สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  จงสมไชย
2. เด็กหญิงพิกุลทอง  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ขันสิงห์
4. เด็กหญิงวิภาภรณ์  วันหลาบคำ
5. เด็กหญิงอภัสรา  วงศ์ฤทธิ์
 
1. นางกฤตยา  เจริญกิจ
2. นางสาวจิราภัค  พรสี่
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุฑามาศ  กล้าหาญ
 
1. นางกฤตยา  เจริญกิจ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงปาริสรา  วิชัย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุดดา
 
1. นายสุรสิทธิ์  หมั่นกิจ
2. นายสุวรรณ  ดวงพิลา
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 12 1. เด็กชายธนชา   สาธุ
2. เด็กหญิงพรรัตน์   มิตรปราณ
3. เด็กหญิงสิดารัศมิ์   พันธ์ลำภักดิ์
 
1. นางอัจฉราภรณ์   ศรีวะรมย์
2. นางสาวเสาวลักษณ์   ทองจันทร์