สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาดแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิภาพร   สิริวรรณ์
 
1. นายสันติชัย   ยาตรา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายพีระพงษ์   จงเย็นกลาง
2. เด็กชายสรวิชญ์   หลายเหล่า
 
1. นายสันติชัย    ยาตรา
2. นายสุนทร   อเนกา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุญวัง
2. เด็กหญิงมณีรุ้ง  เจนจบ
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  ชินภาชน์
4. เด็กหญิงวนาลี  อาสาเหลา
5. เด็กหญิงอรวรินธ์    ชายแก้ว
 
1. นางสาวสุภานี   ศรีบุญ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายพีรเดช    สิริวรรณ์
 
1. นางสาวปัจจิม   ฟองน้อย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุติมา    มีพิมพ์
 
1. นางสาวสุภานี   ศรีบุญ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สิงสีทา
 
1. นางสาวปัจจิม   ฟองน้อย
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 1. เด็กชายธีรพัฒน์    อาสาเหลา
2. เด็กชายพีระพงษ์   นาสิงห์
3. เด็กชายไฉน  สีทอง
 
1. นายสุนทร   อเนกา
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติศัพท์   วงษ์ตีป
2. เด็กชายชินวัตร   วงกลม
3. เด็กชายพีระพงษ์   อุปะทัง
 
1. นายสุนทร    อเนกา