สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายณัฐพล  จงสมไชย
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ปัดทุมมา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ขันสิงห์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองจันทร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายสมเจต   ตราชูชาติ
 
1. นางสาวสุภาพร   ชมภู
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงสุพัสษร  สุวรรณสุทธิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  ชมพู
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 1. นายเกียรติศักดิ์  สาธุ
 
1. นางสาวสุภาพร  ชมพู
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงบุษบา   แก้วเนตร
2. เด็กหญิงพรพรรณ์   มิตรปราณ
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์   พิมพ์กาล
 
1. นายสุวรรณ   ดวงพิลา
2. นายสุรสิทธิ์   หมั่นกิจ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  จงสมไชย
2. เด็กหญิงพิกุลทอง  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ขันสิงห์
4. เด็กหญิงวิภาภรณ์  วันหลาบคำ
5. เด็กหญิงอภัสรา  วงศ์ฤทธิ์
 
1. นางกฤตยา  เจริญกิจ
2. นางสาวจิราภัค  พรสี่
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 -1 -    
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุฑามาศ  กล้าหาญ
 
1. นางกฤตยา  เจริญกิจ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.2 เงิน 22 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  วงคำหลาบ
2. เด็กชายอัครเดช  วงสา
 
1. นายนพดล  สมพงษ์พันธุ์
2. นางสาวจิราภัค  พรสี่
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงปาริสรา  วิชัย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุดดา
 
1. นายสุรสิทธิ์  หมั่นกิจ
2. นายสุวรรณ  ดวงพิลา
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายเมธาพร  แก้วพร
2. เด็กหญิงเยาวมาลย์  มั่งคั่ง
 
1. นายสุวรรณ  ดวงพิลา
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 12 1. เด็กชายธนชา   สาธุ
2. เด็กหญิงพรรัตน์   มิตรปราณ
3. เด็กหญิงสิดารัศมิ์   พันธ์ลำภักดิ์
 
1. นางอัจฉราภรณ์   ศรีวะรมย์
2. นางสาวเสาวลักษณ์   ทองจันทร์