สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.75 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  สีล้วน
2. เด็กหญิงประภาพร  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  โสวันเทา
4. เด็กหญิงสุพิตตา  เหล่าโคตร
5. เด็กหญิงโสภิตนภา  วงค์หล้า
 
1. นางนงเยาว์  มูลสิน
2. นางพัชรี  อำนาจวงค์