สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รวดเร็ว
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิงหืกล้า
3. เด็กหญิงบุญญาดา  โคธา
4. เด็กหญิงศิริยากร  สมสอน
5. เด็กชายอนาคินทร์  โพธ์ศรี
 
1. นายพจน์  แพงโสม
2. นางสาวสมคิด  สงวนพิมพ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวิไล  นามบุตร
2. เด็กหญิงจารุภา  ดอกพุฒ
3. เด็กหญิงฐิติวรรณ  ไหลหลั่ง
4. เด็กหญิงสิริกร  แสงมณี
5. เด็กหญิงสุมิตรา  ชัยธานี
 
1. นางสมจิตถวิล  สว่างสุรีย์
2. นางสาวนฤมล  โสภา
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ถาวร
2. เด็กหญิงชนาธินาถ  คำแก้ว
3. เด็กหญิงธนัชพร  สิ้นโศรก
4. เด็กชายพิชิตพงษ์  พิมพ์สาร
5. เด็กชายพีรพัฒน์  คำแก้ว
6. เด็กชายภาคภูมิ  สำมาวงค์
7. เด็กชายวรรณศักดิ์  คงยิ่ง
8. เด็กหญิงวราภรณ์  คำแก้ว
9. เด็กชายสุรเชษฐ  กันหาวน
10. เด็กหญิงเกวริน  ขันที
 
1. นางสมจิตถวิล  สว่างสุรีย์
2. นางสาวนฤมล  โสภา
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุจิรา  สีสำรวม
2. เด็กหญิงอริสรา  สมสอน
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ลัดดา
 
1. นางสมคิด  สงวนพิมพ์
2. นางสุนันท์  แว่นแคว้น
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ป้องแก้ว
2. เด็กชายสุทธิวา  ขันที
3. เด็กหญิงสุุภาภร  ประทุมทอง
 
1. นางสาวสมคิด  สงวนพิมพ์
2. นางสุนันท์  แว่นแคว้น
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 14 1. เด็กชายกฤตเมธ  พุดผา
2. เด็กหญิงธิษตยา  บุญเติม
3. เด็กหญิงสุกัญญารัตน์  ขันที
 
1. นางณัตินา  บุตรวงศ์
2. นางสาวสมคิด  สงวนพิมพ์