สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญจนพร   ใจเย็น
2. เด็กหญิงฐิตินันต์   แสงสุข
3. เด็กหญิงปาลิตา   พรหมประดิษฐ์
 
1. นางพัชราภรณ์   ธรรมวงศ์
2. นางชุลีรัตน์   กุลวัฒน์จัน