามณีโรงเรียนบ้านศรีษะกระบือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเดชา พันธนูโรงเรียนบ้านจั่นประธานกรรมการ
2. นายเทพสถิตย์ วรุณธรรมโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยกรรมการ
3. นายอนันต์ ผิวพรรณ์โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเดชา พันธนูโรงเรียนบ้านจั่นประธานกรรมการ
2. นายเทพสถิตย์ วรุณธรรมโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยกรรมการ
3. นายอนันต์ ผิวพรรณ์โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางเพชรมณี บุญสุขโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นางบัวลา ทมถาโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
3. นางนัฏฐินี ยืนยงโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางเพชรมณี บุญสุขโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นางบัวลา ทมถาโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
3. นางนัฏฐินี ยืนยงโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุณี กุมปรุโรงเรียนประชารัฐสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์จำลองโรงเรียนบ้านยางวังกางฮุงกรรมการ
3. นางชัญญาน์ภัช จันทุมาโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุณี กุมปรุโรงเรียนประชารัฐสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางิอ้อมใจ จันทร์จำลองโรงเรียนบ้านยางวังกางฮุงกรรมการ
3. นางชัญญาน์ภัช จันทุมาโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชยพล ดวงดีโรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็กประธานกรรมการ
2. นางประครองศรี เวชกาลโรงเรียนบ้านจั่นกรรมการ
3. นายชัยโย หน่อสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. จ.ส.อ.จิระวัชระ สิรภัทรศรีเสมอโรงเรียนบ้านโคกก่องประธานกรรมการ
2. นางสราญรัตน์ กงฉากโรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็กกรรมการ
3. นางพิศมัย จิตจักรโรงเรียนบ้านจั่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางวาทินี แสนโทโรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ นครวงศ์โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็กกรรมการ
3. นางสาวภณิดา สิงห์อ่อนโรงเรียนงามจิตรวารินชำราบ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางรำไพ แก้วอนันต์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งประธานกรรมการ
2. นางเสาวนิต สีดาโคตรโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
3. นายแสงชัย ดวงแก้วโรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายจักรกฤษ์ กะการดีโรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายสมคิด สุเพ็ญโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
3. นายอัครเดช แสงสว่างโรงเรียนบ้านนาประชุมกรรมการ
4. นายไวทยานันท์ วงศ์อุ่นโรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่องกรรมการ
5. นายประนม บุตรวงศ์โรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษ์ กะการดีโรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้าประธานกรรมการ
2. นายสมคิด สุเพ็ญโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
3. นายอัครเดช แสงสว่างโรงเรียนบ้านนาประชุมกรรมการ
4. นายไวทยานันท์ วงศ์อุ่นโรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่องกรรมการ
5. นายประนม บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายรังสฤษดิ์ คำโสภาโรงเรียนบ้านสร้างโหง่นประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สมวงษ์โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงรองประธานกรรมการ
3. นายบุญธรรม สมานพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวรองประธานกรรมการ
4. นางเพ็ญพิชชา ศรไชยโรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ รัตนาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวเพียงนภา ปัญญาวิชัยโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
7. นายณดล วงศ์หมั้นโรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยากรรมการ
8. นางสาวอภิรดา โขมะพัฒน์โรงเรียนบ้านสร้างโหง่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายอาคม ทานนท์โรงเรียนบ้านโนนสังประธานกรรมการ
2. นายฉายฌาญ ทองน้อยโรงเรียนบ้านหนองมังโนนกลางห่องแดงรองประธานกรรมการ
3. นางอนงนิตย์ จันทร์มณีโรงเรียนบ้านดอนม่วงรองประธานกรรมการ
4. นางกิตติมา ราโชติโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
5. นายสมัย ทาคำสุขโรงเรียนบ้านโนนเกษมกรรมการ
6. นางดรุณี จิตอารีโรงเรียนบ้านห่องยูงกรรมการ
7. นายสมาน เทียมพันธ์โรงเรียนบ้านหินแห่กรรมการ
8. นายสมาน เทียมพันธ์โรงเรียนบ้านหินแห่กรรมการ
9. นางจารียา สุภโกศลโรงเรียนวัดบ้านค้อหวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ ปรัสพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายอรรถสิทธิ์ เวชพูลโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฏร์วิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นายทองใบ แก้ววงษาโรงเรียนบ้านนานวลรองประธานกรรมการ
4. นางสุกัลยา วรเนตรโรงเรียนบ้านวังคกอูบมุงกรรมการ
5. นายมนัส อร่ามเรืองโรงเรียนบ้านป่าข่ากรรมการ
6. นายคเณศ สาระปัญญาโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยกรรมการ
7. นายเกื้อกูล กอแก้วโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
8. นางสาวจุรีพร ทองไสลโรงเรียนบ้านโนนแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ โมราษฎร์โรงเรียนบ้านนาแกประธานกรรมการ
2. นายสากล ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง(ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์)รองประธานกรรมการ
3. นายชาติชาย ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
4. นายสมพงษ์ จำปาจันทร์โรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
5. นางพิสมัย ดวงแก้วโรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
6. นายสุรชาติ ป้อมหินโรงเรียนบ้านแก้งยางกรรมการ
7. นางศรีมาลา ญาณกิตติกุลโรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายวัชรินทร์ สาระโรงเรียนบ้านหนองตาปู่ประธานกรรมการ
2. นางสุวาฐินี ไชยกาลโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการ
3. นายประยูร ครองยุติโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
4. นายอนุกูล แพงช่วยโรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายวัชรินทร์ สาระโรงเรียนบ้านหนองตาปู่ประธานกรรมการ
2. นางสุวาฐินี ไชยกาลโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการ
3. นายประยูร ครองยุติโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
4. นายอนุกูล แพงช่วยโรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ สาระโรงเรียนบ้านหนองตาปู่ประธานกรรมการ
2. นางสุวาฐินี ไชยกาลโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการ
3. นายประยูร ครองยุติโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
4. นายอนุกูล แพงช่วยโรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายไพฑูรย์ สุขสะเกษโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายสุพล ยานะรมย์โรงเรียนโคกก่องกรรมการ
3. นางศิริมา อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงกรรมการ
4. นางสุวิมล สำเภาโรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ)กรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี ดวงแก้วโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
6. นายภูวนาถ อิ่มทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ สุขสะเกษโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายสุพล ยานะรมย์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
3. นางสาวศิริมา อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงกรรมการ
4. นางสุวิมล สำเภาโรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ)กรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี ดวงแก้วโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
6. นายภูวนาถ อิ่มทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ สุขสะเกษโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายสุุพล ยานะรมย์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
3. นางศิริมา อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงกรรมการ
4. นางสุวิมล สำเภาโรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ)กรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี ดวงแก้วโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
6. นายภูวนาถ อิ่มทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางรัชนี แดงประทุมโรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี แดงประทุมโรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางรัชนี แดงประทุมโรงเรียนบ้านสระสมิงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายประเสริฐ เลิศล้ำโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายเสถียร แก้วบัวขาวโรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุลกรรมการ
3. นางทัศนีย์ วิถีโรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)กรรมการ
4. นายบุญทัน ทองพั่วโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
5. นางนิตยา โคตรบุรีโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
6. นายเรวัฒน์ มโนรัตน์โรงเรียนบ้านดอนยูกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ เลิศล้ำโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายเสถียร แก้วบัวขาวโรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุลกรรมการ
3. นางทัศนีย์ วิถีโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
4. นายบุญทัน ทองพั่วโรงเรียนบ้านเรืองกรรมการ
5. นางนิตยา โคตรบุรีโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
6. นายเรวัฒน์ มโนรัตน์โรงเรียนบ้านดอนยูกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ เลิศล้ำโรงเรียนบ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นายเสถียร แก้วบัวขาวโรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุลกรรมการ
3. นางทัศนีย์ วิถีโรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)กรรมการ
4. นายบุญทัน ทองพั่วโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
5. นางนิตยา โคตรบุรีโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
6. นายเรวัฒน์ มโนรัตน์โรงเรียนบ้านดอนยูกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่ประธานกรรมการ
2. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
3. นายบุญชัย สมรู้โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ ทรัพย์โคกสูงโรงเรียนบ้านบุ่งหวายกรรมการ
5. นางสาววรรณา เทินกระโทกโรงเรียนบ้านสร้างโหง่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่ประธานกรรมการ
2. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
3. นายบุญชัย สมรู้โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ ทรัพย์โคกสูงโรงเรียนบ้านบุ่งหวายกรรมการ
5. นางสาววรรณา เทินกระโทกโรงเรียนบ้านสร้างโหง่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่ประธานกรรมการ
2. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
3. นายบุญชัย สมรู้โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ ทรัพย์โคกสูงโรงเรียนบ้านบุ่งหวายกรรมการ
5. นางสาววรรณา เทินกระโทกโรงเรียนบ้านสร้างโหง่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมานิต ล้านศรีโรงเรียนบ้านนาดู่ประธานกรรมการ
2. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
3. นายบุญชัย สมรู้โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ ทรัพย์โคกสูงโรงเรียนบ้านบุ่งหวายกรรมการ
5. นางสาววรรณา เทินกระโทกโรงเรียนบ้านสร้างโหง่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ บุญเติมโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ มีครไทยโรงเรียนบ้านบัวท่ากรรมการ
3. นางสาวรัชนู นามจูมจังโรงเรียนบ้านวังคกอูบมุงกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ วงศ์มั่นโรงเรียนบ้านคำสมิงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกวลิน คริสตกุลวงศ์โรงเรียนบ้านป่าข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ บุญเติมโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ มีครไทยโรงเรียนบ้านบัวท่ากรรมการ
3. นางสาวรัชนู นามจูมจังโรงเรียนบ้านวังคกอูบมุงกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ วงศ์มั่นโรงเรียนบ้านคำสมิงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกวลิน คริสตกุลวงศ์โรงเรียนบ้านป่าข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ บุญเติมโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ มีครไทยโรงเรียนบ้านบัวท่ากรรมการ
3. นางสาวรัชนู นามจูมจังโรงเรียนบ้านวังคกอูบมุงกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ วงศ์มั่นโรงเรียนบ้านคำสมิงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกวลิน คริสตกุลวงศ์โรงเรียนบ้านป่าข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ บุญเติมโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ มีครไทยโรงเรียนบ้านบัวท่ากรรมการ
3. นางสาวรัชนู นามจูมจังโรงเรียนบ้านวังคกอูบมุงกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ วงศ์มั่นโรงเรียนบ้านคำสมิงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกวลิน คริสตกุลวงศ์โรงเรียนบ้านป่าข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี สินชัยโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีชื่นโรงเรียนบ้านห่องขอนกรรมการ
4. นางสาวสุจิรัตน์ ตะริวงษ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวพัฑรา ปัตชาพรหมโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี สินชัยโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีชื่นโรงเรียนบ้านห่องขอนกรรมการ
4. นางสาวสุจิรัตน์ ตะริวงษ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวพัฑรา ปัตชาพรหมโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี สินชัยโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีชื่นโรงเรียนบ้านห่องขอนกรรมการ
4. นางสาวสุจิรัตน์ ตะริวงษ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวพัฑรา ปัตชาพรหมโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมนตรี มีครไทยโรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี สินชัยโรงเรียนบ้านสระดอกเกษกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีชื่นโรงเรียนบ้านห่องขอนกรรมการ
4. นางสาวสุจิรัตน์ ตะริวงษ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)กรรมการ
5. นายพัฑรา ปัตชาพรหมโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชานนท์ แสนยามาศโรงเรียนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นายทวีวัฒน์ เวฬุวนารักษ์โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13)กรรมการ
3. นายอรรถยุทธ ผันผองโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ ทรัพย์โคกสูงโรงเรียนบ้านบุ่งหวายกรรมการ
5. นางประภาภรณ์ นันทบุตรโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ แสนยามาศโรงเรียนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นายทวีวัฒน์ เวฬุวนารักษ์โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13)กรรมการ
3. นายอรรถยุทธ ผันผองโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ ทรัพย์โคกสูงโรงเรียนบ้านบุ่งหวายกรรมการ
5. นางประภาภรณ์ นันทบุตรโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชานนท์ แสนยามาศโรงเรียนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นายทวีวัฒน์ เวฬุวนารักษ์โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13)กรรมการ
3. นายอรรถยุทธ ผันผองโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ ทรัพย์โคกสูงโรงเรียนบ้านบุ่งหวายกรรมการ
5. นางประภาภรณ์ นันทบุตรโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ แสนยามาศโรงเรียนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นายทวีวัฒน์ เวฬุวนารักษ์โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13)กรรมการ
3. นายอรรถยุทธ ผันผองโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ ทรัพย์โคกสูงโรงเรียนบ้านบุ่งหวายกรรมการ
5. นางประภาภรณ์ นันทบุตรโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสมพงศ์ สัมมาปราบโรงเรียนบ้านโคกก่องประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ราชวงศ์โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ พรมจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฏร์วิทยา)กรรมการ
4. นางนิตินันท์ ฉลวยศรีโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางมลิวรรณ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
6. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมพงศ์ สัมมาปราบโรงเรียนบ้านโคกก่องประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ราชวงศ์โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ พรมจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฏร์วิทยา)กรรมการ
4. นางนิตินันท์ ฉลวยศรีโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางมลิวรรณ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
6. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายศุภลักษณ์ อุปลาบัติโรงเรียนบ้านแกนาคำประธานกรรมการ
2. นายธรรมมรง บุญลาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี พิมพ์หล่อโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียกรรมการ
4. นางสาวนิโลมล พิสมัยโรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)กรรมการ
5. นางสุชาดา แสนบุราณโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
6. นางอรอินทร์ รูปใหญ่โรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายศุภลักษณ์ อุปลาบัติโรงเรียนบ้านแกนาคำประธานกรรมการ
2. นายธรรมมรง บุญลาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี พิมพ์หล่อโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียกรรมการ
4. นางสาวนิโลมล พิสมัยโรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)กรรมการ
5. นางสุชาดา แสนบุราณโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
6. นางอรอินทร์ รูปใหญ่โรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายประมวล โทพิลาโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองประธานกรรมการ
2. นางนฤมล แสงสว่างโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองกรรมการ
3. นางสาวจิราพร สายหมอโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยกรรมการ
4. นางสาวมนฑการต์ ดาบพระอาทิตย์โรงเรียนบ้านหนองกระบือกรรมการ
5. นางพัชนี สีทนโรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำกรรมการ
6. นางวรางคณา ภักดีโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายประมวล โทพิลาโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองประธานกรรมการ
2. นางนฤมล แสงสว่างโรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
3. นางสาวจิราพร สายหมอโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยกรรมการ
4. นางสาวมนฑการต์ ดาบพระอาทิตย์โรงเรียนบ้านหนองกระบือกรรมการ
5. นางพัชนี สีทนโรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำกรรมการ
6. นางวรางคณา ภักดีโรงเรียนบ้านนางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางศรีนวล ทองน้อยโรงเรียนบ้านผำประธานกรรมการ
2. นายภูมิพัฒน์ อายุพาโรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)กรรมการ
3. นางจันทนา แสวงผลโรงเรียนบ้านยางวังกางฮุงกรรมการ
4. นางชัชฏา พันธุโรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)กรรมการ
5. นางสาวปวีณา อัปกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองมังโนนกลางห่องแดงกรรมการ
6. นายศุภธนิศร์ บุญเติมโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศรีนวล ทองน้อยโรงเรียนบ้านผำประธานกรรมการ
2. นายภูมิพัฒน์ อายุพาโรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)กรรมการ
3. นางจันทนา แสวงผลโรงเรียนบ้านยางวังกางฮุงกรรมการ
4. นางชัชฏา พันธุโรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)กรรมการ
5. นางสาวปวีณา อัปกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองมังโนนกลางห่องแดงกรรมการ
6. นายศุภธนิศร์ บุญเติมโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายศุภลักษณ์ อุปลาบัติโรงเรียนบ้านแกนาคำประธานกรรมการ
2. นายธรรมมรง บุญลาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี พิมพ์หล่อโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียกรรมการ
4. นางสาวนิโลมล พิสมัยโรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)กรรมการ
5. นางสุชาดา แสนบุราณโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
6. นางอรอินทร์ รูปใหญ่โรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางศรีนวล ทองน้อยโรงเรียนบ้านผำประธานกรรมการ
2. นายภูมิพัฒน์ อายุพาโรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)กรรมการ
3. นางจันทนา แสวงผลโรงเรียนบ้านยางวังกางฮุงกรรมการ
4. นางชัชฏา พันธุโรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)กรรมการ
5. นางสาวปวีณา อัปกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองมังโนนกลงห่องแดงกรรมการ
6. นายศุภธนิศร์ บุญเติมโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางจิตรฐิกานต์ สบายจิตรสพป.อุบลราชธานี เขต 4ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ใจชื่นโรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นายธงชัย ปุยฝ้ายโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. นายชมภูนุช เกศาชาติโรงเรียนบ้านแสนคำกรรมการ
5. นายปอรรัชม์ อ่อนมณีโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองกรรมการ
6. นางทศพร ตาดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านบัววัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางจิตรฐิกานต์ สบายจิตรสพป.อุบลราชธานี เขต 4ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ใจชื่นโรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นายธงชัย ปุยฝ้ายโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. นางชมภูนุช เกศาชาติโรงเรียนบ้านแสนคำกรรมการ
5. นางปอรรัชม์ อ่อนมณีโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองกรรมการ
6. นางทศพร ตาดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านบัววัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกสาคร กิ่งจันทร์สพป.อุบลราชธานี เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนี คูณิรัตน์โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ (ก่อวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายวราพงศ์ ปรัสพันธ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. Mr.Fumio Kawanoโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
5. นางนิทัศน์วรรณ พร้อมพรชัยโรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกสาคร กิ่งจันทร์สพป.อุบลราชธานี เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนี คูณิรัตน์โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ (ก่อวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายวราพงศ์ ปรัสพันธ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. Mr.Fumio Kawanoโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
5. นางนิทัศน์วรรณ พร้อมพรชัยโรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกสาคร กิ่งจันทร์สพป.อุบลราชธานี เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนี คูณิรัตน์โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ (ก่อวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายวราพงศ์ ปรัสพันธ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. Mr.Fumio Kawanoโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
5. นางืนิทัศน์วรรณ พร้อมพรชัยโรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุพิชญ์ ประจญยุทธโรงเรียนบ้านทางสายประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ สีหะนันท์โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนรองประธานกรรมการ
3. นายกมล มานะดีโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายศุภนิตย์ สิมาพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
5. นางดวงจันทร์ อภิรัตน์มนตรีโรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการ
6. นางอัมพร ประจญยุทธโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
7. นายสุพจน์ ศรีบุตรโรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
8. นายศุภกร สุรพัฒน์โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)กรรมการ
9. นายเทอดศักดิ์ รุ่งแสงโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
10. นายจรัส มาริกันโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
11. นายจรัส มาริกันโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายอัครพล ศรีพาราโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนันท์ ทำเลดีโรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)รองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ ใจแก้วโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
4. นายสุรชัย นนทมาโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
5. นายกิจนันท์ ผิวเงินโรงเรียนบ้านถ่อนกรรมการ
6. นายเรืองศักดิ์ โคตะสาโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
7. นายเนรมิต สุดดีโรงเรียนบ้านวังคกอูบมุงกรรมการ
8. นายธนันชัย ภูคำสันโรงเรียนบ้านกะแอกกรรมการ
9. นายบุญส่ง ขวัญอ่อนโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ2กรรมการ
10. นายเพียว วงษ์ภักดีโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
11. นายอนุพนธ์ ทองรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ รัฐิรมย์โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
13. นายพิทัก สาเวชโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
14. นายสุรชัย จันทรักษ์โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอภัย ลาวรรณโรงเรียนบ้านขั่วไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ แสงชาติโรงเรียนบ้านแพงรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรพร สิมาพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นายกิติศักดิ์ ไชยดีโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
5. นายสมร แก้วมาเกิดโรงเรียนบ้านหนองมังโนนกลางห่องแดงกรรมการ
6. นายสมัย บุญนำโรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
7. นายชาติชาย ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายโกศล ยินดีโรงเรียนบ้านคำเจริญประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย พลโสภาโรงเรียนบ้านคำนางรวยรองประธานกรรมการ
3. จ.ส.ต.บุญน้อม ราโชติโรงเรียนบ้านอาเลากรรมการ
4. นางแก้วศรี จันทุมาโรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวกองกาญจน์ กาละเลขโรงเรียนบ้านทางสายกรรมการ
6. นางสาวขวัญใจ เจริญดีโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียกรรมการ
7. นางสาวจินตนา สมเสนาะโรงเรียนบ้านทางสายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายโกศล ยินดีโรงเรียนบ้านคำเจริญประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย พลโสภาโรงเรียนบ้านคำนางรวยรองประธานกรรมการ
3. จ.ส.ต.บุญน้อม ราโชติโรงเรียนบ้านอาเลากรรมการ
4. นางแก้วศรี จันทุมาโรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวกองกาญจน์ กาละเลขโรงเรียนบ้านทางสายกรรมการ
6. นางสาวขวัญใจ เจริญดีโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียกรรมการ
7. นางสาวจินตนา สมเสนาะโรงเรียนบ้านทางสายกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายสำลี พรมสุโรงเรียนบ้านหนองกินเพลประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ทินโนรสโรงเรียนบ้านปากกุดหวายรองประธานกรรมการ
3. นางวิชชุดา มาริกันโรงเรียนบ้านโนนบอนกรรมการ
4. นายปวรปรัชญ์ ทองขาวโรงเรียนบเทพพิทักษ์พิทยากรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ก้อนด้วงโรงเรียนบ้านขั่วไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์)กรรมการ
6. นายเทอดศักดิ์ ยนต์ยงค์โรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
7. นางธีปภา พฤกษชาติโรงเรียนบ้านขั่วไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางเบญญาภา ไชยมาตย์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวภาสินี หอมหวลโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางนุชราพร วงษ์ศรีโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
4. นางอโนทัย พลเดชโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
5. นางนวลลัดดา สุขสิงห์โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพิมพร วิวาสุขโรงเรียนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรณินทร์ ธวัชกุลโรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยากรรมการ
3. นางอโนทัย พลเดชโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
4. นางนารี ปนิทานังโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางเตือนใจ บุปผาพรหมโรงเรียนบ้านกุดชุมประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา สร้อยมาลุนโรงเรียนบ้านกะแอกน้อยกรรมการ
3. นางสุวิมล คับพวงโรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางวิภารัตน์ ถนัดค้าโรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)กรรมการ
5. นางบุษบา บรรลุโรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเตือนใจ บุปผาพรหมโรงเรียนบ้านกุดชุมประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา สร้อยมาลุนโรงเรียนบ้านกะแอกน้อยกรรมการ
3. นางสุวิมล คับพวงโรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางวิภารัตน์ ถนัดค้าโรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)กรรมการ
5. นางบุษบา บรรลุโรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุรพล จิตจักร์โรงเรียนบ้านหนองหัวงัวประธานกรรมการ
2. นายฉลาด แสนทวีสุขโรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยากรรมการ
3. นายรัชนี บุญศักดิ์ดีโรงเรียนประชารัฐสามัคคี (กรุงเทพ 13)กรรมการ
4. นางเพชรมณี ใจเอื้อโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ วิวาสุขโรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ศรีโคตรโรงเรียนบ้านดอนยูกรรมการ
3. นายปรีชา กรีเมฆโรงเรียนบ้านนาประชุมกรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ ปฏิบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ วิวาสุขโรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เกษศิริโรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร)กรรมการ
3. จ.ส.ท.ไพรัชต์ รูปแก้วโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎรฺ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่พันตรีประสิทธิ์ วงศ์คำโรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายยุวดี แสนโสมโรงเรียนบ้านคูสว่างกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ กุมุทมาศโรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำกรรมการ
4. นายภัทรพล เหมแดงโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองกรรมการ
5. นายยอดรัก กุลเกลี้ยงโรงเรียนบ้านวังคกอูบมุงกรรมการ
6. นายกฤติพงษ์ ไหลหลั่งโรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีประสิทธิ์ วงศ์คำโรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางยุวดี แสนโสมโรงเรียนบ้านคูสว่างกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ กุมุทมาศโรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำกรรมการ
4. นายภัทรพล เหมแดงโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองกรรมการ
5. นายยอดรัก กุลเกลี้ยงโรงเรียนบ้านวังคกอูบมุงกรรมการ
6. นายกฤติพงษ์ ไหลหลั่งโรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางธนาสุนีย์ ธรรมสัตย์โรงเรียนบ้านห่องยูงประธานกรรมการ
2. นายเอกพงศ์ วงษาบุตรโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองกรรมการ
3. นายพิชญ์ชานนท์ โสมาโรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่องกรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย โสภากุโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
5. นางนืตยา คำแข็งโรงเรียนบ้านผึ้งโดมกรรมการ
6. นางสาวพิกุล คำมั่นโรงเรียนบ้านแก่งโดมกรรมการ
7. นางสาวกัลยา พลราชโรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางธนาสุนีย์ ํํธรรมสัตย์โรงเรียนบ้านห่องยูงประธานกรรมการ
2. นายเอกพงศ์ วงษาบุตรโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองกรรมการ
3. นายพิชญ์ชานนท์ โสมาโรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่องกรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย โสภากุโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
5. นางนิตยา คำแข็งโรงเรียนบ้านผึ้งโดมกรรมการ
6. นางสาวพิกุล คำมั่นโรงเรียนบ้านแก่งโดมกรรมการ
7. นางสาวกัลยา พลราชโรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุรพล จิตจักร์โรงเรียนบ้านหนองหัวงัวประธานกรรมการ
2. นายพารณ ทองคำใสโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นายพิทัก สาเวชโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
4. นางสาวปุณยนุช ภูธคุณานนต์โรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
5. นายพิทัก สาเวชโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ บุญราศรีโรงเรียนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ สายทองโรงเรียนบ้านดอนกลาง (ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นางวงศ์รัก เจริญทัศน์โรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ ทองมนต์โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายกำพล สายเวชโรงเรียนบ้านบอนประธานกรรมการ
2. นายนคร จันทร์สอนโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
3. นางดวงใจ กาสาโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ จำปาจูมโรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางสาวจริรัชยา ปรัสเพ็ชรโรงเรียนบ้านคอนสายกรรมการ
6. นางระวีวรรณ ทาคำรอดโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ (ก่อวิทยาคาร)กรรมการ
7. นายปรีชา พลราชโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกำพล สายเวชโรงเรียนบ้านบอนประธานกรรมการ
2. นายนคร จันทร์สอนโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ กาสาโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ จำปาจูมโรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางสาวจริรัชยา ปรัสเพ็ชรโรงเรียนบ้านคอนสายกรรมการ
6. นางระวีวรรณ ทาคำรอดโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ (ก่อวิทยาคาร)กรรมการ
7. นายปรีชา พลราชโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ บุญราศรีโรงเรียนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐา บุระโรงเรียนบ้านบากกรรมการ
3. นางสาวระพีวรรณ ประสงค์สินโรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2)กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางชลวรรณ แสงสิงห์โรงเรียนบ้านอาเลาประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
3. นางอิสสรียา สติมั่นโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยกรรมการ
4. นางรัชนี สุนิพันธ์โรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางชลวรรณ แสงสิงห์โรงเรียนบ้านอาเลาประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
3. นางอิสสรียา สติมั่นโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อยกรรมการ
4. นางรัชนี สุนิพันธ์โรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายศิลปธาน ไกรยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมประธานกรรมการ
2. นางธนาพร แก้วพรหมโรงเรียนบ้านค้อบอนกรรมการ
3. นายดำรง ชัยมงคลยศโรงเรียนบ้านนาดี(นาเยีย)กรรมการ
4. นางสาวกิตติยาภรณ์ สมงามโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
5. นางสาวกิตติยาภรณ์ สมงามโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายศิลปธาน ไกรยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมประธานกรรมการ
2. นางธนาพร แก้วพรหมโรงเรียนบ้านค้อบอนกรรมการ
3. นายดำรง ชัยมงคลยศโรงเรียนบ้านนาดี(นาเยีย)กรรมการ
4. นางสาวกิตติยาภรณ์ สมงามโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
5. นางสาวกิตติยาภรณ์ สมงามโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ จันทะสนธ์โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางดาวรุ่ง บุตรทองทิมโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองกรรมการ
3. นางอาภรณ์ เมืองเหนือโรงเรียนบ้านแฮหนามแท่งกรรมการ
4. นางสาวกรภัทร์ ต้นโพธิ์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ จันทะสนธ์โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางดาวรุ่ง บุตรทองทิมโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรืองกรรมการ
3. นางอาภรณ์ เมืองเหนือโรงเรียนบ้านแฮหนามแท่งกรรมการ
4. นางสาวกรภัทร์ ต้นโพธิ์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสุบรรณ คับพวงโรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ หาคำโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นายพิพิศ ปรัสพันธ์โรงเรียนบ้านดอนม่วงกรรมการ
4. นางคณัสณัฏฐา จำศรีโรงเรียนบ้านคำสมิงกรรมการ
5. นางสาวณภัทร จันทะชาลีโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ คับพวงโรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ หาคำโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฏร์วิทยา)กรรมการ
3. นายพิพิศ ปรัสพันธ์โรงเรียนบ้านดอนม่วงกรรมการ
4. นางคณัสณัฏฐา จำศรีโรงเรียนบ้านคำสมิงกรรมการ
5. นางสาวณภัทร จันทะชาลีโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวาสุเทพ ศุภโกศลโรงเรียนบ้านหินแห่ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ คำนนท์โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางเยาวเรศ พรหมจารีย์โรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
4. นายสุทัศน์ ทองไสลโรงเรียนบ้านผับแล้งกรรมการ
5. นางวิภาวรรณ ตรีผลพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
6. นายวาสุเทพ ศุภโกศลโรงเรียนบ้านหินแห่กรรมการ
7. นางขนิษฐศรี กานาโรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวาสุเทพ ศุภโกศลโรงเรียนบ้านหินแห่ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ คำนนท์โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางเยาวเรศ พรหมจารีย์โรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
4. นายสุทัศน์ ทองไสลโรงเรียนบ้านผับแล้งกรรมการ
5. นางวิภาวรรณ ตรีผลพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
6. นายวาสุเทพ ศุภโกศลโรงเรียนบ้านหินแห่กรรมการ
7. นายขนิษฐศรี กานาโรงเรียนบ้านคำขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริวัฒน์ คำศรีสุขโรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ๑๓)ประธานกรรมการ
2. นางอิศราวดี บุนนาคโรงเรียนบ้านนาดี(นาเยีย)กรรมการ
3. นางสงกา ใยบัวโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
4. นางนิศาชล สุดดีโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริวัฒน์ คำศรีสุขโรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ๑๓)ประธานกรรมการ
2. นางอิศราวดี บุนนาคโรงเรียนบ้านนาดี(นาเยีย)กรรมการ
3. นางสงกา ใยบัวโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
4. นางนิศาชล สุดดีโรงเรียนบ้านคุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายอุบลแดง สิทธิวรเดชโรงเรียนบ้านโนงยางประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา สุบุญโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
3. นางสุทธิรา เนตรวงศ์โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ ปฏิบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายอุบลแดง สิทธิวรเดชโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา สุบุญโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
3. นางสุทธิรา เนตรวงศ์โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)กรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ ปฏิบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางชุติมา พิมพ์สอนโรงเรียนบ้านกะแอกน้อยประธานกรรมการ
2. นางจุรีภรณ์ น้อยวงศ์โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวบานแย้ม นาเวียงโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
4. นางพรหมพร สุกใสโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางชุติมา พิมพ์สอนโรงเรียนบ้านกะแอกน้อยประธานกรรมการ
2. นางจุรีภรณ์ น้อยวงศ์โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)กรรมการ
3. นางพรหมพร สุกใสโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวบานแย้ม นาเวียงโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ ฝักทองโรงเรียนบ้านบัวเทิงประธานกรรมการ
2. นางบุญทรง วงศ์คูณโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสมรักษ์ อินทรเทศโรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางณิชากรณ์ ศรีขาวโรงเรียนบ้านผึ้งโดมกรรมการ
5. นางสาวชนิตปรียา ทองสุขโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ ฝักทองโรงเรียนบ้านบัวเทิงกรรมการ
2. นางบุญทรง วงศ์คูณโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสมรักษ์ อินทรเทศโรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางณิชากรณ์ ศรีขาวโรงเรียนบ้านผึ้งโดมกรรมการ
5. นางสาวชนิตปรียา ทองสุขโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายประหยัด เถาว์วัลย์โรงเรียนสะพานโดมประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ ถีระทันสพป.อุบลราชธานี เขต 4รองประธานกรรมการ
3. นางสุทธิกานต์ สีลากุลโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
4. นายมงคล จำศรีโรงเรียนบ้านแก่งโดมกรรมการ
5. นายนุชิต เถาว์โทโรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์กรรมการ
6. นายสำราญ บัวหอมโรงเรียนโคกสมบูรณ์กรรมการ
7. นางสุชาดา กุลโชติโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนกรรมการ
8. นายพลชัย คำแสนหมื่นโรงเรียนบ้านหาดสวนยากรรมการ
9. นางอุราลักษณ์ แก้วใสโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
10. นางวิภาดา เพ็งธรรมโรงเรียนบ้านแกนาคำกรรมการ
11. นางนิพาพร ธรรมสัตย์โรงเรียนบ้านกะแอกกรรมการ
12. นางจารุณี ถานันดรโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อนุบาลค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์กรรมการ
13. นางศุภาภรณ์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนประชารัฐสามัคคี (กรุงเทพ 13)กรรมการ
14. นางพัชนี โสมรักษ์โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2)กรรมการ
15. นางเข็มมา บุญอินทร์โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
16. นางรัตนาวลี สายเสียงโรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
17. นางชลนันท์ จันทร์สดโรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล)กรรมการ
18. นางนวลจันทร์ ธรรมวัตรโรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์กรรมการ
19. นางศิริวรรณ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
20. นางจันทจร บุตรแก้วโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
21. นางลำยอง มุสิกรังษีโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
22. นางปริญญานุช น้อมสูงเนินโรงเรียนวัดบ้านค้อหวางกรรมการ
23. นางอุทิศ พรมพุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งเพียงกรรมการ
24. นางศิริทัย ธโนปจัยโรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญกรรมการ
25. นางนงลักษณ์ คงรอดโรงเรียนบ้านสะพานโดมกรรมการและเลขานุการ
26. นางสาวจอมสี คงดีโรงเรียนแก่งโดมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายประหยัด เถาว์วัลย์โรงเรียนบ้านสะพานโดมประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ ถีระทันสพป.อุบลราชธานี เขต 4รองประธานกรรมการ
3. นางสุทธิกานต์ สีลากุลโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
4. นายมงคล จำศรีโรงเรียนบ้านแก่งโดมกรรมการ
5. นายนุชิต เถาว์โทโรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์กรรมการ
6. นายสำราญ บัวหอมโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์กรรมการ
7. นางสุชาดา กุลโชติโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนกรรมการ
8. นายพลชัย คำแสนหมื่นโรงเรียนบ้านหาดสวนยากรรมการ
9. นางอุราลักษณ์ แก้วใสโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
10. นางวิภาดา เพ็งธรรมโรงเรียนบ้านแกนาคำกรรมการ
11. นางนิภาพร ธรรมสัตย์โรงเรียนบ้านกะแอกกรรมการ
12. นางจารุณี ถานันดรโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อนุบาลค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์กรรมการ
13. นางศุภาภรณ์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนประชารัฐสามัคคี (กรุงเทพ 13)กรรมการ
14. นางพัชนี โสมรักษ์โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2)กรรมการ
15. นางเข็มมา บุญอินทร์โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
16. นางรัตนาวลี สายเสียงโรงเรียนบ้านหนองกินเพลกรรมการ
17. นางชลนันท์ จันทร์สดโรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล)กรรมการ
18. นางนวลจันทร์ ธรรมวัตรโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ (ก่อวิทยาคาร)กรรมการ
19. นางจันทจร บุตรแก้วโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
20. นางลำยอง มุสิกรังษีโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
21. นางปริญญานุช น้อมสูงเนินโรงเรียนวัดบ้านค้อหวางกรรมการ
22. นางอุทิศ พรมพุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งเพียงกรรมการ
23. นางศิริทัย ธโนปจัยโรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญกรรมการ
24. นางนงลักษณ์ คงรอดโรงเรียนบ้านสะพานโดมกรรมการและเลขานุการ
25. นางจอมสี คงดีโรงเรียนแก่งโดมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวรรณา สุวรรณโทโรงเรียนบ้านนาเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวภารดี สดีวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวรรณา สุวรรณโทโรงเรียนบ้านนาเรืองประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวภารดี สดีวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวรนุช พูลสุขโรงเรียนบ้านบัวเทิงประธานกรรมการ
2. นางเรณู มั่นกตัญญูโรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
3. นางสาววรรณา ไชยศรีษะศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวรนุช พูลสุขโรงเรียนบ้านบัวเทิงประธานกรรมการ
2. นางเรณู มั่นกตัญญูโรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
3. นางสาววรรณา ไชยศรีษะศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวิชา ทองเถาว์โรงเรียนบ้านโนนจิกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธัญญา ยมหงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางจรัญญา ศรีสันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ อาลัยรักศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ อาลัยรักศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ อาลัยรักศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ อาลัยรักศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ อาลัยรักศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ อาลัยรักศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ อาลัยรักศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ อาลัยรักศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ อาลัยรักศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธีระพล ประสานสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ อาลัยรักศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเบญญาภา ไชยมาตรโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณพร บุญยงศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ครองยุทธศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางกชพร อิทธิกุลศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิจิตต์ ขัมภรัตน์โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวมนฤดี ภูษาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวธัญชนก พิมพกรรณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนันท์ณรัตน์ สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นายจิระเดช ศรีกาญจนวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวสุขสันต์ วงศ์อุดมศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวบังอร จันทร์ถอดโรงเรียนบ้านนาดีประธานกรรมการ
2. นางบุญตา สมใจเพ็งโรงเรียนบ้านคำนางรวยกรรมการ
3. นางสาวจุติพร แพงศรีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรทัย หอมทรัพย์โรงเรียนบ้านทางสายประธานกรรมการ
2. นางสุพาภรณ์ ส่องแสงศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางศักดินิดา บุญนิรันดร์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปรีชา กรีเมฆโรงเรียนบ้านนาประชุมประธานกรรมการ
2. นางสตรีรัตน์ ใจแก้วโรงเรียนบ้านนาดี(นาเยีย)กรรมการ
3. นายเจนณรงค์ สุปัตติศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา กรีเมฆโรงเรียนบ้านนาประชุมประธานกรรมการ
2. นางสตรีรัตน์ ใจแก้วโรงเรียนบ้านนาดี(นาเยีย)กรรมการ
3. นายเจนณรงค์ สุปัตติศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา กรีเมฆโรงเรียนบ้านนาประชุมประธานกรรมการ
2. นางสตรีรัตน์ ใจแก้วโรงเรียนบ้านนาดี(นาเยีย)กรรมการ
3. นายเจนณรงค์ สุปัตติศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา กรีเมฆโรงเรียนบ้านนาประชุมประธานกรรมการ
2. นางสตรีรัตน์ ใจแก้วโรงเรียนบ้านนาดี(นาเยีย)กรรมการ
3. นายเจนณรงค์ สุปัตติศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา กรีเมฆโรงเรียนบ้านนาประชุมประธานกรรมการ
2. นางสตรีรัตน์ ใจแก้วโรงเรียนบ้านนาดี(นาเยีย)กรรมการ
3. นายเจนณรงค์ สุปัตติศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโอภาส ศรีสันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางจามจุรี สมสวยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศรีษะศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเสาวนีย์ ไม้เลิศหล้าโรงเรียนบ้านนาดู่ประธานกรรมการ
2. นายกฤษณชัย คามตะสีลาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาววิรัตน์ แสงภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการ
3. นายวินัย โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นางนิตินันท์ ฉลวยศรีโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายเวคิน มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการ
3. นายวินัย โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นางนิตินันท์ ฉลวยศรีโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายเวคิน มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายธนิตชาติ ทองมงคลโรงเรียนบ้านคำสว่างประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ วัฒนดิลกโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
3. นายประจักษ์ บุตรแก้วโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
4. นายประกอบ นินทรัตน์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
5. นางมลิวรรณ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายธนิตชาติ ทองมงคลโรงเรียนบ้านคำสว่างประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ วัฒนดิลกโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบกรรมการ
3. นายประจักษ์ บุตรแก้วโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
4. นายประกอบ นินทรัตน์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
5. นางมลิวรรณ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมประธานกรรมการ
2. นายประกอบ นินทรัตน์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
3. นายประวิทย์ สุราวุฒิโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ ชินภักดีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
5. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ สุราวุธโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ ชินภักดีโรงเรียนบ้านนาดู่กรรมการ
4. นายประกอบ นินทรัตน์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
5. นางพนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายคติ เมฆวิมลโรงเรียนบ้านนานวลกรรมการ
3. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
4. นายสนิท โคตรธารินทร์โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)กรรมการ
5. นายเวคิน มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายคติ เมฆวิมลโรงเรียนบ้านนานวลกรรมการ
3. นายสนิท โคตรธารินทร์โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)กรรมการ
4. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายเวคิน มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการ
3. นายประวิทย์ สุราวุฒิโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนกรรมการ
4. นายเวคิน มุสิกสวัสดฺิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นางนิตินันท์ ฉลวยศรีโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางมลิวรรณ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
7. นายเวคิน มุสิกสวัสดฺิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายไฉน ผลดีโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายสุกัน ภูริธรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษมกรรมการ
3. นายประวิทย์ สุราวุฒิโรงเรียนบ้านคำหมากอ่อนกรรมการ
4. นายเวคิน มุสิกสวัสดฺิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นางนิตินันท์ ฉลวยศรีโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางมลิวรรณ โน๊ตศิริโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
7. นางภารดี หัตถกุลโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]