สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สิงห์กล้า
 
1. นางนงคราญ  วงเวียน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุมิตตรา  ก้อนจันทร์
 
1. นางพรรณทิพา  อินผล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงนันทนา   ทิลาธรรม
2. เด็กชายภูวดล  อบบุญ
3. เด็กหญิงรติยาภรณ์   บุญพรม
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   อินทร์สา
2. นางสาวกัญญาณี   พรหมจรรย์