หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ubn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายเสถียร ภารการโรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
2. นางสมหมาย แสนอ้อนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา87กรรมการ
3. นางสาวสมจิตร ศุภษรโรงเรียนบ้านฟ้าหวนกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ เล็กสุทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ จันดารัตน์โรงเรียนกรรมการ
6. นายเสถียร ภารการโรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
7. นางสมหมาย แสนอ้วนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)กรรมการ
8. นางสาวสมจิตร ศุภษรโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
9. นางอุไรวรรณ เล็กสุทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ ทองคำโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
2. นางวาสนา หมั่นวงศ์โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
3. นางวาริน ผลเพิ่มโรงเรียนบ้านโชคอำนวยกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ถนอมลาภโรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการ
5. นางทองคูณ ทองคำโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
6. นางทองคูณ ทองคำโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
7. นางวรภรณ์ ถนอมลาภโรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการ
8. นางวาสนา หมั่นวงศ์โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางเอื้องไพร ถนอมใจโรงเรียนบ้านกุดชมภูกรรมการ
2. นางนารี บุญมั่นโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
3. นางสาวอัญชนก ทารพันธิ์โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยกรรมการ
4. นางสาวนิวาส สิทธโสมโรงเรียนบ้านห้วยแดงดงสำโรงกรรมการ
5. นางเอื้องไพร ถนอมใจโรงเรียนบ้านกุดชมภูกรรมการ
6. นางสาวนิวาส สิทธิโสมโรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรงกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายสมคิด ศรีบุระโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นางสาววิภาดา สุยะลาโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
3. นางสาวระพีพร ไชยโกฏิโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
4. นางสาวยุพาพร สายรัตน์โรงเรียนบ้านเหล่าคำกรรมการ
5. นางวลัยจิตร์ บุญทนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
6. นางยุวฉัตร หลุมทองโรงเรียนบ้านแก้งกอกกรรมการ
7. นางวลัยจิตร์ บุญทนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
8. นางสาววิภาดา สุยะลาโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
9. นางสาวยุพาพร สายรัตน์โรงเรียนบ้านเหล่าคำกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางอมรา ตรีโรจน์พรโรงเรียนบ้านดอนก่อประธานกรรมการ
2. นางอมรา ตรีโรจน์พรโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
3. นายจักรเพชร สุริยะกมลโรงเรียนบ้านคำผ่านกรรมการ
4. นางกาญจนีย์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านดอนตะลีกรรมการ
5. นางสาวศรินธร์รัตน์ คูณภาคโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
6. นางพรทิพย์ หอมขจรโรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
7. นางพรทิพย์ หอมขจรโรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)กรรมการ
8. นายจักรเพชร สุริยะกมลโรงเรียนบ้านคำผ่านกรรมการ
9. นางสาวศิรินธร์รัตน์ คูณภาคโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางพเยาว์ ชัยรัตน์โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
2. นายกังวาน พิมพ์บุญมาโรงเรียนบ้านนาคายกรรมการ
3. นางลำพอง ฉัตรสุวรรณโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
4. นางสาวมลิวัน บุญล้ำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87กรรมการ
5. นางภัทรภา แสนหอมโรงเรียนบ้านอ่างหินกรรมการ
6. นางสาวมลิวัน บุญล้ำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)กรรมการ
7. นางลำพอง ฉัตรสุวรรณโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางไพรวรรณ สัมปชัญญานนท์โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ บัวใหญ่โรงเรียนบ้านชาด (ศรีเมืองใหม่)กรรมการ
3. นางวาสนา โพธิ์ไทรโรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ็กรรมการ
4. นางอัศทิยา ศุภโกศลโรงเรียนบ้านเลิงบากกรรมการ
5. นางนงคราญ บัวใหญ่โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
6. นางไพวรรณ สัมปชัญญานนท์โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
7. นางหนึ่งฤทัย แสงย้อยโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางทิพย์สุดา ลุกลามโรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูมกรรมการ
2. นางสาวปวีณา วงเวียนโรงเรียนบ้านาเจริญกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมพรโรงเรียนบ้านดงแถบกรรมการ
4. นางอุรารัตน์ ทองมั่นโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมทรโรงเรียนบ้านดงแถบกรรมการ
6. นางสาวปวีณา วงเวียนโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
7. นางอุรารัตน์ ทองมั่นโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวสุลาวรรณ สุวรรณภาโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
2. นายพรมรินทร์ กุลบุญญาโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางมัธยัสถ์ ทองรสโรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
4. นางยุวฉัตร หลุมทองโรงเรียนบ้านแก้งกอกกรรมการ
5. นางสาวอรุณจิต ไชยเทพโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
6. นางสาวสุลาวรรณ สุวรรณภาโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
7. นายพรมรินทร์ กุลบุญญาโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายอุทัย ขันชมพูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณทิพย์ พรมชนโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
3. นางสาวสุลาวรรณ สุวรรณภาโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
4. นางสาวรุจิราภา สถาพรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
5. นายสมผล สิงหาธรรมโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
6. นางสาวรุจิลาภา สถาพรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
7. นางสาวพรรณทิพย์ พรมชนโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
8. นางสาวสุลาวรรณ สุวรรณภาโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอุไร เมืองพิลโรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพาประธานกรรมการ
2. นางอุไร เมืองพิลโรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพากรรมการ
3. นางสุทธิลักษณ์ อนันตกาลโรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
4. นางฉิ่งแก้ว กอแก้วโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวนุจรี เรือนเจริญโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
6. นางฉิ่งแก้ว กอแก้วโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
7. นางสุทธิลักณ์ อนันตกาลโรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
8. นางสาวนุจรี เรือนเจริญโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายลีนวัตร ฉัตรสุวรรณโรงเรียนบ้านโนนย่านางกรรมการ
2. นางสาวปาจารีย์ เพิ่มเพียรโรงเรียนกรรมการ
3. นางเกษรินทร์ บุตรมาตย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
4. นางสาวณัฐธิณี บุญมาศโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นางเกษรินทร์ บุตรมาตย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
6. นางสาวปาจารีย์ เพิ่มเพียรโรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ ทองลอยโรงเรียนบ้านหนองบัวฮีกรรมการ
2. นายลิขิต กาลีพลโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
3. นางเพ็ญวิภา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนาห้วยแคนกรรมการ
4. นางระพีพร มงคลโรงเรียนบ้านคำก้อมกรรมการ
5. นางจีระวัฒน์ สุพลไร่โรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
6. นายลิขิต กาลีพลโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
7. นางจีรวัฒน์ สุพลไร่โรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางพุทธา แสนลาโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล บูชายันต์โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา ชื่นตาโรงเรียนบ้านเลิงบากกรรมการ
4. นางทิพวรรณ ศรคำโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
5. นางทิพวรรณ ศรคำโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
6. นางสาวพรพิมล บูชายันต์โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายจงรัก วินิจโรงเรียนบ้านนาชุมประธานกรรมการ
2. นายจงรัก วินิจโรงเรียนบ้านนาชุมประธานกรรมการ
3. นายมนัส เรืองอินทร์โรงเรียนบ้านชาดฮีกรรมการ
4. นางถาวร เชื้อประทุมโรงเรียนบ้านลาดควายกรรมการ
5. นางสุรภา สาศธีรวัตรโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
6. นางหนึ่งฤทัย แสงย้อยโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
7. นางถาวร เชื้อประทุมโรงเรียนบ้านลาดควายกรรมการ
8. นางสุรภา มาศธีรวัตรโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
9. นายมนัส เรือนอินทร์โรงเรียนบ้านชาดฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางอัญชนา จันทวีศิริรัตน์โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
2. นายดุจพงษ์ วงศ์สิงห์โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ อาจหาญโรงเรียนบ้านชาดฮีกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ไชยเวชกรรมการ
5. นางอัญชนา จันทวีศิริรัตน์โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ ไชยเวชโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. นายดุจพงษ์ วงศ์สิงห์โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์กรรมการ
8. นางสาวธิดารัตน์ อาจหาญโรงเรียนบ้านชาดฮีกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางวรวดี สมสินโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
2. นางสาวสวรส ประดับศรีโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
3. นางณัชพร ดีบุบผาโรงเรียนบ้านชาดฮีกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางบุญกอง พุ่มจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
2. นางสาวจิตราพร ไกรย์สิทธิ์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นางกชพรรณ บัวคำโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
4. นางปรียาภรณ์ แสงเนตรโรงเรียนบ้านแก่งดูกใสกรรมการ
5. นางบุญกอง พุ่มจันททร์โรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
6. นางปรียาภรณ์ แสงเนตรโรงเรียนบ้านแก่งดูกใสกรรมการ
7. นางกชพรรณ บัวคำโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
8. นางสาวจิตราพร ไกยสิทธิ์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเทพภิรุฬ แน่นอุดรโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางกษมา บุตรวันโรงเรียนบ้านดงแถบรองประธานกรรมการ
3. นายเทพวิรุฬ แน่นอุดรครูโรงเรียนบ้านอ่างหินกรรมการ
4. นายเอกวิทย์ นนทสินครูโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
5. นายกฤษกร บุญญาพฤกเศรษฐ์ครูโรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
6. นางกษมา บุตรวันครูโรงเรียนบ้านดงแถบกรรมการ
7. นายเอกวิทย์ นนทสินโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่พันตรีสมเกียรติ โสตศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาเมืองกรรมการ
2. นายพุทธิพงษ์ พุฒพิมพ์ครูโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นายสมพร ทองแจ่มครูโรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
4. นางสาวมัทฑนา โทจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางสุอารี ทองด้วงครูโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
6. ว่าที่พันตรีสมเกียรติ โสตศิริโรงเรียนบ้านทุ่งนาเมืองกรรมการ
7. นายพุฒิพงษ์ พุฒพิมพ์โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
8. นางสุอารี ทองด้วงโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธนภร ตุ้มบุญโรงเรียนบ้านกุดชมภูกรรมการ
2. นางสาวรัชนี คำสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายรัชนิกร กอแก้วโรงเรียนบ้านโหง่นขามกรรมการ
2. นางดอกอ้อ พุทธจักรโรงเรียนบ้านกเต็นกรรมการ
3. นางอรสา ไชยนาโรงเรียนบ้านหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)กรรมการ
4. นางสาวเพียงใจ หันจางสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นางสาวพิชชาญรณ์ นิตรักษ์โรงเรียนบ้านแขมใต้กรรมการ
6. นางดอกอ้อ พุทธจักร์โรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางอังคณา ผุยพรมโรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาว ดารุณี สายยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ จันทร์น้อยโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
4. นางสาวกัญญาภรณ์ คำเสนาะโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ คืนดีโรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิกกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายบุญพา อร่ามโชติครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารกรรมการ
2. นางหนูทิพย์ จันทร์จิตรครูโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
3. นางธนัญญา แสนทวีสุขครูโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นางพัชราวรรณ โพธิ์ศรีครูโรงเรียนกรรมการ
5. นางหนูทิพย์ จันทร์จิตรโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
6. นางพัชราวรรณ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ ทองด้วงโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
2. นายกิตติชัย มาลาสายโรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
3. นายนัตถี สอนเกตุโรงเรียนบ้านห้วยดู่กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางอนัญญาภรณ์ ลำต้นโรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลรษฎร์สามัคคี)กรรมการ
2. นางจันทร์นภา ใยเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิกกรรมการ
3. นางสาวปรวิศา ประชุมชัยโรงเรียนบ้านสวาสดิ์กรรมการ
4. นางสาวมัณฑนา องอาจโรงเรียนบ้านหนองบัวฮีกรรมการ
5. นางสาวพรรณี นนท์ศิริโรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่บูรพากรรมการ
6. นางสร้อยฟ้า มาลาสายโรงเรียนโนนก่อกรรมการ
7. นางสร้อยฟ้า มาลาสายโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวิทยา เจียรนัยโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
2. นายนัตถี สอนเกตุโรงเรียนบ้านห้วยดู่กรรมการ
3. นางชมัยพร แก้วคูณโรงเรียนบ้านคำก้อมกรรมการ
4. นายนนท์ธนา อ่อนพุทธาโรงเรียนบ้านคันท่าเกวียนกรรมการ
5. นายชัยมงคล นงนุชโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร)กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเมธี ลาผ่านครูโรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร อุบลศรีครูโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
3. นางทิพย์อวน อยู่สุขครูโรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ สรพิมพ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
5. นางสาวรุ่งอรุณ ชูกรครูโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
6. นางสาวปณิดา บุญส่งครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูมกรรมการ
7. นายปริทัศน์ พิมพ์ทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
8. นางสาวรุ่งนภา ชูกรโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
9. นางสาวลัดดาวัลย์ สรพิมพ์โรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
10. นางสาวสุภาพร อุพลศรีโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
11. นางทิพย์อวน อยู่สุขโรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายกิตติพัทธ์ แพทย์เพียรโรงเรียนบ้านบากชุมประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ สุทธิกุลโรงเรียนบ้านจิกลุ่มกรรมการ
3. นายมนตรี สีมั่นโรงเรียนบ้านนาคอกรรมการ
4. นายวิจิตร นามเวชโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
5. นางสาวณัฐฐิรา มีมากโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
6. นายพรรณเลิศ มาลัยโรงเรียนบ้านลาดวารีกรรมการ
7. นางสาวพัชราภรณ์ สารเสนาโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุตร จารัตน์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางประธานกรรมการ
2. นายชะนะชัย จันทร์วัติโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
3. นางสาวมีนา เห็มภาคโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
4. นางสาววิชุดา คำสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวนันทิยา สุดตาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการ
6. นายชัยวิพัฒน์ แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านนาเอือดกรรมการ
7. นางศศิธร โนนสังข์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูมกรรมการ
8. นายใจเพชร พวงพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87กรรมการ
9. นายใจเพชร พวงพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)กรรมการ
10. นายชัยวิพัฒน์ แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านนาเอือดกรรมการ
11. นางสาวมีนา เห็มภาคโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
12. นายชะนะชัย จันทร์วัติโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายวิษณุ สูนานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างถ่อกรรมการ
2. นางสาวปิยะฉัตร บุญเถิงครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารกรรมการ
3. นายอรรคพล นุ้ยเพียรครูโรงเรียนบ้านเหล่าคำกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ เพ็งศรีครูโรงเรียนลาดควายกรรมการ
5. นางสาวภัทรกร พิมพ์บุตรครูโรงเรียนคำหนามแท่งกรรมการ
6. นายพิเชษฐ์ แก้วพิลาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
7. นางรัตนาภรณ์ เพ็งศรีโรงเรียนบ้านลาดควายกรรมการ
8. นางสาวปิยะฉัตร บุญเถิงโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจุรีพร เบิกบานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดิบกรรมการ
2. นางเนตนพิศ รักษาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางอัญชลีภรณ์ สายสมบัติครูโรงเรียนบ้านอ่างหินกรรมการ
4. นางสาวอ่อนตา ไชยสารครูโรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
5. นางสุภัทรรัชต์ สัตยากูลครูโรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
6. นางพะเยาว์ บุตรศรีครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
7. นางสุภัทรรัชต์ สัตยากูลโรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)กรรมการ
8. นางเนตนพิศ รักษาวงศ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
9. นางอัญชลีภรณ์ สายสมบัติโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสัมพันธ์ แก้วโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสะคามกรรมการ
2. นางสาวเบญจรัศมี นนทบงษ์ครูโรงเรียนบ้านชาดฮีกรรมการ
3. นางนิภาพร บุญจำเนียรโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา พุ่มจันทร์ครูโรงเรียนบ้นหนองชาดกรรมการ
5. นายรัฐพงษ์ พงหนามครูโรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
6. นายเหลาทอง ทองเทพครูโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
7. นางนิภาพร บุญจำเนียรโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
8. นายเหลาทอง ทองเทพโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายเหลาทอง ทองเทพโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายพิชาติ พิลาวัลย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่)ประธานกรรมการ
2. นายพิชาติ พิลาวัลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายปริทัศน์ พิมพ์ทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
4. นายสายัณห์ สำเภาครูโรงเรียนบ้านคำไหลกรรมการ
5. นายนพรัตน์ จันทเกษครูโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
6. นายวิทยา กิ่งทองครูโรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยางกรรมการ
7. นายสายัณต์ สำเภาโรงเรียนบ้านคำไหลกรรมการ
8. นายนพรัตน์ จันทเกษโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
9. นายปริทัศน์ พิมพ์ทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
10. นายวิทยา กิ่งทองโรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายพิชาติ พิลาวัลย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่)ประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ สำเภาครูโรงเรียนบ้านคำไหลกรรมการ
3. นายวิทยา กิ่งทองครูโรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยางกรรมการ
4. นางอมรพรรณ วิลานันท์ครูโรงเรียนบ้านคำก้อมกรรมการ
5. นางพรทิพย์ พรหมปัญญาครูโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
6. นายวิทยา กิ่งทองโรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยางกรรมการ
7. นายปริทัศน์ พิมพ์ทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวราวุธ ศรีตะชัยโรงเรียนบ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. นายเจริญชัย กะทาโรงเรียนบ้านจิกลุ่มกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวราวุธ ศรีตะชัยโรงเรียนบ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. นายมงคล แก้วใสโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
3. นายเจริญชัย กะทาโรงเรียนบ้านจิกลุ่มกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสมปอง พวงพั่วโรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชนันท์พร วงษ์ละครโรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
3. นางสาวปิมประภา อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นายวิเชียร อินทบุตรโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นางณัฐชนันท์พร วงษ์ละครโรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
6. นายวิเชียร อินทบุตรโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร)กรรมการ
7. นางสาวมุธิตา ศรีตะเขตโรงเรียนบ้านตามุยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายกิตติพัทธ์ แพทย์เพียรโรงเรียนบ้านบากชุมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพัชร หารไชยโรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
3. นายปฏิภาณ พิทักษาโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายณัฐพัชร หารไชยโรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
2. นายปฏิภาณ พิทักษาโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสำพันธ์ แก้วโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยสะคามประธานกรรมการ
2. นายแมนสันต์ ร่มเย็นโรงเรียนบ้านวังแคนกรรมการ
3. นายณัฐพล กุบแก้วโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
4. นายนิรันดร์ เอื้ออารีเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
5. นายอภิเกียรติ สิงห์คำโรงเรียนบ้านแขมเหนือกรรมการ
6. นายชวิศ มีคำโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
7. นายสรวิญช์ รางเงินโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์ รางเงินโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
9. นายวิจิตร นามเวชโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
10. นายปฏิภาณ พิทักษาโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสำพันธ์ แก้วโรจน์โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล กุบแก้วโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
3. นายอภิเกียรติ สิงห์คำโรงเรียนบ้านแขมเหนือกรรมการ
4. นายแมนสันต์ ร่มเย็นโรงเรียนบ้านวังแคนกรรมการ
5. นายนิรันดร์ เอื้ออารีเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
6. นายวิจิตร นามเวชโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
7. นายปฏิภาณ พิทักษาโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเนรัญชา วงษ์เขียวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ โขมพันธ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
3. นายกฤตสมาน มุขสมบัติครูโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
4. นางสาวน้ำเพชร เพชรดีครูโรงเรียนบ้านโนนกาหลงกรรมการ
5. นางสาวรุ่งอรุณ คุณแก้วโรงเรียนบ้านหินสูงกรรมการ
6. นางรัตนกุล สีดารัตนินโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฏร์)กรรมการ
7. นางสาวน้ำเพชร เพชรดีโรงเรียนบ้านโนนกาหลงกรรมการ
8. นางสาวอรวรรณ โขมะพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
9. นางสาวรุ่งอรุณ คูณแก้วโรงเรียนบ้านหินสูงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายปัญญา บุญเพิ่มโรงเรียนบ้านนาเลินกรรมการ
2. นายนรา ทองสุขโรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
3. นางจินดารัตน์ ธนีวันโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
4. นางสาววริศรา อุดมพัชรกุลโรงเรียนบ้านอ่างหินกรรมการ
5. นางพารักษ์ สารรัตน์โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
6. นายนรา ทองสุกโรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)กรรมการ
7. นายปัญญา บุญเพิ่มโรงเรียนบ้านนาเลินกรรมการ
8. นางสาววริศรา อุดมพัชรกุลโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเนรัญชา วงษ์เขียวโรงเรียนบ้านดงมะไฟประธานกรรมการ
2. นายภาวัช ทีปเดชทัพพ์โรงเรียนบ้านเวินบึกกรรมการ
3. นายเด่นชัย สิมมาโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายธีระวัฒน์ วงศ์เสนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยกรรมการ
2. นายชัยยุทธ บุญเติมครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการ
3. นางอมรรัตน์ มุทาวันครูโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
4. นายบุญยรัตน์ ซึ่งพรมครูโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ ศุภษรครูโรงเรียนบ้านนาโป่งโพนกรรมการ
6. นายอภิชิต วงศ์ด้วงครูโรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
7. นายอภิชิต วงศ์ด้วงโรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
8. นายวีระศักดิ์ ศุภษรโรงเรียนบ้านนาโป่งโพนกรรมการ
9. นายชัยยุทธ บุญเติมโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการ
10. นายบุญยรัตน์ ซึ่งพรมโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
11. นางสาวอมรรัตน์ มุทาวันโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ แสงทองโรงเรียนบ้านแก้งกอกกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร บุญมามากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87กรรมการ
3. นางทิพวรรณ วงขันโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
4. นางนงค์ลักษณ์ สอแสงโรงเรียนบ้านแก้งกอกกรรมการ
5. นางสาวสุรีย์พร บุญมามากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)กรรมการ
6. นางทิพวรรณ วงขันโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางยุพาภรณ์ ศรีวิพันธ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
2. นางวิวรรณ ทางนทีโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
3. นางวรรธนวภัทร วงศ์สิงห์โรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวิวัฒน์ สุตันตั้งใจโรงเรียนบ้านโชคอำนวยกรรมการ
2. นายวิทยา ใจบุญโรงเรียนบ้านอ่างหินน้อยกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ ทองเต็มโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นายสรายุทต์ คงสำรวยโรงเรียนสุวรรณวารีกรรมการ
5. นายชรินทร์ ยาตะลีโรงเรียนบ้านนาคอกรรมการ
6. นายเทพพิทักษ์ อรรคชาติโรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้กรรมการ
7. นายสรายุทต์ คงสำรวยโรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
8. นายชรินทร์ ยาตะลีโรงเรียนบ้านนาคอกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ใจบุญโรงเรียนบ้านอ่างหินน้อยกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ สุตันตั้งใจโรงเรียนบ้านโชคอำนวยกรรมการ
3. นายสรายุทต์ คงสำรวยโรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
4. นายเทพพิทักษ์ อรรคชาติโรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้กรรมการ
5. นายชรินทร ยาตะลีโรงเรียนบ้านนาคอกรรมการ
6. นายสรายุทต์ คงสำรวยโรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
7. นายชรินทร์ ยาตะลีโรงเรียนบ้านนาคอกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายโสภณ กิระหัสโรงเรียนบ้านซะซอมกรรมการ
2. นางสาวนุชรินทร์ บุญเถิงโรงเรียนบ้านนาคอกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี เอี่ยมศรีโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
4. นางสาวสมบูรณ์ สมศรีโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวชมพูนุช อุ่นศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เฉลิมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
3. นางศิรินรัตน์ หงษ์ทองครูโรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
4. นางวาสนา พุฒพิมพ์ครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นายชาญวิทย์ เฉลิมวงค์โรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
6. นางสาวอภิลดา แดงสุขโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางบังอร ทีฆะกุลโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบงกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ สุวะไกรโรงเรียนบ้านปากบุ่งกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ชมภูบัตรโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอกรรมการ
4. นางสาวสุพัฒตรา ร่วมสุขโรงเรียนบ้านทุ่งนาเมืองกรรมการ
5. นางสาวธนิตตา จันธนไพรบูรณ์โรงเรียนบ้านตุงลุงกรรมการ
6. นางสาวธนิตตา จันธนไพรบูรณ์โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือกรรมการ
7. นางสาวสุพัฒตรา ร่วมสุขโรงเรียนบ้านทุ่งนาเมืองกรรมการ
8. นางสาวพรทิพย์ ชมภูบุตรโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาววริศรา อุดมพัชรกุลครูโรงเรียนบ้านอ่างหินกรรมการ
2. นางเย็นใจ ขุนทวีครูโรงเรียนบ้านนาห้วยแคนกรรมการ
3. นางเครือพัน บุญเกลี้ยงครูโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการ
4. นางเนตรหทัย ป้องวงศ์ครูโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
5. นางสาววริศรา อุดมพัชรกุลโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายนโรดม ฟ้าสว่างโรงเรียนบ้านนกเต็นประธานกรรมการ
2. นายนโรดม ฟ้าสว่างโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
3. นางสาวเพียงใจ นาเรืองโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
4. นางวิราวรรณ พลบุญโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
5. นางสายทอง เหล่าพาชีโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
6. นางอัจฉรา รัตนภูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการ
7. นางสาวเพียงใจ นาเรืองโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
8. นางอัจฉรา รัตนภูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการ
9. นางสายทอง เหล่าพาชีโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา โอษฐิเวชโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
2. นายอภิชิต วงศ์ด้วงโรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
3. นายอภิชาติ เครือสีดาโรงเรียนบ้านนาเลินกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายภราดร คงดีโรงเรียนบ้านนามนประธานกรรมการ
2. นายภราดร คงดีโรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา)ประธานกรรมการ
3. นายธณภัทร ผินโพธิ์โรงเรียนบ้านแก่งดูกใสกรรมการ
4. นางจีระนันท์ ตรีพรหมโรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิกกรรมการ
5. นายจงกล พรรษาโรงเรียนบ้านดงดิบกรรมการ
6. นางวิจิตราพร คำสิงห์โรงเรียนบ้านปากบุ่งกรรมการ
7. นางมณี สุภโกศลโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
8. นางนงนุช รัตนาโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
9. นางนงนุช รัตนาโรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)กรรมการ
10. นางจีรนันท์ ตรีพรหมโรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิกกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายภราดร คงดีโรงเรียนบ้านนามนประธานกรรมการ
2. นายภราดร คงดีโรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา)ประธานกรรมการ
3. นายธณภัทร ผินโพธิ์โรงเรียนบ้านแก่งดูกใสกรรมการ
4. นางนงนุช รัตนาโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
5. นางวิจิตราพร คำสิงห์โรงเรียนบ้านปากบุ่งกรรมการ
6. นางจีระนันท์ ตรีพรหมโรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิกกรรมการ
7. นางมณี สุภโกศลโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
8. นายจงกล พรรษาโรงเรียนบ้านดงดิบกรรมการ
9. นางจีรนันท์ ตรีพรหมโรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิกกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุรชาติ เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนบ้านแขมใต้กรรมการ
2. นายรังสรรค์ ดวงจำปาโรงเรียนบ้านคำก้อมกรรมการ
3. นายวิไล พลพวกโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
4. นายรังสรรค์ ดวงจำปาโรงเรียนบ้านคำก้อมกรรมการ
5. นายวิไล พลพวกโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิติศักดิ์ หงษ์อินทร์โรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
2. นายวิไล พลพวกโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
3. นายประสาน บูยครองโรงเรียนบ้านหนองโนกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายวิทวัส สายรัตน์ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารกรรมการ
2. นางรัศมี สีหะนันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
3. นางสาวชญานี จันทร์ผ่องครูโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
4. นายเวชยันต์ วรรณวงศ์ครูโรงเรียนบ้านตุงลุงกรรมการ
5. นายอนันต์ แสนทวีสุขครูโรงเรียนบ้านจิกลุ่มกรรมการ
6. นายอนันท์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านจิกลุ่มกรรมการ
7. นายวุฒิพงษ์ แสวงวงศ์โรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายกฤษ ลิ้มละมัยโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
2. นายโอศา ดวงแก้วโรงเรียนบ้านดงดิบกรรมการ
3. นางสุมาภรณ์ ลุกลามโรงเรียนบ้านคำหมาไน ร่องเขกรรมการ
4. นายดนุพล ไชยลาโพธิ์โรงเรียนบ้านดงแถบกรรมการ
5. นายโอศา ดวงแก้วโรงเรียนบ้านดงดิบกรรมการ
6. นายดนุพล ไชยลาโพธิ์โรงเรียนบ้านดงแถบกรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอรรถชัย ศรีลาเลิศโรงเรียนบ้านหนามแท่งกรรมการ
2. นายทองจันทร์ จันทะเวชโรงเรียนหนองบัวฮีกรรมการ
3. นายอุทัย ภิญโญโรงเรียนบ้านโคกเที่ยงกรรมการ
4. นายศักดิ์ประพันธ์ เหลืองงามโรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลรษฎร์สามัคคี)กรรมการ
5. นางสาวจันทร์อุษา วงศ์โยธาโรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่กรรมการ
6. นายอรรถชัย ศรีลาเลิศโรงเรียนบ้านหนามแท่งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวนัยนา เสนาะวาทีครูโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
2. นายเอนก เดชุคำภูครูโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นางประภัสสรา จัมประโสมครูโรงเรียนบ้านโนนหนองบัวกรรมการ
4. นางนฤเนตร มีบุญครูโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
5. นายพงษ์พิทักษ์ เค้ามูลครูโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
6. นางศรีไพรวรรณ บุญชิตโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
7. นางประภัสสรา จัมปะโสมโรงเรียนบ้านโนนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาวแววดาว แก้วศรีโรงเรียนบ้านดูกอึ่งกรรมการ
2. นายนิติพงศ์ ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคายกรรมการ
3. นางสาวธนพร นันตะวงษ์โรงเรียนบ้านคำก้อมกรรมการ
4. นางสิรินยา ทองทับโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรฯ)กรรมการ
5. นางสาริณี ทองเทพโรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรงกรรมการ
6. นางสาริณี ทองเทพโรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรงกรรมการ
7. นายนิติพงศ์ ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนบ้านนาคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ทองปันโรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดมกรรมการ
2. นายมนตรี สิงห์คำโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
3. นางสาวทานตะวัน บุญรักษาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นายสุริยัน จันทร์ผายโรงเรียนบ้านสระคำกรรมการ
5. นายอรุณ ควรชมโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
6. นางสาวทานตะวัน บุญรักษาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
7. นายสุริยัน จันทร์ผายโรงเรียนบ้านสระคำกรรมการ
8. นายมนตรี สิงห์คำโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมรกต ศรีทาครูโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
2. นายชวลิต บุญศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านคำน้ำแท่งกรรมการ
3. นางสาวทัศพร อุปถัมภ์ครูโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
4. นายวิเชียร ราชโคตรครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาเมืองกรรมการ
5. นายวิเชียร ราชโคตรโรงเรียนบ้านทุ่งนาเมืองกรรมการ
6. นายมรกต ศรีทาโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมัคร มูลราชโรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูมกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี ชูสวัสดิ์โรงเรียนบ้านไฮหย่องกรรมการ
3. นางสาวพัชรีพร บุตรศรีโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางสาวนิตยา สมสะอาดโรงเรียนบ้านชุมชนห้วยไผ๋กรรมการ
5. นางเตือนใจ แหวนแก้วโรงเรียนบ้านชาดฮีกรรมการ
6. นางสาวนิตยา สมสอาดโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
7. นางเตือนใจ แหวนแก้วโรงเรียนบ้านชาดฮีกรรมการ
8. นางสาวพัชรีพร บุตรศรีโรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสิริวิมล ทองพิทักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิกกรรมการ
2. นางมะลิ เค้ามูลโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นายนรินทร์ ศรีทาโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พลอาสาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นายอรรถพล สาระวงศ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
6. นางสิริมณี ทองพิทักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)กรรมการ
7. นางมะลิ เค้ามูลโรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ พละพงศ์ครูโรงเรียนบ้านภูมะหรี่กรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ จันทะบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูมกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ชูสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านไฮหย่องกรรมการ
4. นางสาวธาดารัตน์ กรุณาครูโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
5. นางจันทรัสม์ พัฒนะจํารุพงษ์ครูโรงเรียนบ้านวังสะแบงกรรมการ
6. นางสาวธาดารัตน์ กรุณาโรงเรียนบ้านคำเตย (ศรีเมืองใหม่)กรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี ชูสวัสดิ์โรงเรียนบ้านไฮหย่องกรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ จันทะบุตรโรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูมกรรมการ
9. นางจิราภรณ์ พละพงศ์โรงเรียนบ้านภูมะหรี่กรรมการ
10. นางจันทรัสม์ พัฒนะจารุพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพิชิจ แฝงลาภโรงเรียนบ้านไร่ใต้กรรมการ
2. นางจีรัสย์ พุทธิประไพพงษ์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูมกรรมการ
3. นางสาวกชพรรณ บุญยงค์โรงเรียนคำหมาไนร่องเขกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ แก้วกัญญาโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นายเชิงชาย ศรีมากรณ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
6. นางจีรัสย์ พุทธิประไพพง์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูมกรรมการ
7. นายเชิงชาย ศรีมากรณ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางกัลยาณี เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
2. นางจิราวรรณ์ แก้วชินโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
3. นายฉันทะ ขันธเวธโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
4. นายศุภกิต ประดับศรีโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
5. นายโสภณ มิ่งไชยโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสรชัย สมสนิทโรงเรียนบ้านไรกรรมการ
2. นายมรกต ศรีทาโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
3. นายสรศิษย์ ธรรมรักษ์โรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
4. นางสาวยุรหญิง ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
5. นางบุญธร แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
6. นางสาวยุรหญิง ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
7. นางบุญธร แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
8. นายมรกต ศรีทาโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางประนอม ศรีสุขครูโรงเรียนบ้านหนองกอกกรรมการ
2. นางสาวดรุณี ขุยทองครูโรงเรียนบ้านสร้างถ่อกรรมการ
3. นางสาวศิริพร วงษ์ศรีแก้วครูโรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวดรุณี ขุยทองโรงเรียนบ้านสร้างถ่อกรรมการ
5. นางประนอม ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองกอกกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอภิลักษณ์ สลักคำครูโรงเรียนพิบูลมังสาหารกรรมการ
2. นางจินตนา แสนทวีสุขครูโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
3. นายสุริยา พิมพ์กันครูโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำครูโรงเรียนบ้านภูหล่นกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารครูโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
6. นางสาวชรินทร วงศาเคนครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. นายบรรจง พูลทองครูโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
8. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
9. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
11. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
12. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสาวชรินทร วงศาเคนครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
2. นายสุริยา พิมพ์กันครูโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
3. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
5. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางจินตนา แสนทวีสุขครูโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำครูโรงเรียนบ้านภูหล่นกรรมการ
3. นางสาวชรินทร วงศาเคนครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารครูโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
5. นายสุริยา พิมพ์กันครูโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
6. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
7. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
8. นางบุปผา พูลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
2. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารครูโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
2. นายสุริยา พิมพ์กันครูโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
3. นางสาวชรินทร วงศาเคนครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำครูโรงเรียนบ้านภูหล่นกรรมการ
5. นางจินตนา แสนทวีสุขครูโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
6. นายบรรจง พูลทองครูโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
7. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
8. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
9. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
2. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุริยา พิมพ์กันครูโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
2. นายบรรจง พูลทองครูโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
3. นายประพันธ์ เดชมุงคุงครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารกรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำครูโรงเรียนบ้านภูหล่นกรรมการ
5. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
6. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
7. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
2. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางจินตนา แสนทวีสุขครูโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
2. นางสาวชรินทร วงศาเคนครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารครูโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
4. นายสุริยา พิมพ์กันครูโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
5. นายบรรจง พูลทองครูโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
6. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
7. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
8. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
2. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
4. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
5. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
6. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. นายประพีนธ์ เดชมุงคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารฯกรรมการ
8. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
9. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
10. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
12. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
13. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายจินตนา แสนทวีสุขครูโรงเรียนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารครูโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
3. นายสุริยา พิมพ์กันครูโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
4. นายบรรจง พูลทองครูโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ สลักคำครูโรงเรียนพิบูลมังสาหารกรรมการ
6. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
7. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวชรินทร วงศาเคนครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารครูโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
3. นายสุริยา พิมพ์กันครูโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
4. นางจินตนา แสนทวีสุขครูโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
5. นายบรรจง พูลทองครูโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
6. นายอภิลักษณ์ สลักคำครูโรงเรียนพิบูลมังสาหารกรรมการ
7. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
8. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
10. นางสาวชนินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
2. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
4. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวชรินทร วงศาเคนครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
2. นายบรรจง พูลทองครูโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
3. นายสุริยา พิมพ์กันครูโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำครูโรงเรียนบ้านภูหล่นกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารครูโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
6. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
7. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุริยา ทพิมพ์กันโรงเรียนกรรมการ
2. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนกรรมการ
3. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนกรรมการ
4. นายประพันธ์ เดชมุงคุงโรงเรียนกรรมการ
5. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
6. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
7. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
9. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
10. นางบุปผา พูลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนกรรมการ
3. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนกรรมการ
4. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนกรรมการ
5. นายประพันธ์ เดชมุงคุงโรงเรียนกรรมการ
6. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
7. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
9. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
2. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
3. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนกรรมการ
4. นายบรรจง พูลทองโรงเรียนกรรมการ
5. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
6. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านภูหล่นกรรมการ
2. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
3. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
4. นายสุริยา พิมพ์กันโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
5. นายประพีนธ์ เดชมุงคุณโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารฯกรรมการ
6. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. นางสาวธันยนันท์ ใจดีโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
8. นายบรรจง พุลทองโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
10. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
11. นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นางจินตนา แสนทวีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์ โพธิ์คารโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายคฑาวุธ หอมจันทร์โรงเรียนบ้านแขมใต้กรรมการ
2. นายสถิตย์ นรมาตย์โรงเรียนบ้านนาห้วยแคนกรรมการ
3. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2กรรมการ
4. นายปัญญา ถ้ำหินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3กรรมการ
5. นายนคเรศ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายรัศมี ชาญจิตรโรงเรียนบ้านบัวแดงกรรมการ
2. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
3. นางสาวแสงดาว ประพรมโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นางสาวแสงดาว บุญรอดโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
5. นายเผ่าพงษ์ สุวะจันทร์โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือกรรมการ
6. นายเผ่าพงษ์ สุวะจันทร์โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปัญจา จันทสิงห์โรงเรียนบ้านดอนพันชาดกรรมการ
2. นางทิพย์สุคนธ์ เกษมพรโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นางประภัสสรา เดชมุงคุณโรงเรียนบ้านชาดฮีกรรมการ
4. นางสุดสาคร ศรีสุขโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ ทองเจริญโรงเรียนบ้านตุงลุงกรรมการ
6. นางประภัสสรา เดชมุงคุณโรงเรียนบ้านชาดฮีกรรมการ
7. นางทิพย์สุคนธ์ เกษมพรโรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุทัย พละศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
2. นางสุดสาคร ศรีสุขโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
3. นางประภัสสรา เดชมุงคุณโรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)กรรมการ
4. นางประภัสสรา เดชมุงคุณโรงเรียนบ้านชาดฮีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายหิรัญ เสนาพรมโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
2. นางกัณฑิยา ศรีชื่นโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ มุทาพรโรงเรียนบ้านซะซอมกรรมการ
4. นายพันธวิศ พันธุมาศโรงเรียนบ้านสวาสดิ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ดีกาลกุลศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3กรรมการ
2. นายพันธวิศ พันธุมาศครูโรงเรียนบ้านสวาสดิ์กรรมการ
3. นางกัณทิยา ศรีชื่นครูโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ
4. นายไมตรี ศรัทธาพันธ์ครูโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางจุไรรัตน์ แดงงามครูโรงเรียนบ้านแก่งกบกรรมการ
2. นายมนตรี รัตโนครูโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
3. นางชวนชื่น นงคมครูโรงเรียนบ้านนาเอือดกรรมการ
4. นายสมพงษ์ วิทจิตรครูโรงเรียนบ้านตามุยกรรมการ
5. นางจุไรรัตน์ แดงงามโรงเรียนบ้านแก่งกบกรรมการ
6. นายมนตรี รัตโนโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอรพล ดอนแก้วโรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)กรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ แดงงามโรงเรียนบ้านแก่งกบกรรมการ
3. นางชวนชื่น นงคมโรงเรียนบ้านนาเอือดกรรมการ
4. นายสมพงษ์ วิทจิตรโรงเรียนบ้านตามุยกรรมการ
5. นางบังอร ทองสุขโรงเรียนบ้านหนองผักแพวกรรมการ
6. นางจุไรรัตน์ แดงงามโรงเรียนบ้านแก่งกบกรรมการ
7. นางชวนชื้น นงคมโรงเรียนบ้านนาเอือดกรรมการ
8. นางบังอร ทองสุขโรงเรียนบ้านหนองผักแพวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวปทิตตา สาริบุตรโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ สุริพันธ์โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวตติยาภรณ์ วงศ์ขันโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
4. นางสาวนนท์ธิยา สงสะอาดโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นางสาวปทิตตา สาริบุตรโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริพรรณ สมสาร์โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
2. นายชัย หยงสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
3. นายกรวิชญ์ เหง้าสุวรรณ์โรงเรียนบ้านนาคอกรรมการ
4. นายนิรันตร์ กลิ่นแก้วโรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
5. นางประภัสสร เหล็กงามโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
6. นายกรวิชญ์ เหง้าสุวรรณ์โรงเรียนบ้านนาคอกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ สีเหลืองโรงเรียนบ้านนาคายกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญประภา กิ่งทองโรงเรียนบ้านวังสะแบงกรรมการ
3. นางนุชริน คืนดีโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นายพีระชัย แก้วเกล้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญประภา กิ่งทองโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัย หยงสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
2. นางสาวสิริพรรณ สมสาร์โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
3. นายนิรันดร์ กลิ่นแก้วโรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
4. นายกรวิชญ์ เหง้าสุวรรณ์โรงเรียนบ้านนาคอกรรมการ
5. นายกรวิชญ์ เหง้าสุวรรณ์โรงเรียนบ้านนาคอกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายดนุพล ไชยลาโพธิ์โรงเรียนบ้านดงแถบกรรมการ
2. นายโชตินันท์ แก้ววรรณโรงเรียนหนองไฮกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ ดาระวัฒน์โรงเรียนบ้านนาโป่งโพนกรรมการ
4. นายสมศรี วงษ์เย็นโรงเรียนบ้านห้วยดู่กรรมการ
5. นายธเนศวร์ เจริญลอยโรงเรียนบ้านหินโงมกรรมการ
6. นางจุฬาลักษณ์ ดาระวัฒน์โรงเรียนบ้านนาโป่งโพนกรรมการ
7. นายธเนศวร์ เจริญลอยโรงเรียนบ้านหินโงมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเรียง จันภิรักษ์โรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสุรีย์ ขันธเวชโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพิทยาภรณ์ ดำเนินครูโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
2. นายเรียง จันทร์พิรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการ
3. นางสาวปิยฉัตร คำผุยครูโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบุญมี ทองล้ำโรงเรียนบ้านคันท่าเกวียนประธานกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางรุ่งนภา มาลัยงามโรงเรียนบ้านหนองกอกกรรมการ
2. นางณัฐณิชาช์ โชติรัตน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87กรรมการ
3. นางบานฤดี จันทร์หอมโรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
4. นางสุมะนา รัตนวิสัยโรงเรียนป่ากุงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวอภิญญา ทองคำโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
6. นางปรัศนียาภรณ์ พรทิพย์โรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
7. นางสาวณัฐณิชาช์ โชติรัตน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)กรรมการ
8. นางปรัศนียาภรณ์ พรทิพย์โรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
9. นางสาวอภิญญา ทองคำโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
10. นางรุ่งนภา มาลัยงามโรงเรียนบ้านหนองกอกกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐณิชาช์ โชติรัตน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)กรรมการ
2. นางปรัศนียาภรณ์ พรทิพย์โรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ทองคำโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศิริพร โภคทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓กรรมการ
2. นางสำราญ วงศ์คำพันธ์โรงเรียนไมตรีจิตรไทย-อเมริกันกรรมการ
3. นางสาวนิยดา ตรงกรณ์โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่กรรมการ
4. นางสมบัติ ทองศรีโรงเรียนบ้านดงแถบกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร พลมากโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
6. นางสาวรัตตินันท์ ธนัทกิตติ์นิธิกุลโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
7. นางวารุณี สุวะจันทร์โรงเรียนบ้านภูหล่นกรรมการ
8. นางสมบัติ ทองศรีโรงเรียนบ้านดงแถบกรรมการ
9. นางสาวรัตตินันท์ ธนัทกิตติ์นิธิกุลโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
10. นางสาวนิภาพร พลมากโรงเรียนบ้านลาดควายกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสมบัติ ทองศรีโรงเรียนบ้านดงแถบกรรมการ
2. นางสาวรัตตินันท์ ธนัทกิตติ์นิธิกุลโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร พลมากโรงเรียนบ้านลาดควายกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวนุจิราภรณ์ สุจริตโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
2. นางสาวยอแสง นาคกระแสร์โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
3. นางสาวอัญมณี สุวรรณาผาโรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
4. นางรพัทรนันท์ บุญแฝงโรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
5. นางมณีฉาย ยั่งยืนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการ
6. นางรุ่งนภา มาลัยงามโรงเรียนบ้านหนองกอกกรรมการ
7. นางสาวยอแสง นาคกระแสร์โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
8. นางสาวนุจิราภรณ์ สุจริตโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวยอแสง นาคกระแสร์โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
2. นางมณีฉาย ยั่งยืนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการ
3. นางจีรัสย์ พุทธิประไพพง์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางศิริพร โภคทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓กรรมการ
2. นายปุญชรัศมิ์ แผ้วพูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นางเรืองฤทัย วิทจิตร์โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบงกรรมการ
4. นางสาวปิยาภัทร สำโยโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
5. นางสาวกัลยาณี ปรือทองโรงเรียนบ้านนาทอยกรรมการ
6. นางเรืองฤทัย วิทจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบงกรรมการ
7. นายปุญชรัศมิ์ แผ้วพูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
8. นางสาวปริยาภัทร สัมโย สัมโยโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเรืองฤทัย วิทจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบงกรรมการ
2. นายปุญชรัศมิ์ แผ้วพูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นางสาวปริยาภัทร สัมโย สัมโยโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายพยุงศักดิ์ พ้นภัยโรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยางกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ มุขสมบัติโรงเรียนบ้านแก่งเจริญกรรมการ
3. นายลิขิต ชาตะพันธ์โรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
4. นายประศาสตร์ คูณทนโรงเรียนบ้านนาเอือดกรรมการ
5. นายสมบัติ ทาโคตรโรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
6. นายประศาสตร์ คุณทนโรงเรียนบ้านนาเอือดกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายพยุงศักดิ์ พ้นภัยโรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยางกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ มุขสมบัติโรงเรียนบ้านแก่งเจริญกรรมการ
3. นายลิขิต ชาตะพันธ์โรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
4. นายประศาสตร์ คูณทนโรงเรียนบ้านนาเอือดกรรมการ
5. นายสมบัติ ทาโคตรโรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวอรษา ทรงมณีโรงเรียนบ้านโคกเที่ยงประธานกรรมการ
2. นายอาลุน เนียมไทยสงค์โรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
3. นางสาวอรษา ทรงมณีโรงเรียนบ้านโคกเที่ยงกรรมการ
4. นางลำพึง ทองแสงโรงเรียนบ้านเหล่าคำกรรมการ
5. นายวิจิตร บุญล้อมโรงเรียนบ้านท่าเสียงคันลึมกรรมการ
6. นางสาวเกศชฎา พลสูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางสาวอรพรรณ มีศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
8. นางลำพึง ทองแสงโรงเรียนบ้านเหล่าคำกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายธนพนธ์ โพธิ์อ่อนโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
2. นายพรพงศ์ ลาภมูลโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
3. นายยุทธชัย เสามั่นโรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิกกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวุฒินันท์ แสงทองโรงเรียนบ้านไฮหย่องประธานกรรมการ
2. นายชีวิน ศรีแสงโรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสุนีรัตน์ พวงพั่วโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา ทองเทพโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
3. นายนุกูล ชราศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
4. นายศุภกิจ วิทยาศิลป์โรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
5. นายนุกูล ชราศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
6. นางสุนีรัตน์ พวงพั่วโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุกกรรมการ
7. นายศุภกิจ วิทยาศิลป์โรงเรียนบ้านดงบากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางสาวกฤษณา ทองเทพโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
2. นายนุกูล ชราศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นายศุภกิจ วิทยาศิลป์โรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
4. นายนุกูล ชราศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
5. นางสุนีรัตน์ พวงพั่วโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
6. นายศุภกิจ วิทยาศิลป์โรงเรียนบ้านดงบากกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางสุนีรัตน์ พวงพั่วโรงเรียนบ้านห้วยแดงกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา ทองเทพโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
3. นายนุกูล ชราศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
4. นายศุภกิจ วิทยาศิลป์โรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
5. นางรุจิรา คงศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
6. นายอภิชาติ จำปาเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3กรรมการ
7. นายนุกูล ชราศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
8. นายศุภกิจ วิทยาศิลป์โรงเรียนบ้านดงบากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายอิทธิศักดิ์ แฝงพงศ์โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางหฤทัยชนก แพทย์เพียรโรงเรียนบ้านสิมกรรมการ
3. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์ สามทองโรงเรียนบ้านหนามแท่งกรรมการ
2. นางกมลวรรณ นนทสินโรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมพล เกตุมาตย์โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
2. นางสาวนิรมล เหล่าเลิศโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเขกรรมการ
3. นางสาวสุมาลัย จันทร์จริงโรงเรียนบ้านสร้างถ่อกรรมการ
4. นางรัชนีวรรณ วิเวกอรุณโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบงกรรมการ
5. นางสาววาสนา จำปาเทศโรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
6. นางนิรมล แน่นอุดรโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิกกรรมการ
7. นางนิรมล แน่นอุดรโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)กรรมการ
8. นางสาวสุมาลัย จันทร์จริงโรงเรียนบ้านสร้างถ่อกรรมการ
9. นางสาววันวิสาข์ บุตรศรีโรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวนิรมล เหล่าเลิศครูโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเขกรรมการ
2. นางสาวสุมาลัย จันทร์จริงครูโรงเรียนบ้านสร้างถ่อกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ วิเวกอรุณครูโรงเรียนบ้านวังสะแบงกรรมการ
4. นางสาววันวิสาข์ บุตรศรีครูโรงเรียนกรรมการ
5. นางนิรมล แน่นอุดรโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)กรรมการ
6. นางสาววันวิสาข์ บุตรศรีโรงเรียนบ้านสุวรรณวารีกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเรืองฤทธิ์ อรรคชาติโรงเรียนบ้านตามุยประธานกรรมการ
2. นายเรืองฤทธิ์ อรรคชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตามุยกรรมการ
3. นายประยุกต์ สุทธิกุลโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ต่อน้อยโรงเรียนบ้านคำก้อมกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา กำเนิดทองโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการ
6. นายทินกร สีแสดโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
7. นางสาวนฤมล วงศ์ภาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลางกรรมการ
8. นางสาวสุนันทา ต่อน้อยโรงเรียนบ้านคำก้อมกรรมการ
9. นายประยุกต์ สุทธิกุลโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา พรทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกอกกรรมการ
2. นายสันทิศ พิมพ์ทองโรงเรียนหนองบัวฮีกรรมการ
3. นางสาวศิริทิพย์ พันธ์คำโรงเรียนบ้านนาคายกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณิกา คำภูษาโรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์กรรมการ
5. นางสาวสลักจิต กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนิติ ฉัตรสุวรรณโรงเรียนบ้านแก่งดูกใสกรรมการ
2. นายไพศาล สมศรีโรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยางกรรมการ
3. นายวิเชียร แก้วนิยมโรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวปาจารีย์ เพิ่มเพียรโรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
2. นางสาวนุจนาท อร่ามเรืองโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอกรรมการ
3. นายสาคร วัฒราชโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุริยพงษ์ สมเสนาะโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
2. นายนิคม ดอกเด็นโรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวปาณิสรา พาลึกโรงเรียนบ้านโนนกาหลงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี ทัดเทียมโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ประธานกรรมการ
2. นายพรภิรมย์ แก้วมหาโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาววิภาวี ดวงมุลตรีโรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
2. นายเชิดชัย แสงวงษ์โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายพรชัย จันทร์จิตรโรงเรียนบ้านแก่งกบกรรมการ
2. นางสาวประภาพรรณ ธรรมวัตรโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร)กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายศุภฤกษ์ อรรคชาติโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
2. นายอรรถพล เมืองพิลโรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ แก้วกัญญาโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางยอดขวัญ เวชสารโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ แก้วพิลาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทะจร โสดาโรงเรียนบ้านนกเต็นกรรมการ
2. นางวิวรรณ ทางนทีโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
3. นางสาวอชิรญา สืบเหล่าโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายชาคริส พุทธจักร์โรงเรียนบ้านโนนจันทร์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ศรีชุมโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
2. นายชาคริส พุทธจักร์โรงเรียนบ้านโนนจันทร์กรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ ป้องภัยโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ศรีชุมโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
2. นายชาคริส พุทธจักร์โรงเรียนบ้านโนนจันทร์กรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ ป้องภัยโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายยงยุทธ นิลชัยโรงเรียนบ้านหินสูงประธานกรรมการ
2. นางเอื้อพันธ์ ค่อนสะอาดโรงเรียนหินลาดแสนตอกรรมการ
3. นายไกรเพชร แหวนสุขโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
4. นายสุพรรณ มุระชีวะโรงเรียนบ้านนาคายกรรมการ
5. นายเรืองศักดิ์ ชมภูโครตโรงเรียนบ้านดงแถบกรรมการ
6. นายเรืองศักดิ์ ชมภูโคตรโรงเรียนบ้านดงแถบกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ แก้วศรีโรงเรียนบ้านลาดวารีกรรมการ
2. นายกองสิน แสงเพชรโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
3. นางทรรศนีย์ บรรเทาโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ แก้วศรีโรงเรียนบ้านลาดวารีกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายคงเดช กุลบุญญาโรงเรียนบ้านเหล่าคำประธานกรรมการ
2. นายคงเดช กุลบุญญาโรงเรียนบ้านเหล่าคำประธานกรรมการ
3. นายคม จันทะเชื้อโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
4. นางสาวจิตราพร ทองแม้นโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นางรัชนี ศรีวันดีโรงเรียนบ้านแก่งดูกใสกรรมการ
6. นายเกรียงศักดิ์ นิโรคะโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
7. นางสาวจิตราพร ทองแม้นโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ สอแสงโรงเรียนบ้านแก้งกอกประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ สอแสงโรงเรียนบ้านแก้งกอกประธานกรรมการ
3. นางสาวอาริตา ทองอาจโรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการ
4. นายทองแปง ปิ่นธุรัตน์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ คุณคำตาโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
6. นายเหลาทอง ทองเทพโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
7. นางสาวอาริตา ทองอาจโรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการ
8. นายเหลาทอง ทองเทพโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอรทัย จันทร์สอนโรงเรียนบ้านสระคำประธานกรรมการ
2. นางอรทัย จันทร์สอนโรงเรียนบ้านสระคำประธานกรรมการ
3. นางประคอง อินทร์งามโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นางปรียา ชาญจิตรโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสุมาลี คำมีโรงเรียนบ้านคันไร่กรรมการ
6. นางสุมาลี คำมีโรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)กรรมการ
7. นางประคอง อินทร์งามโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางปุญญาภัส บัวใหญ่โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลงประธานกรรมการ
2. นางพัทธวรรณ แสงสว่างโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
3. นางประภาพร จันทร์หอมโรงเรียนบ้านตุงลุงกรรมการ
4. นางอรพิน กกโธสงโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารฯกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ แสนสุขโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
6. นางประภาพร จันทรโรงเรียนบ้านตุงลุงกรรมการ
7. นางนงลักษณ์ แสนสุขโรงเรียนบ้านโนนก่อกรรมการ
8. นางพัทธวรรณ แสงสว่างโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายธีระพงษ์ ธุศรีวรรณโรงเรียนบ้านดูกอึ่งกรรมการ
2. นางปารดา มโนรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
3. นางสาววาสนา รัญระนาโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ สายเจริญโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
5. นางอุษาวรรณ ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
6. นางสาววาสนา รัญระนาโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
7. นางอุษาวรรณ ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
8. นางมะลิวัลย์ สายเจริญโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางศิวพร วงษ์ศรโรงเรียนบ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่)ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลี ทองเจริญโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
3. นางศิวพร วงษ์ศรโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นายพรชัย ชูหาโรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลงกรรมการ
5. นางสาวรพีพรรณ วงษาชัยโรงเรียนบ้านคำฝางสามัคคีกรรมการ
6. นางวีระยา แสนทองโรงเรียนบ้านโชคอำนวยกรรมการ
7. นางสาวรพีพรรณ วงษาชัยโรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวสิรินยา หาราชโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
2. นางธันยาธรณ์ อวยพรโรงเรียนบ้านนาห้วยแดง ดงสำโรงกรรมการ
3. นายคนึง เสนาวิเศษโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
4. นายเกียรติไทย กล้าหาญโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
5. นายเกียรติไทย กล้าหาญโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
6. นายคนึง เสนาวิเศษโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
7. นางธันยธรณ์ อวยพรโรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรงกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางธไนศวรรย์ แพงคำฮักโรงเรียนบ้านเม็กกรรมการ
2. นายวันชัย กองแก้วโรงเรียนบ้านภูมะหรี่กรรมการ
3. นางจรีวรรณ คันธชัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบงกรรมการ
4. นายชาญณรงค์เดช ทีฆะกุลโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการ
5. นางจีรวรรณ คันธชัยโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบงกรรมการ
6. นายชาญณรงค์เดช ทีฆกุลโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการ
7. นางธไนศวรรย์ แพงคำฮักโรงเรียนบ้านเม็กกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายนิคม ดวงไขโรงเรียนบ้านนาแกประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาวี ดวงมุลตรีโรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
3. นางศริยาภรณ์ สารารัฐโรงเรียนบ้านสระคำกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ประทุมมาศโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นายไสว โพธิ์ไทรโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ ประทุมมาศโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
7. นางสาววิภาวี ดวงมุลตรีโรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
8. นางศริยาภรณ์ สารารัฐโรงเรียนบ้านสระคำกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางรัตนากร โพธิ์งามโรงเรียนยอดดอนชีกรรมการ
2. นางสมาพร การินทร์โรงเรียนบ้านปากบุ่งกรรมการ
3. นายสุนทร สุนิพันธ์โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรงกรรมการ
4. นางสาวพรพิไล ไชยกรณ์โรงเรียนบ้านภูหล่นกรรมการ
5. นายสุนทร สุนิพันธ์โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรงกรรมการ
6. นางสมาพร การินทร์โรงเรียนบ้านปากบุ่งกรรมการ
7. นางสาวพรวิไล ไชยกรณ์โรงเรียนบ้านภูหล่นกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางรัตนา พูลมาศโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
2. นางฉัฐวลัยย์ ตั้งสืบพงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง - วังอ่างกรรมการ
3. นางไพจิต บุตรศรีโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
4. นางสาวโสภิดา พยัคฆ์เกียรติโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวธมนวรรณ ขนทองโรงเรียนกรรมการ
6. นางไพจิต บุตรศรีโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ ทองเทพโรงเรียนบ้านดงแถบประธานกรรมการ
2. นางสุเพ็ญ บรรเทาโรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
3. นางวารุณี สุวะจันทร์โรงเรียนกรรมการ
4. นางนฤมล บุญเกโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวธันยนันท์ ใจดีโรงเรียนกรรมการ
6. นางแสงเพชร ประสานแสงโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ ทองเทพโรงเรียนบ้านดงแถบกรรมการ
8. นางสุเพ็ญ บรรเทาโรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา)กรรมการ
9. นางสาวธันยนันท์ ใจดีโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
10. นางแสงเพชร ประสารแสงโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางชรินทิพย์ ธัญญลักษณ์โรงเรียนบ้านชาดฮีกรรมการ
2. นางสาวจรรยารักษ์ ระวังดีโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
3. นางอวยพร บุญคุ้มโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
4. นางไพบูลย์ ควรชมโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ สุทธิพงษ์โรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
6. นางสาวุจุฬาลักษณ์ สุทธิพงษ์โรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวนิอร พันธ์อ่อนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6ประธานกรรมการ
2. นางปภาสุดา ปิติวัฒนะภัทรโรงเรียนบ้านยอดดอนชีกรรมการ
3. นางจินตนา พรทิพย์โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบกรรมการ
4. นายทรงภูมิ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านดอนพันชาดกรรมการ
5. นางสาวพรมศรี สิงหธรรมโรงเรียนบ้านตามุยกรรมการ
6. นายทรงภูมิ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางนิยม ทองทับโรงเรียนบ้านแขมใต้กรรมการ
2. นางขนิษฐา พละพันธ์โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
3. นางเฌอมาศ ประไพเพชรโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ เงินยวดโรงเรียนบ้านคันเปือยกรรมการ
5. นางสาวกันทิมา ไชยโกฎิโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนิภาพรรณ โพธิ์อ่อนโรงเรียนบ้านกุ่มประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย แก้วเชื้อโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นางเปรมกมล ละอองแก้วโรงเรียนบ้านแก้งกอกกรรมการ
4. นางสาวมัณฑนา องอาจโรงเรียนบ้านหนองบัวฮีกรรมการ
5. นางอาภาพร ประเสริฐสุขโรงเรียนบ้านแก่งกบกรรมการ
6. นางนิภาพรรณ โพธิ์อ่อนโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
7. นางอาภาพร ประเสริฐสุขโรงเรียนบ้านแก่งกบกรรมการ
8. นางเปรมกมล ละอองแก้วโรงเรียนบ้านแก้งกอกกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายโชติอนันต์ สุธรรมวิจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
2. นางปวีณา บุญทวีครูโรงเรียนบ้านนาชุมกรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ แว่นระเวครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗(นิคมสร้างตนเอง ๑)กรรมการ
4. นางสาววาสนา บัวจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหนามแท่งกรรมการ
5. นางสาวศิลินทิพย์ โพนแก้วครูโรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
6. นางจุไรรัตน์ ศักดิ์บูรณาเพชรครูโรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่กรรมการ
7. นางจุไรรัตน์ ศักดิ์บูรณาเพชรโรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่กรรมการ
8. นางวาสนา บัวจันทร์โรงเรียนบ้านหนามแท่งกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายบรรณเพ็ญ เครือประสารโรงเรียนบ้านโนนจิกกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ เผ่าภูรีโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอกรรมการ
3. นางสังวาล ปะมุสะกะโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
4. นางสาวจิตรลัดดา สายโสภาโรงเรียนบ้านนาห้วยแคนกรรมการ
5. นางสาวธีรนุช เครือพยัคฆ์โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
6. นางสาวยุพาพร สายศรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายอิศรา ศรีสุโนศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางณภาภัช แสนบุญเรืองโรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
3. นางปรียา ชาญจิตรโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
4. นางจันทรลา ลาภเย็นโรงเรียนบ้านแขมใต้กรรมการ
5. สิบเอกวิษณุ รัตนติสร้อยโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
6. นางสาวแสงดาว ประพรมโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
7. นางจันทัย ระวังดีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอิศรา ศรีสุโนศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3กรรมการ
2. นางณภาภัช แสนบุญเรืองโรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
3. นางปรียา ชาญจิตรโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
4. นางจันทรลา ลาภเย็นโรงเรียนบ้านแขมใต้กรรมการ
5. สิบเอกวิษณุ รัตนติสร้อยโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
6. นางสาวแสงดาว ประพรมโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
7. นางจันทัย ระวังดีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอิศรา ศรีสุโนศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางณภาภัช แสนบุญเรืองโรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
3. นางปรียา ชาญจิตรโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
4. นางจันทรลา ลาภเย็นโรงเรียนบ้านแขมใต้กรรมการ
5. สิบเอกวิษณุ รัตนติสร้อยโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
6. นางสาวแสงดาว ประพรมโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
7. นางจันทัย ระวังดีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอิศรา ศรีสุโนศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางณภาภัช แสนบุญเรืองโรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
3. นางปรียา ชาญจิตรโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
4. นางจันทรลา ลาภเย็นโรงเรียนบ้านแขมใต้กรรมการ
5. สิบเอกวิษณุ รัตนติสร้อยโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
6. นางสาวแสงดาว ประพรมโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
7. นางจันทัย ระวังดีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรรมการ
8. นางสาวแสงดาว ประพรมโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอิศรา ศรีสุโนศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางณภาภัช แสนบุญเรืองโรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
3. นางปรียา ชาญจิตรโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
4. นางจันทรลา ลาภเย็นโรงเรียนบ้านแขมใต้กรรมการ
5. สิบเอกวิษณุ รัตนติสร้อยโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
6. นางสาวแสงดาว ประพรมโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
7. นางจันทัย ระวังดีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายคชกรณ์ บัวคำศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางบุญมี เชิดรังสรรค์โรงเรียนบ้านดอนตะลีกรรมการ
3. นางอรอุษา ป้องปิดโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
4. นางจำเนียร อินทมนตรีโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสมจิต พลศรีโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
6. นางสาวทิพวรรณ ศรีดาโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายคชกรณ์ บัวคำศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางบุญมี เชิดรังสรรค์โรงเรียนบ้านดอนตะลีกรรมการ
3. นางอรอุษา ป้องปิดโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
4. นางจำเนียร อินทมนตรีโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสมจิต พลศรีโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
6. นางสาวทิพวรรณ ศรีดาโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคชกรณ์ บัวคำศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางอรอุษา ป้องปิดโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
3. นางจำเนียร อินทมนตรีโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสมจิต พลศรีโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
5. นางบุญมี เชิดรังสรรค์โรงเรียนบ้านดอนตะลีกรรมการ
6. นางสาวทิพวรรณ ศรีดาโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายคชกรณ์ บัวคำศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางบุญมี เชิดรังสรรค์โรงเรียนบ้านดอนตะลีกรรมการ
3. นางอรอุษา ป้องปิดโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
4. นางจำเนียร อินทมนตรีโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสมจิต พลศรีโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
6. นางทิพวรรณ ศรีดาโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุรางค์ สามทองโรงเรียนบ้านหนามแท่งกรรมการ
2. นางสาวชยานันท์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
3. นางสาวแสงเพชร ประสารแสงโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
4. นางสาวณิชาภา โคตรเมืองโรงเรียนบ้านนาคอกรรมการ
5. นางปราณี สุขสำราญโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
6. นางสาวประภัสสร ภูใจโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
7. นางสาวณิชาภา โคตรเมืองโรงเรียนบ้านนาคอกรรมการ
8. นางสาวประภัสร ภูใจโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
9. นางแสงเพชร ประสารแสงโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
10. นางสุรางค์ สามทองโรงเรียนบ้านหนามแท่งกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์ สามทองโรงเรียนบ้านหนามแท่งกรรมการ
2. นางสาวแสงเพชร ประสารแสงโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
3. นางสาวณิชาภา โคตรเมืองโรงเรียนบ้านนาคอกรรมการ
4. นางปราณี สุขสำราญโรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวประภัสสร ภูใจโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
6. นางสาวชยานันต์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
7. นางสาวณิชาภา โคตรเมืองโรงเรียนบ้านนาคอกรรมการ
8. นางแสงเพชร ประสารแสงโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
9. นางสุรางค์ สามทองโรงเรียนบ้านหนามแท่งกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ เศษสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นางประนอม พิมพกรรณ์โรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
3. นางสาวพลอยชมพู จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
4. นางระพีพร มงคลโรงเรียนบ้านคำก้อมกรรมการ
5. นางประนอม พิมพกรรณ์โรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ เศษสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นางประนอม พิมพกรรณ์โรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
3. นางสาวพลอยชมพู จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
4. นางระพีพร มงคลโรงเรียนบ้านคำก้อมกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
6. นางสาวพลอยชมพู จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
7. นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยมนักวิชาการส่งเสริม สพป.อบ.3กรรมการ
2. นายกองสิน แสงเพชรโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ ทองเต็มโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ เฉลิมวงศ์โรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
5. นางสมรักษ์ นวลศรีโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลืมกรรมการ
6. นางเพ็ญพชา ภูผากัมปนาทโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
7. นายจันทร์ ขันวิเศษโรงเรียนบ้านหินโงมกรรมการ
8. นางสมรักษ์ นวลศรีโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
9. นางเพ็ญพิชชา ภูผากัมปนาทโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
10. นางจันทัย ระวังดีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยมนักวิชาการส่งเสริม สพป.อบ.3กรรมการ
2. นายจันทร์ ขันวิเศษโรงเรียนบ้านหินโงมกรรมการ
3. นายโอภาส กาฬบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
4. นายวิสุทธิ์ ทองเต็มโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางเพ็ญพชา ภูผากัมปนาทโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
6. นายชาญวิทย์ เฉลิมวงศ์โรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
7. นายกองสิน แสงเพชรโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุริยนต์ ไชยมาศศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยมนักวิชาการส่งเสริม สพป.อบ.3กรรมการ
3. นางเพ็ญพชา ภูผากัมปนาทโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
4. นางสมรักษ์ นวลศรีโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
5. นายชาญวิทย์ เฉลิมวงศ์โรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
6. นายกองสิน แสงเพชรโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
7. นายจันทร์ ขันวิเศษโรงเรียนบ้านหินโงมกรรมการ
8. นางสมรักษ์ นวลศรีโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
9. นางเพ็ญพิชชา ภูผากัมปนาทโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายจันทร์ ขันวิเศษโรงเรียนบ้านหินโงมกรรมการ
2. นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยมนักวิชาการส่งเสริม สพป.อบ.3กรรมการ
3. นายโอภาส กาฬบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
4. นางสมรักษ์ นวลศรีโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญพชา ภูผากัมปนาทโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
6. นายชาญวิทย์ เฉลิมวงศ์โรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
7. นายกองสิน แสงเพชรโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
8. นางจันทัย ระวังดีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุริยนต์ ไชยมาศศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยมนักวิชาการส่งเสริม สพป.อบ.3กรรมการ
3. นายกองสิน แสงเพชรโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
4. นายวิสุทธิ์ ทองเต็มโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายชาญวิทย์ เฉลิมวงศ์โรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
6. นางสมรักษ์ นวลศรีโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
7. นางเพ็ญพชา ภูผากัมปนาทโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
8. นางสมรักษ์ นวลศรีโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
9. นางเพ็ญพิชชา ภูผากัมปนาทโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
10. นางจันทัย ระวังดีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยมนักวิชาการส่งเสริม สพป.อบ.3กรรมการ
2. นายโอภาส กาฬบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
3. นางสมรักษ์ นวลศรีโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
4. นางเพ็ญพชา ภูผากัมปนาทโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
5. นายชาญวิทย์ เฉลิมวงศ์โรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
6. นายกองสิน แสงเพชรโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
7. นายวิสุทธิ์ ทองเต็มโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
8. นายจันทร์ ขันวิเศษโรงเรียนบ้านหินโงมกรรมการ
9. นางจันทัย ระวังดีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโอภาส กาฬบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
2. นางสมรักษ์ นวลศรีโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
3. นายจันทร์ ขันวิเศษโรงเรียนบ้านหินโงมกรรมการ
4. นางเพ็ญพิชชา ภูผากัมปนาทโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุริยนต์ ไชยมาศศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยมนักวิชาการส่งเสริม สพป.อบ.3กรรมการ
3. นายชาญวิทย์ เฉลิมวงศ์โรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
4. นายโอภาส กาฬบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
5. นางเพ็ญพชา ภูผากัมปนาทโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
6. นายกองสิน แสงเพชรโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
7. นายวิสุทธิ์ ทองเต็มโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
8. นางสมรักษ์ นวลศรีโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
9. นายจันทร์ ขันวิเศษโรงเรียนบ้านหินโงมกรรมการ
10. นางจันทัย ระวังดีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยมนักวิชาการส่งเสริม สพป.อบ.3กรรมการ
2. นายโอภาส กาฬบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
3. นางสมรักษ์ นวลศรีโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพชา ภูผากัมปนาทโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
5. นายชาญวิทย์ เฉลิมวงศ์โรงเรียนบ้านพลาญชัยกรรมการ
6. นายกองสิน แสงเพชรโรงเรียนบ้านบะไหกรรมการ
7. นายวิสุทธิ์ ทองเต็มโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
8. นายจันทร์ ขันวิเศษโรงเรียนบ้านหินโงมกรรมการ
9. นางเพ็ญพิชชา ภูผากัมปนาทโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
10. นางจันทัย ระวังดีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ ผินโพธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
3. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
4. นายอิศรา ศรีสุโนศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3กรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
6. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
7. นางจันทร์รุ่ง สัณฑมาศนักทรัพยากรบุคคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ ผินโพธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
3. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
4. นางวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
5. นายอิศรา ศรีสุโนศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3กรรมการ
6. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
7. นางจันทร์รุ่ง สัณฑมาศนักทรัพยากรบุคคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ ผินโพธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
4. นายอิศรา ศรีสุโนศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3กรรมการ
5. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
6. นางจันทร์รุ่ง สัณฑมาศนักทรัพยากรบุคคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ ผินโพธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
3. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
5. นายอิศรา ศรีสุโนศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3กรรมการ
6. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
7. นางจันทร์รุ่ง สัณฑมาศนักทรัพยากรบุคคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ ผินโพธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
3. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
5. นายอิศรา ศรีสุโนศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3กรรมการ
6. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ ผินโพธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
3. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
5. นายอิศรา ศรีสุโนศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3กรรมการ
6. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
7. นางจันทร์รุ่ง สัณฑมาศนักทรัพยากรบุคคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ ผินโพธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา กระแสกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนยานางกรรมการ
3. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
5. นายอิศรา ศรีสุโนศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3กรรมการ
6. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
7. นางจันทร์รุ่ง สัณฑมาศนักทรัพยากรบุคคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางกชพรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านสงยางกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริพร โภคทรัพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยชมพู จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
3. นางสาวชรินทร วงษาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นางมณี สุภโกศลโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวชรินทร วงศาเคนโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
6. นางสาวพลอยชมพู จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
7. นางสุพรรณ์พร สิทธิแต้สกุลโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุรางค์ สามทองโรงเรียนบ้านหนามแท่งประธานกรรมการ
2. นางสุรางค์ สามทองโรงเรียนบ้านหนามแท่งประธานกรรมการ
3. นางสาววนิดา ไชยมงกุฎโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นางฉัตรวลัยย์ ตั้งสืบพงษ์โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างกรรมการ
5. นางสถาพร ลุผลโรงเรียนบ้านไฮหย่องกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ รัตนสุนทรโรงเรียนบ้านยอดดอนชีกรรมการ
7. นางอุราตรี พลาศรีโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
8. นางสาววนิา ไชยมงกุฎโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
9. นางอุราตรี พลาศรีโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววนิดา ไชยมงกุฎโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอดิสรณ์ ณ อุบลโรงเรียนบ้านจันทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสิมมะลี พิมพกรรณ์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านยอดดอนชีกรรมการ
4. นางพะยอม ขันธิวัตรโรงเรียนบ้านดงนากรรมการ
5. นางปราณี อ่อนรัตน์โรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
6. นางผกามาศ นารัตน์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญมี เชิดรังสรรค์โรงเรียนบ้านดอนตะลีประธานกรรมการ
2. นางนัฐปณี แก้วแก่นคูนโรงเรียนบ้านห้วยสะคามกรรมการ
3. นางวิภาดา สิทธิโสมโรงเรียนบ้านคำเตย(ศรีเมืองใหม่)กรรมการ
4. นางสาวสุนิสา แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านยอดดอนชีกรรมการ
5. นางพัชนี บุญวังโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
6. นางอัญชนา พิมพ์บุญมาโรงเรียนบ้านเชียงแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญมี เชิดรังสรรค์โรงเรียนบ้านดอนตะลีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านยอดดอนชีกรรมการ
3. นางวิภาดา สิทธิโสมโรงเรียนบ้านคำเตยกรรมการ
4. นางกนิษฐา บุปผาหอมโรงเรียนบ้านคำหนามแท่งกรรมการ
5. นางณัฐวรรณ แก้วเนตรโรงเรียนบ้านบากชุมกรรมการ
6. นางนัฐปนี แก้วแก่นคูณโรงเรียนบ้านห้วยสะคามกรรมการ
7. นางพัชนี บุญวังโรงเรียนชุมชนบ้านระเวกรรมการ
8. นางอัญชนา พิมพ์บุญมาโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพัทธวรรณ แสงสว่างโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัฒนี ทองล้วนโรงเรียนบ้านบะไหประธานกรรมการ
2. นางสาวปริตร จันทะเวชโรงเรียนบ้านดอนงัวกรรมการ
3. นางพัทธวรรณ แสงสว่างโรงเรียนบ้านห้วยหมากกรรมการ
4. นางสาวนุชจรินทร์ บุญวงศ์โรงเรียนบ้านปากบุ่งกรรมการ
5. นางอดิสรณ์ ณ อุบลโรงเรียนบ้านจันทัยกรรมการ
6. นางสาวไพลิน โด่งวิริยะกุลโรงเรียนบ้านยอดดอนชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ ศรีภาค์ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3กรรมการ
2. นายเฉลิมพล สายหอมศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3กรรมการ
3. นางสาวสลักจิตร กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณิภา คำภูษาโรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีถวิล บุญประภาโรงเรียนบ้านไร่ใต้กรรมการ
6. นายประยุกต์ สุทธิกุลโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
7. นายไวยวิทย์ บุญศักดิ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร)กรรมการ
8. นางสาวสุพรรณิกา คำภูษาโรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์กรรมการ
9. นางสาวสลักจิต กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
10. นายประยุกต์ สุทธิกุลโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
11. นายถวิล บุญประพานโรงเรียนบ้านไร่ใต้กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ศรีภาค์ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3กรรมการ
2. นายเฉลิมพล สายหอมศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีถวิล บุญประภาโรงเรียนบ้านไร่ใต้กรรมการ
4. นางสาวสลักจิตร กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
5. นายประยุกต์ สุทธิกุลโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
6. นางสาวสุพรรณิภา คำภูษาโรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์กรรมการ
7. นายไวยวิทย์ บุญศักดิ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร)กรรมการ
8. นางสาวสุพรรณิกา คำภูษาโรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์กรรมการ
9. นางสาวสลักจิต กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
10. นายประยุกต์ สุทธิกุลโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีถวิล บุญประพานโรงเรียนบ้านไร่ใต้กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ ศรีภาค์ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3กรรมการ
2. นายเฉลิมพล สายหอมศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีถวิล บุญประภาโรงเรียนบ้านไร่ใต้กรรมการ
4. นางสาวสลักจิตร กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
5. นางสาวสุพรรณิภา คำภูษาโรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์กรรมการ
6. นายประยุกต์ สุทธิกุลโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
7. นายไวยวิทย์ บุญศักดิ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร)กรรมการ
8. นางสาวสุพรรณิกา คำภูษาโรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์กรรมการ
9. นางสาวสลักจิต กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
10. นายประยุกต์ สุทธิกุลโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีถวิล บุญประพานโรงเรียนบ้านไร่ใต้กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณิกา คำภูษาโรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์กรรมการ
2. นางสาวสลักจิต กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
3. นายประยุกต์ สุทธิกุลโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีถวิล บุญประพานโรงเรียนบ้านไร่ใต้กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ ศรีภาค์ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีถวิล บุญประภาโรงเรียนบ้านไร่ใต้กรรมการ
3. นางสาวสลักจิต กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณิภา คำภูษาโรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์กรรมการ
5. นางสาวสุพรรณิกา คำภูษาโรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวสลักจิต กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
7. นายประยุกต์ สุทธิกุลโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีถวิล บุญประพานโรงเรียนบ้านไร่ใต้กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ศรีภาค์ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.3ประธานกรรมการ
2. นางสาวสลักจิต กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีถวิล บุญประภาโรงเรียนบ้านไร่ใต้กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณิภา คำภูษาโรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์กรรมการ
5. นายไวยวิทย์ บุญศักดิ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรกรรมการ
6. นางสาวสลักจิต กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้กรรมการ
7. นางสาวสุพรรณิกา คำภูษาโรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์กรรมการ
8. นายประยุกต์ สุทธิกุลโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีถวิล บุญประพานโรงเรียนบ้านไร่ใต้กรรมการ
10. นายประยุกต์ สุทธิกุลโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิชิต สิทธิแต้สกุลโรงเรียนบ้านบะไหประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชายผาโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
3. นางสาวธีรนุช เครือพยัคย์โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
4. นางสาวศุภรักษ์ ฮามคำไพโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ นิโรคะโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
6. นางสาวธีรนุช เครือพยัคฆ์โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
7. นายสาคร ชายผาโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
8. นางสมปอง เดชคำภูโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
9. นายสมปอง เดชคำภูโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิชิต สิทธิแต้สกุลโรงเรียนบ้านบะไหประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชายผาโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
3. นางสาวธีรนุช เครือพยัคย์โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ นิโรคะโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางสาวศุภรักษ์ ฮามคำไพโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
6. นางสาวศุภรักษ์ ฮามคำไพโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่กรรมการ
7. นายสาคร ชายผาโรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยกรรมการ
8. นางสมปอง เดชคำภูโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการ
9. นางสมปอง เดชคำภูโรงเรียนบ้านม่วงโคนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ ผิวเงินโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นายรัฐประชา สาลีโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเขกรรมการ
3. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
4. นายนิธิศ วงษาอาจโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ ผิวเงินโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นายรัฐประชา สาลีโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเขกรรมการ
3. นายนิธิศ วงษาอาจโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
4. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ ผิวเงินโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นายรัฐประชา สาลีโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเขกรรมการ
3. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
4. นายนิธิศ วงษาอาจโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ ผิวเงินโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นายรัฐประชา สาลีโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเขกรรมการ
3. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
4. นายนิธิศ วงษาอาจโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ ผิวเงินโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นายรัฐประชา สาลีโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเขกรรมการ
3. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
4. นายนิธิศ วงษาอาจโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ คูณทองโรงเรียนบ้านคำก้อมประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ ผิวเงินโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นายนิธิศ วงษาอาจโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
4. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นายรัฐประชา สาลีโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเขกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ ผิวเงินโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นายรัฐประชา สาลีโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเขกรรมการ
3. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
4. นายนิธิศ วงษาอาจโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ ผิวเงินโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นายคำพูล หอมขจรโรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)กรรมการ
3. นายรัฐประชา สาลีโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเขกรรมการ
4. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
5. นายนิธิศ วงษาอาจโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ ผิวเงินโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
3. นายรัฐประชา สาลีโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเขกรรมการ
4. นายนิธิศ วงษาอาจโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ ผิวเงินโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นายรัฐประชา สาลีโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเขกรรมการ
3. นายชัยชัฏ บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านคำหว้ากรรมการ
4. นายนิธิศ วงษาอาจโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]