รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงธนพร   สาวะรักษ์
 
1. นางวลัยจิตร์   บุญทน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงปิยภัทร  กอจันทร์
 
1. นางสาวลำพูน  บัวใหญ่
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. นางสาวปฐมาวดี  บัวใหญ่
 
1. นางอมรา  ตรีโรจน์พร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลุง 1. เด็กชายอภิชัย   พรสุวรรณ
 
1. นางโสภาภรณ์   วรรณวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 1. เด็กหญิงรัตนวรรณ  มาโพธิ์
 
1. นางสาวนิยดา  ตรงกรณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลาญชัย 1. เด็กหญิงรัตศิกานต์  คำผุย
 
1. นางสาวปาจารีย์  เพิ่มเพียร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงอัญมณี  แก่นจันทร์
 
1. นางรัตนาภรณ์  ไชยเวช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กหญิงจิราพร  พิมพ์ศรี
 
1. นางสาวระพีพร  ไชยโกฏิ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงอารยา  หมัดเหย็บ
 
1. นางมะลิ  ไทยธวัช
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โขมะจิตร
 
1. นางทิพยาพร  พัฒน์นิมิตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. นายนพพร  ทองเทพ
 
1. นางอลิศรา  วันทุมมา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณิชกานต์   เมืองซอง
2. เด็กหญิงพรยาเวห์  อินจำปา
3. เด็กหญิงมนัสนันท์   พูลมาก
 
1. นางปราณี   สุขสำราญ
2. นางขนิษฐา   พละพันธ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทราช
2. เด็กหญิงธนัชพร  นนทะใส
3. เด็กหญิงไพลิน  เพ็ญพักตร์
 
1. นางสุรางค์  สามทอง
2. นางอุไร  พรมดี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. นางสาวกัญญกาญจน์  ศรีจันดา
2. นางสาวมนธิพร  วงษ์ละมาย
3. เด็กหญิงอัญญานี  พูลมาตย์
 
1. นางนฤเนตร  มีบุญ
2. นายเพชรมณี  มีบุญ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 1. เด็กหญิงทิพตะวัน  บุญเนตร
2. เด็กหญิงภัทรลภา  เกตวัตร
 
1. นางระเบียบ  กรินรักษ์
2. นายปิยะรัตน์  สวัสดิ์มงคล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุม 1. เด็กหญิงนัฐทภรณ์  สมนา
2. เด็กหญิงภัทรพร  โสปัญหริ
 
1. นางปิยะมาศ  จันทร์จิตร
2. นายประเสริฐ  เบ้าโสภา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 1. เด็กหญิงญาณิศา  พรมหล่อ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ดาด้วง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายปรเมศร์   เกตุศิริ
 
1. นางสุภาวดี   เสระทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. นางสาวสุฑามาศ  สีชนะ
 
1. นางปารดา  มโนรัตน์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กหญิงจิตติพร  แก่นโสม
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ชำนาญเวช
3. เด็กชายอดุลเดช  ชินพาส
 
1. นายรังสรรค์  ภูทอง
2. นางสาวสุธาสินี  บุญปรุง
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ   โคตรเมือง
2. เด็กหญิงรุจิรดา   วังชนะ
3. เด็กหญิงวรฤทัยพร   ดวงชัย
 
1. นายรังสรรค์  ภูทอง
2. นางสาวสุธาสินี   บุญปรุง
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 1. เด็กหญิงธัญทิพ  ทองพิมพ์
2. เด็กหญิงบุญยานุช  วงศ์พันธ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทวรีย์
 
1. นางสาวมานิจ  ศรีบุระ
2. นางสาวปรวิศา  ประชุมชัย
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงณัฐริตา  บุญธรรม
2. เด็กหญิงสุทธินันท์  บุญเนตร
3. เด็กหญิงอนาสตาเซีย  ใต้โพธิ์
 
1. นางสุอารี  ทองด้วง
2. นายชำนาญ  ทองด้วง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  ผดุงพล
2. เด็กหญิงอทิตยา  ชื่นชม
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ดาด้วง
2. นางอุไร  พรมดี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. นางสาวทิพย์กัญญา  ชาวโพธิ์
2. นายศรายุทธ  พูลดี
 
1. นางปารดา  มโนรัตน์
2. จ.ส.อ.ทวึศักดิ์  ศรีสุข
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงทน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ดาด้วง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 1. เด็กหญิงชญานินทร์  บุญส่ง
 
1. นางสาวปณิดา  บุญส่ง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กชายปริวัฒน์  สุขเต็มดี
 
1. นางปารดา  มโนรัตน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงจิดาภา   โลแก้ว
2. เด็กหญิงจิตติกานต์   เย็นแย้ม
3. เด็กหญิงศศิรดา   ชาววัง
 
1. นางกรรณิกา   แท่นคำ
2. นายธง   คณะคุณ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไชฮะนิจ
2. นางสาวชลธิฌา  ทนงใจ
3. เด็กชายลิขิต  พรมเย็น
 
1. นายสุริยเทพ  ภาเรือง
2. นางสาวศิรินันท์  แสงทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวารี 1. เด็กหญิงกัลยา  สมเทพ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญรอง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  จำปาขาว
 
1. นางสาวจิราพัชร  มูลเมือง
2. นายพรรณเลิศ  มาลัย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิพย์เนตร
2. เด็กชายธีรภัทร  จันธนู
3. เด็กหญิงพิยดา  ศรีโสภา
 
1. นายธิราวุธ  พัฒนพันธุ์
2. นางสาวรัชนีวรรณ  การฟุ้ง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่ม 1. เด็กหญิงรินดา  ทะสีมา
2. เด็กหญิงวิญาภา  ทนสู้
3. เด็กชายอดิศักดิ์  นนทะวงษ์
 
1. นายลิขิต  กาลีพล
2. นางสาวสุมาลิน  ฝางคำ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  นามเวช
2. เด็กชายสมบุญ  วรรคสังข์
3. เด็กหญิงเด็กหญิงมณีทิพย์   คำคูณเมือง
 
1. นายสาคร  วัฒราช
2. นางฐานันดร  สิงห์ธรรม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 1. เด็กชายธนกุล  สีดาอ่อน
2. เด็กหญิงปลายฝน  วงศ์บุญ
3. เด็กหญิงพิราภรณ์  คำเนาว์
 
1. นางเพ็ญศรี  รองแก้ว
2. นายภูธร  ทาบุดดา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงนิตติยา  รักผล
2. เด็กหญิงอณิษฐา  ผาสุข
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  แสงคำ
 
1. นางสาวชวนพิศ  คณะพัฒน์
2. นางสาวพิณสุรางค์  แสนทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  พลแสน
2. เด็กชายสรายุธทธ  ครองบุญ
 
1. นางสาวลำพูน  บัวใหญ่
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กชายกฤตธนวัตร  กระโพธิ์
2. เด็กชายกิติชัย  สาริวัล
 
1. นายอธิพัชร์  วราโชติธนาสิทธิื
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด(พิบูล) 1. เด็กชายณัฐพล  ยืนยง
2. เด็กชายเหนือเมฆ  ทรายทอง
 
1. นางกรรณิการ์  แสนทวีสุข
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายฐนิสพงษ์  เทาวงษ์
2. เด็กชายวายุ   ตรีวิชัย
 
1. นางทักษิณา   พิทักษา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด(พิบูล) 1. เด็กชายธนาเทพ  เจริญศรี
2. เด็กชายวีระพล  เจริญศรี
 
1. นายสิทธิโชค  บุญดี
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุม 1. เด็กชายฤทธิไกร  สายสมบัติ
2. เด็กชายวัชรพล  สุวรรณกูฏ
 
1. นางสาวอรอุมา  แข่งขัน
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กชายนฤพันธ์  นวลตา
2. เด็กชายเจษฏา  อับเซ็น
 
1. นายสมพงษ์  ลาภเย็น
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงนนทรินี   ศรีทอง
2. เด็กหญิงปาณิสรา   จันทะวัน
3. เด็กหญิงพิมพภัทรา  ทีฆกุล
4. เด็กหญิงศรีประภา  จันทร์ชนะ
5. เด็กหญิงสิรินทิพย์   ชมภูศรี
 
1. นางประภาพร   เศษสุวรรณ
2. นางวิวรรณ   ทางนที
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงธิติญาพร   จำศรี
2. เด็กหญิงยลดา   วงษ์สิงห์
3. เด็กหญิงลนิตา    แก้วเขียว
4. เด็กหญิงแวววิมล   สีดาพันธ์
5. เด็กหญิงไหมทอง  บุญเต็ม
 
1. นางนิษฐารัชต์   ภัทร์สินธัญพร
2. นายวันชัย  สีหะนันท์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. นางสาวชุติภา  พรมสุข
2. เด็กหญิงดวงกมล  วารสิน
3. นางสาวภคพร  สิงห์ทา
4. นางสาวรัตติพร  ศรีคราม
5. เด็กหญิงวริศรา  กอบัว
 
1. นายสมคิด  แก้วสุพรรณ
2. นางสาวศิรินันท์  แสงทอง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีหาตา
2. เด็กหญิงภาวิณี  เถาว์ทอง
3. เด็กหญิงสรัลชนา  สายแวว
4. เด็กหญิงสุภัคสรา  จำปาสา
5. เด็กหญิงอารียา  พิลาแดง
 
1. นางมณี  สุภโกศล
2. นางธนัญญา  แสนทวีสุข
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 1. เด็กชายฉัตรมงคล   พายุพัด
2. เด็กหญิงปัทมพร    โขมะพันธ์
3. เด็กหญิงมนัสนัน    นันทะวงศ์
4. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   หอมคุณ
5. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์   บัวจันทร์
 
1. นางยุพาภรณ์   ศรีวิพันธ์
2. นางสาวยุพาพร   สายศร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่ม 1. เด็กชายกวีไทย  หิมะวัน
2. นางสาวนันทิญา  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงปิยมาศ  คำไสย
4. เด็กหญิงภัทริยา  แก่นโสม
5. เด็กชายเทียนชัย  คำไหม
 
1. นางกรรณิกา  ซึ่งพรม
2. นายบุญยรัตน์  ซึ่งพรม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งกบ 1. เด็กชายทศวร  ฝ้ายไทย
2. เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์สอน
3. เด็กหญิงประภัสสร  ทองเรือง
4. เด็กชายปุญญฤทธิ์  บุญทศ
5. เด็กหญิงรัตนกร  เค้ามูล
 
1. นายบัญชา  คำพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนภาพร  วงค์สุนา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กหญิงจิตราพร  จันทะเกษ
2. เด็กหญิงปณัฐดา  ลือเดช
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  ทองลา
4. เด็กหญิงศิริญา  ผาระพรม
5. เด็กชายอัครโยธิน  ลายอุบล
 
1. นายโฆสิต  บุญน้อย
2. นายปกรณ์กิจ  แสนทวีสุข
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  คำป้อง
 
1. นางลำพอง  ฉัตรสุวรรณ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหย่า 1. เด็กชายสุวัชชัย  ผลสอน
 
1. นางนัณทิรา  พ่วงพี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1. เด็กหญิงบานชื่น   ช่วยสี
 
1. นางสาวปกรณ์รดา  ภาระพงษ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 1. เด็กชายธนกาญจน์  ไพรวัน
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เวชสาร
 
1. นางเนตรหทัย  ป้องวงศ์
2. นายกฤษณพงษ์  ป้องภัย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายอนุพงษ์   ทำนุ
2. เด็กหญิงอุษามณี   โพธิบาล
 
1. นายจรัสศิลป์   คำแก่น
2. นางประภาพร   เศษสุวรรณ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 1. เด็กชายรัตติพล  นามชารี
2. เด็กหญิงอรพรรณ  อาจน้อย
 
1. นางเนตรหทัย  ป้องวงศ์
2. นางยอดขวัญ  เวชสาร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 1. เด็กหญิงฐิติมา  ส่องเสนา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทรายทอง
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  โพสุวรรณ
4. เด็กหญิงพรศิริ  เรือนแก้ว
5. เด็กหญิงมนธกานต์  เฉลิมศิลป์
6. เด็กหญิงวิลาวัณย์  แก้วชุม
7. เด็กหญิงศุภามาศ  อินฑวัฒ
8. เด็กหญิงสุพรรษา  เฉิดแผ้ว
9. เด็กหญิงอภัสรา  ศรีเพ็ชร
10. เด็กหญิงแสนญาภรณ์  มณีกรรณ์
 
1. นางแพงศรี  วงษ์เขียว
2. นายจักรกฤษณ์  ศรีวิเศษ
3. นางสาวทิพวรรณ  สุขผล
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 1. เด็กหญิงจิรญา  ผิวอ้วน
2. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ด้วงพุทธ
3. เด็กหญิงบรรฑิตา  อูปแก้ว
4. นางสาวพรสภา  แสนละเอียด
5. นางสาวพิมพกานต์  ทรายทอง
6. นางสาวพิมพ์วิภา  ทรายทอง
7. นางสาวยมลพร  ทองเทพ
8. นางสาวยุวรัตน์  ศรีโสภา
9. เด็กหญิงสัตตบงกช  แสงสิงห์
10. เด็กหญิงสุภาพร  เพ็ชรจั่น
 
1. นางแพงศรี  วงษ์เขียว
2. นางขวัญใจ  พาชอบ
3. นางสมรักษ์  นวลศรี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลธิดา   หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงกุสุมา  ยอดคำ
3. เด็กหญิงชมพูนุช  เค้าทอง
4. เด็กหญิงณัฐติยา  อ่างศิลา
5. เด็กหญิงณัฐริกา  พานิช
6. เด็กหญิงนลินี  คำเลิศ
7. เด็กหญิงบัวตอง  นนท์ศิริ
8. เด็กหญิงพีรดา  บุญวัง
9. เด็กหญิงมะลิวรรณ  สุดยอด
10. เด็กหญิงยุพา  คงมาก
11. เด็กหญิงรสสุคนธ์  แก้วประชา
12. เด็กหญิงรัตติยากร  รัญคำภา
13. เด็กหญิงรัตนาพร  บุญมี
14. เด็กหญิงวิภารัตน์  เทียงมา
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์ชาลี
 
1. นายอนุศาสตร์  คูณทอง
2. นางสิรินยา  ทองทับ
3. นางจารุณี  ใจบุญ
4. นางนุชจรี  พุดพันธ์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงวาศิณี   กางทอง
2. เด็กหญิงอาฑิตยา  พระสลัก
 
1. นางอรพิน   กกไธสง
2. นางสาวพลอย   ครุฑน้อย
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ศิริมาตร์
2. เด็กหญิงบุษกร  แสงเนตร์
 
1. นายสิปปภาส  ทองทับกิตติคุณ
2. นางสาวบุบผา  อุปถัมภ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวแคน 1. เด็กชายจักรภัทร  ป้องภัย
 
1. นางสาวมัตติกา  ศรีทา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 1. เด็กหญิงจรรยพร  วัฒราช
 
1. นางมยุริญ  สวัสดิ์มงคล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คุ้นเคย
 
1. นางสาวธนพร  นันตะวงษ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ประภาพักตร์
 
1. นางบุญส่ง  ศรัทธาพันธ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดิบ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญส่ง
 
1. นายโอศา  ดวงแก้ว
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. เด็กหญิงสุนิสา  โชคดี
 
1. นางสาวธนพร  นันตะวงษ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. นางสาวกัลยาณี  เข็มรักษ์
 
1. นางสาวธนพร  นันตะวงษ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนทวีสุข
 
1. นายกฤษ  ลิ้มละมัย
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 1. เด็กหญิงอรพิน  ชมพูแสน
2. เด็กหญิงอรวรรณ  อุ่นเสมอ
 
1. นางจิราภรณ์  พละพงศ์
2. นางวรรณลี  ทองลอง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 1. เด็กหญิงสุขขวัญ  ถวิลบุญ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  พัทณี
 
1. นางจิราภรณ์  พละพงศ์
2. นางวรรณลี  ทองลอง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 1. เด็กหญิงพัชลัยวัล  รวงทอง
2. เด็กหญิงอวัสดา   บุญทัน
 
1. นายศุภกิต   ประดับศรี
2. นายนรินทร์   ศรีทา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กหญิงอันชนา  สวัสดิ์พงษ์
 
1. นายมรกต   ศรีทา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 1. เด็กหญิงกนกกร  จีระออน
2. เด็กหญิงสายธาร  ขันสะอาด
3. เด็กหญิงสิริมลวรรณ  แสนเลิง
 
1. นางสาววัชรา  เรืองสุขสุด
2. สิบเอกทศม  พิมพ์ทราย
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายธนากร  แก้ววิเศษ
2. เด็กชายอัศราวุธ  สิงห์คำ
3. เด็กชายไพสอน  ละยศ
 
1. นางสาวจิมลอน  คูณทา
2. นางจันที  สำเภา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายธนกร  สมบูรณ์
2. เด็กชายธีระพงษ์  แสงโคตร
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  พิจารณ์
 
1. นายอรรถพล  สาระวงค์
2. นางสาวมัทฑณา  โทจันทร์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงอัญณา  ภูคำวงค์
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงชมพูนุช   สุโภภาค
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงเกียรติสุดา  ทองอาจ
 
1. นางจินตนา  แสนทวีสุข
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงชมพูนุช   สุโภภาค
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรจิตร
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงชมพูนุช   สุโภภาค
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรจิตร
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กชายชมพูนุช   สุโภภาค
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงธารทิพย์  วงศ์อินทร์
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงศลิษา  ธรรมประโยชน์
 
1. นายกิติคุณ  จดุรภัทรวงศ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงขวัญรัก  แย้มจิตร
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงณัฏฐรินีย์  ศรีคราม
 
1. นางสาวชรินทร  วงศาเคน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงกอหญ้า  จันทร์สุตะ
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  จันทะเกษ
 
1. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์  โพธิ์คาร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทัย 1. เด็กชายธนาดร  บุญเติม
 
1. นายสุริยา  พิมพ์กัน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  พุ่มแก้ว
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทัย 1. เด็กหญิงนิดทิดา  ประดา
 
1. นายสุริยา  พิมพ์กัน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กหญิงปนัดดา  พังคะบุตร
 
1. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดื์  โพธิ์คาร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำนึง
2. เด็กหญิงช่อลัดดา  สายสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณัฎฐนิช  หอมดี
4. เด็กชายธีรภัทร  มูลเจริญ
5. เด็กชายพีระวัฒน์  ขันอ่อน
6. เด็กหญิงสุรัสวดี  แสงทอง
7. เด็กหญิงอโณมา  กุลบุตร
8. เด็กหญิงเกียรติสุดา  ทองอาจ
 
1. นางจินตนา  แสนทวีสุข
2. นายนิรันดร์  เอื้ออารีเลิศ
3. นางชญาดา  เสริมทรัพย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำนึง
2. เด็กหญิงช่อลัดดา  สายสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณัฎฐนิช  หอมดี
4. เด็กชายธีรภัทร  มูลเจริญ
5. เด็กชายพัชรพงษ์  สายพิมพ์
6. เด็กชายพิสิฐ  กองสุข
7. เด็กชายพีรวัฒน์  ขันอ่อน
8. เด็กหญิงภัชราพร  เครือวงศ์
9. เด็กหญิงสุรัสวดี  แสงทอง
10. เด็กหญิงอนัญญา   คงดี
11. เด็กหญิงอภัสสร  ยุบลวัฒน์
12. เด็กหญิงอภิสมัย  แก้วเลื่อน
13. เด็กหญิงอโณมา  กุลบุตร
14. เด็กหญิงเกษแก้ว  เรืองเนตร
15. เด็กหญิงเกียรติสุดา  ทองอาจ
 
1. นางจินตนา  แสนทวีสุข
2. นางชญาดา  เสริมทรัพย์
3. นายนิรันดร์  เอื้ออารีเลิศ
4. นายมณเฑียร  ทารพันธ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่ม 1. เด็กชายชิณวัตร  พันธ์ุจันทร์
2. นายรชานนท์  เดชอุดม
3. เด็กชายวีรภัทร  พันธ์จันทร์
4. นายอิทธิกร  ป้องพิมพ์
5. นายโฆษิต  สุทธิพันธ์
 
1. นายกิติ  นวลอินทร์
2. นายบุญยรัตน์  ซึ่งพรม
3. นางอัมรินทร์  กอแก้ว
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กชายกฤษฎี  รุ่งสุริยา
 
1. นายธนาพงศ์  ปราณีบุตร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. นายปริญญา  พึ่งพา
 
1. นายบุญตา  ภูมิคำ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 1. เด็กหญิงอนงค์รตี  ชาญจิตร
 
1. นายทวี  ทัดเทียม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สินสุพรรณ
 
1. นายปุญชรัศมิ์  แผ้วพูลสวัสดิ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเอือด 1. เด็กชายธนกฤต  ไชยวิเศษ
 
1. นางสาวชวนชื่น  นงคม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายธวัชชัย  เขียวสระคู
 
1. นางสาวชรินทร  วงศาเคน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สมเสนาะ
 
1. นางสุพรรณพร  สิทธิแต้สกุล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  เรือนเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดื์  โพธิ์คาร
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายวชิรวิทย์  โมกข์ศาสตร์
 
1. นางชนัญญา   เสริมศรี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. นายเรียงชัย  ส่งศรี
 
1. นางสาวนนท์ธิยา  สงสะอาด
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ตลับไธสง
 
1. นายธนาพงศ์  ปราณีบุตร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 1. เด็กหญิงวิชญาพร   จ่าเรือง
 
1. นายวัชรพงษ์   ศิริวงศ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 1. เด็กชายภาณุพงศ์  วิรัชลาภ
 
1. นางวิจิตราพร  คำสิงห์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุม 1. เด็กชายจิตติ  จันทร์แก้ว
 
1. นายวีรวัฒน์  คตะวงศ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสุข 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สารปัญญา
 
1. นายโครงการณ์  เรือนแก้ว
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กหญิงตรีรักษ์  หาญณรงค์
 
1. นางเสาวนีย์  วงษาชัย
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่ม 1. เด็กชายธนวัต  แสนทวีสุข
2. เด็กชายรชานนท์  เดชอุดม
3. นางสาวรัตนประภา  ผิวอ่อน
4. นางสาวสุดาทิพย์  ทองพร
 
1. นายกิติ  นวลอินทร์
2. นางสาวศรีวิไล  คำพูล
3. นายสมพร  อุทโท
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายกฤตเมธ  พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงชนากานต์  พิมพ์รัตน์
3. เด็กหญิงณิชกานต์  พันธ์ศรี
4. เด็กชายธนาเทพ  พรมศิริ
5. เด็กชายยุทธนันท์  พันธ์ศรี
6. เด็กชายศราวุธ   มารมย์
7. เด็กหญิงศศิภา  หงษ์ทอง
8. เด็กหญิงสิริยากร  สินเทาว์
9. เด็กหญิงอนันตญา  แสงบุตร
10. เด็กชายไพรัตน์  ถนอมคำ
 
1. นางอรุณวรรัตน์  เหมือดนอก
2. นางนิภาวรรณ  พงษ์พีระ
3. นางสาววิสาขา  ยินมะเริง
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 1. เด็กชายธนากร   มูลมั่ง
2. เด็กหญิงบุปผา   จำปาขาว
3. เด็กหญิงมุทิตา   คำล้าน
4. เด็กหญิงวรรณพร   สว่างช่วง
5. เด็กชายวัชรพล   ทองคำ
6. เด็กชายวัชระ   คำทวี
7. เด็กหญิงวิภาวี   สืบศรี
8. เด็กชายวิระนัย   ดุมแก้ว
9. เด็กหญิงสุปราณี   ทองคำ
10. เด็กชายอลงกรณ์   สุภาสาย
 
1. นางเรืองฤทัย   วิทจิตร
2. นางอมร  ทองคำ
3. นางสาวพัชราภรณ์  คำศรี
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลี 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  เพิ่มดี
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  คำคะ
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญครอง
4. เด็กหญิงสุดดาว  กาบบัว
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  เพิ่มดี
6. เด็กหญิงอาภาภรณ์  คุ้มครอง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  พงษ์พีระ
2. นางสาววีรวรรณ  รักพรม
3. นางสาววันเพ็ญ  ฝาคำ
4. นางสาวอฏิฬากรณ์  ไชยมี
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงชญาดา  รุ่งเรืองขวัญ
2. เด็กหญิงชลธิชา  นาหมื่น
3. เด็กหญิงพจรัตน์  พลตื้อ
4. เด็กหญิงภาวิณี  อิ่มลา
5. เด็กหญิงอภัสรา  สมศิริ
6. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญไว
 
1. นางสาวยอแสง  นาคกระแสร์
2. นางสาวนิตยา  สมสอาด
3. นายปิยมิตร  เมืองพิล
4. นางสาวปนัดดา  กอมณี
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 1. เด็กหญิงกีรติกานต์  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงจริยา  เปาะสระเกตุ
3. เด็กหญิงณัฐปรียา  จันทร์เติม
4. เด็กหญิงศศิดาพร  ลากวงษ์
5. เด็กหญิงอรุณญา  ใจแก้ว
 
1. นางสาวณัฐณิชาช์  โชติรัตน์
2. นางสาวสกุลตลา  วงศ์อำมาตย์
3. นางสาวมุธิตา  ละดาดก
4. นางสุขาวดี  ณ รุณ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงดวงวาลี  ทรายมูล
2. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  วรไกรราชย์
3. เด็กหญิงดาวเรือง  ศรีทอง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สวนมี
5. เด็กหญิงนลินิภา  บุญครอง
6. เด็กหญิงนิภาพร  บุญตาม
7. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ดวงเนตร
 
1. นางสาวอภิญญา  ทองคำ
2. นางจุไรวรรณ  ใหญ่สมบูรณ์
3. นางสาวมัทธนี  ไชยอุไร
4. นางสาวอรอนงค์  อ่อนแก้ว
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดิบ 1. เด็กหญิงกนกพร  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงจีระนันท์  โคตรมงคล
3. เด็กหญิงชาลิตา  อาจารีย์
4. เด็กหญิงชุดาพร  สุพรรณ์
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  นามเวช
6. เด็กหญิงนรินรัตน์  สมพา
7. เด็กหญิงปริญญา  หาญชนะ
8. เด็กหญิงมนฑาทิพย์  นามเวช
9. เด็กหญิงวรินทร์ธิรา  ชื่นชูจิตร
10. เด็กหญิงวีระภา  โคตรมงคล
11. เด็กหญิงศิริกาญฎา  ศิริเทพ
12. เด็กหญิงอนัญญา  แปลงศรี
13. เด็กหญิงอารียา  แสนโกฏิ
14. เด็กหญิงอุษา  วงศ์วิไล
 
1. นางจิดาภา  สุชิลา
2. นางสาวพรรธนวัลย์  อับเซ็น
3. นายชัยยุทธ์  กล้าจริง
4. นางสาวกุลวิพัชร  สุทธิประภา
5. นางสาวสุพรรณ  ป้องพิมพ์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  สัมพันธ์
2. เด็กชายพีระดลย์  สุราฤทธิ์
3. เด็กชายศราวุฒิพงศ์  วังชนะ
4. เด็กชายสุทัศน์  บุตรภูเขียว
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  พันภักดี
 
1. นายอุทัย  ขันชมภู
2. นางมณีฉาย  ยั่งยืน
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กชายอัศนี  พันธ์จันทร์
2. เด็กหญิงเพชรศรี  พรมดาว
 
1. นายสุวรรณวัฒน์  สิริวรรณะกูล
2. นางวิมลฤดี  ปัทถาพงษ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. เด็กหญิงกันสุดา  ฝางคำ
 
1. นางสาวสุกัญญา  มิ่งมูล
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. เด็กหญิงกรวิภา  ฝางคำ
 
1. นางสาวสุกัญญา  มิ่งมูล
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัณทิมา  บุญคูณ
 
1. นางสาวยุรี  สุโภภาค
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. เด็กหญิงชุติมา  คมไส
 
1. นางสาวสุกัญญา  มิ่งมูล
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอณุภา  แก้วหมั้น
 
1. นางสาวยุรี  สุโภภาค
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 1. เด็กชายทรงศักดิ์   สีนอคำ
2. เด็กชายธนากร    บุบผา
3. เด็กหญิงวิลาสินี   พุ่มแก้ว
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ    ศรีนิล
5. เด็กหญิงสิริกร   มุ่งห้วยกลาง
6. เด็กหญิงเพชรรัตน์   สะตะ
 
1. นายสุวิทย์   ไชยนา
2. นางจิตตรา  กลิ่นจันทร์
3. นางสายฝน  จันบุตราช
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายกิตติกร  ฉัตรทอง
2. เด็กชายพุทธินันท์  ทองเทพ
3. เด็กชายวีระชัย  แสงสว่าง
4. เด็กชายศราวุธ  คงทน
5. เด็กชายสุริยา  สีคำมา
6. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อองเทศ
 
1. นายสงวน  บุดดีพันธ์
2. นายทองแปลง  ปิ่นธุรัตน์
3. นายเชิดศักดิ์  ทศศะ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กชายจักรี  แก้วมุกดา
2. เด็กชายทักสิน  โคตรเมือง
3. เด็กชายบดินทร์  มัสสาธรรม
4. เด็กชายพิทักษ์  ห้วยยาง
5. เด็กชายศรราม  คะพิมพ์
6. เด็กชายสิทธิพร  ภูคำวงษ์
7. เด็กชายสุรเดช   จันทร์ใส
8. เด็กชายอนิวัฒน์   ไชยวงค์
 
1. นายฤทธิชัย  บำรุงวงค์
2. นายธเนศ  ศรีหาตา
3. นางสาวนันทิยา  สุดตา
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 1. เด็กหญิงกชพรรณ  เจริญลอย
2. เด็กหญิงกิตติยาภา  ยี่วาศรี
3. เด็กหญิงชลธิชา  พุ่มจันทร์
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  ประทำมา
5. เด็กหญิงทิพตะวัน  บุตรเนตร
6. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  โพธิ์ศรีทอง
7. เด็กหญิงภูมิรินทร์  โพธิ์จิตร
8. เด็กหญิงศวรรยา  ดอกคำ
9. เด็กหญิงอภิยดา  วงศ์ศรี
10. เด็กหญิงเบญจพร  ดอกพิกุล
 
1. นางชัชฎาภรณ์  อินทร์จันทร์ดา
2. นางรัฐดา  โคตรสีหา
3. นางวิภาวดี  คูณสุข
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. นางสาวจิติมา  ฝักทอง
2. นางสาวชลธิฌา  ทนงใจ
3. นางสาวทิพย์กัญญา  ชาวโพธิ์
4. นางสาววรรษมล  พรไชย
5. นางสาวศิรินภา  หอมหวล
6. นางสาวศิริลักษ์  พรมสุข
7. นางสาวศุภษร  พิมพ์ศรี
8. นางสาวสุฑามาศ  สีชนะ
9. นางสาวสุพรรณพสา  พันธ์ใย
10. นางสาวไพลิน  แจ้งจำรัส
 
1. นายสถิตย์  สมศรี
2. นางปารดา  มโนรัตน์
3. นางสาวศิรินันท์  แสงทอง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ผลจันทร์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  เที่ยงคำ
3. เด็กหญิงนัทลี  ภูมิพล
4. เด็กหญิงวรัญญา  สิงหนัน
5. เด็กหญิงเจนจิรา  สีดาอ่อน
 
1. นางศิวาพร  ดาราคำ
2. นางชุติมณฑน์  กูฟี
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายปฏิภาณ  ชอบเสียง
2. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญเนตร
3. เด็กหญิงเอวิตรา  อาภรศรี
 
1. นายขจรศักดิ์  จันทวีสุข
2. นางบุญไหล่  จันทวีสุข
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. นางสาวณัฐฐินันท์  สำเภา
2. นางสาวภารุวรรณ  อินทร์ทวี
3. นางสาวสุนันทา  มาตรขาว
 
1. นายเพชรมณี  มีบุญ
2. นางนฤเนตร  มีบุญ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายกวิน   วงศ์เพชรชารัต
2. เด็กหญิงกาญจน์ธิดา   กองสิน
3. เด็กหญิงปานธิดา   หาสุข
 
1. นางเยาวลักษณ์   ฉายผาด
2. นางอรพิน   กกไธสง
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่ม 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ไชยแก้ว
2. เด็กหญิงสุดาทิพย์  เดชอุดม
3. เด็กหญิงสุนันทา  โนนทะวงษ์
 
1. นายลิขิต  กาลีพล
2. นางสาวสุมาลิน  ฝางคำ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 1. เด็กชายปุณยวัจน์  วงค์หาญ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กองแก้ว
 
1. นางสาวปาณิสรา  พาลึก
2. นางสาวสุพาวิดา  คงดี
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 1. เด็กชายทรายุทธ  ทรัพย์ศิริ
2. นางสาวรัชติญาพร  โพธิ์สำนัก
 
1. นางสาวพิศมัย  ดาเกษ
2. นายชุมพล  มูลชาติ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  พุ่มสลิด
2. นายธีรชัย  มูลคำ
 
1. นายธิติพงษ์  บุตรมาตย์
2. นายเสรีภาพ  อมตะพงศ์พันธุ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 1. เด็กหญิงกาญจนา  อุณาวรรณ
2. เด็กหญิงภัทรานันท์  นนทะใส
 
1. นายนิคม  ดอกเด็น
2. นางถวัลยา  สิทธิโสม
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายกษมา    เฉลิมรัตน์
2. เด็กชายวงศธร   แก่นสิงห์
 
1. นายประเทือง  พิบูลย์
2. นายวุฒิชัย  วุฒวัณณะ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 1. เด็กชายนภ  สอแสง
2. เด็กชายภูริ  ชาริชา
 
1. นางสุภาวดี  ทัดเทียม
2. นางวีณา  สิงภา
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงนิศามณี  สิทธิโสม
2. เด็กหญิงอัญชลี  รวมวงค์
 
1. นางสาวอารยา  เคลือศิริ
2. นายดุสิต  ภาผล
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโน 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันคำ
2. เด็กชายสมิทธ์  ตรีรัตน์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  แพงทรัพย์
2. นายศิริศักดิ์  คำสา
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กชายบุญชัย  พิมพ์วงค์
2. เด็กชายวรยุทธ  แก่นโสม
 
1. นายธเนศ  ศรีหาตา
2. นายฤทธิชัย  บำรุงวงค์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กหญิงดาริกา  มาพงษ์
2. เด็กหญิงสวิทตา  บั้งทอง
 
1. นายเพชรมณี  มีบุญ
2. นางสาวจันทะจร  โสดา
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. นางสาวภารุวรรณ  อินทร์ทวี
2. นางสาวศรีไพร  วงษาชัย
 
1. นายเพชรมณี  มีบุญ
2. นางนฤเนตร  มีบุญ
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงพิบูลรัตน์  แซ่แต้
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  ไชยถา
3. เด็กหญิงสุทัตตา  แสนสินธุ์
 
1. นายประยงค์  ชุมภูแสน
2. นางเกล้ากนก  บุญประชุม
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายนิติภูมิ  คับพวง
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  มูลชาติ
3. เด็กชายศักดิ์ดา  ขาวฟอง
 
1. นายอรรถสิทธิ์  พรรคพล
2. นายเจษฎาพร  ชนีวงศ์
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 1. นายณรงค์  ธงเพ็ง
2. นายปรเมษ   ลาภมูล
3. นายสิทธิพงษ์  เยาว์ยุบล
 
1. นายชาคริส  พุทธจักร์
2. นายศรัณยู  เนตรมณี
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ศรีสุข
2. เด็กชายสถาพร  ลอยหา
3. เด็กชายสมานันทน์  สายสมบัติ
 
1. นายชาคริส  พุทธจักร์
2. นายศรัณยู  เนตรมณี
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 1. นายคุณากร  จันทร์เขียว
2. เด็กชายตรีชัย   นาคศิริ
3. เด็กชายธนพล  เสมอสุข
 
1. นายชาคริส  พุทธจักร์
2. นายศรัณยู  เนตรมณี
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายชัดเจน  พิลาแดง
2. เด็กชายฤทธิพล  ป้องคำ
3. เด็กชายสิงหา  พันธ์เพ็ง
 
1. นายสันติ  เสาสูง
2. นายอาคม  มากดี
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายธนากร  พันธ์เพ็ง
2. เด็กชายธันวา  แดนดี
3. เด็กชายนิพนธ์  สมกอง
 
1. นายสันติ  เสาสูง
2. นายอาคม  มากดี
 
158 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงฉัตรมณี   สะใบ
2. เด็กหญิงชนิกานต์   ศรอาจ
3. เด็กหญิงภัควลัญช์   รัตนางกูร
 
1. นายธง   คณะคุณ
2. นายณัฐพงศ์   เจริญศรี
 
159 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงภักดี  ศรีราช
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  เหล่าสาร
3. เด็กหญิงอภิสรา  นฤมลชวลิต
 
1. นายอรรถสิทธิ์  พรรคพล
2. นายเกรียงศักดิ์  นิโรคะ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 1. เด็กหญิงจตุพร  คำพูล
2. เด็กหญิงนภา  นาหมื่น
3. เด็กหญิงสุกัญญา  มากดี
 
1. นางสาวยุพยง  บุญธรรม
2. นางสุพรรณิกา  พรมสีใหม่
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 1. เด็กชายทรงพล  ถนอมสัตย์
2. เด็กชายนิศารัตน์  ภูงาม
3. เด็กชายอรรถพร  เม้ามูล
 
1. นางสาวอาภารัตน์  กลัวผิด
2. นายบุญมี  อินจำปา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกอก 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ประดับศรี
2. เด็กหญิงวิชุดา  อุดมพืช
3. เด็กหญิงอุษา  สังขะโห
 
1. นางสาวหนูน้อม  พันตรา
2. นางนงเยาว์  ศรีพรหม
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กหญิงพลอยสวย  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงยุพา  สุดสุข
3. เด็กหญิงสายฝน  ป้องทรัพย์
 
1. นางสาวกุุลธิดา  พุ่มจันทร์
2. นางสาวสิรินยา  หารวย
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 1. เด็กชายจิรศักดิ์   จันทะแผน
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   คำแหง
3. เด็กหญิงวรรณา   โทรสุทธิ์
4. เด็กหญิงวิภา   สืบบุญ
5. เด็กหญิงสุจิตตรา   พิมพ์ทอง
6. เด็กหญิงแพรวพราว   โสคำแก้ว
 
1. นางรัชนีกร   สินทรัพย์
2. นางสาวบุปผา   เกิดมงคล
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 1. นางสาวจิราพัชร  สารสิทธิ
2. นางสาวณัฐิดา  ดวงจันทร์
3. นางสาวทิพย์วัลย์  บัวเหง้า
4. นางสาวนรินทร์  ใจอุ่น
5. นางสาวศรัณยา  วงษาไชย
6. นางสาวไพลิน  อินทร์จำปา
 
1. นางสาวนวลออง  ทำดี
2. นางกรรณิการ์  เพ็งเรือง
3. นางสาวหทัยรัตน์  คำสิงห์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงฉันทชา   ตั้งสืบพงษ์
2. เด็กหญิงพรชนก   รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงมธุรส   ชุมสิงห์
 
1. นางกัญจน์พร   เหล็กเพชร
2. นายอดทน   เหล็กเพชร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงกัญญาณี  เกษียร
2. เด็กหญิงมัทนา  พันธ์คำ
3. เด็กหญิงมันทนา  รักใคร่
 
1. นายสาคร  พุ่มแก้ว
2. นางวิไลศิลป์  แสนทวีสุข
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ทองศรี
2. เด็กหญิงฐิติมา   โยมจัตุรัส
3. เด็กหญิงณัฐกานต์   ต้นแก้ว
 
1. นางจีรวรรณ   คันธชัย
2. นางรัชนีวรรณ   วิเวกอรุณ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 1. นางสาวจันทกานต์  พรมราช
2. นางสาวนิสา  ทองมา
3. เด็กหญิงสุธิตา  ทุมยา
 
1. นายสาคร  ชายผา
2. นางลำปาง  ชายผา
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พูลเกษม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ก้อนหิน
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  โชติสวัสดิ์
 
1. นางรัชรินทร์  มิ่งคำ
2. นางสาวอมรนิตย์  บัวหอม
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เกษียร
2. เด็กหญิงสิริภา  เชื้อแน่น
3. เด็กหญิงอินทิรา  สุภโกศล
 
1. นางสาวสิมมะลี  พิมพกรรณ์
2. นายพรชัย  แสวงพันธ์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงช่อผกา  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงดวงศิริ  คำทอง
3. เด็กชายอนุสรณ์  สัมพันธวงค์
 
1. นางณัฐธิดา  ระดาไสย
2. นางไพบูลย์  ควรชม
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงจีรภา  แสงทอง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ซึ่งพรม
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  กิ่งจันทร์
 
1. นางมะลิวัลย์  สายเจริญ
2. นางไพจิต  บุตรศรี
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  แก้วเก้า
2. เด็กหญิงพิยดา  พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงอารยา  เสาแก้ว
 
1. นางสาวกุลธิดา   ลีลาศสง่างาม
2. นางอรพิน   กกไธสง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 1. เด็กหญิงณัฐนิชาพร  ชะภูธร
2. เด็กหญิงบุญหลง  พันธ์ุศิลป์
3. เด็กหญิงรัตนา  ชัยสัตย์
 
1. นางสุทธิลักณ์  อนันตกาล
2. นางรำไพ  ดุจดา
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงอัยรดา  บุญเหลา
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  ไทยศิลป์
 
1. นางศรีไพร  สมวัลย์
2. นางศิริพร  เนียมไทยสงค์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กหญิงปิยดา  เทียนแก้ว
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พิมพ์ทรัพย์
3. เด็กหญิงเกดศิริลักษณ์  แดงวงษ์
 
1. นายศิวะพงศ์  ใจดี
2. นายฉันทะ  ขันธเวช
 
178 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ผิวอ่อน
2. เด็กชายวีรภัทร  เจริญศรี
3. เด็กหญิงใบเตย  วงจันทรา
 
1. นางสาวชีวรัตน์  โอษฐิเวช
2. นางสาวสินีนาถ  โสมรัตน์
 
179 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกอก 1. เด็กหญิงพรศรัณย์  มีศรี
2. เด็กหญิงวริศรา  คูณทอง
3. เด็กหญิงวิกานดา  แปลงศรี
 
1. นางพรทิพย์  วระพิมพ์รัตน์
2. นางสาวสุทธิดา   พิตะพันธ์
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 1. เด็กชายพิชิต  แพงศรี
 
1. นางวัชนี  ตาลผาด
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงศิริภัทรณิภา  ทุลาด
 
1. นางอรอนงค์  บุญสุข
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหว้า 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สิงหธรรม
 
1. นางนภาภัช  แสนบุญเรือง
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายชาญชัย   โทจันทร์
 
1. นางสาวสิมมะลี  พิมพกรรณ์
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะไห 1. เด็กหญิงกาหลง  กอคูณ
 
1. นางพุทธา  แสนลา
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ 1. เด็กหญิงพอหทัย  แสนทวีสุข
 
1. นางสลัด  เพิ่มเพียร
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลี 1. เด็กชายวรุตม์  มะลิทอง
 
1. นางอุไรวรรณ  จันดารัตน์
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหว้า 1. เด็กชายสิริมงคล  หลักคำ
 
1. นายไพโรจน์  แสงทอง
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1. เด็กหญิงบังอร  พันธ์โพธิ์
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ฐิตะสาร
3. เด็กหญิงอัจฉรา  พาสุข
 
1. นายอรรถพล  เมืองพิล
2. นางกมลวรรณ  นนทะสิน
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทองม่วง
2. เด็กชายจิระพันธ์  คำสุณี
3. เด็กชายไกรจักร  รู้สุข
 
1. นางขวัญฤดี  โทจันทร์
2. นางสาววนิดา  ไชยมงกุฎ
 
190 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กหญิงกุศสุมา  ศาลากบุตร
2. เด็กชายสิทธิชัย  พรมสุข
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสุข
2. นางจินดาวรรณ  ทรายทอง
 
191 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กชายพายุภัทร  ฝักทอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชินรี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสุข
2. นางจินดาวรรณ  ทรายทอง
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ 1. เด็กหญิงญานิศา  เหลากลม
 
1. นางจินตนา  พรทิพย์
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงอารยา  กรมเมือง
 
1. นางเพ็ญพิชชา  ภูผากัมปนาท
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะไห 1. เด็กหญิงกัลยา  ไชโย
 
1. นางสาวชยานันต์  บุญช่วย
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  วงค์ภูธร
 
1. นางสาววนิดา  ไชยมงกุฏ
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 1. เด็กหญิงกุญธิดา  สร้อยคำ
 
1. นางมยุริญ  สวัสดิ์มงคล
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. นายฐานันด์  ทองพุ
 
1. นายโอภาส  กาฬบุตร
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1. เด็กหญิงอนุธิดา  พิมพกรรณ์
 
1. นายอรรถพล  เมืองพิล
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กชายปริทัศน์  แก้วแสง
 
1. นางประนอม  พิมพกรรณ์
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูงาม
 
1. นางสาวจีระนันท์  กอกษัตริย์
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฮี 1. เด็กชายกฤษณะ  มณีพิมพ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  อาจหาญ
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กชายชินดนัย  บัวจูม
 
1. นางสาวนภสร  ประจันทอน
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามุย 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ใต้โพธิ์
 
1. นายสมพงษ์  วิทจิตร
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงศุภรดา  วงศ์ดวน
 
1. นางธิดารัตน์  เหลาผา
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 1. เด็กชายมงคล  แทนจำรัส
 
1. นางวัชนี  ตาลผาด
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหว้า 1. เด็กชายไมตรี  กล่องแก้ว
 
1. นายเฉลิมพล  สาธุพันธ์
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1. เด็กหญิงบังอร  พันธ์โพธิ์
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  วงค์ศรี
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ฐิตสาร
4. เด็กหญิงสิริวิมล  รักคบุตร
5. เด็กหญิงอนุธิดา  พิมพกรรณ์
6. เด็กหญิงอริยา  สวัสดิพงษ์
7. เด็กหญิงอัจฉรา  พาสุข
 
1. นางอุไร  เมืองพิล
2. นายอรรถพล  เมืองพิล
3. นางสุมาลัย  วรบุตร
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ชมจำปา
2. เด็กหญิงสมจิตร  แสงอินตา
3. เด็กหญิงสุทัตตา  พันธ์เพ็ง
 
1. นางวัลรีย์  ทองเต็ม
2. นางสาวสิมมะลี  พิมพกรรณ์
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกอก 1. เด็กชายชายชาญ  คำสอ
2. เด็กหญิงศิรินยา  ทวีชาติ
3. เด็กหญิงสุนันธิดา  ชมภูโคตร
 
1. นางฉวีวรรณ  บุญปอง
2. นางนงค์ลักษณ์  สอแสง
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 1. เด็กชายประวร  พึ่งป่า
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ล่ำสัน
3. เด็กชายอภิเษก  บุญล้อม
 
1. นางสาวยุพยง  บุญธรรม
2. นางสุพรรณิกา  พรมสีใหม่
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กชายวีระพงษ์  พรทิพย์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทองเกิด
3. เด็กชายสุรศักดิ์  มาโนนทอง
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  วัฒนมงคลพงศ์
2. นางสาวทองพันธ์  หินขาว
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทัย 1. เด็กชายชลกร  จิตธรรม
2. เด็กชายภาราดร  สายทอง
3. เด็กชายสุภัทร์  เรือนคำ
 
1. นางอุราตรี  พลาศรี
2. นางสาวปริยาภัทร  สัมโย
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะไห 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  อินกลั่น
2. เด็กชายอุทิศ  ดอนใหญ่
 
1. นายวิสันต์  ทองล้วน
2. นางสาวนิศากร  ผิวขำ
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายชินกฤต  ศรีโสดา
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  วงค์ภูธร
 
1. นางขวัญฤดี  โทจันทร์
2. นางสาววนิดา  ไชยมงกุฎ
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 1. เด็กชายจิรายุ  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงชนิตา  แก่นโสม
 
1. นางสุรางค์  สามทอง
2. นางสาวรสสุคนธ์  นาโพธิ์
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองมา
2. เด็กชายวุฒิชัย  บัวลา
 
1. นายนิคม  ดอกเด็น
2. นางสาวธนิตตา  จันธนไพรบูรณ์
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายธนะชัย  อรรคบุตร
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   รู้สุข
 
1. นางขวัญฤดี  โทจันทร์
2. นางสาววนิดา  ไชยมงกุฎ
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 1. เด็กหญิงนิตยา  โลหะชาติ
2. เด็กชายวชิรวิทย์  หงษาวัน
3. เด็กชายวรวุฒิ  ปิ่นธุรัตน์
 
1. นายสาคร  ชายผา
2. นางลำปาง  ชายผา
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลี 1. เด็กชายฐาปกรณ์  พรหมชาติ
2. เด็กชายธีระพัฒน์  พวงเงิน
3. เด็กชายหัสดิน  หอมเย็น
 
1. นายสุมนศักดิ์  ตาลผาด
2. นางนุชนาฏ  บิลทะศรี
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กหญิงดาริกา  มาพงษ์
 
1. นางนฤเนตร  มีบุญ
 
221 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กชายทวีศักดิ์  วันใส
 
1. นายเพชรมณี  มีบุญ
 
222 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กชายพีระทรัพย์  วงษ์ละมาย
 
1. นางนฤเนตร  มีบุญ
 
223 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กชายฉัตรชัย  บุญล้อม
 
1. นายเพชรมณี  มีบุญ
 
224 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายนิติพงษ์  เสงเพ็ง
 
1. นายแตง  สุทธิกุล
 
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กชายพัทธกานต์  ประทุมพุฒ
 
1. นายเพชรมณี  มีบุญ
 
226 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กชายพัชรพล  วงษาชัย
 
1. นางนฤเนตร  มีบุญ
 
227 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่ม 1. เด็กชายจารุศักดิ์  พึ่งป่า
 
1. นายมงคล  แก้วใส
 
228 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  ต้นสาย
2. เด็กหญิงกนกพร  ขุมทอง
3. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุมทอง
4. เด็กหญิงกัลยา  พงษ์ษา
5. เด็กชายดนัย  วิถุนัด
6. เด็กหญิงดุลยรัตน์  ปินะกัง
7. เด็กชายถิรคุณ  ประดับศรี
8. เด็กชายทัศนัยต์  สายมงคล
9. เด็กชายธนาวุธ  ดอกคำ
10. เด็กหญิงธัญพิชชา  คำมั่น
11. เด็กชายนฤดล  ตูมโฮม
12. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บัวคำ
13. เด็กชายปุญญพัฒน์  ยืนกระโทก
14. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ต้นแก้ว
15. เด็กหญิงพิชญ์สิณี  พันธ์เพ็ง
16. เด็กหญิงพิมพ์วไล  รุ่งเรืองขวัญ
17. เด็กหญิงภรมาภา  อรรคชาติ
18. เด็กชายระพีพัฒน์  แสงอ่อน
19. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  สุธรรมมา
20. เด็กชายวรพล  สายตา
21. เด็กหญิงศริษา  ศิริเทพ
22. เด็กหญิงศิรภัสสร  แสนจริง
23. เด็กชายสิทธิพงษ์  วารินทร์
24. เด็กหญิงอชิรญา  พันธ์คำ
25. เด็กชายอนุจิตร  เหมราช
26. เด็กชายอนุชา  ผ่องศรี
27. เด็กหญิงอนุฑิตา  บุญสนาน
28. เด็กชายอภิวัฒน์  นามชู
29. เด็กหญิงอาทิตติยา  ศิริเทพ
30. เด็กหญิงเปรมปรียา  สายเบาะ
 
1. นายชัชวาลย์  พรมเกษ
2. นางสาวนิตยา  บุญผ่อง
3. นางสาวสุลัดดาวัลย์  อัฐนาค
4. นางกชพรรณ  บัวคำ
5. นางสาวสวรส  ประดับศรี
6. ว่าที่ร้อยตรีธีระนัย  ชิณกะธรรม
7. นายศุภฤกษ์  อรรคชาติ