หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 6 -12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   6 ต.ค. 2559   7 ต.ค. 2559   10 ต.ค. 2559   11 ต.ค. 2559   12 ต.ค. 2559   17 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคำขวาง 11 ต.ค. 2559
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำขวาง 11 ต.ค. 2559
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำขวาง 11 ต.ค. 2559
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคำขวาง 11 ต.ค. 2559
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำขวาง 11 ต.ค. 2559
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำขวาง 11 ต.ค. 2559
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำขวาง 11 ต.ค. 2559
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำขวาง 11 ต.ค. 2559
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคำขวาง 11 ต.ค. 2559
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำขวาง 11 ต.ค. 2559
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำขวาง 11 ต.ค. 2559
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคำขวาง 11 ต.ค. 2559
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำขวาง 11 ต.ค. 2559
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำขวาง 11 ต.ค. 2559
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำขวาง 11 ต.ค. 2559
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำขวาง 11 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น อาคาร 2 ห้อง ป.2 11 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น อาคาร 2 ห้อง ป.3 11 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น อาคาร 2 ห้อง ป.4 11 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น อาคาร 1 (อาคารไม้) ใต้ถุนอาคาร 11 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น อาคาร 1 (อาคารไม้) ใต้ถุนอาคาร 11 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น อาคาร 1 (อาคารไม้) ใต้ถุนอาคาร 11 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น อาคาร 1 (อาคารไม้) ใต้ถุนอาคาร 11 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น ห้องประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น ห้องประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น อาคาร 3 ห้อง ม.1 11 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น อาคาร 3 ห้อง ม.2 11 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น อาคาร 3 ห้อง ม.3 11 ต.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) ห้องประชุมเล็ก 11 ต.ค. 2559
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) ห้องประชุมเล็ก 11 ต.ค. 2559
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) เต๊นท์ หน้าอาคาร 11 ต.ค. 2559
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) เต๊นท์ หน้าอาคาร 11 ต.ค. 2559
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) โรงจอดรถ 11 ต.ค. 2559
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) โรงจอดรถ 11 ต.ค. 2559
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) ห้องประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2559
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) ห้องประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2559
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) เต๊นท์ หน้าอาคาร 11 ต.ค. 2559
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) เต๊นท์ หน้าอาคาร 11 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารแบบจังหวัด ชั้น 1 ห้อง ป.1 2 3 5 6 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารแบบจังหวัด ชั้น 1 ห้อง ป.1 2 3 5 6 11 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม โซน A 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม โซน B 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
5 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม โซน A 11 ต.ค. 2559 13.00 - 16.30
6 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารแบบจังหวัด หลังที่่ 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง E-Classroom 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารอเนกประสงค์ (ทางทิศเหนือ) ชั้น 1 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ (ทางทิศเหนือ) 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
8 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารแบบจังหวัด หลังที่่ 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องจริยธรรม 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
9 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารอเนกประสงค์ (ทางทิศเหนือ) ชั้น 1 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ (ทางทิศเหนือ) 11 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนงามจิตรวารินชำราบ 2 11 ต.ค. 2559
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนงามจิตรวารินชำราบ 2 11 ต.ค. 2559
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนงามจิตรวารินชำราบ 2 11 ต.ค. 2559
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนงามจิตรวารินชำราบ 2 11 ต.ค. 2559
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนงามจิตรวารินชำราบ 2 11 ต.ค. 2559
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนงามจิตรวารินชำราบ 2 11 ต.ค. 2559
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนงามจิตรวารินชำราบ 2 11 ต.ค. 2559
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนงามจิตรวารินชำราบ 2 11 ต.ค. 2559
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนงามจิตรวารินชำราบ 2 11 ต.ค. 2559
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนงามจิตรวารินชำราบ 2 11 ต.ค. 2559
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนงามจิตรวารินชำราบ 2 11 ต.ค. 2559
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนงามจิตรวารินชำราบ 2 11 ต.ค. 2559
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนงามจิตรวารินชำราบ 2 11 ต.ค. 2559
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนงามจิตรวารินชำราบ 2 11 ต.ค. 2559
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนงามจิตรวารินชำราบ 2 11 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เวทีกลางแจ้ง 11 ต.ค. 2559
2 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เวทีกลางแจ้ง 11 ต.ค. 2559
3 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เวทีกลางแจ้ง 11 ต.ค. 2559
4 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เวทีกลางแจ้ง 11 ต.ค. 2559
5 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ห้องประชุม 2 11 ต.ค. 2559
6 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ห้องประชุม 2 11 ต.ค. 2559
7 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 หอประชุม 2 11 ต.ค. 2559
8 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ห้องประชุม 2 11 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทางสาย 11 ต.ค. 2559
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทางสาย 11 ต.ค. 2559
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทางสาย 11 ต.ค. 2559
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทางสาย 11 ต.ค. 2559
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทางสาย 11 ต.ค. 2559
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทางสาย 11 ต.ค. 2559
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำขวาง 11 ต.ค. 2559
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำขวาง 11 ต.ค. 2559
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำขวาง 11 ต.ค. 2559
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำขวาง 11 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ห้องประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2559 08.00 น. เป็นต้นไป
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ห้องเรียน ป.4 11 ต.ค. 2559 08.00 น. เป็นต้นไป
3 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ห้องสมุด 11 ต.ค. 2559 08.00 น. เป็นต้นไป
4 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ห้องสมุด 11 ต.ค. 2559 08.00 น. เป็นต้นไป
5 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ห้องคอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559 08.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 11 ต.ค. 2559
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 11 ต.ค. 2559
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 11 ต.ค. 2559
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 11 ต.ค. 2559
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 11 ต.ค. 2559
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 11 ต.ค. 2559
7 250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 11 ต.ค. 2559
8 251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 11 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านธาตุ 11 ต.ค. 2559
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านธาตุ 11 ต.ค. 2559
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านธาตุ 11 ต.ค. 2559
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านธาตุ 11 ต.ค. 2559
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านธาตุ 11 ต.ค. 2559
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านธาตุ 11 ต.ค. 2559
7 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านธาตุ 11 ต.ค. 2559
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านธาตุ 11 ต.ค. 2559
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านธาตุ 11 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
8 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
9 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
10 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]