สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรมพร  ธิตะโพธิ์
2. เด็กชายพันธกานต์  แสงวงค์
 
1. นางพรรณทิพา  อินผล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงจรรยพร   วารีพัฒน์
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์   ถามะพันธ์
3. เด็กหญิงสริดา   บุญที
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   อินทร์สา
2. นางสาวกัญญาณี   พรหมจรรย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภาพร   กิจการ
2. เด็กหญิงพัชราพร   บุญพรม
3. เด็กหญิงอรอนงค์   ไม้น้อย
 
1. นางสาวกัญญาณี   พรหมจรรย์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ   อินทร์สา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยุทธชัย   สังขะวรรณ์
2. เด็กชายเจตพล   หวลหอม
 
1. นายพรศักดิ์   รัตนมะโน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โอสาร
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีธาตุ
3. เด็กหญิงวนิดา  นพศรี
4. เด็กชายศักดิ์ชัย  เหมือนพระ
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันแก้ว
 
1. นางนงคราญ  วงเวียน
2. นางสาวนางสาวจันทร์เพ็ญ  อินทร์สา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพันธกานต์  แสงวงค์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  พูดเพราะ
 
1. นางพรรณทิพา  อินผล
2. นางมลิวัลย์  ดอนสิงห์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราพร   คำแดง
2. เด็กชายพลวัฒน์   ขัตติวงค์
3. เด็กหญิงศิริธิดา  แก้วก่อง
4. เด็กหญิงสุพัฒตรา  วงศิริ
5. เด็กหญิงสโรชา  จำปาแก้ว
6. เด็กหญิงสโรญา  จำปาแก้ว
7. เด็กชายอรรถพล  นาคสุข
8. เด็กชายอัมรัตน์  สิงห์กล้า
9. เด็กชายอุทัย  กาวัลย์
10. เด็กชายไชยพร   คำแก้ว
 
1. นางนงคราญ    วงเวียน
2. นางกนกอร  กาทอง
3. นางพรรณทิพา  อินผล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงจารุณี  นาคสุข
2. เด็กหญิงชนิภา  นพศรี
3. เด็กหญิงดวงหทัย  วงศ์ดวงผา
4. เด็กหญิงนารี  เหลาโพฺธิ์
5. เด็กหญิงปภาดา  มีหิริ
6. เด็กหญิงรจนา  โสตะวงษ์
7. เด็กหญิงรพีพรรณ  แหวนหล่อ
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินขามป้อม
9. เด็กหญิงสุภาวลักษณ์  ยัญญะจันทร์
10. เด็กหญิงอารยา  คำลือ
 
1. นางนงคราญ  วงเวียน
2. นางพรรณทิพา  อินผล
3. นางกนกอร  กาทอง
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงพนิดา   พุทธรัตน์
2. เด็กหญิงพรนัชชา   ทุนมาก
3. เด็กหญิงศิริรัตน์   แสนรังค์
 
1. นางวรรณภา   คัมภิรานนท์
2. นางพรสินี   ทุนมาก