หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓
ณ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ป.1 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ป.2 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ป.4-6 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ป.1 10 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 12.00
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ป.2 10 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 12.00
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร3 ชั้น 2 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ป.3 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ป.4-6 11 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 12.00
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ป.1 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ป.3 10 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 12.00
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร3 ชั้น 2 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ป.1,ป.2,ป.3 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ป.1,ป.2,ป.3 12 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัวตั้งแต่เวลา 12.00
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ป.4-6 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร3 ชั้น 2 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ป.4-6 10 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]