สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   โยสัย
 
1. นายทิพสุคล  สมตัว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงทิพานัน  สาเลิศ
2. เด็กชายวัชกรณ์  ใจกล้า
3. เด็กหญิงสุจิตตรา  แก้วเนตร
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
2. นายพิสิฐ  พวงศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พวงศรี
 
1. นายพิสิฐ  พวงศรี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นิยม
 
1. นายโยธิน  อินผล