สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตุ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงวริยา   สำเภา
 
1. นายสุภชัย    ชะโน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 63.25 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงประภัสสร   พิมาน
2. เด็กชายพลพจน์    นวลตา
3. เด็กหญิงสวรรณี   ขวัญยืน
 
1. นางสาวไพบูลย์   วงศ์คำ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปูเป้   กอบเกื้อ
2. เด็กหญิงอารยา  คำพูล
 
1. นายวิโรจน์   ผดุงวิทย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงพรชนก   สีแปลก
 
1. นางวารุณี  สุขนวล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรพัส    ถุระพัฒน์
 
1. นางสาวสิรินุช   โสมรักษ์
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จูมนา
2. เด็กหญิงจริยาภรณ์  ทองมาก
3. เด็กหญิงชลธิชา  ปาระเคน
4. เด็กชายณัฏพงศ์  พิวาน
5. เด็กหญิงณัฐชนก  สอนชัย
6. เด็กหญิงนันทรัตน์  ศาลาจันทร์
7. เด็กชายบวร  สำราญสุข
8. เด็กหญิงบุษยารัตน์  พามลา
9. เด็กหญิงพรรวษา  ถุระพัฒน์
10. เด็กชายภูริช  ไกรสุข
11. เด็กชายหิรัณย์  พาดี
12. เด็กหญิงอุไรรัตน์  ทองห่อ
 
1. นางสาวไพวัลย์   ลุนสิน
2. นางฉวีวรรณ   อินนา
3. นางสาวพัชรี   โสภิตะชา