หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางนราวดี ลักษณะดี ครูธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านระเว คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มคอมพิวเตอร์  
2 นายจินต์กวี แสงอรุณ ครูโรงเรียนบ้านสุวรรณวารี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มคอมพิวเตอร์  
3 นายชาตรี ลักษณะดี เจ้าหน้าที่ ICT คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มคอมพิวเตอร์  
4 นายพิทักษ์พงษ์ พรหมลักษณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มคอมพิวเตอร์  
5 นายเสรีภาพ อมตะพงศ์พันธ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มคอมพิวเตอร์  
6 นายธิติพงษ์ บุตรมาตย์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มคอมพิวเตอร์  
7 นางบุญมี เชิดรังสรรค์ โรงเรียนบ้านดอนตะลี คณะกรรมการตรวจหลักฐานเด็กพิเศษเรียนร่วม  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]