สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายศักดิ์พล  มาโดน
 
1. นายวรพันธ์  โอธิเวษ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายธีรโชติ  ทีเขียว
2. เด็กชายรัฐภูมิ  แสนลา
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พันผูก
 
1. นายวรพันธ์  โอธิเวษ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัชชา  แกมจินดา
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  แสนทวีสุข
3. เด็กชายศิวกรณ์  แก้วกนก
 
1. นายเฉลิมชัย  แดนดี
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายชลธาร  ประชุมแดง
2. เด็กชายนวพัฒน์  บำเพ็ญ
3. เด็กชายอภินันท์  คนขยัน
 
1. นางรัชติยา  อมรสิน
2. นางรัชติยา  อมรสิน
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงกรกมล  ผลบุญ
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  แกมจินดา
3. เด็กหญิงพัชนี  ทิพย์อักษร
 
1. นางรัชติยา  อมรสิน