รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงพรนภา  รอบคอบ
 
1. นายศุภชัย  พูลเพิ่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงกนกอร   เชื้อพนม
 
1. นางสาวนฤมล   ภววิจารณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สีทา
 
1. นางสาวชลธารา  ศิริวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนอุดม 1. เด็กหญิงชนกานต์  ศิลชาติ
 
1. นางปิยฉัตร  อุทธา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแคน 1. เด็กหญิงณัฏฐชา   นุชบุญเลิศ
 
1. นางจารุวรรณ   ทองประเสริฐ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ปามุทา
 
1. นางสาวสุพรรณษา  รอบรู้ดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงณัฐชา   ขันอาสา
 
1. นางวิภาภรณ์   สายเนตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. เด็กหญิงสุกัลญา  บุญชู
 
1. นางอรณีย์  ผลจันทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระการ 1. เด็กชายธนกร  กูฏโสม
 
1. นายถาวร  ศรศิลป์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายอรรคพล   อาศัยบุญ
 
1. นางวันเพ็ญ  จันจุติ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายภูมิศักดิ์  ลักขษร
 
1. นางกนกรดา  ชัยประเสริฐ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 1. เด็กหญิงฐานิตา  เสียงเสนาะ
2. เด็กชายธงไชย  เลิศสงคราม
3. เด็กชายภูวิศ  สมบูรณ์
 
1. นางสาวธีรารัตน์  เสียงเสนาะ
2. นางสาวสบาไพ  เย็นใจ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 1. เด็กหญิงนภาพร   ทีอุทิศ
2. เด็กหญิงปาริชาด    ฝั่งซ้าย
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แดงชาด
 
1. นางสาวปิ่นแก้ว   พรหมลาย
2. นางพัชราภรณ์  ธรรมวงศ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุศกร 1. นางสาวธิพาภรณ์  สิงห์กล้า
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จันสุตะ
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ใจทัศน์
 
1. นางทัศพร  เหลากลม
2. นางประไพ  สมบุตร
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   งามสนิท
2. เด็กชายดัศกร   เถาว์สอน
 
1. นางสาวสุกัญญา    หันวิเศษ
2. นางเพิ่มศรี  ศุภกิจ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 1. เด็กหญิงวาสนา  กิ่งหมั้น
2. นางสาวสายสมร  เหล่าออง
 
1. นางมัลลิกา  ลามคำ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำมณี 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองแสน
 
1. นางสาวสำราญ  รัตนมูล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐ 1. เด็กหญิงฉัตรชนก   สิมาพันธ์
 
1. นางไกรศรี   ชาสุรีย์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 1. เด็กชายวีระพงษ์  พูลภาพ
 
1. นางตรีชฎา  ตละทา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างโพน 1. เด็กหญิงปรางค์ธิวา  ชาวเวียง
2. เด็กหญิงอารยา  ใจเด็ด
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชาวเวียง
 
1. นายเตรียมชัย  ช้อยชด
2. นางสาวจุฑารัตน์  อุทาพันธ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กหญิงนนทรดา  แสงอร่าม
2. เด็กหญิงศิรินทรา  พรมสำลี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แพงเหล่า
 
1. นายนฤพนธ์  พิเคราะห์
2. นางพิกุล  ผลจันทร์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1. เด็กชายพรกิตติ์   ชมกลิ่น
2. เด็กหญิงพาณิภัค   เคนสุวรรณ
3. เด็กหญิงพิญาดา   สีมาฤทธิ์
 
1. นางสกุณา   ปัสสา
2. นางสาวแพงจิตร์   แสนสุข
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกทา 1. เด็กหญิงจีรพร  บุญทศ
2. เด็กหญิงพรนิภา  ฉัตสุวรรณ์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  แท่นคำ
 
1. นางณัฐวรรณ  พรมบุญ
2. นางสาวดรุณี  หนูสะอาด
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 1. เด็กหญิงปารณี  รักษาศรี
2. เด็กชายภูรินทร์  ดำน้อย
 
1. นางพิมพร  วังคะฮาต
2. นางตรีชฎา  ตละทา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กชายปิยราช  บุตดีอ้วน
2. นางสาวศิริประภา  อู่ไทย
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์เคน
2. นางสาวนภาพร  ใจคิด
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงพัชรดา  สุริยะศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนากร  สมตัว
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  สร้อยคำ
 
1. นายสัมพาศ  แวงวรรณ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กหญิงอรัชพร  วงษ์ใหญ่
 
1. นายสมพาศ  แวงวรรณ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงกานต์สิริ  สมคิด
2. เด็กหญิงจิราพร  พูลเพิ่ม
3. เด็กหญิงธันยพร  แก้วโท
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  สาเกตุ
2. นางสุจิตรา  ต้นวงค์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กชายชิณวัตร   บุดดี
2. นางสาวพิมพ์นิภา   แดงโสภา
3. นางสาวศิริรัตน์   ทานาฤทัย
 
1. นางมัลลิกา   สีมั่น
2. นายศักดรินทร์   พรมทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮี 1. เด็กหญิงกัญญณัช    อุดมฤทธิ์
2. เด็กหญิงนลินทิพย์    แสงจันทร์
3. เด็กหญิงปิยะพร   นามพิมพ์
 
1. นางวัลลภา   พันธ์สุวรรณ
2. นายไชยา  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กหญิงชาลิสา   คำภู
2. นางสาวนราภรณ์  แก้วโสภา
3. เด็กชายพีรภัทร   นวนใส
 
1. นางสาวอัญชลี   ศรชัย
2. นายสิทธิชัย   ถาวรพัฒน์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะลอง 1. เด็กชายบัญชา  ยุวบุตร
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ไตรงาม
3. เด็กชายพีรพล  สร้อยสาวะ
 
1. นายพรชัย  เกษร
2. นางวันเพ็ญ  เกษร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. นางสาวณัฐฐินันท์   ชมชื่น
2. นางสาวทัตสรวง   บุตรราช
3. นางสาวยศวดี   ก้อนนาค
 
1. นางอัญชิษฐา   วิชาพูล
2. นายวิศิษย์   ใชญัน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สีทา
2. เด็กหญิงวิภาดา  สืบสาว
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  การัตน์
 
1. นางมลิวรรณ  ใชญัน
2. นายวิศิษย์  ใชญัน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 1. เด็กหญิงรุ่งธิวา   วิชาชัย
2. เด็กหญิงเบญจมาศ   สีลับสี
3. เด็กหญิงเมขลา   เสนาธง
 
1. นางสุธิดา   ธรรมสัตย์
2. นายโผน   ทองเนตร
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) 1. เด็กชายศรัทธา    นามจันทร์
2. เด็กชายอภิรักษ์  โจระสา
 
1. นางสาววรรณงาม   มาระครอง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. นายกริช   ทองนำ
2. นายธนากรณ์   อเนกา
 
1. นายวิศิษย์   ใชญัน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กชายพีรภาค  ดวงเอก
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เชื้อจำพร
 
1. นายพิสิฐ  พวงศรี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กชายจิรภัทร   ถิ่นนาเมือง
2. เด็กชายเขมรัตน์  แสงจันทร์นวล
 
1. นายปริญญา   ผกานนท์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาบิน 1. เด็กชายณัฐพล    สีสิม
2. เด็กชายภูวนาถ   หิมมะ
 
1. นางอัมพร   มัฐผา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กชายธวัชชัย   สุภาพ
2. เด็กชายวิริยะ   ปามุทา
 
1. นางสาวมุกดา  ผาหยาด
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กชายขัตติพงษ์   ทางชอบ
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   คำแดงสด
 
1. นางสาวนิภาพร   พูลทวี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงจิรภัทร   เคนแสน
2. เด็กหญิงจิราพร   สุภาษร
3. เด็กหญิงชนิกานต์   ฉวีรักษ์
4. เด็กหญิงวนิดา    สีทน
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ   ประเสริฐนู
 
1. นางสาวเศาวลักษณ์   แก้วชิณ
2. นางสาวอรัญญา   มูลสิน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์   วงเขียน
2. เด็กหญิงพราวพิรุณ   เป้งทอง
3. เด็กหญิงวรัญญา   ตุ่นต้น
4. เด็กหญิงสุปราณี   หิรัญวร
5. เด็กหญิงสุวนันท์   เย้ายวน
 
1. นางธิติมา   ชิณพันธ์
2. นางสาวกรรณิการ์   ทานะสิงห์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงจิรพันธ์  โพคโพธิ์
2. เด็กหญิงจิราพร   สีเทา
3. เด็กหญิงพรชิตา  บุญโสม
4. เด็กหญิงพรทิพย์  สุขเกษม
5. เด็กหญิงศิรินทร์ดา  พันผูก
 
1. นางธิติมา  ชิณพันธ์
2. นางสาวกรรณิการ์  ทานะสิงห์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รวดเร็ว
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิงหืกล้า
3. เด็กหญิงบุญญาดา  โคธา
4. เด็กหญิงศิริยากร  สมสอน
5. เด็กชายอนาคินทร์  โพธ์ศรี
 
1. นายพจน์  แพงโสม
2. นางสาวสมคิด  สงวนพิมพ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทม 1. เด็กหญิงกรวิไล  นามบุตร
2. เด็กหญิงจารุภา  ดอกพุฒ
3. เด็กหญิงฐิติวรรณ  ไหลหลั่ง
4. เด็กหญิงสิริกร  แสงมณี
5. เด็กหญิงสุมิตรา  ชัยธานี
 
1. นางสมจิตถวิล  สว่างสุรีย์
2. นางสาวนฤมล  โสภา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โอสาร
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีธาตุ
3. เด็กหญิงวนิดา  นพศรี
4. เด็กชายศักดิ์ชัย  เหมือนพระ
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันแก้ว
 
1. นางนงคราญ  วงเวียน
2. นางสาวนางสาวจันทร์เพ็ญ  อินทร์สา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง 1. เด็กหญิงนริศรา  อยู่ทอง
2. เด็กชายบุญสิทธิ์  เกิดเจริญสุข
3. เด็กหญิงปิยพร  แก้วก่อง
4. เด็กชายพีรพล  ยอดแสนคำ
5. เด็กชายโอมรัตนา  ภูมาศ
 
1. นายชาญชัย  ชาพิภักดิ์
2. นายกฤษฎา  สีราชา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกชัน 1. เด็กชายคมกริช  กุลโชติ
2. เด็กชายณัฐพล  ยืนนาน
3. เด็กชายพรชัย  มีคำ
4. เด็กชายวณากรณ์  สุภวรรณ์
5. เด็กชายอมรเทพ  สิงหาศรี
 
1. นายนราศักดิ์  สร้อยสนธิ์
2. นายบัณฑิต  ภาระเวช
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองโพน 1. เด็กหญิงจงกล   วงศ์บุตรดี
2. เด็กชายจักกฤษ   วงศ์หนองแวง
3. เด็กชายจักรพันธ์   โสภา
4. เด็กหญิงจุไรพร  บุญเอนก
5. เด็กหญิงชมพูนุช   บุญเอก
6. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วารีพัฒน์
7. เด็กชายณัฐพงษ์   อัมพร
8. เด็กชายธนภัทร    ดวงบุปผา
9. เด็กชายธีระยุทร   พุ่มกุมาร
10. เด็กชายปราโมทย์   ตุ่นต้น
11. เด็กชายปองพล   นุชภิเรนท์
12. เด็กชายปิยะพงศ์   ขันเลข
13. เด็กชายพงศ์พล   เพ็งจันทร์
14. เด็กชายพิทวัส  อุปลาบัติ
15. เด็กชายพีระศักดิ์    คุณพาที
16. เด็กหญิงรังสิมา  วงคำภา
17. เด็กหญิงวารุณี   ยืนยาว
18. เด็กหญิงศิรินภา   เข็มสีดา
19. เด็กหญิงสิรภัทร   จงจิตร
20. เด็กชายอภิสิทธิ์   รูปสวย
 
1. นางสาวมนต์ยุพิน   ชาวเมืองโขง
2. นายอุทัย  เหล่าบุตรสา
3. นางสาวสุภาพร  เมืองซอง
4. นางสาวณัฐิยา  เหล่าบุตรสา
5. นายวุฒิพงษ์  สุภะโคตร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ชนะสาร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  รวบรัด
3. เด็กชายธนธรณ์  วงศ์พรมมา
4. เด็กชายธนภัทร  หาระสาร
5. เด็กหญิงนัตชิราพร  คูณแก้ว
6. เด็กหญิงนิราวรรณ  รัดสีหา
7. เด็กหญิงปิยธิดา  รักมั่น
8. เด็กชายฟ้าสร้าง  จรรยา
9. เด็กชายรพีภัทร  จันทร์แรม
10. เด็กหญิงวรัญญา  คำโกน
11. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  คำโกน
12. เด็กหญิงศิริพร   รักมั่น
13. เด็กหญิงสรัญญา   พิมพ์พรมมา
14. เด็กชายสัภยา  ปลาทอง
15. เด็กหญิงสุพิชชา  ยามขุนทด
16. เด็กชายอธิวัฒน์  บัวยั้ง
17. เด็กชายอภิรักษ์  จันทะรักษ์
18. เด็กหญิงอัฉราพรรณ  วงศกลม
19. เด็กหญิงอิศราภรณ์  สุภนิกร
20. เด็กหญิงเนตรนภา  ชนะสาร
 
1. นางเกศรินทร์  ชาวเมืองโขง
2. นางวิไลลักษณ์  คุณมี
3. นายจิรัฐฏิ  ทองรัตน์
4. นางไสล  จันทะวัน
5. นายจักริน  เครืองาม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กหญิงวรัญญา  ใจคิด
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุขเสริม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   เจริญดง
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กหญิงสุนันทา  ทองเพ็ญ
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีลาชัย
2. เด็กชายศักรินทร์  พันพงษ์
 
1. นางพยงค์  จิระพงษ์
2. นางสุอัญชนา  ศรีลาชัย
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 1. เด็กชายจาตุรนต์  เขียวขัน
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา   อุ่นอ่อน
 
1. นายสถาพร   ชมภูศรี
2. นางนางจิราณี  ใจดี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 1. เด็กชายพันธกานต์  แสงวงค์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  พูดเพราะ
 
1. นางพรรณทิพา  อินผล
2. นางมลิวัลย์  ดอนสิงห์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กหญิงกมลชนก  พรมลัง
2. เด็กหญิงปิ่นบังอร  สวัสดี
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  คำพันธ์
4. เด็กหญิงวิภา  บุญเสริม
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญประกอบ
6. เด็กหญิงสุพัตรา  ปานา
7. เด็กหญิงสุภาพร   สังขะวรรณ
8. เด็กหญิงเกตุวลิน  จันทร์ชม
9. เด็กหญิงเนาวลักษ์  บุญอุ่น
10. เด็กหญิงเพชรรุ่ง  รอดภัย
 
1. นายนิมิตร  พลหาร
2. นางพรทิพย์  สีหบัณฑ์
3. นางรจนา  ปัญญาวัน
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกชัน 1. นางสาวกาญจนา  วันงาม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลพร้อม
3. เด็กหญิงดวงกมลพร  กุลโชติ
4. เด็กหญิงธัญจิรา  แหลมกี่คำ
5. นางสาวมาริษา  ลาภูตะมะ
6. เด็กหญิงรัตนา  กุมพาพงษ์
7. นางสาวรุ่งฤทัย  เจริญสุข
8. นางสาวสุดาพร  ยุตกิจ
9. นางสาวสุมาลี  สมภัย
10. เด็กหญิงอุทุมภรณ์  วงศ์จำปา
 
1. นางศิริบูรณ์  พลหาร
2. นางสาวเย็นจิตร  แสงแดง
3. นางนงเยาว์  ทองทับ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน 1. เด็กหญิงฐิตาพร  พรมโพธิน
2. เด็กหญิงทอฝัน  ธรรมรักษ์
3. เด็กหญิงปริศณา  ยั่งยืน
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ฉวีรัตน์
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทรัพย์การดี
6. เด็กหญิงพิมพิกา  อินทร์ตา
7. เด็กหญิงรุ่งณภาพร  นันทเวช
8. เด็กชายวัชรพงษ์  วงศ์พุฒ
9. เด็กหญิงสุณิสา  โพธิ์ชัย
10. เด็กหญิงสุดาภัทร  โป๊ะพนม
11. เด็กหญิงสุภัสสร  พิเคราะห์
12. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ต้นสิงห์
13. เด็กหญิงสุวนันท์  นันทะรักษ์
14. เด็กหญิงอนัทยา  ภูริรักษ์พิติกร
15. เด็กหญิงอนุชสรา  สุขแดง
 
1. นางสาวสกาวเดือน  บัวศรียอด
2. นางสาวมณธยา  อาษาสุข
3. นางสาวธนภัทร์  ไชยรักษ์
4. นายสมบัติ  บุญยงค์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุมคำ 1. เด็กชายณัชพล  สิทธิมัง
2. เด็กหญิงณัฐมน  กลิ่นหอม
 
1. นางเพ็ญศรี  สุขเสริม
2. นางฤทัยรัตน์  บุตรวงค์
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุศกร 1. เด็กหญิงกิตธิยา  จันทะเสน
2. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  แจ้งสนิท
 
1. นายอดุลศักดื์  ชินพงศธร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานวน 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ผาหยาด
 
1. นางสาวปราณี  ไชยพันโท
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรุจิณันย์  ละศรีจันทร์
 
1. นายพิทักษ์  ฉลูศรี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ขันตรีเรือง
 
1. นางจินตนา  บุญยืน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระการพืชผล 1. เด็กชายธีรภัทร  วงค์ใหญ่
 
1. นางสุพิมพ์ภัค  โขมะพัฒน์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระการพืชผล 1. เด็กหญิงธนัญญา  พิมพ์รัตน์
 
1. นางสุพิมพ์ภัค  โขมะพัฒน์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 1. เด็กชายพานุพงศ์  ชมภูจันทร์
 
1. นายวรกาล  นาราช
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองเทพ
 
1. นายเชิดศักดิ์  ใจแก้ว
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงอรสุดา  ไชยพรม
 
1. นางวาริสาร์  พันธุ์โพธิ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานวน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  โจระสา
2. เด็กหญิงพิชามญช์  แจ่มจันทร์
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิตย์นรา
2. นางสาววาสนา  ชาตรี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงภัทรียา  เหล่าอุทธา
2. เด็กหญิงลัคณา  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวเมษญานันทุ์  คันศร
2. นางเขียนพร  วงศ์กัณหา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 1. เด็กหญิงสุธิตา  พงษ์ขาว
2. เด็กหญิงอารียา  ไชยะนาม
 
1. นางจินตนา  บุญยืน
2. นายสวาสดิ์  มีแพง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 1. นายธีระพงษ์  เดี่ยวไธสง
 
1. นางวิยะดา  สันตพันธ์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย   ประชา
2. เด็กหญิงพิริยะ   คำภิลา
3. เด็กชายวีระภาพ   เทศวงศ์
 
1. นางณิชกานต์   คัทมาร
2. นางวันทา  เดชารัตนชาติ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จันทร์ดอกรัก
2. เด็กชายปฐมพงศ์   นามเสนา
3. เด็กหญิงปิยวรรณ   เพ็ชรนอก
 
1. นางสาวนัฏฐา    นามเสนา
2. นางบัวสอน   ถ้ำหิน
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 1. เด็กชายธนวัฒน์   ทองทับ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  คู่แก้ว
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชมภูแสน
 
1. นายสุระชัย  สุดหา
2. นายสุรวุฒิ  พันธ์ุพาห์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา   คนขยัน
 
1. นางวัฒนาภรณ์   ดุจดา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กหญิงนภัสกรณ์  ประเสริฐศรี
 
1. นายเฉลิมชัย  แสงจันทร์นวล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กหญิงพนิดา  ชูชม
 
1. นายเฉลิมชัย  แสงจันทร์นวล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำกลาง 1. เด็กชายธันวา  สังขะวรรณ์
 
1. นางไสว  สังขะวรรณ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 1. เด็กชายรัชตะ  วงศ์เคน
 
1. นางสาวนภวรรณ  อาจหาญ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สุดแสง
 
1. นางสาวไพริน  คณะพันธ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กชายศรประเสริฐ   สุนนท์กุล
 
1. นายสน    โจระสา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาม่วง 1. เด็กชายศรายุทธ  สมงาม
 
1. นายสมชัย  วงษ์พานิช
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เพิ่มพิมพ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทีรวม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กหญิงพรรณพสา   พันแสน
 
1. นายเด่นชัย   ภูผากัมปนาท
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   จุใจล้ำ
2. เด็กชายจีระศักดิ์  เพ็งธรรม
3. เด็กชายณัฐกฤต   ภาวิเศษ
4. เด็กชายธนโชติ   กอบกิจเลิศ
5. เด็กชายบุญยืน   สดุดี
6. เด็กชายภาณุพงษ์   วงศ์คูณ
7. เด็กชายภาณุเดช   คุณะลือชา
8. เด็กชายวรรณจิต   ผมหอม
9. เด็กชายสมศักดิ์   ก้อนคำ
10. เด็กหญิงอัมรินทร์  ทางชอบ
11. เด็กหญิงแก้วสวรรค์   มีแสง
 
1. นายเฉลิมชัย   แสงจันทร์นวล
2. นายวิบูลย์   สุขเสริม
3. นางนงเยาว์   สุขเสริม
4. นางจันทมารี   ยืนนาน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 1. เด็กชายกฤษฎา   พิมโพด
2. เด็กชายทนงค์ศักดิ์   สิงห์ขร
3. เด็กชายประมวล   ลักขะนัด
4. เด็กชายปรเมนท์   บุตรสิงห์
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เทียนหอม
6. เด็กชายอติวิชญ์   พรมวงค์
 
1. นายวีระ   รูปคม
2. นายชาญชัย   เทียนหอม
3. นายยุทธพงษ์   บุตรวงค์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 1. เด็กชายทรงพล  กุลโท
 
1. นายชูเกียรติ  อ่อนตาม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กชายวุฒิชัย   โทแก้ว
 
1. นายวุฒิชัย   ธิมาชัย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำ 1. เด็กหญิงนิชาภา  กุลธานี
 
1. นางถมยา  มีชัย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เทียนหอม
 
1. นายชาญชัย   เทียนหอม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 1. เด็กชายนครินทร์  อุทุม
 
1. นายวีรยุทธ  บุญเจริญ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กชายพร้อมพงษ์   เพียรดี
 
1. นายวุฒิชัย   ธิมาชัย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงจีระนันท์    เสียงเพราะ
 
1. นายวุฒิชัย   ธิมาชัย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุศกร 1. เด็กหญิงปนัดดา   แก้วสิงห์
 
1. นางประไพ   สมบุตร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอก 1. เด็กชายจักรรินทร์  หาญชัย
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ศิริบูรณ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายบุริศร์   หาญชัย
 
1. นางกนกรดา   ชัยประเสริฐ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงจิรัชญา   เสริฐสม
 
1. นางมยุรา   จันทร์ดวง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. นางสาวนิตยา  บัวผาดี
 
1. นายวุฒิชัย  ธิมาชัย
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 1. เด็กชายชาญวิทญ์  กลางเมือง
 
1. นายสมควร  บัวสอน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กชายภานุพันธ์   ขันบุตรศรี
 
1. นายวุฒิชัย   ธิมาชัย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กหญิงสาวรินทร์   ปุยปัญจะ
 
1. นางเกศรินทร์   ชาวเมืองโขง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. นางสาวฐิติรัตน์   จันทเนตร
 
1. นางชลธี   วรรณลี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กหญิงทิพย์พิมล   โอสถศรี
2. เด็กหญิงปิยะดา   คำสิม
3. เด็กหญิงพรสุดา   พลอยยอด
4. เด็กหญิงสายฝน   จันคำจร
5. เด็กหญิงสุทธิดา   ประสมพลอย
6. เด็กหญิงอารียา   ใจใหญ่
7. เด็กหญิงอินทร์ธิรา   คำกัณหา
 
1. นายเฉลิมชัย   แสงจันทร์นวล
2. นายกฤษณะ   ทูลประโคน
3. นายธวัชชัย   เกษียร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 1. เด็กหญิงกำไลทิพย์  วิลัย
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  สีโย
3. เด็กชายจักรินทร์  แยบยล
4. เด็กหญิงชลธิชา  ไขคำ
5. เด็กชายชาญนที  ศรีปัญญา
6. เด็กหญิงณัฐธิชา  พิมพ์หาร
7. เด็กชายณัฐพงษ์  มุงคุณคำซาว
8. เด็กหญิงณิชาพร  บุญยิ่ง
9. เด็กชายดิสกุล  ไชยพันโท
10. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วงศ์ศา
11. เด็กชายธนพล  ผลสวัสดิ์
12. เด็กชายนิวัฒน์  ละออออง
13. เด็กหญิงบุญสิตา  ดาวหน
14. เด็กชายปรัชญา  มหาโคตร
15. เด็กชายพชร  สายเนตร
16. เด็กชายพลพรรดิ์  เหล่าออง
17. เด็กชายพัชรพล  ช่างปลูก
18. เด็กหญิงพัชราภา  ประดา
19. เด็กชายพัฒนกิจ  เฟื่องบุญ
20. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สุดแสง
21. เด็กชายภูตะวัน  เหล่าผา
22. เด็กชายภูวดล  ดีไว
23. เด็กชายภูเพชร  สันตพันธ์
24. เด็กหญิงยลดา  เสนาใหญ่
25. เด็กหญิงรัชนี  ช้างสาร
26. เด็กชายรัตตะ  วงศ์เคน
27. เด็กชายวัชรินทร์  ว่องไว
28. เด็กชายวีระชัย  พรมปากดี
29. เด็กชายวุฒินันท์  เมืองซ้าย
30. เด็กชายศุภกิต  ศรีวงษา
31. เด็กชายสหรัฐ  จันผม
32. เด็กหญิงสายน้ำ  สิงสมุท
33. เด็กหญิงสุปรียา  พละกุล
34. เด็กชายอนุวัตร  ประชุมเหล็ก
35. เด็กชายอภินันท์  พงษ์สระพัง
36. เด็กชายเกริกฤทธิ์  สวนมงคล
37. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  หงษ์ทอง
38. เด็กหญิงเอวิการ์  หาชัย
39. เด็กชายแก้วกล้า  กุลทัศน์
 
1. นายจตุพร   เนื่องโนราช
2. นายทรงวุฒิ  วงศ์คำ
3. นางสาวเจียมจิต  คนบุญ
4. นางนภารัตน์  เสริมทรัพย์
5. นายสัญญา  ศรีราชา
6. นางสาวพุธวรรณ  คำสด
7. นายอนุชิต  ชูช้าง
8. นางสาวศิรินันท์  สาสังข์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กชายคมกริช  อุดมพันธ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  บรรดาตั้ง
3. เด็กหญิงชลิตา  วามะเกษ
4. เด็กหญิงญานิศา  ธนงค์
5. เด็กชายฐิติวัฒน์  ภู่อ่อน
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมลาย
7. เด็กหญิงธิชาดา  พันโบ
8. เด็กหญิงธิติมา  ทองปาน
9. เด็กชายธีรเมธ  บุญภา
10. เด็กชายนนทวัช  มูลแก้ว
11. เด็กหญิงนันทิพา  จรลี
12. เด็กหญิงนิตยา  บุญภา
13. เด็กหญิงปนัดดา  เจริญรอย
14. เด็กหญิงปรางค์วิไล  มูลแก้ว
15. เด็กหญิงพรนภา  ทิพย์คำมี
16. เด็กหญิงพัชรา  ยงยืน
17. เด็กหญิงพัชรินทร์  กลิ่นลั่นทม
18. เด็กชายพัฒนา  พรมเพ็ญ
19. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แข่งขัน
20. เด็กหญิงพิรยา  แช่มชื่น
21. เด็กหญิงยุพาภร  ชุดทอง
22. เด็กหญิงยุพเรศ  เหลากลม
23. เด็กหญิงรัตนวลี  บัวโรย
24. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไชยสืบ
25. เด็กหญิงวริษา  อุดมพันธ์
26. เด็กชายวุฒิชัย  ดวงงาม
27. เด็กหญิงศศิธร  กำเนิดสิงห์
28. เด็กหญิงศิริกัญญา  อุ่นเมือง
29. เด็กหญิงสุภาพร  เคียงวงศ์
30. เด็กชายสุรดิษ  เจริญวงศ์
31. เด็กชายสุรารักษ์  อเนกา
32. เด็กชายสุริยา  บุญอ่อน
33. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญภา
34. เด็กหญิงอรสา  กาละพันธ์
35. เด็กชายอริญชัย  มั่นวงศ์
36. เด็กหญิงอริยาภรณ์  บุญเลียง
37. เด็กหญิงอัยลดา  ห้อยไชยสงค์
38. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ฝึ่งผาย
39. เด็กชายอานนท์  จันทรา
40. เด็กหญิงอารียา  กันธบุปผา
 
1. นายคำสอน  แก้วคำศรี
2. นางสาวชลธารา  ศิริวงศ์
3. นางปฐมาพร  หมุนสิงห์
4. นางมลิวรรณ  ใชญัน
5. นายวิรัตน์  จันละดา
6. นายวิศิษย์  ใชญัน
7. นายอนุชิต  ชูช้าง
8. นางสาวธิราพร  กุมแก้ว
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระการพืชผล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภู่กำชัย
2. เด็กหญิงชื่นนภา  ทาบุดดา
3. เด็กชายณัญยศ  เยาวศรี
4. เด็กชายณัฐพงษ์  สีใส
5. เด็กชายพลวัฒน์  จันทร์สิงห์
6. เด็กหญิงภัทรภร  พาโยพัด
7. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บู่คำ
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สาริบุตร
9. เด็กหญิงอิสตรี  เชื้อท้าว
10. เด็กชายไชยวัฒน์  คำถาแก้ว
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  โลมรัตน์
2. นางอัจจิมา  พรลี
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 1. เด็กชายจตุพงษ์  โคตรเมือง
2. เด็กหญิงจีราวรรณ  สุภารักษ์
3. เด็กหญิงธวัลพร  โม๊ะศรี
4. เด็กชายธิชานนท์  พรมสอน
5. เด็กชายธีระพล  รุขะจันทร์
6. เด็กหญิงน้ำเพชร  เรืองเนตร
7. เด็กหญิงสุภารัตน์  คำหงษา
8. เด็กหญิงอริยา  พลเยี่ยม
9. เด็กชายอัษฎาวุธ  สีหา
10. เด็กชายเกียรติสุรานนท์  เจริญชาติ
 
1. นางวาสนา  สวัสดิ์พงษ์
2. นางสาวพชรกมล  พงศ์พิชญานนท์
3. นางลัดดาวัลย์  นรสาร
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุมคำ 1. เด็กหญิงกรรณ์ธิมา  บุญเรือง
2. เด็กหญิงฐิติมา  สายตา
3. เด็กหญิงปิยดา  พันธชาติ
4. เด็กหญิงสุนิสา  สระกำ
5. เด็กหญิงอมราพร  จันทะวารี
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  รัตนเมธานนท์
 
1. นางสาวมาลัยทิพย์  จำปาโท
2. นางธัญพร  ชินวงศ์
3. นายเหลิน  ประชุมรักษ์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงขันทอง   กนารักษ์
2. เด็กหญิงจันทร์จิต   ทองบ่อ
3. เด็กหญิงดาภา   อินเพ็ญ
4. เด็กหญิงทรธิดา  เจริญเชาว์
5. เด็กหญิงพรศิริ   แก่นสาร
6. เด็กหญิงมนัสนันท์    ผลจันทร์
7. เด็กหญิงรุ่งนภา   เพ็ญจันทร์
 
1. นางปภาดา   สกุลว่องไว
2. นางสาวอัญชลี  ศรีบุญ
3. นางสาววิลัยวัลย์   วยะลุน
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กหญิงจิราพร  นันตะวัน
2. เด็กหญิงฐาณิสา  สังขะทา
3. เด็กหญิงฐาปณีญา  โชติสน
4. เด็กหญิงพิมพ์มณี  กุดเหลา
5. เด็กหญิงวีณา  ชานนใจ
6. เด็กหญิงสุจินดา  สุวรรณที
7. เด็กหญิงสุปราณี  แก้วเหลา
8. เด็กหญิงอลีรักษ์  คูณทาการ
 
1. นางพัชรินทร์  สุขดีจิรัฐ
2. นางมัลลิกา  สีมั่น
3. นางสาวมัทรี  สุขเสริม
4. นางสาววิจิตรา  คนขยัน
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองโพน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ศิริผลา
2. เด็กหญิงจุไรพร   บุญเอนก
3. เด็กหญิงชลิตา    เหล่าบุตรศรี
4. เด็กหญิงธิดารัตน์   บุญเลิศ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์   บุญเลิศ
6. เด็กหญิงปรางกมล   นิสดล
7. เด็กหญิงพรรัตน์   บุญทอง
8. เด็กหญิงพิมชนก   อกผาย
9. เด็กหญิงภัทรธิดา   คูณมี
10. เด็กหญิงวัลวลี   ทีฆายุพรรค
11. เด็กหญิงวิลาสินี   เข็มสีดา
12. เด็กหญิงสิริภัทร    จงจิตร
13. เด็กหญิงสุกัญญา   ทาหอม
14. เด็กหญิงสุภารัตน์   ธารสมบัติ
15. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    สัมผัส
16. เด็กหญิงแพรวพรรณ   ลาดโพธิ์
 
1. นายยศณรงค์  เคนท้าว
2. นางตุ้มทอง   กาสีวงศ์
3. นางสาวจุฑารัตน์   ศรีพรมมา
4. นายกฤษดา   ขาวสะอาด
5. นายเชิดชัย  ลุยพิมพ์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาบิน 1. เด็กหญิงกัญญานี  วรรณา
2. เด็กหญิงจิรนุช  เขียวขำ
3. เด็กหญิงธัญพิมล  ไหลหลั่ง
4. เด็กหญิงนงณภัส  มณีศรี
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองเภา
6. เด็กหญิงฟาริดา  สุยังกุล
7. เด็กหญิงรัศมี  ศีสิงห์
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  อัปกาญจน์
9. เด็กหญิงเกษนรินทร์  ทองมาก
 
1. นางเพชรมณี  โสภิตะชา
2. นางสาวอมรรัตน์  โลมรัตน์
3. นางสาวปรีญาพัญช์  วีระโชตินิธิกุล
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อุดมสันต์
2. เด็กหญิงปรียานุช  ประโลมนาม
3. เด็กชายมนัส  ประไพรัตน์
4. นางสาวลักขณา  สำเภา
5. เด็กหญิงวรรณาพร  ป้อมสาหร่าย
 
1. นายศุภวัฒน์  พระสว่าง
2. นางพจนีย์  พระสว่าง
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กชายการันย์  มั่นวงศ์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ประระทัง
 
1. นายวิรัตน์  จันละดา
2. นางมลิวรรณ  ใชญัน
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกชัน 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ลาภูตะมะ
 
1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  ขันทอง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ไผ่แก้ว
 
1. นายคมสันต์  ก้อนคำ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกชัน 1. นางสาวมาริษา  ลาภูตะมะ
 
1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  ขันทอง
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแมด 1. เด็กชายชนุดม  ยุวบุตร
2. เด็กชายณัฐนัย  โคตรสมบัติ
3. เด็กชายธีระศักดิ์  คงยิ่ง
4. เด็กชายพัชระ  ด้านเนาลา
5. เด็กชายรพีพัฒน์  ปินะกาเส
6. เด็กชายรพีภัทร  ศิลชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีแมน  บุญวัง
2. นางจิดาภา  อมรินทรฤาชัย
3. นายวรวุฒิ  ยุตะวัน
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุมพุก 1. เด็กหญิงกวิสรา  ไชยะโอชะ
2. เด็กชายจีระวัฒน์  จันสด
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ขลุ่ยกระโทก
4. เด็กหญิงชุตินันท์  ลาดสมดี
5. เด็กหญิงพรรณรายณ์  วงศ์โสภา
6. เด็กหญิงรัชนก  เบ้าน้อย
 
1. นายประมอญ  สูงสง่า
2. นายวรวัส  โพธิ์งาม
3. นางเพชรศรี  ศุภราชัยกุล
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กชายคมกริช  ขันจันทา
2. เด็กชายชิณวัตร  แก้วจุลศรี
3. เด็กชายทศพร  เหล่าบง
4. เด็กชายนันทวุฒิ  ไชยบุญญา
5. เด็กชายภัทรพล  รอบรู้
6. เด็กชายวิชัย  เมืองซอง
7. เด็กชายศรันย์  เคนนันท์
8. เด็กชายอุดร  ศรีนามะ
 
1. นายสีหาพล  สุภาว์
2. นายชาญวิทย์  ภววิจารณ์
3. นายศิริพันธ์  จุรุเทียบ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาม่วง 1. เด็กชายกฤษณ์ธีธัช  แก้วอุด
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เบ้าน้อย
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมหมาย
4. เด็กหญิงชาลินี  เข็มสีดา
5. เด็กหญิงทิตยา  ศรีพรมมา
6. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  สาลี
7. เด็กหญิงนัฐธิดา  เรืองพิมาย
8. เด็กชายอภิรักษ์  พรมทา
9. เด็กชายเตือนใจ  เหล่าเมืองกลาง
10. เด็กชายเอกพล  ปัญญาแก้ว
 
1. นายประพน  วิลามาศ
2. นายสายทอง  แสงแดง
3. นางน้ำผึ้ง  เหล่าบุตรศรี
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จันหอม
2. เด็กหญิงชัชธิดา  โล้คำ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   เหล่าบุตรศรี
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  วงไชยา
5. เด็กหญิงพรสุดา  โจระสา
6. เด็กหญิงพัชรพร  ลาพรมมา
7. เด็กชายวัชรพล  ชัยอาษา
8. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ขจัดมลทิน
9. เด็กหญิงสาวิตรี  โสภักดี
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  ประชุมแดง
 
1. นางธิติมา  ชิณพันธ์
2. นางสาวกรรณิการ์  ทานะสิงห์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตูม 1. เด็กหญิงจินตรา  โคตรนาม
2. เด็กหญิงปิยะณัฐ  ภาคโพธิ์
3. เด็กหญิงสุธิดา  ขันขวา
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีวัฒนานนท์
2. นางสาวสง่า  มารุตะพันธ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วงค์เวียน
2. เด็กชายพิทักษ์  ปัญญาคล่อง
3. เด็กหญิงเกวรินทร์  มูลสิน
 
1. นางอรณีย์  ผลจันทร์
2. นางรังสิมา  สูงสง่า
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังเคน 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  คนขยัน
2. เด็กหญิงพิชานันต์  ธารประเสริฐ
3. เด็กหญิงภัทจิรา  สิงห์ดำ
 
1. นางรัตนาพร  โพธิ์สาร
2. นางวิภาภรณ์  จันจำปา
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  รูปพรรณ์
2. เด็กหญิงพรสุดา  ขันจันทา
3. เด็กหญิงอรอุมา  ทองลือ
 
1. นางอรณีย์  ผลจันทร์
2. นางเมธิญา  ดาเหลา
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีเพ็ง
2. เด็กชายระพีพัฒน์  มารูปหมอก
 
1. นายไพบูลย์  แสนทวีสุข
2. นางสมปอง  หล้าเพ็ง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. นายขจรศักดิ์  แก้วโสภา
2. เด็กหญิงยุภาภรณ์  สอนสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์  เพ็ญพร
2. นางราตรี  ศรีนวล
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. นายณรงค์ฤทธิ์  สมพล
2. นายวรัญญู  ชมบุญ
 
1. นางวดาริกา  ยิ่งยืน
2. นายอภิวัฒน์  สุรินทร์ชัย
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กหญิงกมลพร  ภูมิคอนสาร
2. เด็กหญิงมาริสา  แสงกล้า
 
1. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
2. นายชัยวัฒน์  นวลตา
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กชายสิทธิโชค   วงค์ขันธ์
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ  ประสบพลอย
 
1. นายศักดรินทร์  พรมทอง
2. นายกฤษณะ  ทูลประโคน
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เหล่าบุตรศรี
2. เด็กหญิงศรีอัมพร  ลาดโพธิ์
 
1. นายจีรศักดิ์    อนุศิริ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กหญิงปภาวี  ศิริผลา
2. เด็กหญิงสุธาสินี  สัตย์ธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์  เพ็ญพร
2. นางเพียรทอง  เศวตธรรม
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กชายฉัตรฟ้า  เคนสุวรรณ
2. เด็กหญิงบุษยา  ทองลิ่มสุด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์  เพ็ญพร
2. นางสาวมะลิดา  รอบรู้
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กหญิงปณิดา  พุทธรอด
2. เด็กหญิงพจนีย์  มีสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์  เพ็ญพร
2. นายอนุชิต  อินทร์หอม
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ธรรมเที่ยง
2. เด็กหญิงวิจิตรา  วันทอง
 
1. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
2. นางสาวทัศริยา  เสียงไพเราะ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กชายวีระชัย  สีดาสี
2. เด็กชายอนุชิต  จอมเกิด
 
1. นายกฤษณะ  ทูลประโคน
2. นายศักดรินทร์  พรมทอง
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  เยรัมย์
2. เด็กหญิงรุจิราภรณ์  ไชยพันโท
3. เด็กหญิงอริตา  รัตนโสภา
 
1. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
2. นางบาหยัน  พรมพิลา
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1. เด็กชายปาริชาติ  อนาขันธ์
2. เด็กชายพณิช  ด่านลำมะจาก
3. เด็กชายอนุวัช  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายวิชชุวฒิ  ทัดแก้ว
2. นางสาวดัสรี  ครองยุติ
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1. เด็กหญิงกฤษศิริ  ใกล้แก้ว
2. เด็กชายจักนรินทร์  อินจำปา
3. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ประสานสี
 
1. นายวิชชุวุฒิ  ทัดแก้ว
2. นางทิตติยา  อ่อนแก้ว
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1. เด็กชายนราวิทย์  อ่อนตาม
2. เด็กชายภูริณัฐ  จันทะเสน
3. เด็กชายสวิตต์  ซารัมย์
 
1. นายปิยะชัย  แน่นอุดร
2. นางวิราวรรณ  บ่อแก้ว
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ฉิมพลี
2. เด็กชายทรัพทวี  ฉิมพลี
3. เด็กหญิงสุธาธินี  ประสานสี
 
1. นางสาวสำราญ  การิสุข
2. นางภัทรวรรณ  ระหงษ์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกษม 1. เด็กชายณรงค์เดช   ชาลี
2. เด็กชายณัฐพล   ถูกธรรม
3. เด็กชายภูธเนศ   ฐานันดร
 
1. นายชัชวาล   ใจเดี่ยว
2. นายบุญกอง   ชูรา
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1. เด็กชายทศพล  สิถิระบุตร
2. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญฉวี
3. เด็กหญิงสุนิดาพร  ฉิมพลี
 
1. นายยุทธศักดื์  จัมปะโสม
2. นายปัญญา  มีโชค
 
150 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  แสงเหมาะ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  กองพร
3. เด็กหญิงอรทัย  กาลวัน
 
1. นางสาวดัสรี  ครองยุติ
2. นายยุทธศักดิ์  จัมปะโสม
 
151 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1. เด็กหญิงประวิณา  หวังบุญ
2. เด็กหญิงรัตนา  โคตอาษา
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ฉิมพลี
 
1. นายยุทธศักดิ์  จัมปะโสม
2. นางสาวหทัยรัตน์  สุขนวล
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 1. เด็กชายธีรศักดิ์    ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายธีระเมศ   วงษ์ประเทศ
3. เด็กชายเทียนไล   อำพร
 
1. นางสาวบุญทรัพย์   ศุภกิจ
2. นายสมพงษ์ชัย   กุมารสิทธิ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กชายนพพร  พันวิลัย
2. เด็กชายมนุเชษฐ์  แสงแดง
3. เด็กชายสุริยน  พรมเสนา
 
1. นายคำพัน  ศรีจันทร์
2. นางวัชราภรณ์  ศรีจันทร์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. เด็กชายตุลา  เหล่ามาลา
2. เด็กหญิงวิระดา  ไชยวงษ์
3. เด็กหญิงวิสุนีย์  สิงห์เชื้้อ
 
1. นางคำยุ่น  มีธรรม
2. นางวินิจ  ศรีวงศ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. เด็กหญิงจิละดาพร   วระบุญญา
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์   บุดดาเคย
3. เด็กหญิงสิริยากร   สุพสร
 
1. นางคำยุ่น   มีธรรม
2. นางสาววิไลภรณ์   พร้อมวงค์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตูม 1. เด็กหญิงกุลณัฎฐ์  ถิรรัฐเศรษฐ์
2. เด็กหญิงญานิดา  มิ่งมูล
3. เด็กชายทัศนัย  สืบดี
4. เด็กหญิงนิชกานต์  รื่นเริง
5. เด็กหญิงปาริชาติ  แน่นดี
6. เด็กหญิงวริศรา  คำปัน
 
1. นางวิลาวัณย์  คำวัน
2. นางนงลักษณ์  ศรีวัฒนานนท์
3. นางสาวสง่า  มารุตะพันธ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงกัลยากร   มณีภาค
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์   คนขยัน
3. เด็กหญิงรุ่งยุพิน   ทวีสุข
4. เด็กหญิงสุนิสา   ตู้เงิน
5. เด็กหญิงสุนิสา   โภชนจันทร์
6. เด็กหญิงอรทัย   คูณสามัญ
 
1. นางศิราพร   ประถาวร
2. นางสาวนิลมล   เครื่องจันทร์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทม 1. เด็กหญิงปนัดดา  ป้องแก้ว
2. เด็กชายสุทธิวา  ขันที
3. เด็กหญิงสุุภาภร  ประทุมทอง
 
1. นางสาวสมคิด  สงวนพิมพ์
2. นางสุนันท์  แว่นแคว้น
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 1. เด็กหญิงกนกพร   ทองเกียว
2. เด็กหญิงธนพร   คงอยู่
3. นางสาวสุพัตรา   ปลื้มใจ
 
1. นางจตุพร   วัณโท
2. นางสุชาวดี   วงษ์กิมฮั้ว
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไหล 1. เด็กหญิงชนากานต์   ผมพันธ์
2. เด็กหญิงรัตติยา   อนุกูล
3. เด็กหญิงหรรษา    คู่แก้ว
 
1. นางสาววิภาวดี  กาฬะโอฆะ
2. นายกำจร  ใจใหญ่
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. นางสาววรากรณ์  อ่อนคำลุน
2. นางสาววลิดา   พึ่งบารมี
3. นางสาวสุรินดา   พันธ์พงษ์
 
1. นายสำราญ  ใบยพฤกษ์
2. นางพรรณี  ชาหลักคำ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 1. เด็กหญิงมาริษา  โคตรภา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  อินนุ่มพันธ์
3. เด็กหญิงอภิสรา  พึ่งนา
 
1. นางสุพรรษา  อัครศรีวงษ์
2. นางสุชาวดี  วงษ์กิมฮั้ว
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 1. เด็กหญิงกิตติยารัตน์   โทนผุย
2. นางสาวธัชษยมล   เพ็งปอภาร
3. เด็กหญิงปริศนา   ไชยพันโท
 
1. นางสุพรรษา   อัครศรีวงษ์
2. นางสาวอัญชนา   กุลบุตร
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองโพน 1. เด็กหญิงปรางกมล  นิสดล
2. เด็กหญิงปิยวรรณ    ชัยอาสา
3. เด็กหญิงอุไรพร   คำมูล
 
1. นางถวัลย์   รอดภัย
2. นางเยาวรักษ์  อ่างศิลป์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 1. เด็กหญิงนารี   หลอดคำ
2. เด็กหญิงสิราวรรณ   โคตรปุ้ย
3. เด็กหญิงสุริยา   คุณาชัย
 
1. นางสุธิดา   ธรรมสัตย์
2. นางบัญชี   พรมลาย
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาม่วง 1. เด็กหญิงฐิตวันท์  สุวรรณวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงอภิสรา  อินธิจักร
3. เด็กหญิงอริษา  ศรีพรมมา
 
1. นางสาวจินตนา  แก้วพวง
2. นางสาวบงกช  กิตระคาม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสาย 1. นายธนพล   ลือชา
2. เด็กหญิงพลอยมณี   ลือชา
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ   จันทมาส
 
1. นายประเสริฐ   พรมภักดี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 1. เด็กหญิงจิราพร   สายทอง
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา   คำภิลา
3. เด็กหญิงภนิศา    ไฝดี
 
1. นางรัตน์ติญา   ครึ่งมี
2. นางสาวลัดดาวัลย์   คัทมาร
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 1. นายจตุพล   เมืองนาม
2. นายจักรกฤษณ์   กุติการ
3. นายภูมริน   หมุนสิงห์
 
1. นายอดิศักดิ์   จันทะนาม
2. นายสิริสมภพ   สุดแสง
 
170 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 1. เด็กหญิงพมิชนก  มงคุณพล
2. เด็กหญิงพิมรตา  จันทะชารี
3. เด็กหญิงวาสนา  สิมมา
 
1. นางสาวสกุณา  แสนเวียน
2. นางวริญญา  สร้างเสรี
 
171 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองโพน 1. เด็กหญิงณัฐมล   แก้วมีศรี
2. เด็กชายทินกรณ์  อัมพร
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา    ประชุมแดง
 
1. นายอนันต์   ทรงทรัพย์
2. นางสาวศิริธร  แก้วกนก
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเป้า สาขาบ้านคำจ้าว 1. เด็กชายดนัย  เปลี่ยนสำโรง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  รอบรู้
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กหญิงปนัดดา   บุญตา
 
1. นางพัทยา  สาสนาม
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หอมหวล
 
1. นายวลัญช์  จิตต์บรรเทิง
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงนิพาดา  อุตริ
 
1. นางอรวรรณ  พงศ์ภัทรพร
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1. เด็กชายสุริยา  วริสาน
 
1. นางสาวดอกจันทร์  ยาตรา
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเตียด 1. เด็กหญิงชลดา  เงาโงน
 
1. นางพิมพ์ฐณิชา  ลีลาศสง่างาม
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หอมหวล
 
1. นายสังวร  ไอครรัมย์
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา 1. เด็กหญิงศิริญญา   โครรัตน์
 
1. นางสาวสุพัตรา   เสริฐสม
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1. เด็กหญิงวนิฐศรา  ประสานสี
2. เด็กชายวายุ  อินจำปา
3. เด็กหญิงเนตรนภัส  พะวงจิตร์
 
1. นางทิตติยา  อ่อนแก้ว
2. นางศิราภรณ์  บุเงิน
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1. เด็กชายจรัญ  ด่านลำมะจาก
2. เด็กชายสรวิชญ์  เมืองแสน
3. เด็กชายสรายุทธ  เฉลิมวงค์
 
1. นางสาวพรพิมล  พิมพ์ศรีโคตร
2. นางภัทรวรรณ  ระหงษ์
 
182 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงเม  มหานิล
2. เด็กชายเมธวิน  สุดแสดง
 
1. นางยุพิน  ชาวศรี
2. นางศักดิ์สิทธิ์  บุญยั้ง
 
183 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมือง 1. เด็กหญิงรติพร   อินทร์โสม
2. เด็กชายรวิภาส   จันทันท้าว
 
1. นางนวลปรางค์    คำไชย์
2. นายฤทธิชัย  สายโพธิ์
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 1. เด็กหญิงผกามาศ   ไชยพันโท
 
1. นางสาวจรูญลักษณ์   พรสี่
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายธวัชชัย  กองพร
 
1. นางสาวมลฤดี  คำผุย
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา 1. เด็กชายปาล  บรรดาศักดิ์
 
1. นางโสภณา  ทาสา
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ขุนผจง
 
1. นายอุไร   เลขสันต์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแคน 1. เด็กหญิงกนกพร   ลอไกรเพ็ชร
 
1. นางจารุวรรณ   ทองประเสริฐ
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กชายปิยราช  บุดดีอ้วน
 
1. นางสาวนิภาพร  พูลทวี
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 1. เด็กชายวีระชัย   สุธรรมวงศ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   คัทมาร
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 1. เด็กหญิงอ้อมใจ  อรจุล
 
1. นางสาวสมคิด  คำวััน
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 1. เด็กหญิงอรุณรักษ์  สุภนิกร
 
1. นางสาวนาคฤดี  ชมบุตรศรี
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงเจนจิรา   บัวโรย
 
1. นางสาววิฎานุต  บรรลือ
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กหญิงปิยมาศ  วันนา
 
1. นางทิพวรรณ  กะมณี
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หอมหวล
 
1. นางนภาพร  อุ่นชัย
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 1. เด็กหญิงพรชิตา  เนืองผล
 
1. นายชัยมงคล  ไชยโยธา
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงกาญจนา  จิตตรง
 
1. นางอรวรรณ  พงศ์ภัทรพร
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กชายบัญชา  คำใบ
 
1. นายวุฒิชัย  ธิมาชัย
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำกลาง 1. เด็กชายเรืองอำนาจ  รักษาศรี
 
1. นางจิรายุ  รักษาศรี
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1. เด็กหญิงจิลัดดา  ชาตรี
2. เด็กชายธีระเดช  แสนลา
3. เด็กหญิงพุทธกานน์  โฉมมา
4. เด็กหญิงศศิภา  แสนวงษ์
5. เด็กชายสุพิษ  หินแรง
6. เด็กหญิงเขมจิรา  สุดตา
7. เด็กหญิงเบญญาธิดา  สุดตา
 
1. นางปรารถนา  นนทบุตร
2. นางสาวดอกจันทร์  ยาตรา
3. นางสาวศิริวรรณ   คล้ายคลึง
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 1. เด็กหญิงภา  คำแพง
2. เด็กชายเขมชาติ  คูณแก้ว
3. เด็กหญิงแพร  คำแพง
 
1. นางอัมริสตา  แสงงาม
2. นายบุญโฮม  แสงงาม
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ 1. เด็กชายภัทรพงศ์  การพันธ์
2. เด็กชายสราวุธ  พิสาชัย
3. เด็กชายอธิราช  ละออออง
 
1. นางปิยนันท์  ชาสุรีย์
2. นางสาวกิติยา  โสภาพันธ์
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   นวลสว่าง
2. เด็กหญิงพิยดา   บุตรจันทร์
3. เด็กหญิงวันณิศา   แพงไพรี
 
1. นางสาวณัจยา   อ่างคำหงษ์
2. นางสาวยุภาพรณ์   สถาวร
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายจิรายุทธ   จันทร์ใหม่
2. เด็กชายณงค์ชัย   ทิณโนรส
3. เด็กหญิงณัฐพร   กุจันทร์
 
1. นางขนิษฐา   เลขสันต์
2. นายอุไร   เลขสันต์
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน 1. เด็กชายบัญชา  วงศ์พุฒ
2. เด็กชายภีรดล  บุญยงค์
3. เด็กชายอนุพงษ์  นันทเวช
 
1. นายพงษ์มนัส  อินทะวงษ์
2. นายอำนวย  คำสวัสดิ์
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงนริศา   แก้วพรม
2. เด็กหญิงปริชาติ   แซ่เต๋า
3. เด็กชายปิยรัตน์   สีเสน
 
1. นางขนิษฐา   เลขสันต์
2. นายอุไร   เลขสันต์
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 1. เด็กชายชลธิชาติ  สิงห์สา
2. เด็กชายชลธี  คงยิ่ง
3. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ชารีรักษ์
 
1. นายกิตติพงษ์  จุรุเทียบ
2. นางสาวณัฐิยา  สร้อยคำ
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เหมวิจิตร
2. เด็กชายสมพร  คะรินรำ
3. เด็กหญิงเนตรดาว  เจริญชาติ
 
1. นางราตรี  พิมพ์แก้ว
2. นางลัดดาวัลย์  นรสาร
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 1. เด็กชายวรพงษ์  ไขขุนทด
2. เด็กชายสมศักดิ์  หมุนสิงห์
3. เด็กชายไตรทศ  ตันโห
 
1. นางสวนีย์  บำเพ็ญ
2. นายเมธาวี  มณีเนตร
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1. เด็กชายคมกริช  ประสานสี
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ชมาวัฒน์
 
1. นางสาวดัสรี  ครองยุติ
2. นางสาวพรพิมล  พิมพ์ศรีโคตร
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1. เด็กชายถวิล  รักใคร่
2. เด็กชายวัชระ  อินทโชต
 
1. นายยุทธศักดิ์  จัมปะโสม
2. นางทิตติยา  อ่อนแก้ว
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 1. เด็กหญิงนิดารัตน์  ยงยืน
2. เด็กชายเมฆา  กาสิทธ์
 
1. นายสมภาร  งามเถื่อน
2. นายนิคม  พึ่งนา
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายจักรรินทร์  กองแก้ว
2. เด็กชายวิภัทรพงศ์  ท้าวแสง
 
1. นายวันดี  ขันเลข
2. นางนวพรรณ  พรมสอน
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันโท
2. เด็กหญิงสุมาลัย  สุวรรณกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฏ์  เพ็ญพร
2. นางวิภาวดี  วงศ์มั่น
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 1. เด็กชายณัชพล    โพธา
2. เด็กชายมงคล   เรื่อนจันทร์
3. เด็กชายวัฒนพล   บุญราศรี
 
1. นายนิเทศ   นนทกุล
2. นายปัญญา   ใจเอื้อ
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1. เด็กชายชุติมา   คำอ้วน
2. เด็กชายนันทวัฒน์   ปัสสา
3. เด็กชายวิทวัส   สังวงค์
 
1. นายประจักษ์   พันธ์จันทร์
2. นางอุบลวรรณ   เพชราเวช
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กชายณัฐดนัย   ดู่แก้ว
 
1. นายวงกต   โคพะทา
 
218 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ฉลองคุณ
 
1. นายเฉลิมชัย  แสงจันทร์นวล
 
219 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 1. เด็กชายปริญญา  บัวกด
 
1. นายตะวัน  ทุมเที่ยง
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกษม 1. เด็กชายศุภวิชญ์   เหล็กดี
 
1. นางสาวนรีรัตน์    ชูรา
 
221 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นันทะบุตร
 
1. นายเฉลิมชัย  แสงจันทร์นวล
 
222 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กชายวฤนทร์  ชอบเสียง
 
1. นายวงกต   โคพะทา
 
223 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำกลาง 1. เด็กชายจีระศักดิ์  จันทะชาลี
 
1. นายจิรายุ  โจระสา
 
224 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1. เด็กชายกฤษฎา  บัวถา
2. เด็กหญิงฉัตริญา  กุมภาพงษ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  พึ่งพรม
4. เด็กหญิงธัญชนก  ม้าทอง
5. เด็กชายธีระพงษ์  ภูยาแพทย์
6. เด็กชายธีรเดช  นรมาตย์
7. เด็กหญิงนภาพร  สุขสำราญ
8. เด็กหญิงปวีณา  สิมโสม
9. เด็กหญิงปาริชาติ  เพิ่มพูล
10. เด็กหญิงพรรณรัตน์  โกกาพันธุ์
11. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์สด
12. เด็กหญิงรักษิตา  โคตรบรรดิษ
13. เด็กชายวรพล  คนสัน
14. เด็กหญิงวรรณรดา  นาคำแยก
15. เด็กชายวรายุทธ  ผาหยาด
16. เด็กหญิงวิศรุตา  แก้วเนตร
17. เด็กชายศราวุฒิ  ภูมิภาค
18. เด็กหญิงศิริวิมล  กุจิรพันธ์
19. เด็กหญิงสุกานดา  ยุตกิจ
20. เด็กหญิงสุดา  สุขสำราญ
21. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  ทองแสน
22. เด็กหญิงสุภาณี  ว่องไว
23. เด็กหญิงอรอินทร์  สาจันทร์
24. เด็กหญิงอริสา  ไชยพันโท
25. เด็กชายอัฐพร  อ่อนพันธ์
26. เด็กหญิงอัฐภิญญา  หงษา
27. เด็กหญิงเนมิตา  ขันสิงห์
28. เด็กชายเลอสรรค์  โสดา
29. เด็กชายเอกพล  นันทรักษ์
30. เด็กชายโชคทวี  พรมสำลี
 
1. นายทวีศักดิ์  กุมภาพงษ์
2. นางปัทมาภรณ์  วงศ์บุดดี
3. นายกรสุวรรณ  โพธิ์วิเศษ
4. นางสาววาทินี  ทองแสน
5. นางสาวประภาสิริ  รักโคตร
6. นางนวลจันทร์  มาพระลับ
7. นางสาววรางคณา  คำแก้ว
 
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กชายกรปวิทย์  วรรณบุตร
2. เด็กชายกฤษฎา  วัฒนาราช
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชินวิวัฒน์ผล
4. เด็กชายจักรพงษ์  สุภาษร
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  กุลวงษ์
6. เด็กหญิงจุไรวรรณ  วัฒนาราช
7. เด็กหญิงธารารัตน์  มังคละพลัง
8. เด็กหญิงนริศรา  พุทธวงษ์
9. เด็กหญิงพรชิตา  พรมเพ็ญ
10. เด็กหญิงพรไพลิน  แพงจักร์
11. เด็กหญิงพิไลวรรณ  นันทะวงษ์
12. เด็กหญิงมิรันตี  แพงจักร์
13. เด็กชายรชานนท์  อ่อนสุด
14. เด็กหญิงวันนิดา  มณีภาค
15. เด็กหญิงวารี  โคตรวันทา
16. เด็กชายวุฒินันท์  โพธิ์คำภา
17. เด็กชายวุฒิพงษ์  บุปผา
18. เด็กชายศุภชัย  เรืองชัยยศ
19. เด็กชายสิริชัย  เหล่าชัยวงค์
20. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษ์ร้อยเอ็ด
21. เด็กหญิงสุพินพร  สีสะอาด
22. นางสาวสุภัชชา  นะเนตร
23. เด็กหญิงสุมิตรา  ประสานศรี
24. เด็กหญิงสุวรรณี  ตุ่นมี
25. นายสุวัฒน์  คำภานพย์
26. เด็กชายสุวิชชา  ผลจันทร์
27. เด็กหญิงอภิญญา  พรมธรรม
28. เด็กชายเจษฎา  ทองลิ่มสุด
29. เด็กชายเดชชัย  ชินวิวัฒน์ผล
30. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  สีทน
 
1. นายนัฐกร  กาเผือกงาม
2. นางสาวสุวภัทร  กำเนิดสิงห์
3. นางพีรยา  สอนอาจ
4. นางสาวธนาภร  บุญทรง
5. นางสุปรานี  พิเคราะห์
6. นางภูสวรรค์  หิรัญศรี
7. นายแสงทอง  นนท์ศิลา