สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 70.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงพัชริญา  ชื่นจิตร
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 16 1. เด็กชายก้องไพร  ถนอมบุญ
 
1. นายทิพสุคล  สมตัว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงพนัดดา  ไชยโอชะ
2. เด็กหญิงมนัสวรรณ์  ไชยคราม
3. เด็กหญิงวรัชยา  พวงศรี
 
1. นายพิสิฐ  พวงศรี
2. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.3 เงิน 4 1. เด็กชายก้องไพร  ถนอมบุญ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  เรืองเนตร
3. เด็กหญิงภัครินทร์  เหมาะสม
4. เด็กหญิงศศิธร  พิมพ์เสน
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ไตรกุล
 
1. นางบาหยัน  พรมพิลา
2. นางสาวสุรีย์พร  สังขะวรรณ
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ขำคม
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  พรมสำลี
2. เด็กหญิงพักชนิดา  เพ็ญชารี
3. เด็กหญิงสิรินทรา  ขำคม
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
2. นางสาวนันทิยา  คำยอด
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เชิดชัย
2. เด็กหญิงพรพรรณ  นาหว้า
3. เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  สุดสี
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
2. นางยุพิน  พรมสาร
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กชายวัชรเดช  เจริญศิลป์
 
1. นางยุพิน  พรมสาร