สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 70.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงพัชริญา  ชื่นจิตร
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   โยสัย
 
1. นายทิพสุคล  สมตัว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงทิพานัน  สาเลิศ
2. เด็กชายวัชกรณ์  ใจกล้า
3. เด็กหญิงสุจิตตรา  แก้วเนตร
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
2. นายพิสิฐ  พวงศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พวงศรี
 
1. นายพิสิฐ  พวงศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 16 1. เด็กชายก้องไพร  ถนอมบุญ
 
1. นายทิพสุคล  สมตัว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงพนัดดา  ไชยโอชะ
2. เด็กหญิงมนัสวรรณ์  ไชยคราม
3. เด็กหญิงวรัชยา  พวงศรี
 
1. นายพิสิฐ  พวงศรี
2. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรภาค  ดวงเอก
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เชื้อจำพร
 
1. นายพิสิฐ  พวงศรี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายคริสต์มาส  ธรรมศิริ
2. เด็กชายอภิชาติ  สุภะโศล
 
1. นายพิสิฐ  พวงศรี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  ไชยลาโพธิ์
2. เด็กชายอภินันท์  คงทน
 
1. นายพิสิฐ  พวงศรี
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล   พรมสำลี
2. เด็กชายศุภษร   รื่นเริง
 
1. นายพิสิฐ   พวงศรี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายชินดนัย   เจริญชาติ
2. นายโสภณ   บุญจันทร์
 
1. นายพิสิฐ   พวงศรี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงปุลินิตา  เหล่าบุตรศรี
2. เด็กหญิงมีนา  ชื่นจิตร
3. เด็กหญิงมุทิตา  คงทน
4. เด็กหญิงสุณิสา  นาหว้า
5. เด็กหญิงอิสริศา  เหล่าบุตรศรี
 
1. นายชัยวัฒน์  นวลตา
2. นางสาวไพยดา  ไชยพันโท
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงจณิสตา  สุดสี
2. เด็กหญิงจันจิรา  วันทอง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดำงาม
4. เด็กหญิงบุหลันฉาย  คุณพาที
5. นายสุนันทา  พุฒโสม
 
1. นางบาหยัน  พรมพิลา
2. นายชัยวัฒน์  นวลตา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรทิพย์  โพธิ์ไชยเลิศ
2. เด็กหญิงวรรณเพ็ญ  โคตรพรมศรี
3. เด็กหญิงวริศรา  คุณพาที
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ถนอมบุญ
5. เด็กหญิงเกศสุดา  คงทน
 
1. นางบาหยัน  พรมพิลา
2. นายโยธิน  อินผล
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.3 เงิน 4 1. เด็กชายก้องไพร  ถนอมบุญ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  เรืองเนตร
3. เด็กหญิงภัครินทร์  เหมาะสม
4. เด็กหญิงศศิธร  พิมพ์เสน
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ไตรกุล
 
1. นางบาหยัน  พรมพิลา
2. นางสาวสุรีย์พร  สังขะวรรณ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงวันวาน  สายวัน
2. เด็กชายอภิชญ์  สิงห์โต
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
2. นายพิสิฐ  พวงศรี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นิยม
 
1. นายโยธิน  อินผล
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นิยม
 
1. นายโยธิน  อินผล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวัชรเดช  เจริญศิลป์
 
1. นายบัวผัน  เจริญชาติ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกิตติญา  จันทะชารี
2. เด็กหญิงณรพัฒน์  เชื่้ออ่อน
3. เด็กหญิงพรธิวา  โยธาวงศ์
 
1. นางบาหยัน  พรมพิลา
2. นางสาวศศิธร  เหลากลม
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ภาระเวช
2. เด็กชายนพนันท์  คงทน
 
1. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
2. นายชัยวัฒน์  นวลตา
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลพร  ภูมิคอนสาร
2. เด็กหญิงมาริสา  แสงกล้า
 
1. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
2. นายชัยวัฒน์  นวลตา
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐญา  กาญจนารักษ์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ธรรมเที่ยง
 
1. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
2. นายทิพสุคล  สมตัว
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  มะริยา
2. เด็กหญิงวิภาวณี  ผงจันทร์
 
1. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
2. นางสาวทัศริยา  เสียงไพเราะ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  ญาติเจริญ
2. เด็กหญิงรุจิราภรณ์  ไชยพันโท
 
1. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
2. นางสาวทัศริยา  เสียงไพเราะ
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ธรรมเที่ยง
2. เด็กหญิงวิจิตรา  วันทอง
 
1. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
2. นางสาวทัศริยา  เสียงไพเราะ
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  ญาติเจริญ
2. เด็กหญิงรุจิราภรณ์  ไชยพันโท
 
1. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
 
28 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  เยรัมย์
2. เด็กหญิงรุจิราภรณ์  ไชยพันโท
3. เด็กหญิงอริตา  รัตนโสภา
 
1. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
2. นางบาหยัน  พรมพิลา
 
29 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ขำคม
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
 
30 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  พรมสำลี
2. เด็กหญิงพักชนิดา  เพ็ญชารี
3. เด็กหญิงสิรินทรา  ขำคม
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
2. นางสาวนันทิยา  คำยอด
 
31 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เชิดชัย
2. เด็กหญิงพรพรรณ  นาหว้า
3. เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  สุดสี
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
2. นางยุพิน  พรมสาร
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  สุดสี
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กชายวัชรเดช  เจริญศิลป์
 
1. นางยุพิน  พรมสาร