สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าหลวง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงศุวธิดาภรณ์   ยอดจันดา
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์   ปวะบุตร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 9    
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกีรติ   นันตะบุตร
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์   ปวะบุตร
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงพีพรพัฒน์   อ่อนภา
2. เด็กหญิงลลิตา    วังคำลุน
3. เด็กหญิงอมรา   จูมลี
 
1. นางสาวสภาภรณ์   ตามพงษ์