สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 58 9 4 4 71
2 บ้านหนองเม็ก 52 8 4 1 64
3 บ้านนกเต็น 36 4 3 3 43
4 บ้านหนองกุง 31 7 5 5 43
5 ชุมชนบ้านระเว 28 6 6 1 40
6 บ้านหนามแท่ง 24 9 2 1 35
7 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 24 5 5 1 34
8 บ้านสำโรง 21 2 3 2 26
9 บ้านโนนก่อ 18 9 3 6 30
10 บ้านห้วยหมาก 17 2 3 3 22
11 บ้านคำหนามแท่ง 17 2 0 4 19
12 บ้านโนนหนองบัว 17 1 1 0 19
13 บ้านคำก้อม 16 6 4 6 26
14 บ้านนาเจริญ 16 2 0 3 18
15 ชุมชนห้วยไผ่ 16 2 0 2 18
16 บ้านชาดฮี 15 3 2 1 20
17 บ้านนาโพธิ์ 15 3 1 2 19
18 บ้านปากบุ่ง 15 3 0 0 18
19 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 15 2 3 0 20
20 บ้านจันทัย 15 2 1 2 18
21 บ้านไร่ 14 4 5 4 23
22 บ้านบะไห 14 4 1 1 19
23 บ้านด่าน 14 2 5 2 21
24 บ้านนาชุม 14 2 4 2 20
25 บ้านคำหว้า 13 4 4 0 21
26 บ้านหนองแสง-วังอ่าง 13 4 2 1 19
27 บ้านป่ากุงน้อย 13 3 1 3 17
28 บ้านหนองสองห้องดอนตูม 13 1 0 0 14
29 ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 13 0 5 2 18
30 บ้านโพนแพง 13 0 1 0 14
31 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 12 5 2 0 19
32 บ้านกุ่ม 12 4 1 0 17
33 บ้านฟ้าห่วน 12 3 4 5 19
34 นิคมสร้างตนเอง 2 12 1 3 3 16
35 บ้านหนองขุ่น 12 0 1 2 13
36 บ้านโนนยานาง 11 6 2 7 19
37 บ้านหนองเชือก 11 5 0 3 16
38 บ้านนาจาน 11 4 2 1 17
39 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว 11 4 1 1 16
40 บ้านนาคาย 11 3 6 0 20
41 บ้านแก้งกอก 11 2 2 0 15
42 บ้านนาโพธิ์กลาง 11 1 0 0 12
43 บ้านห้วยแดง 11 0 1 1 12
44 บ้านโนนม่วงโนนจิก 10 4 2 1 16
45 ชุมชนบ้านวังสะแบง 10 3 3 2 16
46 บ้านหินโงม 10 3 1 1 14
47 บ้านเลิงบาก 10 3 0 0 13
48 บ้านดอนงัว 10 2 1 1 13
49 บ้านตุงลุงเหนือ 10 1 0 0 11
50 บ้านนาบัว 10 0 5 2 15
51 บ้านโพธิ์ศรี 9 3 3 0 15
52 บ้านดอนตะลี 9 3 0 1 12
53 บ้านภูหล่น 9 3 0 1 12
54 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 9 2 1 1 12
55 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 9 0 1 0 10
56 บ้านสุวรรณวารี 8 4 2 1 14
57 บ้านโนนค้อลุคุ 8 4 2 1 14
58 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 8 3 3 4 14
59 บ้านท่าช้าง 8 3 1 1 12
60 บ้านนาคอ 8 1 1 0 10
61 บ้านลาดวารี 8 0 1 2 9
62 บ้านโนนสุข 7 3 2 4 12
63 บ้านโนนกาหลง 7 2 0 1 9
64 บ้านจิกลุ่ม 7 2 0 1 9
65 บ้านป่ากุงใหญ่ 7 1 1 0 9
66 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 7 1 0 0 8
67 บ้านดอนขวาง 6 4 0 1 10
68 บ้านไฮหย่อง 6 3 2 0 11
69 บ้านพลาญชัย 6 3 1 2 10
70 บ้านดอนก่อ 6 3 1 0 10
71 บ้านดอนโด่-โคกเลียบ 6 2 0 0 8
72 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 6 2 0 0 8
73 บ้านแก่งกบ 6 1 1 0 8
74 บ้านตามุย 6 1 0 1 7
75 บ้านภูมะหรี่ 6 1 0 0 7
76 บ้านแก่งดูกใส 6 0 1 0 7
77 บ้านนาห้วยแคน 6 0 0 3 6
78 บ้านท่าเสียวคันลึม 6 0 0 0 6
79 บ้านชาด 5 6 4 2 15
80 บ้านโนนสว่าง 5 4 1 1 10
81 บ้านฝางคำสามัคคี 5 3 2 1 10
82 บ้านสะพือท่าค้อ 5 2 0 2 7
83 บ้านหนองห้าง 5 2 0 2 7
84 อนุบาลศรีเมืองใหม่ 5 2 0 0 7
85 บ้านตุงลุง 5 2 0 0 7
86 บ้านคำหมาไนร่องเข 5 2 0 0 7
87 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ 5 1 1 2 7
88 บ้านดงดิบ 5 1 1 0 7
89 บ้านแขมใต้ 5 1 1 0 7
90 บ้านห้วยสะคาม 5 1 0 0 6
91 บ้านโนนจันทร์ 5 0 0 1 5
92 บ้านขัวแคน 5 0 0 1 5
93 นิคมสร้างตนเอง 5 5 0 0 0 5
94 บ้านห้วยยาง 5 0 0 0 5
95 บ้านหนองกอก 5 0 0 0 5
96 บ้านสวาสดิ์ 4 3 1 3 8
97 บ้านคำผ่าน 4 3 0 0 7
98 บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุก 4 2 1 1 7
99 บ้านหนองโพธิ์ 4 2 1 0 7
100 บ้านห้วยไฮ 4 1 1 0 6
101 บ้านเอือดใหญ่ 4 1 0 0 5
102 บ้านหินลาดแสนตอ 4 0 2 0 6
103 บ้านราษฎร์เจริญ 4 0 1 0 5
104 บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 4 0 0 0 4
105 บ้านสร้างแก้ว 3 4 3 1 10
106 บ้านผักหย่า 3 4 0 1 7
107 บ้านโคกเที่ยง 3 3 1 1 7
108 บ้านโนนม่วง 3 3 0 0 6
109 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 3 3 0 0 6
110 บ้านโนนจิก 3 2 0 2 5
111 บ้านนาโพธิ์ใต้ 3 2 0 0 5
112 บ้านห้วยน้ำใส 3 1 1 1 5
113 บ้านโนน 3 1 0 1 4
114 บ้านโชคอำนวย 3 1 0 0 4
115 บ้านดงแถบ 3 0 1 0 4
116 บ้านงิ้ว 3 0 1 0 4
117 บ้านแก่งยาง 3 0 1 0 4
118 บ้านหนองโน 3 0 0 0 3
119 บ้านแหลมทอง 3 0 0 0 3
120 อนุบาลตระการทิพย์ 3 0 0 0 3
121 บ้านนาหว้า 3 0 0 0 3
122 บ้านห้วยหมากใต้ 3 0 0 0 3
123 บ้านโดมประดิษฐ์ 2 3 1 0 6
124 บ้านแก่งกอก 2 3 0 1 5
125 บ้านเหล่าอินทร์แปลง 2 3 0 0 5
126 บ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 2 2 0 0 4
127 บ้านซะซอม 2 1 0 0 3
128 บ้านนาแค 2 1 0 0 3
129 บ้านทุ่งนาเมือง 2 0 1 2 3
130 บ้านนาเอือด 2 0 1 0 3
131 บ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 2 0 1 0 3
132 เพียงหลวง ๑๒ 2 0 1 0 3
133 บ้านดอนน้ำคำ 2 0 0 1 2
134 บ้านดอนพันชาด 2 0 0 1 2
135 บ้านชาด(พิบูล) 2 0 0 0 2
136 บ้านคำเตย (ศรีเมืองใหม่) 2 0 0 0 2
137 บ้านสระคำ 2 0 0 0 2
138 บ้านจุการ 2 0 0 0 2
139 นิคมสร้างตนเอง 6 2 0 0 0 2
140 บ้านหนองผือ 2 0 0 0 2
141 บ้านนาเลิน 1 4 2 0 7
142 บ้านโนนกุง 1 3 1 0 5
143 บ้านหินสูง 1 2 1 1 4
144 บ้านไทรงาม 1 2 0 1 3
145 บ้านลาดควาย 1 2 0 0 3
146 บ้านบัวทอง 1 1 0 1 2
147 บ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 1 1 0 0 2
148 นิคมสร้างตนเอง 3 1 1 0 0 2
149 บ้านดงบาก 1 1 0 0 2
150 บ้านป่าเลา 1 1 0 0 2
151 บ้านม่วงโคน 1 1 0 0 2
152 บ้านวังพอก 1 1 0 0 2
153 บ้านโหง่นขาม 1 1 0 0 2
154 บ้านโนนข่า-โนนยาง 1 0 1 1 2
155 บ้านกุดเรือคำ 1 0 1 0 2
156 บ้านอ่างหินน้อย 1 0 1 0 2
157 บ้านเม็ก 1 0 1 0 2
158 บ้านนาทอย 1 0 0 1 1
159 บ้านหนองชาด 1 0 0 1 1
160 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 1 0 0 1 1
161 บ้านถิ่นสำราญ 1 0 0 0 1
162 นิคม 2 อนุบาล 1 0 0 0 1
163 บ้านคำไหล 1 0 0 0 1
164 บ้านนาดี 1 0 0 0 1
165 บ้านหนองหอย 1 0 0 0 1
166 บ้านเวินบึก 1 0 0 0 1
167 บ้านแขมเหนือ 1 0 0 0 1
168 บ้านหัวเห่ว 0 2 1 2 3
169 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ 0 2 0 0 2
170 บ้านคำเตย 0 2 0 0 2
171 บ้านไร่ใต้ 0 1 3 0 4
172 บ้านนาโป่งโพน 0 1 1 1 2
173 บ้านดูกอึ่ง 0 1 0 2 1
174 บ้านห้วยดู่ 0 1 0 1 1
175 บ้านหนองกุงน้อย 0 1 0 1 1
176 บ้านสัน 0 1 0 0 1
177 บ้านคำบง 0 1 0 0 1
178 บ้านสร้างถ่อ 0 1 0 0 1
179 บ้านสะพือใต้ 0 1 0 0 1
180 บ้านหนองบัวฮี 0 1 0 0 1
181 บ้านหนองแสงใหญ่ 0 1 0 0 1
182 บ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 0 1 0 0 1
183 บ้านเดื่อสะพานโดม 0 1 0 0 1
184 บ้านโนนคูณ 0 0 2 0 2
185 บ้านแก่งเจริญ 0 0 1 0 1
186 ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 0 0 1 0 1
187 บ้านคันท่าเกวียน 0 0 1 0 1
188 บ้านดอนชี 0 0 1 0 1
189 บ้านสิม 0 0 1 0 1
190 บ้านหนองผักแพว 0 0 1 0 1
191 บ้านดอนโพธิ์ 0 0 0 2 0
192 บ้านกุดชมภู 0 0 0 1 0
193 บ้านนาทม 0 0 0 1 0
194 บ้านปากโดม 0 0 0 1 0
195 บ้านดงนา 0 0 0 0 0
196 ตชด.ปากลา 0 0 0 0 0
รวม 1,256 336 190 164 1,782