สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงประภัสสร  เชื่อมแก้ว
 
1. นายพีระยุทธ  บุญเย็น
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายพงษกร  พันธุ
2. เด็กชายอดิศร  ส่องแสง
3. เด็กชายอนุชา  พิมพ์สาร
 
1. นางสาวไมตรี  พสุนนท์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 18 1. เด็กหญิงปฑิตตา  เคนบุบผา
2. เด็กชายศุกลวัฒน์  เสาร์ศรี
 
1. นางสาวฤดีภรณ์  ปัดภัย
2. นางสาวเหรียญทอง  บุญหลาย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 20 1. เด็กชายดนุภพ  วงศ์มั่น
2. เด็กหญิงบุญญากานต์  สุขศรี
 
1. นางฤดีภรณ์  ปัดภัย
2. นางสาวเหรียญทอง  บุญหลาย
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงกชกร  วงษา
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  สมศรี
3. เด็กหญิงจันทร์วิภา  เชื่อมแก้ว
4. เด็กหญิงบุญญากานต์  สุขศรี
5. เด็กหญิงปฑิตตา  เคนบุบผา
6. เด็กหญิงภัณทิลา  ชนะทร
 
1. นางฤดีภรณ์  ปัดภัย
2. นางสาวเหรียญทอง  บุญหลาย
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปาล  บรรดาศักดิ์
 
1. นางโสภณา  ทาสา
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายภูชิต  พลแสน
 
1. นางโสภนา  ทาสา
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลิดา  พงษ์ภักดี
2. เด็กหญิงนิตยา  อ่อนพิมพ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  สองเมือง
 
1. นางฤดีภรณ์  ปัดภัย
2. นางโสภนา  ทาสา