สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิรชา  สีวิชัย
2. เด็กหญิงรัตนา   สมาฤกษ์
3. เด็กหญิงสุชัญญา   สมนึก
 
1. นางอุบลรักษ์  พันแสน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรสุดา   อุ่นสา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ยุตกิจ
3. เด็กหญิงอธิติญา   กุ่กอง
 
1. นางสาวกวินตรา   ทองเพ็ญ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ปัสสา
2. เด็กหญิงโชคนภา   สมพล
 
1. นางอำไพ    เถาว์โท