สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าหลวง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   คูณมี
 
1. นางสาวศิรินารถ    พรมแก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายธนพนธ์   อ่อนภา
2. เด็กชายพรชัย   เจริญพร
3. เด็กชายภูริพัฒน์   อินทร์แก้ว
 
1. นายมานะ   แดนดี
2. นายศักดิ์ศรี    จันทะเนตร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงนิภาพร   ธานี
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์   ปวะบุตร