หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 84 58 77.33% 9 12% 4 5.33% 4 5.33% 75
2 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 67 52 80% 8 12.31% 4 6.15% 1 1.54% 65
3 โรงเรียนบ้านนกเต็น 46 36 78.26% 4 8.7% 3 6.52% 3 6.52% 46
4 โรงเรียนบ้านหนองกุง 58 31 64.58% 7 14.58% 5 10.42% 5 10.42% 48
5 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 41 28 68.29% 6 14.63% 6 14.63% 1 2.44% 41
6 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 37 24 66.67% 9 25% 2 5.56% 1 2.78% 36
7 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 35 24 68.57% 5 14.29% 5 14.29% 1 2.86% 35
8 โรงเรียนบ้านสำโรง 30 21 75% 2 7.14% 3 10.71% 2 7.14% 28
9 โรงเรียนบ้านโนนก่อ 39 18 50% 9 25% 3 8.33% 6 16.67% 36
10 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 26 17 68% 2 8% 3 12% 3 12% 25
11 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 24 17 73.91% 2 8.7% 0 0% 4 17.39% 23
12 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 19 17 89.47% 1 5.26% 1 5.26% 0 0% 19
13 โรงเรียนบ้านคำก้อม 34 16 50% 6 18.75% 4 12.5% 6 18.75% 32
14 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 22 16 76.19% 2 9.52% 0 0% 3 14.29% 21
15 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 20 16 80% 2 10% 0 0% 2 10% 20
16 โรงเรียนบ้านชาดฮี 22 15 71.43% 3 14.29% 2 9.52% 1 4.76% 21
17 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 21 15 71.43% 3 14.29% 1 4.76% 2 9.52% 21
18 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 19 15 83.33% 3 16.67% 0 0% 0 0% 18
19 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 20 15 75% 2 10% 3 15% 0 0% 20
20 โรงเรียนบ้านจันทัย 20 15 75% 2 10% 1 5% 2 10% 20
21 โรงเรียนบ้านไร่ 28 14 51.85% 4 14.81% 5 18.52% 4 14.81% 27
22 โรงเรียนบ้านบะไห 20 14 70% 4 20% 1 5% 1 5% 20
23 โรงเรียนบ้านด่าน 28 14 60.87% 2 8.7% 5 21.74% 2 8.7% 23
24 โรงเรียนบ้านนาชุม 22 14 63.64% 2 9.09% 4 18.18% 2 9.09% 22
25 โรงเรียนบ้านคำหว้า 21 13 61.9% 4 19.05% 4 19.05% 0 0% 21
26 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 20 13 65% 4 20% 2 10% 1 5% 20
27 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 22 13 65% 3 15% 1 5% 3 15% 20
28 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 15 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 20 13 65% 0 0% 5 25% 2 10% 20
30 โรงเรียนบ้านโพนแพง 16 13 92.86% 0 0% 1 7.14% 0 0% 14
31 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 19 12 63.16% 5 26.32% 2 10.53% 0 0% 19
32 โรงเรียนบ้านกุ่ม 18 12 70.59% 4 23.53% 1 5.88% 0 0% 17
33 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 27 12 50% 3 12.5% 4 16.67% 5 20.83% 24
34 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 20 12 63.16% 1 5.26% 3 15.79% 3 15.79% 19
35 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 15 12 80% 0 0% 1 6.67% 2 13.33% 15
36 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 26 11 42.31% 6 23.08% 2 7.69% 7 26.92% 26
37 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 20 11 57.89% 5 26.32% 0 0% 3 15.79% 19
38 โรงเรียนบ้านนาจาน 18 11 61.11% 4 22.22% 2 11.11% 1 5.56% 18
39 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 17 11 64.71% 4 23.53% 1 5.88% 1 5.88% 17
40 โรงเรียนบ้านนาคาย 21 11 55% 3 15% 6 30% 0 0% 20
41 โรงเรียนบ้านแก้งกอก 16 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
42 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
43 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 15 11 84.62% 0 0% 1 7.69% 1 7.69% 13
44 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 23 10 58.82% 4 23.53% 2 11.76% 1 5.88% 17
45 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 19 10 55.56% 3 16.67% 3 16.67% 2 11.11% 18
46 โรงเรียนบ้านหินโงม 15 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
47 โรงเรียนบ้านเลิงบาก 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
48 โรงเรียนบ้านดอนงัว 14 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
49 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
50 โรงเรียนบ้านนาบัว 18 10 58.82% 0 0% 5 29.41% 2 11.76% 17
51 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 16 9 60% 3 20% 3 20% 0 0% 15
52 โรงเรียนบ้านดอนตะลี 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
53 โรงเรียนบ้านภูหล่น 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
54 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 15 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
55 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 11 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
56 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 15 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
57 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 15 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
58 โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 21 8 44.44% 3 16.67% 3 16.67% 4 22.22% 18
59 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 16 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
60 โรงเรียนบ้านนาคอ 11 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
61 โรงเรียนบ้านลาดวารี 11 8 72.73% 0 0% 1 9.09% 2 18.18% 11
62 โรงเรียนบ้านโนนสุข 17 7 43.75% 3 18.75% 2 12.5% 4 25% 16
63 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
64 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
65 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
66 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
67 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
68 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
69 โรงเรียนบ้านพลาญชัย 14 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
70 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
71 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
72 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
73 โรงเรียนบ้านแก่งกบ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านตามุย 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
75 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 9 6 66.67% 0 0% 0 0% 3 33.33% 9
78 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านชาด 18 5 29.41% 6 35.29% 4 23.53% 2 11.76% 17
80 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 13 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
81 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 12 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
82 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
83 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
84 โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
85 โรงเรียนบ้านตุงลุง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
86 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
87 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
88 โรงเรียนบ้านดงดิบ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
89 โรงเรียนบ้านแขมใต้ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
90 โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 7 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
92 โรงเรียนบ้านขัวแคน 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
93 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านหนองกอก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 11 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
97 โรงเรียนบ้านคำผ่าน 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
98 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุก 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
99 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
100 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
103 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
104 โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 11 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
106 โรงเรียนบ้านผักหย่า 10 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
107 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
108 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
109 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านโนนจิก 8 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
111 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
112 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
113 โรงเรียนบ้านโนน 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
114 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านแก่งยาง 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านงิ้ว 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านดงแถบ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านนาหว้า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านหนองโน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
124 โรงเรียนบ้านแก่งกอก 7 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
125 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
126 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านซะซอม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านนาแค 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
130 โรงเรียนบ้านนาเอือด 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
132 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
134 โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
135 โรงเรียนบ้านคำเตย (ศรีเมืองใหม่) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านชาด(พิบูล) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านจุการ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านสระคำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านนาเลิน 7 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
142 โรงเรียนบ้านโนนกุง 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
143 โรงเรียนบ้านหินสูง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
144 โรงเรียนบ้านไทรงาม 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
145 โรงเรียนบ้านลาดควาย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านบัวทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
147 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านดงบาก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านป่าเลา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านม่วงโคน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านวังพอก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านโหง่นขาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยาง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
155 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านเม็ก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านนาทอย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
159 โรงเรียนบ้านหนองชาด 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
160 โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
161 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านคำไหล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านนาดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านเวินบึก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านหัวเห่ว 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
169 โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านคำเตย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 5 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
172 โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
173 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
174 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
175 โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
176 โรงเรียนบ้านคำบง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านสะพือใต้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านสัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
186 โรงเรียนตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านดอนชี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านสิม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
192 โรงเรียนบ้านกุดชมภู 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
193 โรงเรียนบ้านนาทม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
194 โรงเรียนบ้านปากโดม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
195 โรงเรียนบ้านดงนา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
196 โรงเรียนตชด.ปากลา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]