สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เพิ่มพิม
 
1. นางพรรณทิพา  อินผล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชนาภา  สดศรี
2. เด็กชายศรัทธยา  สมศรี
 
1. นายพรศักดิ์  รัตนมะโน
2. นายทิวากร  อินผล