สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ขันสิงห์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงสุพัสษร  สุวรรณสุทธิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  ชมพู
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 1. นายเกียรติศักดิ์  สาธุ
 
1. นางสาวสุภาพร  ชมพู
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงบุษบา   แก้วเนตร
2. เด็กหญิงพรพรรณ์   มิตรปราณ
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์   พิมพ์กาล
 
1. นายสุวรรณ   ดวงพิลา
2. นายสุรสิทธิ์   หมั่นกิจ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายเมธาพร  แก้วพร
2. เด็กหญิงเยาวมาลย์  มั่งคั่ง
 
1. นายสุวรรณ  ดวงพิลา