สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงภัคจิรา  โคตรชัย
 
1. นางวดาริกา  ยิ่งยืน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงขิมมิกา  อำพร
2. เด็กหญิงนภัส   แสงสว่าง
3. เด็กหญิงมนทิราลัย  ดวงมาลา
 
1. นางวดาริกา  ยิ่งยืน
2. นางสาวนันทยาพร  ควรชม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐพร   หลอดคำ
2. เด็กหญิงนิธิวดี   เหล็กศรี
 
1. นายภมร   ไชยชนะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 1. เด็กชายพงศธร  ทับทิมหิน
 
1. นายเกรียงไกร  สาระรัตน์