สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อินทร์หอม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  กุบวงศ์
3. เด็กชายต่อศักดิ์  ทองยิ้ม
4. เด็กหญิงอภิชญา  กอแก้ว
5. เด็กหญิงอริษา  อินทร์ตา
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ตู้เงิน
 
1. นางพัชรินทร์  จันทร์เสนา
2. นางธิมาภรณ์  จันทร์อ่อน
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   ศรีวงศ์
2. เด็กหญิงพันธิดา  ปันทะภักดิ์
3. เด็กหญิงอรรินทร์  พุทไธสง
 
1. นางพัชรินทร์  จันทร์เสนา
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเนติธร  แสนทวีสุข
 
1. นางสุดารัตน์  สุขสาร
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายเนติธร  แสนเจริญสุข
 
1. นางมณเฑียร  พิมพไกร