สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรภาค  ดวงเอก
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เชื้อจำพร
 
1. นายพิสิฐ  พวงศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  ไชยลาโพธิ์
2. เด็กชายอภินันท์  คงทน
 
1. นายพิสิฐ  พวงศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล   พรมสำลี
2. เด็กชายศุภษร   รื่นเริง
 
1. นายพิสิฐ   พวงศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงปุลินิตา  เหล่าบุตรศรี
2. เด็กหญิงมีนา  ชื่นจิตร
3. เด็กหญิงมุทิตา  คงทน
4. เด็กหญิงสุณิสา  นาหว้า
5. เด็กหญิงอิสริศา  เหล่าบุตรศรี
 
1. นายชัยวัฒน์  นวลตา
2. นางสาวไพยดา  ไชยพันโท
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงจณิสตา  สุดสี
2. เด็กหญิงจันจิรา  วันทอง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดำงาม
4. เด็กหญิงบุหลันฉาย  คุณพาที
5. นายสุนันทา  พุฒโสม
 
1. นางบาหยัน  พรมพิลา
2. นายชัยวัฒน์  นวลตา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรทิพย์  โพธิ์ไชยเลิศ
2. เด็กหญิงวรรณเพ็ญ  โคตรพรมศรี
3. เด็กหญิงวริศรา  คุณพาที
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ถนอมบุญ
5. เด็กหญิงเกศสุดา  คงทน
 
1. นางบาหยัน  พรมพิลา
2. นายโยธิน  อินผล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงวันวาน  สายวัน
2. เด็กชายอภิชญ์  สิงห์โต
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี
2. นายพิสิฐ  พวงศรี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นิยม
 
1. นายโยธิน  อินผล
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกิตติญา  จันทะชารี
2. เด็กหญิงณรพัฒน์  เชื่้ออ่อน
3. เด็กหญิงพรธิวา  โยธาวงศ์
 
1. นางบาหยัน  พรมพิลา
2. นางสาวศศิธร  เหลากลม
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ภาระเวช
2. เด็กชายนพนันท์  คงทน
 
1. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
2. นายชัยวัฒน์  นวลตา
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลพร  ภูมิคอนสาร
2. เด็กหญิงมาริสา  แสงกล้า
 
1. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
2. นายชัยวัฒน์  นวลตา
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐญา  กาญจนารักษ์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ธรรมเที่ยง
 
1. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
2. นายทิพสุคล  สมตัว
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  มะริยา
2. เด็กหญิงวิภาวณี  ผงจันทร์
 
1. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
2. นางสาวทัศริยา  เสียงไพเราะ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  ญาติเจริญ
2. เด็กหญิงรุจิราภรณ์  ไชยพันโท
 
1. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
2. นางสาวทัศริยา  เสียงไพเราะ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ธรรมเที่ยง
2. เด็กหญิงวิจิตรา  วันทอง
 
1. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
2. นางสาวทัศริยา  เสียงไพเราะ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  ญาติเจริญ
2. เด็กหญิงรุจิราภรณ์  ไชยพันโท
 
1. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  เยรัมย์
2. เด็กหญิงรุจิราภรณ์  ไชยพันโท
3. เด็กหญิงอริตา  รัตนโสภา
 
1. นางรุจิเรข  แวงวรรณ์
2. นางบาหยัน  พรมพิลา
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  สุดสี
 
1. นางลัดดาวัลย์  พวงศรี