หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 4 ชั้น 1,2 ห้อง วิทยาศาสตร์1,2,ป.6/2,ป.ุ6/6 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น.
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 4 ชั้น 1,2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 1,2/ป.6/2,ป6/6 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น.
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/6,ป.1/1,ป.1/2 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น.
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร พระวิภาตย์ 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/6,ป.1/1,ป.1/2 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น.
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น.
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 10 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 12.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 10 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น.
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น.
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 สพป.อบ.๓ ห้องประชุมแก่งสะพือ 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 สพป.อบ.๓ ห้องประชุมแก่งสะพือ 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 สพป.อบ.๓ ห้องประชุมแก่งสะพือ 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น.
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 สพป.อบ.๓ หอประชุมธรรมาภิบาล 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น.
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 สพป.อบ.๓ หอประชุมธรรมาภิบาล 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น.
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 สพป.อบ.๓ หอประชุมธรรมาภิบาล 13 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น.
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 สพป.อบ.๓ หอประชุมธรรมาภิบาล 13 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]