สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงประภัสสร  เชื่อมแก้ว
 
1. นายพีระยุทธ  บุญเย็น
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายพงษกร  พันธุ
2. เด็กชายอดิศร  ส่องแสง
3. เด็กชายอนุชา  พิมพ์สาร
 
1. นางสาวไมตรี  พสุนนท์