สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภาพร   ทีอุทิศ
2. เด็กหญิงปาริชาด    ฝั่งซ้าย
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แดงชาด
 
1. นางสาวปิ่นแก้ว   พรหมลาย
2. นางพัชราภรณ์  ธรรมวงศ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวราภรณ์   แก้วพรม
2. เด็กหญิงสมจิตต์   สร้อยคำ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   สมศรี
4. เด็กหญิงอาทิตยา   แสวงดี
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   รูปช้าง
 
1. นางนางปิยนารถ   สาระวงศ์
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 8 1. เด็กชายสันติชัย   สายดี
2. เด็กหญิงสุภาวดี   หมดหลง
3. เด็กหญิงโสธิดา   หมดหลง
 
1. นางนิตยา   ละม่อม
2. นางสาวขวัญฤทัย   วงกลาง
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายภูเบศ    ภูบาลชื่น
2. เด็กชายสุรดิษ   บริบูรณ์
3. เด็กหญิงเอกนรี   โคบาล
 
1. นางอาภาภรณ์   แก้วปัญญา
2. นางสาวปิ่นแก้ว   พรหมลาย